Poznávání osobnosti

Základní metodologické problémy poznávání osobnosti

Hlavní problémové oblasti psychologie osobnosti

 • Hlavní úkoly poznávání osobnosti
  • popis
  • výklad
  • předpovídání
  • ovlivňování
 • Formální vztahy
  • struktura osobnosti – stálost a uspořádanost, prvky a vztahy
  • dynamika osobnosti – podněty, příležitosti, průběh dějů a stavů, členění, vzorce skladby duševního dění
  • vývoj osobnosti – neopakovatelné a nevratné vývojové změny, vlivy
  • patologie osobnosti – poruchy, možnosti ovlivňování
 • Obsahová kvalita
 • Popis osobnosti
  • vnitřních prvků, struktur a funkčních závislostí
  • výklad zachycených jevů vnějšími podmínkami
  • předpovídání osobnostních jevů - ovlivňování dalšího vývoje
 • Existují některé základní problémové oblasti studia osobnosti
  • Oblast popisu a výkladu osobnosti po stránce formálních vztahů
   • struktura, dynamika, vývoj a patologie osobnosti
  • Oblast objaspování obsahové kvality duševního dění
   • Temperament
   • poznání - příjem a zpracování informací
   • motivace a integrace - celkové sjednocení duševních dějů vzhledem ke třem výše uvedeným podmínkám
  • oblast metod poznávání a ovlivňování osobnosti
  • ovlivňování osobnosti - co a jak lze cíleně ovlivpovat
  • poznávání osobnosti
 • Poznávání osobnosti je metodologicky náročné, hlavně kvůli nedostupnosti zkoumaných jevů
 • Metodologie měření a rekonstrukce proměnných se rozděluje na
  • vhodné přiřazení vnějších znaků hypotetickým osobnostním proměnným
  • stanovení způsobu ověřování předpokladů
  • tvorbu vhodných měřicích nástrojů
 • Zdrojem dat je vždy pozorování
  • Jednak pozorování vlastního duševního života (introspekce)
  • Jednak pozorování vnějších znaků (extrospekce)
 • Výsledkem jsou vždycky nutně subjektivní hodnoty, proto musíme u každé takto získané proměnné
  • vymezit a rozpoznat příslušnou psychologickou kvalitu
  • zjistit kvantitu, v níž se vyskytuje
 • Nástrojem měření jsou měrné stupnice dvojího druhu
  • objektivní - určují kvantitativní vlastnosti přímo v jednotkách množství - body za splněné úkoly
  • posuzovací - kvantitativní vlastnost je vyjádřena v jednotkách množství zprostředkovaně na základě subjektivního hodnocení
 • Vyvozování závěrů z takových dat může mít intuitivní podobu
  • to znamená, že je založeno na úvaze zkoumajícího o výsledcích v souvislosti s dalšími podmínkami (zkreslující vlivy, osobní preference)
  • příkladem hodnocení mohou být výsledky projektivních testů
  • Druhým způsobem zpracování dat je výpočet
   • Je založen na explicitním výpočtu závěru z daných dat, například faktorovou analýzou
 • Samo pozorování můžeme rozdělit do tří rozdílných skupin
  • prosté pozorování, bez zásahu pozorovatele
  • záměrné, se zásahem pozorovatele, experimentální pozorování
  • záměrné se zásahem do průběhu událostí - psychologická zkouška

Možnosti pronikání do osobnosti

 • vlastnosti osobnosti se vždy projevují v interakci a i každé psychologické vyšetření je pro ni reálnou životní situací
 • tentýž nástroj může mít kvalitativně rozdílnou informační hodnotu
 • musíme postihovat klíčové komponenty vstupující do celostního fungování ani sumace komponentů, ani pouze celostní přístup
 • nutná důkladná interpretace
 • aplikace různých nástrojů a jejich porovnání

Poznávání osobnosti

Podmínky a předpoklady poznávání osobnosti

 • v psychologii osobnosti vždy vytváříme interakční model reálné entity
 • adekvátnost jeho pojetí je závislá na teoretických přístupech a jeho poznávací hodnota na přístupech metodologie
 • adekvátnost vypracovaného modelu je z hlediska metodologie podmíněna hledáním a koncipováním odpovědí na tři metodologické otázky
  • Co studovat?
  • Jak a kde studovat?
  • Čím studovat?

