Využití emocí v designu/old

Emoční design se zabývá tématem využití emocí a pocitů v designu. Článek pojednává o problematice přístupu k emocím v převážně webovém designu. Současně poskytuje bohatý seznam anotované bibliografie a dalších studijních zdrojů.

Cíle designu

Cílem designu je co nejlépe spojit funkční a estetickou složku navrhovaného předmětu. Využívá se nových materiálů a technologií pro bezproblémovou funkčnost. Ovšem v dnešním nasyceném trhu a v dnešní době nestačí jen technologie a funkce, produkt musí upoutávat i přes svou image. Řeší se tvary, barvy, písmo a jiné faktory ovlivňující vzhled. Vznikají celé studie zabývající se působením určitých barev a tvarů na člověka.Všechny tyto stránky designu ovlivňují naše emoce. Oním působením designu na emoce se zabývá emoční design (emotional design).

To, jak na nás daný výrobek, webová stránka či letáček působí, ovlivňuje naše rozhodování, naše zkušenosti, v podvědomí vzniká reakce na produkt. Pokud má být designovaný produkt dobře uplatnitelný, nesmí vyvolávat v uživatelích emoce jako je například hněv, zmatenost či rozmrzelost.

Naopak musí dělat uživatele šťastným. V určitém smyslu by se dalo říci, že emoce jsou základním požadavkem designu. Jedině tehdy, když vůči produktu něco pocítíme, teprve tehdy jsme schopni si na produkt vytvořit určitý názor. Bez tohoto procesu upadá produkt v zapomnění.

Webový design

Když například tvoříme design internetových stránek, je nutné, aby design odrážel pocity, jakými jsou například vnímání důvěryhodnosti a bezpečnosti a snadnost použití, která pak následně odráží pocity štěstí a inteligence. V softwarových aplikacích jsou to pocity jako zlepšená uživatelská spokojenost nebo vnímaná kvalita. U výrobků a přístrojů je důležité pro jejich úspěch, aby z nich člověk vnímal emoce jako "oddanost", pospolitost s výrobkem, nebo aby vnímal vylepšený výkon produktu, neboť z psychiky člověka vyplývá názor, že atraktivní věci lépe fungují. U každého produktu člověk musí cítit radost.

Některé vyvolávané emoce mohou být kulturně specifické a variabilní. Jinak budou reagovat lidé žijící v Japonsku a jinak lidé třeba v USA. Také intenzita emočního projevu není jednoznačně daná a je silně závislá na osobních postojích, cílech a očekáváních uživatele.

Emoční design v HCI

V oblasti HCI (Human-computer interaction) v projektu EMMA v roce 2004, kdy se zkoumalo působení emocí v oblasti HCI, měl emoční design dopad na studie o návrzích softwaru a hardwaru. Byly vytvořeny tři různé fiktivní oblasti – ráj, očistec a peklo, které vyvolávaly tři druhy emocí – klid, neutralitu a úzkost. Tyto oblasti pak probouzeli v lidech různé stupně přítomnosti a snění.

Teorie přítomnosti má potenciál být základem v diskusi o vztahu mezi počítačem, zprostředkovanou přítomností a emocemi. Například oblast ráje vyvolávala v uživatelích naprostý klid a tím pádem nízké povědomí o přítomnosti a dostávání se do stavů představ a snů. Zatímco peklo, které vyvolalo úzkost a vzrušení, probudilo v uživatelích vysoké povědomí o přítomnosti a tím i vysokou pozornost. Těchto vyvolaných emocí je dobré využívat u různých přístrojů a aplikací. Například u mobilních telefonů se předpokládá, že uživatel se při jejich používání bude zabývat i jinými činnostmi. Je tedy nežádoucí v něm vyvolávat stavy úzkosti a zvýšené pozornosti.

Chyby při tvoření designu

V rámci HCI existují vlastnosti, které určují kvalitu rozhraní člověk – počítač. Tyto vlastnosti jsou například průhlednost, interaktivita, pomoc, ochrana, srozumitelnost, přehlednost, standardizace a empatie. Jak je každá z těchto vlastností v rozhraní uplatněna, vyvolává emoce, které se berou v HCI jako způsob zvyšování přidané hodnoty při navrhování produktu.

