Služby veřejných knihoven pro zrakově postižené

Veškeré knihovny jsou povinny ve vztahu ke zrakově postiženým dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) poskytovat veřejné knihovnické a informační služby „způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu“, a to tedy i zdravotně handicapovaným a národnostním či jazykovým menšinám.[1]

Knihovny se musí handicapovaným přizpůsobit především v těchto oblastech:

 • personální - profesní úroveň, osobní schopnosti a charakterové vlastnosti knihovníka,
 • prostorová - bezbariérový přístup, odpovídající prostorové a technické vybavení,
 • organizační - navázání spolupráce knihovny s pečovatelskými organizacemi a dalšími právnickými osobami sdružujícími handicapované občany.

Při poskytování informačních služeb handicapovaným je nezbytné přistupovat ke každému individuálně.

Nevidomí v knihovnách představují největší skupinu postižených uživatelů. Větší městské knihovny mají většinou speciální oddělení pro nevidomé uživatele.

Systematicky se nevidomým uživatelům věnuje především Knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana. Tato knihovna má ze zákona povinný výtisk audio knih a též je sama i vydává.[2]

Speciální služby knihoven pro zrakově postižené

 • audioknihy (beletrie i naučná literatura)
 • digitální knihovna
 • knihy v Braillově písmu
 • časopisy ve zvětšeném tisku
 • knihy týkající se problematiky postižení
 • donášková služba
 • speciální akce po zrakově postižené čtenáře
 • speciální technologie, které jsou čtenářům k dispozici - softwarové lupy, brýle s optickými parametry, software umožňující individuální nastavení barevného prostředí, programy s hlasovými výstupy, čtečky s optickým rozpoznáváním textu (OCR - Optical Character Recognition), speciální připojení na internet.[3]

Audioknihy - Ve zvukových studiích jsou nahrávány knižní tituly z běžné nakladatelské produkce profesionálními herci a dabéry. Nahrávají se zde zvukové časopisy a odborná literatura, sloužící nevidomým a slabozrakým žákům a studentům všech typů škol, stejně jako i jednotlivým profesním skupinám zrakově postižených. [4]

Digitální knihovna je určena pro zrakově postižené uživatele knihovny. Ti se při registraci musí prokázat kopií průkazu ZTP/ZTP/P nebo zprávou od očního lékaře. Tito uživatelé mohou využívat veškeré služby aplikace, na rozdíl od veřejnosti, která si však může prohlížet veškeré knižní tituly v katalogu, zobrazovat informace o jednotlivých dokumentech, a dokonce si poslechnout krátké ukázky některých děl. Digitální internetová knihovna Knihovny a tiskárny pro nevidomé umožňuje:

 • on-line vyhledávání všech dostupných titulů,
 • objednávání titulů k výpůjčce nebo zakoupení,
 • poslech a stahování digitálních zvukových nahrávek (MP3 souborů),
 • stahování digitalizovaných textů.

Přínosy poskytování služeb

Svou činností také veřejné knihovny napomáhají začleňování handicapovaných osob do většinové společnosti. Bezbariérové knihovny se podílejí na zlepšení komunikace mezi postiženými osobami a osobami bez hendikepu. Zaměstnanci knihoven jsou posíláni na speciální školení, kde se učí, jak správně poskytovat speciální služby pro handicapované. Tyto znalosti knihovníci využijí, jak v pracovním, tak i v soukromém prostředí. Další výhodou tohoto školení je, že jeho účastníci ztratí ostych komunikovat s handicapovanými, popřípadě jim nabídnout pomoc. [5]

Současný stav poskytování služeb v ČR

Bohužel většina současných knihoven nedisponuje specializovaným fondem a neposkytuje služby pro handicapované uživatele. Knihovnické a informační služby v ČR zrakově postiženým uživatelům poskytuje Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, krajské knihovny, základní knihovny a specializované knihovny. Mezi další časté poskytovatele služeb pro zrakově postižené patří i vysokoškolské knihovny.

Podle příručky Standard Handicap Friendly by měly knihovny kromě klasických služeb nabízet i služby dálkové. Jako jsou např. online katalogy, online rezervace, online prodlužování výpůjček a možnost stahování dokumentů. Také by měla existovat možnost komunikovat s knihovnickým personálem online (e-mail, chat) nebo po telefonu. [6] Také by měla být možnost využít wifi a připojení vlastního zařízení se speciálním softwarem pro handicapované.

Zdroj

Článek je založen na práci HRYCHOVÁ, Tereza. Analýza služeb veřejných knihoven pro zrakově postižené. Praha, 2015. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Vedoucí práce Hana Landová. Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/150918

Odkazy

Reference

 1. ČESKO, 2001. Zákon č. 257 ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. Částka 98, s. 5683-5688. ISSN 1211-1244. Dostupné také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3676
 2. HOUŠKOVÁ, Zlata a Vladana PILLEROVÁ, 2008. Služby knihoven pro zdravotně znevýhodněné. Informace o průzkumu. Knihovna [online]. Roč. 19, č. 2, s. 76-95 [cit.2018-01-27]. ISSN 1801-3252. Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/knihovna82/82076.htm
 3. STODOLA, Jiří, 2011a. Knihovny pro čtenáře se zrakovým postižením v České republice. Knihovna [online]. 2011, roč. 22, č. 1, s. 16-23 [cit. 2018-01-27]. ISSN 1801- 3252. Dostupné z: http://full.nkp.cz/nkkr/knihovna111/11116stod.htm
 4. DOČKALOVÁ, Marie, 2015. Zvukové knihy a audioknihy v České republice. Knihovnický zpravodaj Vysočina [online]. Roč. 15, č. 2 [cit. 2018-01-27]. ISSN 1213- 8231. Dostupné z: http://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=1279
 5. ČESKO. ÚŘAD VLÁDY, 2012. Usnesení vlády České republiky ze dne 11. ledna 2012 č. 28 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2011–2015 včetně internetizace knihoven. In: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí. Částka 2, s. 18. ISSN 1214- 2263. Text usnesení v přepisu dostupný také z: http://www.mkcr.cz/assets/literatura-aknihovny/Koncepce_rozvoje_knihoven_2011-2015.pdf
 6. SEKCE SLUŽEB OSOBÁM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI SKIP ČR, 2014. Rovný přístup – Standard Handicap Friendly: metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením. Praha: Národní knihovna České republiky – Knihovnický institut. ISBN 978- 80-7050-641-7. Dostupné také z: http://ipk.nkp.cz/docs/Rovny_pristup.pdf

Související články

Klíčová slova

služby knihoven, speciální služby, zrakově postižení, uživatelé knihoven, knihovní zákon