Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Logo SKIP ČR

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP ČR) je organizace sdružující knihovníky a informační pracovníky z České republiky. Má charakter občanského sdružení, je tudíž nezisková, členství v ní je dobrovolné a přihlášku do něj si mohou podat jak jednotlivci, tak i instituce. Hlavním účelem existence SKIP je neustálé zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost.

Svaz byl původně založen v roce 1968 za účelem rozvoje československé informační soustavy. Na základě likvidačního výměru Ministerstva vnitra ČSSR byl však již po dvou letech své existence, v roce 1970, rozpuštěn. Ke znovuobnovení činnosti došlo v roce 1990. Dnes má svaz přes 1500 členů.[1][2]

Organizační struktura


Nejvyšším řídícím orgánem SKIP je valná hromada skládající se z příslušných členů svazu. V období mezi valnými hromadami zastupuje tuto činnost výkonný výbor. Výkonný výbor si volí své předsednictvo o deseti členech. O dodržování stanov, usnesení valné hromady a norem se stará dozorčí komise. Členové dále tvoří orgány podle místa působení (Regionální orgány) či podle specializace a zájmů (Odborné orgány).

SKIP je veden na regionálním principu a je organizován v rámci 11 regionálních výborů - Praha, Středočeský region, Jihočeský region, Plzeňský region, Ústecký region, Liberecký region, Východočeský region, Region Velká Morava, Region Moravskoslezského a Olomouckého kraje, Karlovarský region.

Svaz je také dělen do 15 odborných sekcí dle zaměření činností:

 • Český komitét Modrý štít
 • Ediční komise
 • Frankofonní klub
 • Klub dětských knihoven
 • Klub lékařských knihoven
 • Klub školních knihoven
 • Klub tvořivých knihovníků
 • Klub vysokoškolských knihovníků
 • Komise pro zahraniční styky
 • Sekce služeb osobám se specifickými potřebami
 • Sekce veřejných knihoven
 • Sekce vzdělávání
 • Zaměstnavatelská sekce
 • Sekce knihovníků - trenérů paměti
 • 60+

Jak je svaz organizován a řízen určují hlavní dokumenty SKIP - Jednací řád SKIP, Finanční řád SKIP, Stanovy Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky schválené valnou hromadou.[1]

Činnost


Pro splnění svých cílů musí svazek vykazovat určité činnosti. V rámci aktivit SKIP do nich patří:

 • tvorba a realizace koncepcí oboru a jeho legislativy
 • účast na odborné přípravě specialistů a přispívání k celoživotnímu vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků, zejména pořádáním odborných akcí
 • spolupráce se vzdělávacími institucemi a dalšími organizacemi, které se doma i v zahraničí zabývají knihovnictvím a informační činností
 • rozvoj kontaktů s profesními spolky a organizacemi stejného nebo podobného zaměření doma i v zahraničí, členství v Mezinárodní federace knihovnických asociací - IFLA a EBLIDA
 • organizace společenské akce pro knihovníky a informační pracovníky
 • vydávání svazového periodika Bulletin SKIP

Mezi konkrétní pravidelné akce organizované SKIP patří:

 • celostátní konference "Knihovny současnosti" (spolupořadatel)
 • celostátní propagační akce "Týden knihoven"
 • "Knihovnická dílna" - setkání k aktuálním otázkám veřejných knihoven
 • "Noc s Andersenem", "Kde končí svět" - akce podporující dětské čtenářství
 • "Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě" - seminář o kooperaci paměťových institucí
 • zastupování knihoven ve vztahu k ochranným autorským organizacím při půjčování zvukových dokumentů
 • Březen - měsíc čtenářů
 • Týden čtení
 • Světový den knihy a autorských práv
 • Den pro dětskou knihu
 • Biblioweb
 • Velké říjnové společné čtení
 • Knihovnický happening Týdne knihoven

... a další akce v jednotlivých regionech.[1]

Bulletin SKIP

SKIP také vydává svůj časopis nesoucí název Bulletin SKIP (ISSN 1213-5828), který vychází čtyřikrát ročně plus zvláštní čísla. Jeho vydávání finančně podporuje Ministerstva kultury ČR. Obsahuje články zaměřené na oblast knihovnictví jak odborného obsahu, tak i rázu informačního o činnosti svazu.
V letech 1968-1970 a 1990-2000 vycházel časopis pouze tištěně. Od roku 2001 se k němu přidala také elektronická verze. Od roku 2017 již časopis v tištěné formě nevychází, pouze v elektronické. Výjimkou jsou zvláštní čísla.
Na svých webových stránkách zprostředkovává SKIP archiv obsahující plné texty článků z elektronické verze časopisu. Zdigitalizované verze tištěných čísel zase volně zpřístupňuje digitální knihovna NK ČR Kramerius.[3]

Programové prohlášení na období 2019 až 2022

Na programové období 2019 až 2022 si SKIP zvolil 6 hlavních zájmů své činnosti:

 1. Prosazovat právo občanů na rovný a neomezený přístup k informacím
 2. Podporovat vzdělávací, kulturní a komunitní aktivity knihoven, rozvíjet čtenářskou, informační, mediální a digitální gramotnost
 3. Organizovat mediální akce k propagaci služeb knihoven
 4. Podporovat spolupráci mezi knihovnami a dalšími partnery
 5. Podporovat vzdělávání pracovníků knihoven a informačních institucí
 6. Podporovat členy SKIP[1]

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky [online], ©2010-2020. Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky [cit. 2020-08-30]. Dostupné z: https://www.skipcr.cz/
 2. JEŽKOVÁ, Veronika, 2009. Poslední vývoj pojetí informační profese. Kladno. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Rudolf Vlasák. Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/75932/
 3. Bulletin SKIP [online], ©2017-2020. Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky [cit. 2020-09-01]. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/

Související články

České knihovnické spolky

Klíčová slova

SKIP, knihovnické spolky, Bulletin SKIP