Tři metodologické otázky

 • Co studovat?
  • smysluplné celky makrosystémové povahy – projevy, činnosti, aktivity - to podstatné
  • nezbytnost studovat smysluplné celky makrosystémové povahy
   • projevy, činnosti a aktivity v přesně definovaných situačních kontextech
  • vědecký přístup se vyznačuje racionálností, zakládá na jednotě principů úspornosti a postačitelnosti
   • zkoumá vše, co je pro účel nezbytné, ale současně jen to, co je nezbytné
  • je nezbytné studovat smysluplné interakční celky, zakládat systém pronikání do osobnosti na principu komplexnosti (ne jen skládat jednotlivé projevy)
   • nezbytnost studovat osobnost v makrosystémových projevech, vztazích, interakcích a determinacích
 • Kde studovat?
  • Jak vlastnosti osobnosti studujeme
  • Přímo
   • rozborem jedince v náročných situacích aktualizujících psychickou zátěž
    • aktualizovaná úrovep zátěže je vždy subjektivní záležitostí
   • to co jedinec pociťuje jako zátěž a jaká má schémata interakcí k odhalení kauzality
    • je nezbytné studovat psychiku tam, kde se stanou interakční souvislosti evidentními toho lze dosáhnout
   • vyhrocováním sporu mezi subjektem a podmínkami existence se stále více vyjevují i obvykle skryté osobnostní komponenty
   • poznání, které kontexty představují optimální zátěž, je cestou k odhalování klíčových vlastností osobnosti
    • interakční přístup k psychickým zátěžím otevírá cestu komplexnímu pronikání do psychiky osobnosti
    • jakou osobností jedinec skutečně je a čím má předpoklad se stát
  • Nepřímo
 • analýzou důsledků závažných okolností do psychiky ve smyslu jejich subjektivního zpracování
 • jak se člověk ve své historii za těch kterých podmínek zachoval či zachová
 • jde o specifické promítnutí biograficko-historické metody do oblasti poznávání osobnosti
 • je možné postupovat jednou z cest
 • vycházet ze znalosti současné psychické charakteristiky osobnosti a usilovat o pochopení jejích zdrojů
 • jaké faktory formovaly motivaci, schopnosti jedince apod. – pátrání v minulosti, postup „ex post facto“ (velmi složitý)
 • je třeba pátrat po takových událostech v životě jedince, které by mohly vést k vysvětlení jeho rysů a projevů
 • zjišťovat, které události považuje jedinec za podstatné a jak je subjektivně Interpretuje
 • systematicky sledovat aktivity subjektu v reálných životních kontextech longitudinálními výzkumnými projekty
 • k postihování změn se využívají i projekty průřezové a periodicky opakované – méně náročné, ale málo vhodné pro pochopení kauzálních souvislostí a zdrojů vývoje
 • průřezové techniky porovnávají soubory rozdílného věku ve stejném čase (nevidíme kauzalitu a vývoj)
 • periodicky opakované techniky sledují jedince stejného věku v různé době - změny ve vztahu ke změnám podmínek
 • informace o osobním vývoji a rozvoji jen do určitého momentu
 • optimální by bylo spojení těchto tří technik
 • Čím studovat?
 • Metody
 • musí odpovídat interakční koncepci a adekvátně operacionalizovat
 • je třeba vypracovat metody a nástroje, které odpovídají interakční koncepci a adekvátně operacionalizované podstatě studijních vlastností osobnosti v závislosti na situaci
 • v psychologii bylo vypracováno mnoho metod
 • jejich poznávací hodnota závisí na metodologických východiscích operacionalizace studovaných osobnostních proměnných, na tom jak respektují
 • nezbytnost systémového přístupu ke studiu osobnosti (je nutno brát v úvahu kontexty)
 • skutečnost, že osobnost se v životních kontextech projevuje jako komplexní individualita
 • dynamickou povahu aktualizovaných projevů osobnosti
 • osobnost postihujeme a hodnotíme buď
 • nomotetickými postupy - v relacích k určité normě
 • idiografickými postupy - kazuistika