Existuje společnost Nielsen Norman Group, která se specializuje na internetové stránky a aplikace z hlediska uživatelského rozhraní a designu a ve které působí několik známých osobností z oblasti HCI. Prvním z nich je Jakob Nielsen, který mimo jiné publikoval v roce 1996 "Top ten mistakes on Web Design":

 1. Používání rámců (frames)
 2. Nadužívání posledních technologických výstřelků
 3. Pohybující se text, grafika a běžící animace
 4. Složitá adresa
 5. Slepé stránky
 6. Pro hodně informací musí uživatel "rolovat"
 7. Odfláknutá navigace
 8. Používání nestandardních barev (odkazy modře)
 9. Neaktuální informace
 10. Dlouhé načítání stránek

Druhým z nich je pan Donald A. Norman, který napsal studii Emotion and Design, a třetím je Bruce Tognazzini.

Anotovaná bibliografie

DEY, Alexander. Emotional design [online]. 2006 [cit. 2008-11-16]. Dostupný z WWW: http://deyalexander.com/resources/uxd/emotional-design.html

Anotace: Na této internetové stránce nabízí autor přehled diskusních článků na téma Emoční design. Zájemce zde nalezne vše o emocích, o designování výrobků, o chování lidí vůči výpočetní technice. Každý diskusní článek je na stránce uveden krátkou výstižnou anotací. Čtenář zde najde i odkaz na rozhovor týkající se designu a ovlivnění emocí.

SPILLERS, Frank. Design and Emotion [online]. August 04, 2004 [cit. 2008-11-16]. Dostupný z WWW: http://experiencedynamics.blogs.com/site_search_usability/2004/08/design_and_emot.html

Anotace: Článek se zabývá působením emocí z designu na člověka. Autor zde uvádí typy, jak emoce ovlivňovat nebo-li jak navrhovat produkty, aby působili kladnými emocemi. Dále v článku uvádí teorie o emocích v myšlení, uvádí, že emoce nejdou od myšlení oddělit.

WATERWORTH, John. Emotion and the sense of presence in HCI design [online]. c2005-2006 [cit. 2008-11-16]. Dostupný z WWW: http://www.uigarden.net/english/emotion-and-the-sense-of-presence-in-hci-design

Anotace: Článek mluví o emocích jako o důležité složce HCI. Je zde popsáno virtuální prostředí vytvořené během EMMA projektu, které ukazuje na pocity lidské přítomnosti či nepřítomnosti, kterou design může vyvolávat. V článku se mluví o tom, jak je důležité, aby se právě designér řídil těmito předpokládanými pocity a podle toho navrhoval určitý produkt.

Design. Wikipedie : Otevřená encyklopedie [online]. 2008 [cit. 2008-11-16]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Design

Anotace: Tato stránka z Wikipedie, nebo-li otevřené encyklopedie se zabývá vysvětlením pojmu Design. Čtenář se zde dozví jeho základní charakteristiku, členění do oborů. Dále zde najde externí odkazy na některé známé instituce a internetové stránky zabývající se designem.

Image jako hlavní marketingový nástroj. BIZ [online]. 2007, č. 01 [cit. 2008-11-16]. Dostupný z WWW: http://www.casopis.biz/?q=node/527

Anotace: V tomto článku je upozorněno na fakt, že pro prodej nějakého výrobku dnes již nestačí, aby byl po své technické stránce bezproblémový. Je zde mluveno o nutnosti dát výrobku dobrou image, vzhled. V textu je poukázáno na několik firem a výrobků, které díky své imagi prorazili.

Eleven lessons: managing design in eleven global brands : How today\'s leading companies make design work for them. Design Council [online]. 2007 [cit. 2008-11-16]. Dostupný z WWW: http://www.designcouncil.org.uk/en/About-Design/managingdesign/Eleven-lessons/

Anotace: Tento článek se zabýval studií o designu u 11 světových značek výrobců. Studie byla zaměřena na práci designérů s ostatními pracovníky, na dovednosti návrhářů a na řízení procesů vedoucích od nápadu k výrobku. V závěru článku je uvedena metodika provádění této studie.

