Knihovna jako vydavatel

Knihovny jsou místem, kam lidé chodí, aby zjistili informaci, aby získali pomoc s jejím vyhledáním. Knihovny a knihovníci jsou důvěryhodní partneři odborné i laické veřejnosti, a tak vydavatelská činnost je jen přirozeným důsledkem jejich práce.

Vydávání knih

Obecná představa o vydávání knih ještě v nedávné době předpokládala vydání tištěné publikace prostřednictvím oficiálního, profesionálního vydavatele. Autor, který chtěl vydat vlastní dílo, hradil náklady s tím spojené. Daná myšlenka není nová, na vydání svých knih se finančně podíleli například Mark Twain nebo Lewis Carroll. [1]

Vydávání knih knihovnami

Legislativa

Tzv. knihovní zákon (zákon č. 257/2001 Sb. ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb) nakladatelskou činnost knihoven nijak zvlášť nespecifikuje. Pouze v § č. 4, v odstavci 3 c) zákona je uvedeno, že „provozovatel knihovny může poskytovat další služby spočívající zejména ve vydávání publikací.“ Knihovny v České republice tedy mají vydavatelskou činnost oficiálně umožněnu. Pokud ovšem disponují potřebnými finančními prostředky.

Elektronické knihy

Možnosti realizace

Vlastní vydavatelská činnost knihoven představuje klasický výrobní proces, ale zároveň se věnuje též prezentaci díla a svou autoritou mu zajistí certifikaci publikovaného obsahu. Problematickým článkem vydavatelského procesu zůstává jeho financování. Možnost finančně se spolupodílet na vydávání publikací je pro knihovny nemyslitelná navzdory různým možnostem financování (granty, dotace). Jako výhodnější se tedy ukazuje vydávání vlastních elektronických publikací.


Vydavatelské možnosti internetu

Všeobecná dostupnost internetu na počátku 21. století umožňuje v podstatě neomezenou publikační činnost kteréhokoli uživatele, navíc většinou bez nutnosti finančního vkladu. Virtuální prostor nabízí řadu možností také pro autory, kteří nemohou nebo nechtějí spolupracovat s tradičním vydavatelstvím. [1] Autor své dílo může samostatně publikovat např. formou self-publishing nebo jako tzv. Vanity Press.

Self-publishing

Pro formu self-publishing musí autor zajistit celý výrobní proces po vlastní ose. Musí tedy mít kromě financí potřebné znalosti jak z vydavatelské praxe, tak po technické stránce. Tato metoda vyžaduje také značné časové možnosti.

Vanity Press

Podnikatelské riziko zůstává opět na straně autora, ale ze strany vydavatele, který poskytuje služby v odvětví tzv. Vanity Press (příp. Vanity Publisher, tj. zakázkové vydavatelství), obdrží autor potřebné znalosti a zajištění, která v rámci výrobního procesu sám neumí či nechce dělat. Míra vkladu vydavatelství je odvislá od potřeb autora. Tato metoda je dnes ještě dostupnější než dříve díky zlevnění výroby v podobě digitálního tisku či např. v případě vydání elektronické knihy. Také převážně online komunikace s vydavatelstvím proces vydání knihy zefektivní. [2]

Elektronické knihy

Elektronické knihy požívají všech výhod virtuálního světa stejně jako všechny ostatní informace, které online prostředí hostí. Jsou to především úspory - časové a finanční. Zároveň však autorovi zůstávají i některé hodnoty jako v případě tištěné publikace - např. zachování autorských práv k dílu. Velkou výhodou elektronických knih je také to, že se nemohou nikdy vyprodat a budou kdykoli dostupné pro všechny zájemce. [1]

Knihovna v roli vydavatele

Městská knihovna v Praze

Publikační a zároveň vydavatelská činnost knihoven se rozšířila přes informační platformu, tj. především přes časopisy a odborné publikace. V zahraničí je možné najít různé příklady dobré praxe - často z produkce akademických knihoven. V našem prostředí jsou podobným způsobem vydávána výuková skripta. [3] Vybrané knihovny v České republice mají dnes vydavatelskou činnost již ve své zřizovací listině - např. Městská knihovna v Praze.[4]


Otevřené téma

Vydavatelská činnost knihoven je stále ještě otevřené téma a pole působnosti. Existuje řada zajímavých zkušeností a podnikatelských záměrů různých světových knihoven, rozhodně však všechny možnosti nejsou vyčerpány. Knihovny plní v mnohých případech roli komunitního centra. Právě ve vztahu k místní společnosti může knihovna vystupovat nejen jako informační základna, ale také jako zprostředkovatel publikační činnosti členů komunity. [3]

Zdroj

Článek je založen na práci: RZYMANOVÁ, Tereza. Ediční a nakladatelská činnost knihoven. Praha, 2015. Diplomová práce. Karlova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Kapitola 4, s. 22-25.

Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 1,2 LACHOWSKA, V. 2012. Self-publishing dla początkujących. Elektroniczny biuletyn informacyjny bibliotekarzy [online], issue 133, pp. 1. Dostupné z: Library & Information Science Source, EBSCOhost [cit. 2015-03-12].
  2. Vydejte si vlastní knihu přes internet,BEDNÁŘ, Vojtěch © 1998 - 2015. Vydejte si vlastní knihu. Přes Internet. Lupa.cz [online]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/vydejte-si-vlastni-knihu-pres-internet/ [cit. 2015-03-12].
  3. 3,0 3,1 RZYMANOVÁ, Tereza. Ediční a nakladatelská činnost knihoven. Praha, 2015. Diplomová práce. Karlova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Kapitola 4, s. 22-25.
  4. Zřizovací listina Městské knihovny v Praze. [online]. Dostupné z: https://www.mlp.cz/cz/o-knihovne/ [cit. 2017-12-10].

Související články

Online služby pro publikování v ČR

Klíčová slova

vydavatelská činnost, nakladatelská činnost, knihovny, publikace, self-publishing, Vanity Press