Rozdělení metod

 • Pozorování
 • problémem je jak zabezpečit objektivitu pozorování
 • systém klasifikace a postihování klíčových vztahů
 • aktualizace kontextů, ve kterých by vyvstaly vlastnosti jedince
 • exaktní interpretaci nálezů
 • možnost systémové verifikace závěrů
 • Experimentální postupy
 • nejexaktnější metoda
 • do vlastností osobnosti pronikáme nepřímo
 • s osobnostními proměnnými nelze manipulovat - nelze s nimi zacházet jako s nezávislými proměnnými (těmi jsou zde proměnné situační)
 • klíčovým problémem je „vnést život do laboratoře“ a „vnést laboratoř do života“
 • Biograficko-historické postupy
 • orientace na odhalování zdrojů individuálních rozdílů
 • jsou závislé na subjektivním zpracování
 • Explorativní metody
 • testy, rozhovory a dotazníky
 • měly by tvořit organickou část každého vyšetření
 • často jsou jedinou metodou získávání dat, pokud jsou ostatní nedostupné
 • projektivní techniky
 • celostní postižení osobnosti
 • problémem je objektivizace interpretací

Metody poznávání osobnosti

 • Pozorování a měření v psychologii osobnosti
 • Cokoli existuje, existuje v nějaké míře a může (v zásadě) být měřeno (E. L. Thorndike)
 • Výpovědi
 • Chování
 • Tělesné znaky
 • Vnější a vnitřní psychologická skutečnost
 • Metody poznávání osobnosti
 • Projevy duševních vlastností, stavů a dějů navozovány a postihovány (rozpoznávány a měřeny)
 • Samovolně
 • Záměrně – experimentální (zasahující) pozorování
 • Záměrně – psychologická zkouška
 • Rozdílné výzkumné strategie
 • Pozorování spontánního chování
 • prováděné osobně badatelem
 • přímé pozorování spontánně probíhajícího chování – úmyslné jednání / bezděčný výraz
 • pozorování stop – úmyslných / bezděčných výtvorů
 • zprostředkované zprávou o spontánním chování jedince od jiné osoby, často v podobě posouzení
 • Výpověď o sobě
 • Rozhovor
 • Dotazník
 • Nepřímé zkoušky
 • objektivní či výkonové – maximálního výkonu / typického výkonu (osobního stylu)
 • projektivní
 • asociační - Rorschachův test, Jungův asociační experiment
 • konstrukční - Murrayho tematicko apercepční zkouška
 • doplňovací - Rosezweigova obrázková frustrační zkouška – doplňování scházejících výroků osob
 • řadicí - Seřazení barev v Lüscherově zkoušce příjemnosti
 • expresivní techniky - kresba osoby, stromu, rodiny
 • Měření tělesných znaků (na základě představy izomorfie mezi vlastnostmi a ději tělesnými a duševními)
 • tělesných tvarů
 • tělesných dějů
 • K úspěšnému poznávání osobnosti je důležité znát zvláštní předpoklady a meze, které jsou vlastní jednotlivým metodám
 • každá metoda svou povahou již v nějakém směru předurčuje obsah a formu výsledků
 • metody jsou rozdílné co do přesnosti, spolehlivosti a závažnosti získaných výsledků

Psychodiagnostické metody

 • Druhy metod
 • Pozorování konkrétního chování
 • buď prováděné přímo, nebo sledování stop a výsledků činnosti
 • možné je sbírat data i skrze výpověď třetí osoby
 • Výpověď o sobě - lze provést dotazníkem nebo rozhovorem
 • Nepřímé zkoušky
 • objektivní či výkonové zkoušky jako zdroj jednoznačných dat
 • získáváme data buď o maximálním, nebo typickém výkonu
 • zkoušky projektivní, které zkoumají odpověď jedince na významově nejednotný materiál
 • asociační techniky - Rorschach
 • konstrukční techniky - Murray
 • doplpovací techniky - obrázková frustrační zkouška
 • expresivní techniky - kresba rodiny, stromu)
 • Měření tělesných znaků
 • vychází ze souvislosti mezi fyziologií a psychikou
 • Měří se
 • tělesné parametry
 • fyziologie tělesných jevů - tep, tlak, vodivost kůže
 • V současnosti existuje několik rozdělení psychologie osobnosti podle používaných metod a zaměření výzkumu
 • Například podle Cronbacha se dělí na přístupy
 • Korelační - ty které zkoumají rozdíly mezi organismy
 • Experimentální - vycházející z přírodovědného zkoumání
 • Sociální - vychází z klinických pozorování o společenské podmíněnosti lidského chování
 • Psychometrické - zjišťování a měření osobnostních vlastností a stavů

