Pojednejte o službách odborných knihoven (vysokoškolské knihovny, knihovny výzkumných ústavů apod.).

Služby knihoven: knihovny všech typů poskytují různé druhy služeb, které vedou k získání konkrétní informace nebo dokumentu. Služby knihoven pomáhají čtenářům a uživatelům knihoven uspokojit jejich informační potřeby. Knihovny zpracovávají knihovní řád, ve kterém jsou jednotlivé typy služeb uvedeny.

Mezi základní služby knihoven patří zejména:

 • získání dokumentu z fondu knihovny pro studium doma - služby výpůjční (absenční)
 • získání dokumentu z fondu knihovny pro studium ve studovnách - služby výpůjční (prezenční)
 • přístup na internet
 • přístup ke zdrojům pomocí internetu [1]

Služby odborných knihoven

Odborné knihovny jsou knihovny, jejichž knihovní fondy tvoří vědecká a odborná literatura určitého oboru a oborů příbuzných. Jejími uživateli se může stát každý občan. Jsou to knihovny se specializovaným fondem jak tištěných, tak i elektronických dokumentů. Poskytují veřejné knihovnické a informační služby všem zájemcům o konkrétní obor, různá omezení mohou souviset s licenčními podmínkami jednotlivých zdrojů a dokumentů.[2] Snaží doplňovat v relativní úplnosti svůj fond podle stanoveného profilu. Mohou být řízené státními organizacemi nebo působící v rámci jiných subjektů (např. vysoké školy).[3]

Jsou to např. odborné knihovny výzkumných ústavů, ústavů Akademie věd ČR, podniková informační střediska, muzejní, galerijní, archivní, klášterní, zámecké knihovny, školní knihovny a další. Jejich knihovní fondy jsou oborově vymezené podle zaměření institucí, které je zřizují. Pro zajištění potřeb studentů a pracovníků vysokých škol jsou tyto fondy často dobrým doplňujícím zdrojem.

Velké odborné knihovny:

 • Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze
 • Národní technická knihovna v Praze
 • Národní lékařská knihovna
 • Zemědělská a potravinářská knihovna v Praze
 • Knihovna Akademie věd ČR [2]

Vysokoškolské knihovny a jejich služby

Knihovny s odborným fondem tištěných i elektronických zdrojů zaměřeným na zabezpečení vyučovaných oborů, nejen z hlediska získání informací, ale i rozvoje daného oboru v rámci výzkumných prací. Shromažďují, zpracovávají a zpřístupňují odbornou vědeckou literaturu pro studijní a vědeckou práci pedagogů a studentů. Fondy svým zaměřením odpovídají studijnímu zaměření školy. [3]

Systém knihoven jedné vysoké školy se většinou skládá z knihoven jednotlivých fakult a ústřední knihovny, která garantuje dostupnost a rozvoj nabízených služeb v rámci školy. Služby jsou poskytovány vyučujícím, ostatním zaměstnancům školy a studentům. Většina vysokoškolských knihoven poskytuje služby i zájemcům z řad veřejnosti v souladu se svým knihovním řádem.[2]

Většina vysokoškolských knihoven v České republice poskytuje služby:

 • informačního vzdělávání
 • služby a aktivity s tradicí: exkurze, jednorázové instruktáže (úvodní seznámení s informačními službami v rámci dané vysoké školy, ale i se službami ostatních knihoven a informačních center ve městě)
 • přednášky
 • výpůjční služby: prezenční nebo absenční
 • referenční služby
 • rešeršní služby
 • reprografické služby

Vysokoškolská knihovna by měla kromě svých běžných funkcí plnit i funkci komunitní, tj. stát se pomyslným srdcem univerzitního kempusu, místem pro setkávání, diskuse, samostatné i společné studium, kulturní zážitky i odpočinek. [4]

Vědecké knihovny a jejich služby

Knihovní fond tvoří domácí i zahraniční odborná literatura. Poskytované služby souvisí s odbornou činností čtenářů. Mezi nejzákladnější požadavky, které by měla vědecká knihovna z pohledu uživatelů splňovat patří neustálé zlepšování služeb svým uživatelům, například zavádět do činnosti knihovny postupně všechny online služby, zajistit nákup nového odpovídajícího knihovnického softwaru pro elektronický katalog, výpůjční proces a online služby. Nebo zaváděním nových a výkonnějších technologií uvolnit čas pracovníků knihoven ke komunikaci se čtenáři. Měla by být azylem pro své uživatele, poskytnout jim své prostory pro přednášky, školení a vědeckou činnost. Samozřejmostí je dostupnost odborné literatury a zprostředkování přístupu k výsledkům vědeckého poznání s maximální rychlostí [5]

