Výpůjční služby, včetně MVS, MMVS, DDS, výpůjčky e-knih v České republice, včetně problematiky DRM (digital rights management).

(přesměrováno z Výpůjční služby knihoven (ze zákona o veřejných knihovnických službách, včetně MVS a MMVS))

PRÁVNÍ VZTAHY KNIHOVNY A ČTENÁŘE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU

Občanský zákoník

Tento vztah se řídí občanským zákoníkem a knihovním a výpůjčním řádem knihovny. Občanský zákoník v ustanoveních, která upravují půjčování věcí (§659-662), stanoví práva a povinnosti čtenářů a knihoven. Tato ustanovení jsou platná a závazná i tehdy, jestliže nejsou uvedena v knihovním a výpůjčním řádu knihovny. [1]

Čtenář má právo:

 • Vypůjčit si dokument způsobilý k řádnému užívání.
 • Užívat jej sám nebo i s příslušníky své rodiny do konce výpůjční lhůty. Pokud je zapůjčen bezplatně, může knihovna požadovat jeho vrácení i před ukončením výpůjční lhůty. [1]

Povinností čtenáře je:

 • Chránit vypůjčený dokument před poškozením, ztrátou nebo zničením.
 • Ohlásit okamžitě poškození, ztrátu nebo zničení a provést jeho kontrolu stavu a úplnosti při výpůjčce.
 • Dohodnout s knihovnou zapůjčení jiné osobě.
 • Dodržovat výpůjční lhůty a za opožděné vrácení zaplatit stanovené poplatky. [1]

Knihovna má právo:

 • Požadovat odevzdání bezplatně půjčeného dokumentu i před ukončením výpůjčky.
 • Požadovat stanovené poplatky za překročení výpůjční lhůty.[1]

Povinností knihovny je:

 • Půjčit dokument způsobilý k řádnému užívání a v případě, že je vadný, vyměnit jej pokud možno za dobrý výtisk. §617 zakládá odpovědnost půjčitele (knihovny) za škodu vzniklou z toho, že neseznámil vypůjčovatele se zvláštními pravidly užívání věci.
 • Občanským zákoníkem (§106) je také stanoven způsob a rozsah náhrady za ztrátu zapůjčené věci. Je-li zjištěna ztráta, poškození nebo zničení půjčeného dokumentu a čtenář neprokáže, že to nezavinil, je povinen nahradit způsobenou škodu uvedením v předchozí stav nebo v penězích.
 • Povinností knihovny (§106) v souvislosti s odpovědností za ztráty dokumentů ve výpůjčním procesu, je dodržování časových lhůt pro soudní uplatnění nároku na náhradu škody. Právo na náhradu škody se promlčí za 2 roky ode dne, kdy čtenář knihovně ztrátu vypůjčeného dokumentu nahlásil nebo kdy byla ztráta knihovnou čtenáři prokázána. [1]

Knihovní a výpůjční řád knihovny

Obsahuje základní pravidla využívání fondů a služeb určité knihovny jejími čtenáři a to v souladu se základními funkcemi a úkoly této instituce, obsaženými v jejím statutu a organizačním řádu. Vzorové knihovní a výpůjční řády různých typů knihoven jsou uvedeny na stránkách Národní knihovny ČR – Informace pro knihovny. [1]

Knihovní a výpůjční řád stanoví zejména:

 • Okruh uživatelů a podmínky, za kterých se může občan stát čtenářem
 • Druhy a přehled poskytovaných služeb
 • Zásady a pravidla diferencovaného poskytování služeb
 • Způsob registrace čtenářů a zásady kategorizace čtenářů a fondů z hlediska diferencovaného poskytování výpůjčních a jiných služeb a další. [1]

Výpůjční služby


Výpůjční služba = Základní služba knihovny, spočívající v půjčování a přijímaní vrácených knihovních jednotek, v prolongaci, rezervování, upomínání, evidenci a rozboru výpůjček. Výpůjční služby se dělí na absenční, prezenční, cirkulační a meziknihovní. Nejproduktivnější druh dokumentových služeb v automatizovaném i neautomatizovaném informačním systému. [2]

Patří k základním službám informačních institucí. Jejich úkolem je zpřístupňovat informační prameny z fondu knihovny anebo z fondů jiných knihoven. Knihovní zákon určuje, že základní druhy služeb je knihovna povinna poskytovat zdarma. Knihy i další dokumenty se mohou půjčovat v tištěné i elektronické podobě. [3]

Proces výpůjčních služeb zahrnuje jednotlivé dílčí postupy: nejdříve probíhá tzv. registrace uživatelů (sem patří vyplnění přihlášky, uživatel obdrží čtenářskou kartu, průkaz). [3]

