Duševní vlastnictví: autorská práva, vlastnictví, copyright, copyleft

(přesměrováno z Copyleft)

Duševním vlastnictvím nebo také majetkem rozumíme práva k nehmotným statkům, která vznikla lidskou duševní činností. Tato práva dělíme na právo autorské (autorské právo), které je právem k autorským a uměleckým dílům, a na právo k průmyslovému vlastnictví (průmyslové vlastnictví), které se týká výsledků duševní činnosti v ekonomické oblasti (vynálezy, průmyslové vzory (průmyslový vzor), ochranné známky). Vlastník duševního vlastnictví(autor) může další osobě poskytnout práva k nakládáním s dušením vlastnictvím prostřednictvím licence.[1]


Autorské právo – copyright

Ochranu práv autorů vymezuje Zákon č. 121/2000 Sb., tzv. Autorský zákon. Podle tohoto zákona je předmětem práva autorské dílo literární a jiné dílo umělecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora, za dílo je považován též překlad autorského díla nebo počítačový program.[2]

Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo zhmotněno, to znamená vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Právo autorské (anglicky copyright) zahrnuje:

  • výlučná práva osobnostní (rozhodovat o zveřejnění, osobovat si autorství, nedotknutelnost díla), jedná se o právo morální, těchto práv se autor nemůže vzdát a zanikají smrtí autora [2]
  • majetková práva – práva dílo užít (rozmnožovat, rozšiřovat, pronajmout, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti), tato práva trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti, kdy tato práva přejímají dědici. Poté je dílo pokládáno za dílo volné.[1]


Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila. Autor může za odměnu poskytnout licenci jinému subjektu, to znamená udělit souhlas s užitím autorského díla podle podmínek, které vymezí licenční/autorská smlouva. Tímto úkonem autorovi jeho majetkové právo nezaniká.

Symbolem copyrightu – autorsky chráněného uměleckého díla, je písmeno "c" v kroužku, za ním je uveden rok prvního vydání díla a jméno držitele autorských práv. Tento symbol se používá hlavně na viditelných dílech jako jsou knihy předměty, DVD a je uveden na každém vydání díla.[1]

Výkon autorských práv může autor svěřit kolektivnímu správci. V ČR to jsou zejména tyto organizace:

  • OSA – Ochranný svaz autorský k dílům hudebním
  • DILIA – divadelní, literární a audiovizuální agentura
  • INTERGRAM – Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů o.s.
  • OOA-S – Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, o.s.
  • Občanské sdružení GESTOR – Ochranný svaz autorský

Autorský zákon je teritoriální, to znamená, že chrání pouze autory, kteří jsou zároveň občany České republiky. Dále se toto právo vztahuje na cizince, kteří mají v ČR bydliště nebo cizince, jejichž dílo bylo poprvé zveřejněno na území ČR.[1]


Česká republika podepsala také některé mezinárodní úmluvy týkající se autorského práva, jedná se např. o Bernskou úmluvu a autorském právu z roku 1886 na ochranu literárních a uměleckých děl.

Ochranou duševního vlastnictví na mezinárodní úrovni se zabývá specializovaná agentura OSN World Intellectual Property Organisation([[1]]) se sídlem v Ženevě.[1]

Copyleft

Copyleft je jedním ze způsobů, jak využívat autorské právo v oblasti svobodného softwaru software. Pokud dá autor uživatelům právo upravovat a šířit dílo, nesmí být toto právo při dalším šíření původního nebo upraveného díla omezeno. Autorem myšlenky copyleftu je americký programátor Richard Stallman (Richard_Stallman). Tyto myšlenky jsou zapracovány do copyleftové licence, kde je popsáno, co je povoleno a za jakých podmínek. Příkladem takovéto licence je GNU GPL. Znakem copyleftu je zrcadlově obrácený symbol copyrightu.[3]


Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 ŠULC, Petr a Aleš BARTOŠ. Autorské právo: v otázkách a odpovědích. Praha: Pierot, 2012.
  2. 2,0 2,1 RENDULOVÁ, Elvíra a Jaroslav LEKS. Autorské a průmyslové právo: [aktualizováno k 15.2.2004. Brno: Computer Press, 2004.
  3. Co je to copyleft?. Dostupné také z: http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.html


Související odkazy


Klíčová slova

duševní vlastnictví, autorské dílo, autorské právo, autorský zákon, copyright, copyleft