Knihovna Akademie věd ČR (KNAV)

Jde o univerzální vědeckou knihovnu, která poskytuje své služby jako specializovaná knihovna. KNAV poskytuje informační podporu v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu institucím, vědeckým pracovníkům, odborníkům, studentům i široké veřejnosti. Pro své uživatele získává, zpracovává a zpřístupňuje vědeckou literaturu v klasické i elektronické formě. V ČR patří mezi klíčové instituce v pořizování a zpřístupňování specializovaných elektronických informačních zdrojů. [6]

Mezi její další služby patří:

 • rešerše: dokumentografické nebo faktografické služby spočívající ve zpracování a poskytování rešerší uživatelům odborných informací
 • mezinárodní výpůjčky: základní veřejné knihovnické a informační služby. Jejím prostřednictvím mohou být zpřístupněny registrovaným čtenářům knihoven dokumenty z fondu jiné knihovny, existující mimo území České republiky [7]
 • digitalizaci: převod knih, dokumentů, zvukových a obrazových nahrávek do digitálního tvaru [8]
 • reprografické služby: tisk a kopírování dokumentů
 • expertní činnosti pro uchovávání dat a ošetřování knižních fondů

Profil fondu Knihovny AV ČR je zaměřen na dokumenty obsahující vědecké informace, výběrově populárně naučné, encyklopedické a biografické a na vědeckou publikační činnost zaměstnanců AV ČR. To vše podle vybraného jazykového profilu – čeština a základní světové jazyky. Důraz je kladen na doplnění nejnovější zahraniční vědecké literatury.[6]

Další odborné knihovny a jejich služby

Odborná knihovna České národní banky

Rozlišuje dva druhy uživatelů – interní (zaměstnanci ČNB) a externí (veřejnost). Zdarma jim poskytuje služby prezenční a absenční. Mimo studovnu se odborné veřejnosti půjčují pouze knihy, které byly vydány v ČR a nejsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny. Výpůjční lhůta je jeden měsíc. Další informační prameny jsou zpřístupněny pouze pro prezenční studium s možností samoobslužného kopírování. Při poskytování služeb je uživatel povinen řídit se platným knihovním a výpůjčním řádem a dodržovat jej. [9]

Mezi další služby patří:

 • reprografické služby: služba, kterou se pořizují uživatelům knihovny kopie dokumentů, nebo části dokumentů uložených v konkrétní knihovně [10]
 • poradenské služby: informace o katalogu, fondech a možnostech využívání knihovny
 • přístup k Internetu: pevné i bezdrátové připojení (Wi-Fi) [9]

Národní technická knihovna v Praze

budova Národní technické knihovny v Praze

Národní technická knihovna (NTK) je největší a nejstarší knihovna technické literatury v České republice s kapacitou přes 1,5 milionu svazků. Její primární funkcí je poskytování odborných informačních zdrojů a služeb jak studentům, pedagogům a vědeckým a výzkumným pracovníkům v technických a aplikovaných vědeckých oborech, tak zájemcům o technické informace z řad nejširší veřejnosti. V moderní ekologické budově v dejvickém kampusu NTK poskytuje především studentům okolních vysokých škol ideální prostředí pro studium. K dispozici jsou individuální i týmové studovny a učebny, samoobslužné tiskové a kopírovací služby, noční studovna, asistované informační a rešeršní služby a v neposlední řadě i 330 tisíc volně přístupných svazků odborné literatury.

Knihovna poskytuje služby, jako jsou:

 • bibliometrické služby: bibliometrie je nástrojem, který by měl usnadnit práci vědeckým pracovníkům a studentům doktorského studia, kteří publikují v základním a aplikovaném výzkumu. Jde především o kvantitativní hodnocení, které pomocí citační analýzy hodnotí produktivitu a citační dopad práce výzkumného pracovníka. Všem uživatelům pak nabízí možnost naučit je, jak efektivně vyhledávat v citačních databázích. Tato služba je zdarma.
 • způsoby citování: nabízí základní úvod do citačních nástrojů z nabídky NTK a VŠCHT Praha, včetně přehledu nejběžnějších citačních stylů.
 • e-knihy: které si můžete obstarat z pohodlí domova v kteroukoli denní či noční hodinu.
 • šedá literatura: informace produkované na všech úrovních vládních, akademických, obchodních a průmyslových institucí jak v elektronické, tak v tištěné podobě, které neprošly standardním vydavatelským procesem či nejsou distribuovány do standardní prodejní sítě. Jednou ze služeb NTK je budování Národního úložiště šedé literatury (NUŠL).
 • Open Access (OA): je model publikování, který si klade za cíl zajistit okamžitý, trvalý, svobodný a bezplatný přístup k publikacím vznikajícím u veřejně financovaného výzkumu všem bez rozdílu prostřednictvím internetu. [11]

