Informační služby a informační zdroje v oblasti životního prostředí

Definice pojmů ekologie a životní prostředí

Slovo ekologie vzniklo z řeckého významu slova oikos neboli prostředí, případně také domácnost a ze slova logos, čímž je myšlena věda. Z toho vyplývá, že ekologie je věda o prostředí. Širší definice říká, že ekologie je integrovaná vědecká disciplína, která prohlubuje naše poznání o rostlinných či živočišných složkách ekosystémů, včetně člověka.

Životní prostředí spadá do aplikované části oboru ekologie. Jeho součástí je soubor vnějších faktorů prostředí, v němž člověk žije, které na něj působí, nebo na které působí sám člověk a zabývá se také vztahem člověka k přírodě a k prostředí.

Definice pojmů informační zdroj a informační zdroj pro životní prostředí

TDKIV definuje informační zdroj jako „Informační objekt, který obsahuje dostupné informace odpovídající informačním potřebám uživatele. Informační zdroj může být tištěný, zvukový, obrazový nebo elektronický (včetně zdrojů dostupných online)“.

Pojem informační zdroj v oblasti životního prostředí se může chápat jako označení jakékoliv instituce či systému zprostředkovávající informace o životním prostředí (dále jen ŽP).

Mezi základní informační zdroj patří dokument, což je informační zdroj sestávající z množiny informací a dat, které jsou na něm zaznamenány a formálně či obsahově uspořádány. V současné době se za dokument považují všechny primární informační zdroje, bez ohledu na jejich fyzikální podstatu či obsah.

Rozdělení informačních zdrojů

 • Tištěné informační zdroje
 • Knižní dokumenty
 • Periodické publikace
 • Vybraná česká periodika z oblasti životního prostředí
 • Elektronické informační zdroje
 • Volně dostupné EIZ
 • Licencované EIZ

Institucionální (informační) podpora v oblasti životního prostředí

Instituce jsou také velmi důležitým zdrojem při poskytování a tvorbě informací a služeb k životnímu prostředí. Mohou být kontaktním centrem pro vědce, odborníky, profesory studenty ale i laickou veřejnost zabývající se tématem environmentalismu. Mezi takové instituce můžeme zařadit:

 • vysoké školy,
 • vědecko-výzkumné organizace,
 • organizace státní správy a samosprávy,
 • neziskové organizace a sdružení.

Mezi nejvýznamnější instituce, které operují na území ČR, patří:

Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Ministerstvo bylo zřízeno 19. prosince 1989 jako ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech pro životní prostředí. Resort MŽP využívá pro práci s informacemi následující odborné databáze:

 • Databáze RESERS – bibliografická databáze pro odpadové hospodářství, obsahuje asi 26 774 anotovaných záznamů článků z českých i zahraničních odborných časopisů. Je jediným českým zdrojem pro odpadové hospodářství.
 • DATABA - Katalog databází – databáze zpracovaných a provozovaných databází v knihovnách resortu MŽP a dalších spolupracujících institucí.
 • Zprávy z EU – obsahuje zprávy ze zahraničních periodik z oblasti životního prostředí v Evropské unii.
 • CESTY – Bibliografická databáze cestovních zpráv. Záznamy jsou ukládány do databáze od roku 1999.
 • EKODISK – plnotextová databáze periodik ve vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Databáze vystavena na internetu nebo na CD-ROM.
 • VBMZP – výběrová bibliografie z oblasti životního prostředí. Na zpracování a obsahu bibliografie spolupracují RIS MŽP, ČHMÚ, CENIA, UK, ČGS aj. Obsahuje články z oblasti životního prostředí mající vztah k území České a Slovenské republiky nebo články od českých a slovenských autorů. Snahou bibliografie je podchytit články ze všech tuzemských i zahraničních periodik odebíraných knihovnami .

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK)

Předmětem činnosti agentury je výkon státní správy v úseku ochrany přírody a krajiny, a to konkrétně:

 • vytváření, získávání, zpracování, zpřístupňování a poskytování dat či dokumentů v úseku ochrany přírody a krajiny;
 • provádění potřebných sledování, šetření a dokumentace v ochraně přírody a krajiny nebo také poskytování informací, zpracovávání odborných stanovisek, metodických materiálů či znaleckých posudků v oboru ekonomika a ochrana přírody;
 • spolupráce při koordinaci a zajišťování výzkumu v oblasti ochrany přírody a krajiny a to ve spolupráci s ostatními rezorty a výzkumnými či vědeckými pracovišti;
 • spolupracuje také při vědecko-výzkumné činnosti v oborech ekonomika a ochrana přírody.

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)

Posláním CENIA je shromažďovat, hodnotit, interpretovat a distribuovat informace o životním prostředí. Toto poslání realizuje budováním jednotného informačního systému o životním prostředí, zabezpečováním komplexních informačních služeb a podporou výkonu státní správy v oblasti integrované prevence a omezování znečištění. CENIA spolupracuje se všemi poskytovateli datových zdrojů v resortu životního prostředí, ale také s řadou vědeckých institucí či universit v České republice a v zahraničí. Dosud je kontaktním místem Evropské agentury pro životní prostředí (EEA).

