Výsledky hledání

 • …mentu.<ref><i>ČSN ISO 214 (01 0148): Dokumentace - abstrakty pro publikace a dokumentaci</i>. Praha: Český normalizační institut, 2001.</ref> …vář dělí anotaci na ''informativní'', '''doporučující''', '''všeobecnou''' a '''specializovanou'''. Informativní anotace je krátká zpráva o tematice
  3 KB (477 slov) - 9. 6. 2016, 17:41
 • …livých oborů na FF UK. Odvážným jedincům doporučujeme vyzkoušet si založit a vytvořit jednoduchou stránku. Veškeré potřebné informace k tomu, jak …tura článku|Struktura hesel]] | [[Nápověda:Citace a práce se zdroji|Citace a práce se zdroji]]
  14 KB (1 831 slov) - 1. 5. 2016, 07:19
 • == Znakový jazyk == …znakového jazyka jsou převážně lidé se sluchovým postižením, jejich rodina a přátelé. Využívají ho i tlumočníci nebo lidé s poruchou řeči. <b
  8 KB (1 414 slov) - 7. 1. 2016, 14:01
 • …na velikosti otvoru, ze kterého tón vychází (kvalita = jestli je to třeba [a], nebo [u]) …álů je nejdůležitější postavení jazyka – jeho vzdálenost od paterní klenby a jeho předozadní postavení
  5 KB (827 slov) - 20. 1. 2015, 02:10
 • …ef>Reference. In: Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, c2008-2017 [cit. 2017-01-20]. Dostupné z: http: …služeb v knihovnách začali odborníci tuto problematiku detailněji zkoumat a definovat. Jednu z prvních definic vytvořil v roce 1891 William B. Child:
  10 KB (1 685 slov) - 22. 1. 2017, 01:31
 • …procesy. <ref name="hrbac">HRBÁČEK, Josef. <i>Recepce textu, jeho analýza a interpretace</i>. 2005. Dostupné také z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archi <ref><i>Interpretace</i>. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2016. Dostupné také z: http://prirucka.ujc.cas.c
  6 KB (918 slov) - 21. 10. 2018, 15:55
 • …června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) </ref> <br> …ckými potřebami jsou obecně považováni uživatelé se zdravotním postižením, ačkoli škála znevýhodněných uživatelů může být mnohem širší - d
  13 KB (2 399 slov) - 14. 1. 2017, 17:33
 • '''Warren Weaver''' (1894 - 1978) byl americký vědec, matematik a fyzik. Proslavil se spoluprací s americkým vědcem [[Claude Shannon|Claud …tematiky na University of Wiscounsin. Bakalářský titul dodělal v roce 1916 a magisterský následující rok. Poté nastoupil na doktorské studium.<ref
  9 KB (1 576 slov) - 31. 3. 2017, 15:43
 • a třicetilété válce. Zlom nastal díky reformám Marie Terezie a Josefa II. a díky Národnímu obrození. == [[Knihovny v období renesance a humanismu]] ==
  7 KB (1 227 slov) - 26. 10. 2016, 18:20
 • …daný účel významných hledisek (forma dokumentu, uživatelské určení, časové a prostorové hledisko). …e. Obsahová analýza. In: ''KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)'' [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003
  13 KB (2 231 slov) - 13. 6. 2016, 15:08
 • …o například komunikační tabulky, zařízení s hlasovým výstupem nebo tablety a počítače se speciálním softwarem.<ref name="metody"/> …i a usnadnit vyjadřování.<ref name="zora">JANOVCOVÁ, Zora. <i>Alternativní a augmentativní komunikace: učební text</i>. 2. vyd. Brno: Masarykova univ
  17 KB (3 020 slov) - 25. 1. 2019, 12:19
 • …Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost: [stručný úvod do studia médií a mediální komunikace]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, 207 s. ISBN 978-80-73 …rticipace'' příjemců. Média je možné dělit i podle jejich ''přístupnosti'' a typu tohoto přístupu (''on-line'' média), případně rozsahu, v němž
  12 KB (2 151 slov) - 7. 4. 2017, 09:46
 • …ání, zpracování, komunikace informací a také provozem informačních systémů a poskytováním informačních služeb. …Modul č. 2, Rešeršní činnost Richard Papík Název: Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu
  10 KB (1 580 slov) - 17. 10. 2018, 16:31
 • …ostí přenášení [[Informace|informací]]. Vznikly ve 2. polovině 18. století a vycházejí v různých podobách stále. Liší se nejen délkou vydáván …zítří; je to věčný div, o kterém čtenář neví, ale který by zasloužil tiché a zbožné úcty…“''
  14 KB (2 431 slov) - 1. 2. 2016, 11:19
 • …kanálů a způsobů, jak ji sdělit co největšímu počtu potenciálních zájemců a vzbudit tak o ní zájem. …ituace otáčí a o šíření a popularizaci vědy se už nezasluhují jen nadšenci a amatéři, ale i vědecká komunita. Na konci 20. stol. vzniká [[internet]
  13 KB (2 127 slov) - 16. 7. 2018, 10:14
 • a. tabulkový procesor. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- …vý procesor je počítačový program zobrazující data ve dvojrozměrné tabulce a obsahující vzorce, které pracují s těmito daty. Původní účel tabul
  13 KB (2 119 slov) - 11. 1. 2017, 12:14
 • …kolních institucí, stávají ideálním prostorem k získávání nových informací a zároveň umožňují rychlý přístup k potřebných materiálům. <ref>L …kávání vědomostí, dovedností a kompetencí, které mohou zlepšit společenské a pracovní uplatnění občanů. Nevede k získání dalšího stupně vzdě
  16 KB (2 919 slov) - 4. 4. 2017, 13:32
 • …ntifikátoru je závislá na charakteru organizace, která ho vytváří, udržuje a přiděluje. …a mezinárodní úrovni se používají identifikátory jedinečného/jednoznačného a trvaného charakteru - tzv. [[trvalý identifikátor|'''trvalé identifiká
  25 KB (3 969 slov) - 18. 5. 2017, 12:55
 • …především [[Monumenta Germaniae historica]], [[Fontes rerum Austriacarum]] a [[Pomniki dziejowe Polski]]. …ediska dějin umění, podávají uměleckohistorické publikace, katalogy výstav a speciální studie (viz níže v příslušných oddílech).
  97 KB (16 219 slov) - 21. 1. 2017, 21:14