Zemědělská a potravinářská knihovna v Praze

Jediná specializovaná knihovna v ČR tematicky zaměřená na oblast zemědělství, potravinářství a související obory. Jedná se o největší knihovnu svého druhu v ČR a třetí největší na světě co se týče do počtu položek, kterých obsahuje okolo 1,2 milionu. Fond pokrývá obory typu zahradnictví, včelařství, rybářství, myslivost, potravinářské technologie apod. Knihovna nabízí řadu služeb a přístup k odborným databázím, včetně služeb rešeršních. Knihovna na svých stránkách (www.nzpk.cz) nabízí on-line přístup ke svým katalogům obsahujícím literaturu a média, které je možno si zapůjčit k absenčnímu a prezenčnímu studiu. Ze studovny knihovny je možno přes místní počítače přistupovat k databázím České zemědělské a potravinářské bibliografie. Další služby jsou již službami standardními jako je tomu u jiných větších knihoven (rešeršní a reprografické služby).[12]

Zámecké knihovny

Knihovny umístěné v konkrétním objektu (státním nebo soukromém) nebo knihovny, které jsou ve správě Národního muzea v Praze. Služby poskytují většinou na základě dohody k badatelským účelům.[3]

Odkazy

Reference

 1. Služby. Portál Knihovny.cz [online]. [cit. 2016-12-17]. Dostupné z: http://archiv.knihovny.cz/sluzby
 2. 2,0 2,1 2,2 Jankovská, Blanka. Systém knihoven v ČR. WikiKnihovna [online]. 2008 [cit. 2016-12-15]. Dostupné z: http://wiki.knihovna.cz/index.php/Systém_knihoven_v_ČR
 3. 3,0 3,1 3,2 Systém knihoven v ČR. Portál knihovny [online]. 2008 [cit. 2016-12-23]. Dostupné z: http://archiv.knihovny.cz/co-to-je-knihovna/system-knihoven-v-cr Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „:77“ použit vícekrát s různým obsahem Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „:77“ použit vícekrát s různým obsahem
 4. Landová, Hana. Vysokoškolské knihovny: Vybraná témata I. UISK [online]. Praha, 2012 [cit. 2016-12-22]. Dostupné z: http://uisk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/62/2016/01/Vysokoškolské-knihovny-Vybraná-témata-I._Landová.pdf
 5. FIALOVÁ, Zuzana a JURAČKOVÁ, Lenka a PLZÁKOVÁ, Aneta. Odborné knihovny očima jejich uživatelů. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 1 [cit. 2016-12-21 Dostupné z: http://ikaros.cz/odborne-knihovny-ocima-jejich-uzivatelu
 6. 6,0 6,1 O knihovně. Knihovna Akademie věd ČR [online]. 2012 [cit. 2016-12-15]. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/o-knihovne/
 7. Mezinárodní meziknihonví výpůjční služba. Wikipedie [online]. 2014 [cit. 2016-1-17]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezinárodní_meziknihovní_výpůjční_služba
 8. Digitalizace. Wikipedie [online]. 2017 [cit. 2016-1-17]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Digitalizace
 9. 9,0 9,1 Poskytované služby. Česká národní banka [online]. [cit. 2016-12-23]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/verejnost/knihovna_cnb/knihovna_sluzby.html
 10. Reprografické služby. Portál Knihoven.cz [online]. [cit. 2017-17-01]. Dostupné z: http://archiv.knihovny.cz/sluzby/174-reprograficke-sluzby
 11. Tvrdá, Martina. O NTK - Váš partner ve světě technických informací. Národní technická knihovna [online]. 2016 [cit. 2016-12-23]. Dostupné z: https://www.techlib.cz/cs/82794-o-ntk
 12. Zemědělská a potravinářská knihovna. Wikipedia [online]. 2016 [cit. 2016-12-21]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zemědělská_a_potravinářská_knihovna

Související články

Akademická knihovna
Školní knihovny
Knihovny a informační instituce
Výpůjční služby
Informační služby

Klíčová slova

vzdělávací instituce, služby knihoven, odborné knihovny