Regionální funkce knihoven, včetně legislativního rámce.

Regionální funkce knihoven jsou souborem podpůrných služeb, které krajská knihovna poskytuje ve spolupráci s většími městskými knihovnách v kraji. Služby jsou poskytovány menším městským a také obecním knihovnám v příslušném kraji. [1]

Ne všechny knihovny jsou samostatně schopné poskytovat služby čtenářům v dostatečném rozsahu a v odpovídající odborné úrovni. Z tohoto důvodu jsou využívány služby větších regionálních knihoven, MVS (meziknihovní výpůjční služby) a spolupráce s dalšími knihovnami. U regionálních služeb je důležité rozpoznat několik knihoven a to:

 • Krajská knihovna, která je zřízena a financována krajem. Koordinuje a poskytuje regionální služby ve svém kraji, také spolupracuje s dalšími knihovnami, které jsou pověřené regionálními funkcemi.
 • Pověřená knihovna je většinou městská knihovna, která byla krajskou knihovnou zvolena pro poskytování regionálních služeb ve svém regionu. Díky tomu přijímá dotace na poskytování těchto služeb, sleduje dění v knihovnictví a nové poznatky předává knihovníkům obsluhujících knihoven.
 • Obsluhovaná knihovna je obecní či menší městská knihovna, která využívá regionální služby. Tato knihovna musí být evidovaná u Ministerstva kultury ČR dle knihovního řádu, poskytuje veřejné knihovnické a informační služby a má podepsanou smlouvu o získávání služeb z příslušné krajské či pověřené knihovny. Díky těmto bodům následně získává regionální služby bezplatně. [1]

Cíle podpory

Regionální služby jsou financované z dotačního programu podpory regionálních funkcí, který vznikl v návaznosti na knihovní zákon (č. 257/2001 Sb.) a jedná se o tyto cíle:

 • Zajištění dostupnosti veřejných informačních služeb knihoven ve všech knihovnách České republiky
 • Vyrovnání rozdílu v úrovni poskytovaných služeb knihoven obyvatelům měst a obcí
 • Zajištění kvality a kontinuity služeb knihoven v návaznosti na informační potřeby uživatelů
 • Odstranění nežádoucích rozdílů mezi jednotlivými regiony a kraji
 • Dělení práce a koordinace knihovnických činností v kraji
 • Efektivní využití veřejných finančních prostředků
 • Aktuálnost knihovního fondu obsluhovaných knihoven
 • Vzdělanost pracovníků knihoven [1]

Služby regionálních knihovnách

Jedná se o služby, které regionální či pověřené knihovny nabízejí malým městským a krajským knihovnám. Jedná se o:

 • tvorba výměnných knihovních fondů, které jsou určené k cirkulaci a distribuci a byly pořízeny z rozpočtu kraje
 • nákup, zpracování a distribuci fondů které byly pořízeny z rozpočtu zřizovatele, tedy obce
 • poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány rozbory
 • vzdělávání knihovníků, semináře, porady
 • pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
 • servis AKS (automatizované knihovního systému)
 • statistika knihovnických činností [2]


Tvorba výměnných knihovních fondů, které jsou určené k cirkulaci a distribuci a byly pořízeny z rozpočtu kraje

Obsluhované knihovny mají většinou nízké finanční prostředky na akvizici fondu, tak aby uspokojila své čtenáře. Většina zakoupených dokumentů je přitom půjčena pouze párkrát a poté již není využívaná. Tyto knihovny mohou díky regionálním knihovnám využít tzv. výměnný fond. Jedná se o dokumenty, které krajská (či pověřená knihovna) zakoupí z krajské dotace, ze kterých následně vytvoří výměnný fond, která cirkulují po obsluhovaných knihovnách. Díky tomu mají obsluhované knihovny trvalý přísun kvalitních a aktuálních dokumentů, které jsou i odborně zpracované.

Nákup, zpracování a distribuci fondů které byly pořízeny z rozpočtu zřizovatele, tedy obce

Obsluhovaná knihovna může i při nákupu dokumentů z vlastního rozpočtu (rozpočtu zřizovatele) požádat regionální knihovnu o pomoc, a to v podobě odborného výběru knih či odborného zpracování. Regionální knihovna může také využít při nákupu stejné publikace množstevní slevy.

Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány rozbory

Regionální knihovny nabízejí obsluhovaným knihovnám také praktickou pomoc při řešení odborných knihovnických problémů. Jedná se o odborné konzultace, rady, reference nebo také pomoc při zpracování grantů, koncepcí a plánů. Jedná se o jednu z nejvyužívanějších služeb, které jsou v rámci regionálních služeb využívány a pomáhá to zvyšovat úroveň poskytování knihovnických a informačních služeb v knihovních.

