Nápověda:Struktura článku

Obsahem této stránky je doporučená struktura článků. Až na výjimečné případy zapříčiněné specifičností oboru či obsahu doporučujeme dodržovat tuto strukturu, neboť vede k větší přehlednosti a orgazovanosti článku.

Struktura článku:
 • Úvod
  • Název
  • První věta/odstavec
 • Tělo článku
 • Zdroj
 • Odkazy
  • Reference
  • Použitá literatura
  • Externí odkazy
  • Související články
  • Klíčová slova
Úvod

Stručný a výstižný název

 • Název je to, podle čeho budou uživatelé váš článek vyhledávat a poznávat. Vhodný je krátký, jasný název, který zřetelně označuje zvolenou problematiku. Doporučujeme vyhýbat se názvům delším než pět slov.

První věta a první odstavec

 • Obsahem první věty či odstavce obvykle bývá definice či stručné uvedení do problematiky. Je v ní zmíněn a vytučněn (bold) název článku.
Příklad z článku Garífuna:

Garífunové, také označovaní jako Černí Karibové, je zambské etnikum, žijící především na východě států Honduras, Guatemala, Nicaragua a Belize.

Tělo článku

Tělo článku je rozčleněno logicky podle tématu, kterým se zabývá. Klíčové je správné používání nadpisů a podnadpisů, které zajistí přehlednost a organizaci textu.

Jak se budou jednotlivé sekce nazývat a co budou obsahovat se liší v závislosti na tématu článku. Pokud pojednává o osobě vědce, obvykle bývá část textu vyhrazena jeho biografii, dílu a rozepsání problematiky, pro kterou je známý (např. slavné teorie nebo výzkumy).

Příklady obecných nadpisů a podnadpisů:

Historie | Lokalita | Jazyk | Periodizace | Biografie | Dílo | Diagnostika | Výzkum | Původ | Teorie | Klinická praxe | Použití | Prognóza

Příklady specifických nadpisů a podnadpisů:

Teorie sociálního jednání | Nehodnotící sociologie | Axonová zakončení | Specifické fóbie | O myších a lidech | Pojetí času

Zdroj

Pokud je článek přejatý či pouze upravený pro potřeby WikiSofie například z diplomové či bakalářské práce, je na tomto místě nutné uvést původní zdroj. Platí to také pro přejaté články z wikipedií (v případě, že jste autor), přepracované eseje atd.

Článek je založen na práci BISKUPOVÁ, Zuzana, Význam celoživotního vzdělávání a vzdělávání dospělých v současné společnosti. Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK. Vedoucí práce PhDr. Martin Kopecký, Ph.D., bakalářská práce, Praha 2008. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/65845

Odkazy

Sekce zdroje je důležitá, neboť pomáhá naplňovat jeden z principů WikiSofie, princip ověřitelnosti zdrojů a informací. Povinné části jsou ale pouze Reference a Použitá literatura.

Reference

 • Seznam zdrojů citovaný a odkazovaný přímo z textu. Každé konkrétní, faktické a číselné údaje musí být opatřeny citací odkazující na původní zdroj. Tento seznam vytvoříte oranžového tlačítka "vložit citaci" a umístíte ho v sekci "Reference" pomocí kódu:
<references />

Použitá literatura - nepovinné

 • Uvedením veškeré použité literatury zvýšíte důvěryhodnost článku. Je vhodné uvést veškerou literaturu, se kterou jste skutečně pracovali. V použité literatuře uvádíte zdroje, které se obecně věnují popisovanému tématu. Použitá literatura by v žádném případě neměla obsahovat zdroje, ze kterých nebylo při vytváření článku čerpáno.

Externí odkazy - nepovinné

 • Jedná se o externí webové odkazy, na kterých je možné najít další informace o popisovaném tématu (např. odkaz na instituci, která se tématem přímo zabývá).

Související články

 • Pokud s tématem úzce souvisejí další články, nebo přímo navazují, uveďte je. Pomůžete tak zpřehlednit celé téma a současně účinně propojit články mezi sebou. Za účelem uvedení souvisejících článků lze využít i šablony {{NavBox}}.

Klíčová slova

 • Při psaní článku je potřeba si uvědomit, s čím vším téma souvisí, či mohlo souviset. Je tedy potřeba vypsat výrazy či fráze, které mohou do těchto tematických kategorií spadat. Prostor klíčových slov je také vhodný pro propojování pomocí křížových odkazů, díky kterým se snadněji dostaneme k podobně tematickým heslům.