Povinnosti vedoucího projektu v ukončovací fázi projektu

Během ukončování projektu projektový manažer zhodnotí veškeré dostupné informace z předcházející fáze, aby se ujistil, že veškerá práce na projektu je hotová a že projekt splnil svůj vytyčený cíl.

Při uzavírání projektu je nutné se přesvědčit o následujícím:

  • Zda byly projektem dodány všechny plánované výstupy a
  • zda dodané výstupy splňují veškeré požadavky definované v zadávací dokumentaci projektu.

Projektový manažer v této fázi:

  1. Předává výstup projektu zadavateli k užívání,
  2. uzavírá projektové účetnictví
  3. rozpustí projektový tým a přiřadí jeho členy k pracím na jiných projektech,
  4. vypracuje závěrečnou zprávu projektu pro sponzora projektu (začíná od projektového plánu - shrnutí, účel projektu, milníky, organizaci a harmonogram a pokračuje porovnáním s výsledným stavem jak projekt ve skutečnosti probíhal),
  5. uspořádá formální schůzi pro všechny zainteresované strany, jejímž cílem je předat zkušenosti ostatním stranám (před touto schůzkou zpravidla předchází dotazník, který projektový manažer rozesílá),
  6. zajistí archivaci a dostupnost veškeré dokumentace, která k projektu patří.

Závěrečná zpráva hodnotí skutečnou dodávku projektu oproti původnímu plánu z pohledu času, rozpočtu, kvality a kvantity výstupů. V komerční sféře jsou často mimořádné odměny projektových manažerů vázány na vyhodnocení finančních ukazatelů ze závěrečné zprávy, například: • Skutečné náklady projektu nesmí převýšit původně plánované náklady o víc než 10%. • Budoucí provozní náklady nesmí převýšit původně plánované náklady o víc než 5% apod.

Ukončovací fáze je v metodikách PRINCE2® a PMBOK® velmi podobná. Asi 80% realitovaných projektů skutečnými náklady značně převýší původní plán!

Zdroje

Reference


Související články

Klíčová slova