Základní dokumenty knihovny - zřizovací listina, knihovní řád, organizační řád a další.

Verze z 13. 1. 2020, 18:52, kterou vytvořil Jana.Pivonkova (diskuse | příspěvky) (Doplnění odkazů)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Základní dokumenty knihovny

Základní dokumenty knihovny jsou dokumenty, které vymezují knihovny z právního i hospodářského hlediska, charakterizují předměty jejich činnosti a určují základní pravidla pro řešení nejrůznějších vztahů s ostatními subjekty. Tyto dokumenty jsou předepsány zákony ČR nebo vycházejí z typů a druhů činnosti organizace, z její organizační formy či konkrétních podmínek, v nichž působí. [1]

Mezi základní dokumenty knihovny patří:

Ne každá knihovna musí mít všechny základní dokumenty, záleží na velikosti, účelu zřízení, organizačním uspořádání knihovny a organizačně právní formě.

Veřejné knihovny existují ve třech organizačně právních formách

 • Jako samostatné organizace s plnou právní subjektivitou (krajské a městské knihovny, velké profesionální knihovny)
 • Organizační složky města či obce, které nemají právní subjektivitu (menší profesionální a většina neprofesionálních knihoven)
 • Organizační součást samostatných organizací, které neprovádí knihovnickou činnost (např. muzea, galerie, archivy)

Knihovny, které nemají právní subjektivitu a nemohou provádět žádné právní úkony (př. podepisování smluv). Tyto činnosti za ně vykonává organizace, jíž jsou součástí. Tyto knihovny nevlastní základní dokumenty. Ty jsou sestaveny pro organizaci jako celek a obsahují tedy i potřebné informace a pravidla pro knihovnu. [1]


Zřizovací listina

Zřizovací listina je nejdůležitější dokument v knihovně, vypovídá o jejím založení, a je dokladem o její existenci. Zřizovací listinu sestavuje zřizovatel knihovny, tedy právnická osoba, která zakládá knihovnu (může se jednat například o obec, školu, muzeum, kraj a další).

Tento dokument je povinný pro knihovny, které jsou zřízeny obcí nebo krajem a mají právní subjektivitu, podle zákona 259/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Jedná se o listinu, kterou musí vlastnit každá organizace, která je právnickou osobou. Tedy organizace, které musí být nějakým způsobem zřízeny či založeny a dokládají to právě zřizovací listinou a díky tomu mohou být zapsány do veřejného rejstříku. V případě knihovny se jedná o povinnou přílohu žádosti o zapsání knihovny do databáze knihoven na Ministerstvu kultury ČR. [2]

Zřizovací listina musí obsahovat povinně následující údaje:

 • Úplný název zřizovatele a jeho adresu
 • Název a sídlo knihovny a její identifikační číslo
 • Vymezení hlavního účelu a činnosti knihovny a také doplňkových činností
 • Vymezení majetku, který bude knihovna užívat a spravovat
 • Označení osob, které budou za knihovnu jednat (právnické i fyzické osoby)
 • Vymezení doby, na kterou je knihovna zřízená (jedná se většinou o dobu neurčitou) [3]

Na zřizovací listinu navazují organizační dokumenty, tedy vnitropodnikové normy. Jedná se o organizační normy (statut, organizační řád) a řídící normy (popisy pracovních funkcí a další). [1]


Statut

Statut (z latinského statutum, které znamená ustanovení, stanovy, řád, pravidlo) upravuje vnitřní poměry organizace.

Stejně jako zřizovací listinu jej vydává zřizovatel knihovny, popřípadě ředitel a jedná se o souhrn ustanovení o právním postavení knihovny, účelu jejího zřízení, podrobně vypovídá o předmětu činnosti, uvádí způsob řízení i organizační strukturu, způsoby hospodaření a zásady pro vztahy knihovny a okolí.

Na rozdíl od zřizovací listiny není stanovená žádným zákonem, a tedy knihovna ji mít nemusí, ale může. Ve většině případů slouží ke specifikaci ustanovení zřizovací listiny. V knihovnách, které jsou součástí většího celku (např. kulturní instituce) nahrazuje zřizovací listinu právě statut. Stejně tak je tomu i u malých knihoven, která nemají právní subjektivitu a statut nahrazuje jak zřizovací listinu, tak i organizační řád.

Pokud statut nahrazuje zřizovací listinu musí obsahovat tyto informace:

 • Přesný název zřizovatele a jeho adresu
 • Název knihovny a její sídlo
 • Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
 • Hlavní činnost
 • Vymezení majetku a jeho správu
 • Vymezení doby, na kterou je knihovna zřízena (většinou na dobu neurčitou)[1]

V případě, že se jedná o doplnění zřizovací listiny, může statut obsahovat například informace o organizačním uspořádání, řízení, doplnění hlavních úkolů, činností a také poslání a funkce. [4]


Organizační řád

Organizační řád je soubor organizačních předpisů, které upravují vnitřní poměry knihovny, její organizační členění, vzájemné vztahy zřizovatele a knihovny. Jedná se o závaznou organizační normu, která je ve většině případů vydaná ředitelem knihovny. U knihoven bez právní subjektivity zpravidla nahrazuje organizační řád statut. [1]