Vzdělávání knihovníků, semináře, porady

Každý profesionální knihovník, by podle standardu veřejných knihovnických a informačních služeb měl absolvovat ročně odborné vzdělání v rozsahu 48 hodin, ostatní knihovníci 8 hodin. Regionální knihovny proto pořádají nezbytné semináře a další vzdělávací aktivity.

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů

Podle knihovního zákona musí každá knihovna provádět v určité periodě podle velikosti fondu revizi svého fondu. Proto mohou obsluhované knihovny požádat o pomoc při revizi a také při aktualizaci knihovního fondu. Může se jednat o pomoc při vyřazování zastaralé literatury, čištění knih, opravy obalů a označení knih.

Servis AKS (automatizované knihovního systému)

Automatizovaný knihovní systém vyžaduje jako všechny systémy pravidelnou údržbu a servis. Menší knihovny většinou nemají odborně kvalifikovaný personál, a proto pověřené knihovny nabízejí zaškolený pracovníky pro práci s AKS.

Statistika knihovnických činností

Knihovny jsou financovány z veřejných zdrojů a musí tedy poskytovat statistická data o činnosti knihovny. Pověřené knihovny pomáhají obsluhovaným knihovnám se sběrem a kontrolou dat a také následně zpracováním výkazů a činnosti knihovny. Tyto data následně pověřené knihovny využívají pro analýzy, vyhodnocení a sledování vývoje regionálních funkcí služeb a poskytuje obcím informace o knihovnách. [1]

Financování regionálních služeb

Regionální služby knihoven jsou financovány z rozpočtu kraje, což vyplývá z knihovního zákona č. 257/2001 Sb. Přesně rozdělení financí je poté definováno v Metodickém pokynu k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky. [2] Metodiku stanovuje rozdělení financí podle poštu obyvatel a počtu knihoven v regionu, které využívají regionální služby. Finance získávají krajské a pověřené knihovny, obsluhované knihovny získávají služby na odborné úrovni < ref name= region />

Standard pro výkon regionálních funkcí knihoven

Aby byl výkon regionálních knihoven zajištěn rovnoměrně, stanovilo Ministerstvo kultury ČR standard, který upravuje kvalitativní a kvantitativní parametry výkonu těchto služeb. Při jeho aplikaci se nahlíží na konkrétní podmínky a specifikace jednotlivých krajů a jejich regionů. Představuje tedy soubor nároků na způsob a úroveň poskytování služeb, kterými jsou naplňovány regionální funkce pověřenými knihovnami. Jedná se o tyto služby:

 • poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
 • statistika knihovnických činností
 • vzdělávání knihovníků, semináře a porady
 • tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce, správa, revize a aktualizace
 • pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
 • nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele knihovny (obce) a jejich distribuce
 • servis automatizovaného knihovního systému využívaného pro výkon regionálních funkcí [2]

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Služby knihoven knihovnám: Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven. Praha: Národní knihovna České republiky, 2014. ISBN 978-7050-638-7.
 2. 2,0 2,1 2,2 METODICKÝ pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřízenými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. Praha: MK ČR, 2011. 9 s. Dostupné z:

Použitá literatura

METODICKÝ pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřízenými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. Praha: MK ČR, 2011. 9 s. Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/regionalni-funkce-verejnych-knihoven/metodicky-pokyn-ministerstva-kultury-k-zajisteni-vykonu-regionalnich-funkci-knihoven-a-jejich-koordinaci-na-uzemi-cr

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Služby knihoven knihovnám: Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven. Praha: Národní knihovna České republiky, 2014. ISBN 978-7050-638-7.

PILLEROVÁ, Vladana. Systémy knihoven, spolupráce knihoven, regionální funkce knihoven. Praha: Knihovnický institut NK ČR, 2017 [cit. 27.12.2019]. Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/docs/rkk/pillerova-vladana-systemy-knihoven-spoluprace-knihoven-regionalni-funkce-knihoven/view.

Doporučená literatura

ČERŇOVÁ, Dagmar. Regionální funkce knihoven v Plzeňském kraji. Brno, 2008. 143, 10 příl.: 18 tab. Rigorózní práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví 2003. Vedoucí diplomové práce PhDr. Milena Černá.

Klíčová slova

regionální služby, regionální funkce, krajská knihovna, pověřená knihovna, obsluhovaná knihovna