Jednotlivé metody

 • dotazník PASKO
 • zjišťování interakčních tendencí a sebepojetí
 • zpracoval M. Jarolímek
 • PSYCHOLAB
 • soubor testů zaměřených na postihování kvantitativních i kvalitativních ukazatelů ve struktuře a dynamice klíčových psychických funkcí
 • zahrnuje testy rytmicity, senzomotorické koordinace, koncentrace a rozdělení pozornosti, představivosti, anticipace aj.
 • DIAROS – diagnostická baterie
 • umožňuje odhalovat předpoklady, souvislosti a zdroje, spolehlivost a desintegrace psychické práceschopnosti jedince v exponovaných profesích, životních, pracovních či sociálních kontextech
 • zároveň i projevů problémových jedinců ve smyslu jejich sklonu k rozvoji maladaptivního či asociálního chování
 • sestává z následujících metod
 • SPARO (dříve IHAVEZ)
 • zjišťování subjektivně příznačné úrovně, struktury a dynamiky bazální psychické autoregulace a integrovanosti osobnosti
 • BAROM – bazální autoregulace osobnosti mladistvých (13-17 let)
 • IHATRANS - k modifikaci dat z dotazníku IHAVEZ tak, aby byla využitelná DIAROSEM
 • SUPSO – subjektivní posuzovací škála, která umožpuje hodnotit strukturu a dynamiku psychických stavů, predikovat vznik tzv. kritického psychického stavu (má za následek destrukci interakčních aktivit individua)
 • DUSIN – dotazník spokojenosti a frustrace, orientovaný na postižení hierarchické struktury hodnotové orientace, životní spokojenosti a frustrujích podmínek a okolností života a činnosti
 • SIPO – dotazník interpersonálních hodnot
 • LOGUS – test logického usuzování – zjišťování schopnosti logického úsudku
 • Základní počítačové prostředí je přitom shodné a umožpuje fungování řídícího systému
 • Obsahuje moduly
 • Nastavení
 • Změny
 • Kazuistika
 • Statistika

Současné možnosti a trendy ve studiu vlastností osobnosti

Východiska psychologie osobnosti

 • Vlivy
 • biologické vývojové teorie
 • klinické lékařství
 • akademická psychologie a reakce na ni v psychoanalýze
 • reflexologii a behaviorismu
 • v útvarové psychologii
 • empirické sociální psychologie
 • Současné přístupy ke studiu osobnosti
 • Cronbach rozlišuje přístupy
 • korelační - rozdíly mezi organismy
 • experimentální - rozdíly mezi různými zásahy a naději na jejich integraci
 • Wiggins rozlišuje
 • psychometrický - Cronbachovy korelační a experimentální
 • zjišťování osobnostních vlastností a stavů, situační proměnné, vyvozování z vnějších projevů
 • experimentální
 • projevy duševních funkcí v chování, vnímání, učení, vyšší poznávací funkce (paměť, myšlení, rozhodování)
 • biologický
 • lidský jedinec především organismus (vývojové přizpůsobování, dědičné vlohy, raná zkušenost)
 • sociální
 • osobnost v pojmech sociálních interakcí, společenských vzorů a rolí

Interakční přístupy k odhalování kritických vlastností osobnosti, jejich podstaty, povahy a vývojových tendencí