Poté může následovat další samotná práce v knihovně, jako je: příjem objednávky na výpůjčku (v případě velkých knihoven, s velkým fondem), následuje vyhledávání dokumentů ve skladech. U menších knihoven si může čtenář vyhledat požadovaný dokument sám přímo v tzv. volném výběru = přímo z regálů, ke kterým má přístup v knihovně, případně čítárně či studovně. K výběru, vyhledání a objednání titulů slouží katalogy konkrétní knihovny, které jsou dnes volně přístupné na internetu. [3]

Délka výpůjčky je uvedena u každého dokumentu. Pokud o titul nemá zájem jiný čtenář, pak je většinou možné tuto dobu před skončením výpůjční lhůty prodloužit. V případě jejího překročení však po vás bude knihovna žádat poplatek za prodlení. Výše pokuty je uvedena v ceníku příslušné knihovny. Pokud dojde ke ztrátě či poškození dokumentu, požaduje knihovna knižní nebo finanční náhradu. [3]

Další pojmy jsou:

 • rezervace – v automatizovaném systému si uživatel může dokument rezervovat sám přes internet. Poté, co bude dokument vrácen do knihovny, obdrží avízo, že je již volný a k dispozici (většinou e-mailem nebo sms). V opačném případě si čtenář rezervuje přes knihovníka a od knihovníka dostane informaci o navrácení.
 • prolongace je jiným slovem prodloužení lhůty výpůjčky. V automatizovaných systémech si může uživatel provést sám, nebo mu tuto službu provede knihovník na požádání.
 • urgence – tj. upomenutí k vrácení knihy zpět do knihovny. Čtenář překročil termín, a proto je upomenut o navrácení knihy zpět. Výše poplatků z prodlení musí být uvedeny v knihovním či výpůjčním řádu. Knihovny nejsou povinny o překročení lhůty informovat, kontrola je na straně čtenářů. [3]

VÝPŮJČKY PREZENČNÍ

Prezenční výpůjční služba = Služba knihovny spočívající v půjčování knihovních jednotek pouze v prostorách knihovny (např. ve studovnách, čítárnách apod.). [2]

Knihovna poskytne čtenáři vybrané dokumenty ke studiu v budově knihovny. Jedná se především o dokumenty vzácné, drahé nebo knihy, které má pouze v jednom výtisku. [1] Může se jednat i o poskytnutí závěrečných pracích vysokoškolských studentů v univerzitních knihovnách. [4]

VÝPŮJČKY ABSENČNÍ

Absenční výpůjční služba = Služba knihovny spočívající v půjčování knihovních jednotek mimo budovu knihovny [2]

Knihovna zapůjčí čtenáři knihu domů. Při této výpůjčce je nutné dodržovat jak knihovníky, tak uživateli výpůjční řád knihovny. Výpůjční protokol je umístěn nejlépe při vchodu a východu z knihovny. [1] Absenční výpůjčky jsou půjčovány čtenáři na měsíc s možností dvakrát prodloužit, což se ovšem liší dle dalších výpůjčních řádů. Prodloužení výpůjčky musí být uděláno před vypršením výpůjční lhůty. V případě, že se kniha nevrátí včas uděluje se čtenáři pokuta, která se může navyšovat prodlením. [4] Podmínky pro půjčování zvukových záznamů v knihovnách: Pokud je knihovna evidována v souladu s knihovním zákonem v evidenci Ministerstva kultury ČR, pak stát prostřednictvím Národní knihovny ČR hradí odměnu kolektivním správcům za bezplatné půjčování zvukových záznamů ve výši 5 mil. Kč za rok. Pokud ovšem knihovna vybírá od svých uživatelů poplatek, který v různé míře kompenzuje náklady vynaložené na poskytování této služby, je povinna odvést kolektivním správců 40% z celkové vybrané částky. Kopírování je zakázáno. Knihovny, které poskytují absenční půjčování, mohou zvukový záznam půjčit až po uplynutí 9 měsíců od jeho nákupu, respektive vydání. [1]

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBY (MVS)

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) = Komplex odborných, organizačních a technických činností, které uskutečňují knihovny mezi sebou s cílem zprostředkovat svým uživatelům knihovní jednotky, popř. jejich kopie, bez ohledu na místo jejich uložení. Je založena na principu reciprocity, z něhož pro zúčastněné instituce vyplývá povinnost poskytovat meziknihovní výpůjční služby z vlastních fondů, jsou-li o ně požádány. [2] Jedná se o typ výpůjční služby, která na základě legislativního opatření umožňuje z kterékoliv knihovny vyžádat a vypůjčit pro svého uživatele ty dokumenty, které nemá ve svém fondu a které uživatel potřebuje a naopak vypůjčit dokumenty z vlastního fondu jiným. [5]