PELIKÁN, Petr. HCI - aneb tak jak to je?. Grafika on-line [online]. 2002 [cit. 2009-01-30]. Dostupný z WWW: http://www.grafika.cz/art/design/hci2.html

Anotace: V článku jsou představeni odborníci v disciplíně HCI, a to hlavně Jacob Nielsen. Autor Petr Pelikán, který má za sebou již velkou řádku článků v oblasti grafiky a designu, zde dále pěkně ukazuje, jakým směrem se obrátit, pokud by nás studium HCI ve spojení s designem a emocemi dále zajímalo.

PELIKÁN, Petr. HCI - aneb co všechno může určovat komerční úspěch aplikace. Grafika on-line [online]. 2002 [cit. 2009-01-30]. Dostupný z WWW: http://www.grafika.cz/art/design/hci.html

Anotace: Autor v článku vysvětluje pojem Human Computer Interface a z pohledu grafika (designéra) uvádí důležité aspekty z oboru HCI, kterými by se měl designér řídit.

NORMAN, Donald. Emotion & Design: Attractive things work better [online]. 2002 , 2004 [cit. 2009-01-30]. Dostupný z WWW: http://www.jnd.org/dn.mss/emotion_design_at.html

Anotace: Jeden z nejznámějších osob pracujících v oblasti HCI zde zevrubně popisuje vztah emocí a designu, chápání emocí a jejich důsledky pro design. Zmiňuje se o působení pozitivních a negativních vlivů a o působení estetiky věci nebo-li o vyvolávání myšlenky v člověku, že atraktivní věci fungují lépe.

British HCI Group. The Role of Emotion in Human-Computer Interaction [online]. 2005-2007 [cit. 2009-01-30]. Dostupný z WWW: http://www.emotion-in-hci.net/workshopHCI2005/positionpapers2005.html

Anotace: Na těchto internetových stránkách se nachází souhrn přednášek z konference na téma Role emocí v HCI. Jsou zde vysvětleny různé průzkumy prováděné v oblasti HCI, působení emocí v designu.

Odkazy

Reference


Použitá literatura

Zdroj

Eliška Svobodová. Využití emocí v designu, emoční design.

Externí odkazy

Doporučené zdroje

(Pro bližší informace viz Anotovaná bibliografie)

 1. DEY, Alexander. Emotional design [online]. 2006 [cit. 2008-11-16]. Dostupný z WWW: http://deyalexander.com/resources/uxd/emotional-design.html
 2. SPILLERS, Frank. Design and Emotion [online]. August 04, 2004 [cit. 2008-11-16]. Dostupný z WWW: http://experiencedynamics.blogs.com/site_search_usability
 3. /2004/08/design_and_emot.html>.
 4. WATERWORTH, John. Emotion and the sense of presence in HCI design [online]. c2005-2006 [cit. 2008-11-16]. Dostupný z WWW: http://www.uigarden.net/english/emotion-and-the-sense-of-presence-in-hci-design
 5. Design. Wikipedie : Otevřená encyklopedie [online]. 2008 [cit. 2008-11-16]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Design
 6. Image jako hlavní marketingový nástroj. BIZ [online]. 2007, č. 01 [cit. 2008-11-16]. Dostupný z WWW: http://www.casopis.biz/?q=node/527
 7. Eleven lessons: managing design in eleven global brands : How today\'s leading companies make design work for them. Design Council [online]. 2007 [cit. 2008-11-16]. Dostupný z WWW: http://www.designcouncil.org.uk/en/About-Design/managingdesign/Eleven-lessons/
 8. PELIKÁN, Petr. HCI - aneb tak jak to je?. Grafika on-line [online]. 2002 [cit. 2009-01-30]. Dostupný z WWW: http://www.grafika.cz/art/design/hci2.html
 9. PELIKÁN, Petr. HCI - aneb co všechno může určovat komerční úspěch aplikace. Grafika on-line [online]. 2002 [cit. 2009-01-30]. Dostupný z WWW: http://www.grafika.cz/art/design/hci.html
 10. NORMAN, Donald. Emotion & Design: Attractive things work better [online]. 2002 , 2004 [cit. 2009-01-30]. Dostupný z WWW: http://www.jnd.org/dn.mss/emotion_design_at.html
 11. British HCI Group. The Role of Emotion in Human-Computer Interaction [online]. 2005-2007 [cit. 2009-01-30]. Dostupný z WWW: http://www.emotion-in-hci.net/workshopHCI2005/positionpapers2005.html

Související články