Digitální knihovny v oblasti vědy, výzkumu a inovací – charakteristika vybraných zástupců z mezinárodního i národního prostředí

Digitální knihovna

Dle definice TDKIV je digitální knihovna integrovaný systém zahrnující soubor elektronických informačních zdrojů a služeb umožňující získávání, zpracovávání, vyhledávání a využívání informací v tomto systému uložených. Digitální knihovny jsou zpřístupňovány prostřednictvím počítačových sítí. Účelem budování digitální knihovny je poskytnout uživatelům možnost jednotného přístupu k digitálním anebo digitalizovaným dokumentům, případně i k sekundárním informacím o tištěných primárních zdrojích, uložených ve fondu knihovny. [1] Digitální knihovnou může být jak malá osobní knihovna, tak velká distribuovaná sbírka dokumentů podobající se knihovně, archivu, galerii nebo muzeu. Obsahem digitálních knihoven nejsou jen textové informace (knihy, časopisy, rukopisy apod.), ale také obrazové materiály (fotografie, obrazy, mapy apod.), zvukové nahrávky, video, filmy, báze dat, software či trojrozměrné objekty. [2]

Konkrétní výhody digitální knihovny:

 • umožňuje přístup k dokumentům 24 hodin denně,
 • umožňuje přístup k informacím takřka bezprostředně bez ohledu na vzdálenost, která uživatele dělí od počítače, na kterém jsou informace uloženy [2]
 • umožňuje současný přístup více uživatelům ke stejnému dokumentu, který knihovna vlastní v jediném exempláři
 • digitalizace chrání ohrožené exempláře tím, že nedochází k jejich fyzickému půjčování. Dochází tak tedy k ochraně knihovního fondu.
 • dokumenty v digitální knihovně mohou být volně organizovány do tematických (virtuálních) sbírek [3]
 • rychlejší a efektivnější vyhledávání a prohlížení obsahu
 • možné sdílení digitálního obsahu celosvětově
 • rychlejší a snažíš aktualizování obsahu [4]

Digitální a klasické knihovny

Potenciální možnosti digitálních knihoven jdou nad rámec možností klasických knihoven s fyzickými dokumenty a projevují se např. možnostmi neomezené globální integrace digitálních repozitářů v celosvětovém měřítku, novými formami a formáty informací, možností permanentní aktualizace informace uložené v digitální knihovně nebo zcela novými typy služeb (přeformátováváním dokumentů do různých formátů či jazykových verzí, vytvářením složených děl, vyjednáváním autorských a přístupových práv aj.). Přes tyto a další odlišnosti mají oba typy knihoven řadu shodných rysů:

Zahraniční digitální knihovny v oblasti vědy, výzkumu a inovací

ERIC - Education Resources Information Center

ERIC - Education Resources Information Center (logo)

ERIC je databáze tematicky zaměřená na problematiku vzdělávání dětí i dospělých, management výchovy a vzdělávání, školní poradenství, speciální pedagogiku apod. Obsahuje abstrakty nebo plné texty článků, knih, konferenčních příspěvků, oficiálních dokumentů, technické zprávy, šedou literaturu, vědecké syntézy a další materiály. Obsah je dostupný v rámci tzv. otevřeného přístupu (Open Access). [6] ERIC poskytuje zdarma přístup k bibliografickým záznamům a plným textům z oblasti výzkumu ve vzdělávání. Klíčovou součástí databáze je kolekce šedé (nepublikované) literatury z oblasti vzdělávání. [7]

Základní informace o digitální knihovně ERIC:

 • Uživatelská základna: akademici, výzkumníci, studenti, učitelé, knihovníci atd.
 • Počet záznamů/ dokumentů: 1,6 mil
 • Producent: Institut of Education Sciences
 • Založeno: 1964
 • Časové hledisko: obsahuje dokumenty od roku 1966 do současnosti
 • Služby: jednoduché nebo pokročilé vyhledávání. Navíc je jednou za měsíc vytvořena zpráva o tom, jak často byly jednotlivé dokumenty na stránce zobrazeny. Tato zpráva je následně zasílána daným vydavatelům.
 • Typ zdroje: kombinovaný
 • Obory: výchova a vzdělávání
 • Kategorie: volně dostupný zdroj
 • Jazyk: anglický
 • Využití: v souvislosti s vědním oborem Informační studia a knihovnictví je tuto digitální knihovnu možné využít pro hledání dokumentů týkajících se například informační gramotnosti či čtenářství.