Pokud uživatel požaduje zapůjčení dokumentu, který není ve fondu knihovny, má provozovatel této knihovny povinnost v rámci meziknihovních služeb požádat provozovatele jiné knihovny o zprostředkování tohoto knihovního dokumentu. Požádaná knihovna je povinna žádající knihovně pro jejího uživatele knihovní dokument ze svého knihovního fondu zprostředkovat výpůjčkou nebo kopií. Meziknihovní výpůjční a informační služby je knihovna povinna poskytovat bezplatně. Za poskytnutí kopie knihovního dokumentu v rámci meziknihovních reprografických služeb může požádaná knihovna požadovat úhradu vynaložených nákladů. Knihovna může požadovat úhradu nákladů na dopravu knihovního dokumentu. Žádající knihovna ručí za zapůjčený dokument a jeho časné vrácení. [1]

Vnitrostátní Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

Vnitrostátní MVS se uskutečňují mezi knihovnami České republiky podle Zásad, knihovního řádu dodávající knihovny a v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Na vnitrostátní MVS přijímají knihovny jen žádanky, které obsahují bibliografickou citaci požadovaného dokumentu. Při poštovním styku se užívá jednotný tiskopis žádanky uvedený v příloze. [6]

Dodávající knihovna: Vyřídí žádanku buď půjčením dokumentu, nebo poskytnutím kopie náhradou za výpůjčku. Informuje žádající knihovnu o dokumentu a podmínkách jeho zpřístupnění, podmínkách poskytnutí kopie náhradou za výpůjčku, příčině vyřízení v prodloužené lhůtě a o postoupení žádanky knihovně, která dokument vlastní, po předchozím bibliograficko-lokačním prověření. Žádající knihovně vrátí žádanku k doplnění údajů umožňujících identifikaci dokumentu, pro zjištěnou nedostupnost dokumentu nebo pro prošlou časovou lhůtu požadavku. Národním ústředím MVS je Národní knihovna České republiky. Regionálními středisky jsou státní vědecké knihovny a Moravská zemská knihovna v Brně. Regionální střediska garantují dostupnost domácí produkce dokumentů pro knihovny v regionu a dostupnost regionální produkce dokumentů pro knihovny v ČR. [6]

MEZINÁRODNÍ MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBY (MMVS)
Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS) = Meziknihovní výpůjční služba realizovaná na mezinárodní úrovni podle mezinárodně platných pravidel IFLA mezi knihovnami jednotlivých zemí. Podmínkou využití MMVS je nedostupnost dokumentu v národním systému knihoven. Umožňuje vypůjčit pro uživatele dokumenty, které potřebuje a které nemá ve fondu žádná knihovna na území státu. [5]

Pro dokumenty, které nejsou na území České republiky lze využít placenou mezinárodní meziknihovní výpůjční službu. O službu žádá knihovna, která je registrována podle Knihovního zákona. Objednávka se uskutečňuje prostřednictvím katalogu NKC (záložka MVS) nebo vyplněním žádanky (formulář mezinárodních meziknihovních výpůjčních služeb). Na objednávkách je nutno uvádět základní bibliografické údaje. Platí se po dodání dokumentu, buďto odečtením z konta, složenkou nebo hotově v knihovně, která službu zprostředkuje. Koncovému uživateli má knihovna zapůjčit vyžádaný dokument pouze prezenčně. V ČR je možné se obracet na následující knihovny, které na základě knihovního zákona tyto služby zajišťují:

Zdroje

Reference

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 STÖCKLOVÁ, ANNA. Služby knihoven - vybrané problémy [online]. 2008, [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: http://uisk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/62/2016/01/Slu%C5%BEby-knihoven-Vybran%C3%A9-probl%C3%A9my_St%C3%B6cklov%C3%A1.pdf
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. 2014, [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: http://aleph22.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=ktd
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 DILHOFOVÁ, ADÉLA, KRATOCHVÍLOVÁ, MONIKA, LIDMILA, JAN. Příručka pro knihovníky veřejných knihoven [online]. 2013, [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: http://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/souboryMZK/pdf/mzk-prirucka_pro_knihovniky.pdf
 4. 4,0 4,1 Výpůjční služby [online]. [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: http://knihovna.jinonice.cuni.cz/sluzby/vypujcni-sluzby
 5. 5,0 5,1 PLANKOVÁ, JINDRA. Meziknihovní služby v České republice [online]. 2007, [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: http://uisk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/62/2016/01/Meziknihovn%C3%AD-slu%C5%BEby-v-%C4%8Cesk%C3%A9-republice_Plankov%C3%A1.pdf
 6. 6,0 6,1 Zásady meziknihovních výpůjčních služeb v ČR [online]. 2016-05-10, [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: http://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/archiv/Zasady_meziknihovni_vypujcni_sluzby.htm

Související články

Výpůjční služby
Výpůjční proces v automatizovaných knihovnických systémech
Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS)

Klíčová slova

výpůjční služby, prezenční výpůjčka, absenční výpůjčka, mezinárodní knihovní služba (MVS), vnitrostátní mezinárodní knihovní služba, mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS)