Socializace jedince: Porovnání verzí

Řádek 1: Řádek 1:
{{Redakce
 
|zdroje -
 
|citace -
 
|kategorie_a_portály -  = Lucie.Bilkova, 12. 7. 2017
 
|synonyma_a_název -  = Lucie.Bilkova, 12. 7. 2017
 
|členění_a_nadpisy = Lucie.Bilkova, 12. 7. 2017
 
|obrázky_a_licence
 
|prolinkování
 
|pravopis = Lucie.Bilkova, 12. 7. 2017
 
|typografie
 
}}
 
 
== Socializace ==  
 
== Socializace ==  
 
* '''proces, jímž se individuum stává členem nějaké skupiny'''
 
* '''proces, jímž se individuum stává členem nějaké skupiny'''

Verze z 12. 7. 2017, 21:27

Socializace

 • proces, jímž se individuum stává členem nějaké skupiny
 • je to interakční proces, jímž je chování osoby modifikováno, aby se stalo konformní s očekáváními, které mají členové skupiny, k nímž osoba náleží, trvá celý život
 • vrůstání do sociálního systému, který není obecný a abstraktní, ale existuje ve zvláštních formách společenských vztahových systémů - v sociálních skupinách
 • jde o určitý kruh : lidé, kteří vyrostou v určitém socializačním okruhu, dávají tutéž socializaci dál
 • definice se liší jednak
 • rozsahem ( co všechno je do procesu zahrnuto )
 • hlediskem (ze kterého směru k socializaci přistupuji )
 • Je to proces, který se týká vývojových změn jedince, které jsou důsledkem působení společnost
 • Změny zahrnují
- vývojové změny u jedince
- procesy působení společnosti
 • Výsledkem socializačního působení jsou
 • vývojové změny, jimiž se realizuje vrůstání do společnosti, postupné začleňování do společenských pozic a jim odpovídajících rolí
 • vývojové změny jedince v dospělosti a stáří, kdy je sice plně začleněn do společnosti, avšak přechází na nové pozice, přejímá nové role
 • změny společnosti samotné, tedy změna způsobu hraní rolí, resocializace
 • Dochází k přeměně novorozeněte s jeho čistě biologickými potřebami v jedince, který je schopen přežít ve světě vysoce společensky a kulturně vyspělé společnosti a to více či méně samostatně
 • Kromě psychologie, vědy o člověku, se jím zabývají i sociologie a kulturní antropologie, jako společenské vědy
 • Socializací získává dítě
 • fakt o fyzickém a sociálním okolí
 • množství různých vědomostí a dovedností
 • postoje a hodnoty, vztahující se k morálním standardům a druhým lidem
 • Hlavní činitelé socializačního procesu jsou druzí, především významní druzí
 • V procesu socializace si osvojujeme
 • Dovednosti = osvojená, zautomatizovaná činnost
- fyzické - úsměv, koordinace pohybu očí, rukou, jízda na kole
- psychické - představování, chápání
 • Vědomosti = pochopený, osvojený poznatek, který je jedinec schopen reprodukovat
 • Zvyky = vzorce chování, činí naše chování hospodárnější
 • Sekundární potřeby = na základě primárních potřeb, dítě se učí pro pochvalu, pamlsek, pocit úspěchu - vznikají na základě vrozených potřeb
 • Postoje = relativně trvalá připravenost reagovat na určité skutečnosti určitým způsobem
 • Složky postoje:
- afektivní - citový vztah
- kognitivní - poznávací, určitou informaci máme - vnímáme ho nějak
- konativní - chováme se nějak vůči objektu, vůči jevu zaujmeme určitý vztah
- Tyto složky by měly být v souladu, když dojde k narušení souladu 3 složek - postoj má tendenci soulad obnovit
 • Stereotypy = postoje, které jsou obecnější (generalizované), rigidní - nepružné, nemění se
 • Předsudky = negativní stereotyp - iracionální
 • Xenofobie = neodůvodněná iracionální úzkost

Důležité pojmy

 • Deviace = odchylná socializace x nebo socializace probíhající v antisociálních skupinách
 • Resocializace = nápravná socializace
 • Indoktrinace = vpravování doktríny do jedince, forma převýchovy v intencích určité ideologie
 • Brainwashing = vymývání mozku - indoktrinační proces - spánková deprivace, hrozby, brutální metody, izolace, nalomení psychiky - přetrhání vazeb s příbuznými, nevyspání

Činitelé socializace

 • mikroprostředí: rodina, školní třída
 • mezoprostředí: utvářeno vztahy mezi mikroprostředími (sociální vazby, přenášení hodnot...)
 • exoprostředí: dáno situací a podmínkami, jejichž utváření se jedinec neúčastní, ale které zná zprostředkovaně
 • makroprostředí: společenská situace, ideologie státu, působí prostřednictvím tří předchozích činitelů
 • objekt socializace je jedinec, na něhož je působeno
 • subjekt socializace je jedinec, který působí