Struktura schopnostních vlastností osobnosti

 • vymezování schopností jako vlastností osobnosti z hlediska struktury inteligence zakládá na dispozičním přístupu
 • interakční přístup předpokládá uvažovat tuto strukturu jako nástroj i produkt vzájemné interakce osobnosti s podmínkami její životní existuje
 • východiskem postihování schopností jako vlastností osobnosti v jejich struktuře i celostních projevech je analýza předpokladů a tendencí vyrovnávání se základními typy životních situací
 • životní situace, které kladou na její činnost (psychiku) specifické nároky a požadavky
 • struktura schopností rozhoduje o tom, pro koho a jaké požadavky na činnost jsou řešitelné a které stojí mimo hranice jeho schopností
 • Obsahově vystupují nároky životních situací na schopnosti jedince jako osobnosti v kategoriích
 • požadavků na výkonnost
 • jakou úroveň a kvalitu výkonu vykazuje
 • jak dlouho a intenzivně je subjekt schopen se s nároky vyrovnávat
 • problémových situací aktualizujích nároky na schopnost orientovat se v dosud nepoznaných a psychicky neosvojených okolnostech života
 • jejich řešení je funkcí schopností subjektu orientovat se v situacích a přijmout adekvátní rozhodnutí povahy
 • adjustační - schopnost účinně se vpravovat do nových situací tím, že se sám přizpůsobí či že si je přizpůsobí
 • kreativní - schopnost řešit nově vzniklou situaci proniknutím do její podstaty, přijetím a realizací adekvátního, situaci odpovídajícího rozhodnutí a systému cílového jednání
 • to se spojuje s adaptabilitou a adjustabilitou a s takzvanou obecnou inteligencí
 • schopnost řešit tento typ situačních nároků je funkcí cílesměrné regulace chování, pružnosti, hybnosti, tendence k alternativním variantám vyrovnávání se s nároky
 • vyjevuje se tu i frustrační tolerance
 • konfliktních situací
 • souvisí s procesem rozhodování se
 • v jakém směru jednat v ambivalentních situacích
 • kdy je člověk motivován k navzájem neslučitelným variantám jednání
 • hraje zde svou roli schopnost přijímat určitou míru rizika volby či zamítnutí toho či onoho rozhodnutí
 • stresových situací
 • jejich ukazatelem je odolnost vůči působení rušivých okolností na psychiku v období realizace cílové činnosti
 • na základě interakčního přístupu lze vymezit jako klíčové komponenty ty schopnostní vlastnosti, které vcházejí v podobě základních vlastností do subjektivně příznačné struktury obecných schopností člověka
 • kvalita podávaného výkonu je funkcí
 • vloh
 • stupně trénovanosti
 • současně je determinovaná aktualizovanou kvalitou vztahu mezi
 • vnějšími podmínkami
 • vnitřními předpoklady a psychickými stavy
 • podávání kvalitní, špičkové výkonnosti v jakékoli profesionální či jiné činnosti tam, kde je toho nejvíce zapotřebí, kde skutečně o něco jde
 • je determinováno schopností vykázat optimální kvalitu výkonu za podmínek a situací, které nejsou optimální, ale přitom v nárocích na realizaci dané činnosti obsažených
 • Při posuzování předpokladů a schopností vykonávat úspěšně tu kterou profesi, realizovat určitou činnost, zastávat specificky náročnou pracovní či jinou funkci, je nezbytné brát v úvahu
 • komplex vrozených předpokladů = vloh determinujících úroveň nadání
 • systém těch obecnějších schopností jako vlastností osobnosti
 • odolnost
 • schopnost se vyrovnávat s nároky na interakčních pohotovost
 • schopnost týmové spolupráce
 • všechny jiné osobnostní vlastnosti
 • motivační
 • postojové
 • stavové
 • vztahové
 • k vypracování psychologické charakteristiky té které činnosti z hlediska nároků, které jsou kladeny na její výkon, slouží profesiografická metoda
 • popis činnosti a stanovení požadavků na úspěšný výkon daného povolání podle jasně stanovených hledisek a kritérií
 • všeobecná charakteristika činnosti
 • popis situačních, sociálních a jiných kontextů a faktorů, ve kterých a pod jejichž vlivem je činnost prováděna
 • odvození požadavků na potenciální zdravotní, senzomotorické, neuropsychické předpoklady
 • na osvojené struktury a obsahy znalostí, dovedností, zkušeností, schopností a motivačních či postojových struktur

Klíčové schopnosti jako vlastnosti osobnosti

 • Schopnost orientovat se v situaci
  • jako ukazatel účinné kapacity rozumu, vhledu a kreativity v kontextu emociogenně exponovaných situačních proměnných
 • Psychická odolnost
  • resistence vůči desintegrujícím vlivům situačních komponent na psychickou činnost
 • Schopnost přizpůsobovat se, aktivně a tvořivě se vpravovat
  • Ve smyslu tendence přijímat alternativní varianty řešení situací, psychické hybnosti, pružnosti, flexibility
 • Schopnost rozhodovat se v situacích mnohoznačnější povahy
  • Spojené s nejasným vývojem
 • Schopnost regulovat svoji vnitřní a vnější aktivitu (činnost)
  • a to vzhledem k aktuálním situačním kontextům

Reference