Organizační řád nemá na rozdíl od zřizovací listiny a statutu žádný předem stanovený vzor a každá knihovna si vytváří vlastní podobu tohoto dokumentu. Jedná se tedy o interní dokument, který představuje jednotlivé oddělení v knihovně a přiděluje jim konkrétní činnosti. Také se v něm může objevit organizační struktura, která zahrnuje vztahy nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých oddělení a řeší vzájemné kompetence. [5]

V knihovnách se nejčastěji setkáváme se dvěmi organizačními strukturami

 • Liniová organizační struktura, která má přesně daného nadřízeného a podřízeného
 • Štábně-liniová organizační struktura, která je založena na liniové struktuře a rozšířena o štábní útvary, které podporují řídící činnosti

Organizační struktura může být zobrazena v organizačním schématu.


Knihovní řád

Knihovní řád je dokumentem, který má mít každá knihovna a je tak stanoveno v knihovním zákoně 257/2001 Sb. §4. odst. 7. Popisuje podmínky poskytování služeb knihovny, včetně práv a povinností uživatelů knihovny.

Společně se zřizovací listinou se jedná o základní dokumenty, která musí každá knihovna předložit při žádosti o zápis na Ministerstvu kultury ČR. [2]

Je stanovena obecná struktura knihovního řádu, ale každá knihovna ho upravuje podle svých potřeb. S dokumentem je povinen se seznámit každý čtenář knihovny, a to většinou při registraci do knihovny. Knihovní řád by měl být trvale přístupný všem čtenářům na dostupném místě, tedy převážně na webových stránkách knihovny a v tištěné podobě v budově knihovny.

Doporučená obecná struktura knihovního řádu

I. Základní ustanovení

 • Právní zakotvení (právní předpisy, které se dotýkají činnosti knihovny)
 • Poslání a činnost knihovny (typ knihovny a účel založení)
 • Veřejné knihovnické a informační služby (výpis služeb, které knihovna poskytuje)

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 • Registrace uživatele (informace o možnosti registrace, údaje k tomu potřebné, GDPR)
 • Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny (povinnost řídit se řádem a pokyny knihovníků)
 • Pokyny pro využívání výpočetní techniky

III. Výpůjční řád

 • Pravidla a způsoby půjčování
 • Výpůjční lhůty (absenčních a prezenčních výpůjček)
 • Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo budovu (maximální počet výpůjček, poplatky za prodlení)
 • Práva a povinnosti uživatelů ve studovnách
 • Meziknihovní služby
 • Reprografické a kopírovací služby
 • Půjčování na výstavy

IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 • Ztráty a náhrady
 • Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu (poplatky za prodlení, ztráta průkazu)
 • Náhrada všeobecných škod (podle ustanovení občanského zákoníku)

V. Závěrečná ustanovení

 • Výjimky z Knihovního řádu
 • Doplňky Knihovního řádu
 • Účinnost Knihovního řádu
 • Přílohy Knihovního řádu

Mezi přílohy knihovního zákona patří většinou ceník placených služeb a poplatků knihovny a Směrnice o nakládání s osobními údaji (GDPR) [1]


Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 DILHOFOVÁ, Adéla, Monika KRATOCHVÍLOVÁ a Jan LIDMILA. Příručka pro knihovníky veřejných knihoven. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2013. ISBN 978-80-7051-199-2
 2. 2,0 2,1 Ministerstvo kultury ČR. Informace k evidenci knihovny: raději dříve než nikdy [online]. [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: https://www.mkcr.cz/evidence-knihoven-adresar-knihoven-evidovanych-ministerstvem-kultury-a-souvisejici-informace-341.html
 3. Moravská zemská knihovna v Brně, Ministerstvo kultury ČR. Zřizovací listina v malých obcích [online].[cit. 2019-11-11]. Dostupně z: https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/zrizovaci_listina.pdf.
 4. MŠMT. Statut Národní technické knihovny [online]. Praha: MŠMT, 2009 [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: https://www.techlib.cz/download/84711/statut-ntk.pdf.
 5. ManagementMania. Organizační struktura [online]. 18.12.2016 [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/formalni-organizacni-struktura

Použitá literatura

 1. DILHOFOVÁ, Adéla, Monika KRATOCHVÍLOVÁ a Jan LIDMILA. Příručka pro knihovníky veřejných knihoven. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2013. ISBN 978-80-7051-199-2
 2. Ministerstvo kultury ČR. Informace k evidenci knihovny: raději dříve než nikdy [online]. [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: https://www.mkcr.cz/evidence-knihoven-adresar-knihoven-evidovanych-ministerstvem-kultury-a-souvisejici-informace-341.html
 3. Koubová, Blanka. Právní úprava veřejného knihovnictví. Praha: 2011. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta. Vedoucí práce Vladimír Vopálka.

Související odkaz

Klíčová slova

základní dokumenty knihovny, zřizovací listina, knihovní řád, statut, organizační řád