Rodina jako základní socializační činitel

 • Rodina je primární skupina s intimní interakcí jednotlivých členů, kteří se navzájem úzce identifikují a cítí bezprostřední zájem o skupinu jako celek
 • Každý člen rodiny nejen participuje na životě celé skupiny, ale podřizuje se i sociální kontrole, vypracovaným pravidlům, regulujícím chování členů
 • Členové rodiny:
 • Slouží dítěti jako modely sociálního chování
 • Na dítě působí výchovné procedury (od prvopočátku -viz hygienické praktiky, láska, krmení, reakce na pláč a smích)
 • Dvě základní dimenze - matka může být velmi láskyplná, ale silně omezující (kontrolující dítě)

vnitřní výbava jedince (Cattel)

 • dědičná - genetický program vývoje jedince zděděný po rodičích
 • genová - mutace genů v průběhu vývoje v děloze matky
 • vrozená - to, co získáme v okamžiku porodu
 • konstituční - to, co získáme po porodu

Mechanismy socializace

 • sociální činnosti
 • hra (má smtysl sama pro sebe)
 • práce (má smysl i pro okolí, není většinou dobrovolná)
 • učení

Imitace

 • nevědomá bezděčná, automatická (to, co je předmětem nápodoby, neprochází vědomím)
 • záměrná vztažená k vzoru (negativní vzor si dítě volí tehdy, když mu není nabídnut jiný, nebo když chce být středem pozornosti a nemá šanci upozornit na sebe v dobrém)
 • bumerangový efekt - předkládáme-li model, jenž je pro objekt nedosažitelný, objekt na něj nebude reagovat, čím více je mu vnucován, tím méně reaguje
 • regresivní jedinec napodobuje vzor na nižším stupni socializace
 • závislé připodobňování je pravý opak
 • odreagovávací jedinec volí modely, jež mu pomáhají uvolnit se
 • kompenzační jedinec napodobuje model, který mu pomáhá překonat své nedostatky v jiné oblasti

Identifikace

 • přijímáme vzor se vším všudy, až nakonec ztrácíme cit na rozdíl mezi ním a námi a přestáváme to být my
 • používáme ji z důvodu obrany či kompenzace
 • jejím vzorem jsou často rodiče, učitel tak často napravuje nejen dítě, ale i vzor
 • druhy
 • obranná např. s nadřízeným
 • emoční např. s partnerem
 • projekce hodnocení světa z úhlu pohledu vzoru
 • racionalizace
 • dezintegrace oddělení jednotlivých stránek osobnosti (delikvent + vzorný manžel)

Sugesce

 • nekritické přijímání určitrých informací bez racionální korekce (film, reklama, kniha)
 • lze ji využít i ku prospěchu věci - jak vysvětlit dítěti, že vzdělání je pro něj lepší než alkohol

sociální zpevnění

 • využívá odměnu a trest (ve škole nelze trest téměř použít, odměna má význam jen u kantora s respektem)

Individuace

 • Socializace je složitý proces složený z mnoha komponent
 • Jednou ze součástí je například i na pohled opačný proces vyvazování jedince ze závislosti na jednotlivých vztazích, zaměřený na vytvoření co nejširší autonomie

Teoretické koncepce socializace

Behaviorismus

 • Nejdůležitější vliv je vliv prostředí a učení
 • Základním předpokladem je Lockeho tabula rasa
 • Skinner tvrdí, že sociální učení je jen variantou normálního učení
 • důraz je tedy kladen na schéma odměna a trest operantní podmiňování
 • Neohullovská koncepce vzniká na základě Hullových teorií spojených se Skinnerovým zvýrazněním vlivu motivačních faktor
 • Dollard a Miller kladou důraz na posilování učení nápodobou
 • Koncepce socializace založená na sociálním učení (Bandura a Walters) tvrdí, že působení sociálních podnětů přímo vytváří nové způsoby chování tzv. učení nápodobou.

Psychoanalýza

 • S. Freud zacházel s celou škálou sociálních vlivů na psychosexuální vývoj člověka, ale pojmu socializace nepoužíval
 • Jeho nástupci a pokračovatelé se postupně více a více přibližovali čistě sociálním vlivům (Fromm, Horneyová, Sullivan).

Interakční přístupy

 • Mead, který se koncentruje hlavně na vývoj Já
 • L.S.Vygotskij požaduje historický přístup při studiu lidské psychiky
 • Vyššími funkcemi psychiky jsou jednak specifické funkce například záměrnost, jednak jsou i funkcemi kulturní a sociální činnosti
 • Obecný zákon vývoje vyšších psychických funkcí : Každá psychická funkce se ve vývoji objevuje dvakrát
- Poprvé jako interpsychická kategorie
- podruhé při jejím zvnitřnění
 • Vyšší psychické funkce jsou takto zvnitřněnými sociálními vztahy

Zdroje