ACM Digital Library

ACM Digital Library (logo)

Digitální knihovna ACM Digital Library americké počítačové asociace ACM (Association for Computing Machinery) představuje nejkomplexnější databázi plných textů článků a bibliografických záznamů. Tyto zdroje jsou převážně zaměřeny na oblast výpočetních a informačních technologií. Digitální knihovna dále obsahuje veškeré publikace vydávané společností ACM (odborné časopisy, konferenční sborníky, technické magazíny, zpravodaje, knihy) spolu s rozsáhlou bibliografickou databázi The ACM Guide to Computing Literature (záznamy a abstrakty článků a knih z oblasti Computer Science vydaných jinými nakladateli). Publikace jsou věcně tříděny podle klasifikačního systému ACM Computing Classification System.

Najdeme zde přes 60 recenzovaných časopisů ACM (z toho jsou některé vydávané již od šedesátých let minulého století), 7 ACM magazínů - včetně populárního přehledového měsíčníku Communications of the ACM (jeho první číslo vyšlo v lednu 1958), sborníky z více než 750 konferencí, zpravodaje ze 40 zájmových skupin SIGs (Special Interest Groups) a další. [8] K ACM Digital Library má přístup více než 1,5 milionu uživatelů z více než 190 zemí světa. Ročně je staženo cca 15 milionu plných textů. V databázi ACM publikuje řada našich autorů. [9]

Základní informace o digitální knihovně ACM Digital Library:

 • Počet nabízených e-časopisů: 57 časopisů (leden 2018) a přes 820 konferenčních sborníků, publikací, novinek atd.
 • Obory: výpočetní technika
 • Typ zdroje: fulltextový
 • Producent: Association for Computing Machinery
 • Kategorie: licencovaný zdroj
 • Jazyk: anglický [8]
 • Formát plných textů: PDF, Publisher Site, txt
 • Zvláštní funkce: bibliometrika hodnocení vědeckých článků (altmetrika), profily autorů a institucí, osobní účet, zasílání novinek (Alerts), RSS, MARC21 záznamy, statistiky ve formátech COUNTER a SUSHI
 • Prolinkování na další zdroje: OpenURL, CrossRef

Národní digitální knihovny/repozitáře v oblasti vědy, výzkumu a inovací

Webarchiv

Webarchive logo

Úlohou Webarchivu je řešení problematiky archivace národního webu, tj. bohemikálních dokumentů zveřejněných v prostředí sítě internet, shromažďování webových zdrojů, jejich archivace a ochrana a zajištění dlouhodobého přístupu k těmto archivovaným dokumentům. Provádí se jednak kompletní archivace, tj. automatický sběr „celého“ českého webu. Souběžně probíhá výběrová archivace (na základě URL nejzajímavějších webových zdrojů vybraných podle selekčních kritérií) a tematické archivace (zaměřené na určité aktuální téma, např. volby, povodně apod.). Webarchiv je od roku 2007 členem mezinárodního konsorcia pro archivaci webu IIPC. [10] Webarchiv není propojován s jinými databázemi. Konkrétní stránky Webarchivu jsou dostupné zde.

Základní informace o archivu Webarchiv:

 • Producent: Národní knihovna ČR
 • Cíl: archivovat český internet
 • Poslání: řešení problematiky archivace národního webu, tj. bohemikálních dokumentů zveřejňovaných v prostředí sítě internet – shromažďování webových zdrojů, jejich archivace a ochrana a zajištění dlouhodobého přístupu k těmto archivovaným dokumentům. Najdeme zde zarchivované webové stránky, které už neexistují, nebo kde je k nějakému datu archivovaná určitá verze.
 • Typy sklizní: celoplošné (veškeré webové zdroje s doménou cz), výběrové, tematické
 • Uživatelská základna: kdokoliv z České republiky. Daná osoba však musí jít osobně do budovy NTK.
 • Typy dokumentů: webové zdroje
 • Obsahuje: 385 TB dat
 • Založena: 2000
 • Hledisko geografické: Česká republika
 • Časové hledisko: archivuje se vše, co je možné sklidit
 • Služby: vyhledávání, tematické kolekce, živé odkazy
 • Využití ve vědě a výzkumu: obsahuje velká data, proto se předpokládá, že se bude využívat, např. v sociologii, kde se zabývají vývojem společnosti