CENIA poskytuje tyto služby:

 • Aplikační podpora geografických informačních systémů (GIS) - služby a vytváření projektů v oblasti integrace, transformace a správy dat za využití technologií GIS.
 • Čistší produkce - poradenství a konzultace v oblasti čistší produkce, vedení databáze podniků a organizací, které zavedly čistší produkci.
 • Datové služby - správa dat v rámci Informačního systému statistiky a reportingu životního prostředí ČR (ISSaR), příprava datových podkladů, poradenství a konzultace.
 • Ekologicky šetrné výrobky - poskytování informací o kritériích a požadavcích stanovených pro hodnocení výrobků a služeb. Zajištění procesu certifikace ekologicky šetrných výrobků.
 • Environmentální politika - poskytování informací o realizaci Státní politiky životního prostředí České republiky (SPŽP) a hodnocení SPŽP.
 • Environmentální statistika - poskytování a zprostředkování statistických informací a grafických vyjádření z různých oblastí životního prostředí, rozvoj indikátorů životního prostředí a udržitelného rozvoje.
 • Integrovaná prevence (IPPC) - informace k žádostem o vydání integrovaného povolení, správa procesů integrované prevence.
 • Interaktivní 3D model České republiky - aplikace umožňuje virtuální pohyb nad povrchem ČR. Obsahuje popis vybraných objektů, jako jsou města, vodní nádrže, pohoří, národní parky a chráněné krajinné oblasti.
 • Mapový server - obsahuje soubor tematicky členěných map.
 • Místní Agenda 21 (MA21) - správa a zveřejňování údajů z databáze MA21 v České republice. Kritéria a informační podpora procesu MA 21.
 • Nejlepší dostupné techniky (BAT) - informace o použití nejlepších dostupných technik v České republice a zahraničí.
 • Poskytování informací o dobrovolných nástrojích ochrany životního prostředí -konzultační činnost a metodická podpora k zavádění a využívání výhod environmentálního značení, čistší produkce, environmentálních technologií a environmentálního managementu.
 • Poskytování informací z Integrovaného registru znečišťování - správa Integrovaného registru znečišťování (IRZ), veřejně přístupného informačního systému o chemických látkách a jejich množství uvolňovaných do ovzduší, vody a půdy.
 • Posuzování vlivů na životní prostředí - příprava, organizace a realizace zkoušek odborné způsobilosti k posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí. Provoz informačního systému EIA a SEA.
 • Program EMAS - poskytování odborného servisu podnikům usilujícím o EMAS. Akreditace environmentálních ověřovatelů na základě usnesení o Národním programu zavedení systému řízení podniků a auditu.
 • Program podpory environmentálním technologiím (ETAP) - aktivity na podporu rozvoje ekoinovací v České republice, spolupráce na přípravě evropské databáze environmentálních technologií.
 • Zpracování odborných vyjádření a posudků v oblasti IPPC - zpracování posudků v oblasti integrované prevence a omezování znečišťování dle osvědčení o odborné způsobilosti.

Evropská agentura pro životní prostředí (European Environment Agency, EEA)

Agentura sídlí v Kodani a jejím hlavním posláním je poskytovat spolehlivé a nezávislé informace o životním prostředí. Je považována za nejrozsáhlejší informační zdroj o životním prostředí pro evropskou veřejnost a orgány zapojené do přípravy, přijímání, provádění a vyhodnocování politik v oblasti životního prostředí. Webové stránky EEA se dnes řadí k nejobsáhlejším informačním zdrojům své kategorie. Je možné zde najít všechny reporty a jiné publikace, interaktivní mapy, grafy apod. Webové stránky jsou v jazycích všech členů EEA. Jsou k dispozici také webové stránky určené pro Českou republiku v českém jazyce. Česko se členem EEA stalo 1. ledna 2002 a to po vzájemné spolupráci, která probíhala už od roku 1993 na základě programu mnohonárodní spolupráce Phare, zaměřeného na životní prostředí.

Sběr, analýzu, správu dat a provádění konkrétních úkolů zajišťuje šest Evropských tematických středisek (European Topic Center, ETC) v těchto základních oblastech:

 • znečištění ovzduší a zmírňování změn klimatu;
 • biologická rozmanitost;
 • dopady změny klimatu, zranitelnost a adaptace;
 • odpady a materiály v zelené ekonomice;
 • vnitrozemské, pobřežní a mořské vody;
 • lidská sídla, krajina a půda.

Odkazy

Použitá literatura

 • Článek je založen na práci SCHEJBALOVÁ DiS, Miriam, Informační služby a informační zdroje v oblasti životního prostředí. Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK. Vedoucí práce doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D., bakalářská práce, Praha 2016.
 • VYMĚTAL, Jan. Informační zdroje v životním prostředí. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 180 s. ISBN 978-80-7357-733-9.
 • HERČÍK, Miloslav. Životní prostředí: základy environmentalistiky. 1. vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1073-5.
 • CELBOVÁ, Ludmila, 2003b. Informační zdroj. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2016-03-06]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000887&local_base=KTD
 • ČINČERA, Jan, 1998. Informační zdroje v oblasti životního prostředí. Planeta [online]. 1998, roč. 98, č. 3. ISSN 1212-0685. Dostupné z: http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/11AEB7FACF76C366C1256FAF004A5990/$file/2_quark03.htm
 • GALLEOVÁ, Simona, 2005. Veřejně přístupné informační systémy v životním prostředí. Krok. 2005, roč. 2, č. 2, s. 49-52. ISSN 1214-6420. Dostupné z: http://www.vkol.cz/data/soubory/krok/krok0502.pdf
 • KOTRČOVÁ, Jaroslava. Spolupráce informačních středisek a knihoven v rámci "Poradního sboru pro veřejné knihovnické a informační služby organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací" (stav k 30. 11. 2007). Průvodce po veřejných knihovnických a informačních službách organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací. Praha: Ministerstvo životního prostředí - Referenční informační středisko, 2008, s. 18-23.

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

Informační zdroje, digitální zdroje, elektronické informační zdroje, digitální knihovny, digitální archívy, environmentální zdroje, environmentální informace, environmentální databáze, životní prostředí, ekologie, uživatelé informací, informační služby, environmentální výchova a vzdělávání.