Typy sklizní:

 • Celoplošná sklizeň: pokrývá veškeré webové zdroje s národní doménou .cz. Jejich kompletní seznam má Webarchiv k dispozici díky podpoře sdružení CZ.NIC. Cílem celoplošných sklizní je zachycení obrazu českého internetu v daném čase. Tato celoplošná sklizeň je prováděna zpravidla jednou ročně.
 • Výběrová sklizeň: Vzhledem k omezené kapacitě úložného prostoru není možné sklízet veškerý český web dostatečně. Z tohoto důvodu je budována kolekce zdrojů s kulturní, historickou, výzkumnou, případně další hodnotou napříč všemi tématy. Cílem této kolekce je vytvořit kurátorsky zpracovaný vzorek českého kulturního dědictví, které vzniká elektronicky.
 • Tematické kolekce: jedná se o sbírky archivovaných zdrojů vztahující se k určitému tématu nebo události. Mohou být vytvářeny za účelem zachycení událostí, které mají širší ohlas v prostředí internetu, za účelem archivace konkrétního tématu, oboru nebo významné historické události. [10]

Czech Digital Mathematics Library (DML-CZ)

Czech Digital Mathematics Library (DML-CZ) (logo)

Czech Digital Mathematics Library (DML-CZ) byla vytvořena za účelem zachování matematické literatury publikované na českém území od 2. pol. 19. stol. do současnosti v digitální podobě. DML-CZ poskytuje bezplatný přístup k časopisům, sborníkům a monografiím. Bibliografické záznamy jsou propojeny se záznamy v Zentrablatt MATH a MathSciNet. [11] Původně vytvořena za účelem zachování matematické literatury publikované na českém území od 2. pol. 19. stol. do současnosti v digitální podobě. DML-CZ poskytuje bezplatný přístup k časopisům, sborníkům a monografiím. Bibliografické záznamy jsou propojeny se záznamy v Zentrablatt MATH a MathSciNet. [11] DML-CZ je určena k osobní potřebě uživatele, ke komerčnímu použití je potřeba souhlas. Obsah DML-CZ je shromažďován Evropskou digitální matematickou knihovnou EuDML (= Evropská digitální knihovna odborných časopisů z oblasti matematiky).

Základní informace o digitální knihovně Czech Digital Mathematics Library:

 • Charakteristika: digitální knihovna z oblasti matematiky
 • Obory: matematika
 • Typ zdroje: fulltextový
 • Producent: Matematický ústav AV ČR
 • Kategorie: volně dostupný zdroj
 • Jazyk: vícejazyčný [11]
 • Počet záznamů: 39 287 digitalizovaných dokumentů
 • Formát: PDF
 • Založeno: během roku 2005 - 2009
 • Umožňuje: jednoduché a kombinované vyhledávání, možnost zobrazení podobných článků
 • Využití: má význam pro vysokoškolské studenty matematických oborů (zejména pak partnerských vysokých škol a oborové pracovníky)
 • scan digitalizované stránky poskytuje ve vysoké kvalitě 600 DPI

Odkazy

Reference

 1. CELBOVÁ, Ludmila. Digitální knihovna. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2021-10-08]. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000854&local_base=KTD.
 2. 2,0 2,1 TKAČÍKOVÁ, Daniela. Když se řekne digitální knihovna .... Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 8 [cit. 2021-10-08]. urn:nbn:cz:ik-10990. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10990
 3. SMETÁNKOVÁ, Martina. Koncipování obsahu digitální knihovny. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě [online]. Ostrava, 2019 [cit. 2021-10-24]. Dostupné z:https://www.svkos.cz/data/filemanager/source/studijn%C3%AD%20texty%20pro%20knihovn%C3%ADky/28_Koncipov%C3%A1n%C3%AD_obsahu_digit%C3%A1ln%C3%AD_knihovny_Smet%C3%A1nkov%C3%A1.pdf
 4. GÁBRIŠOVÁ, Jana. Legislativa digitálních knihoven. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví. 2018. 36 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Martin Krčál, DiS
 5. BARTOŠEK, Miroslav. Digitální knihovny - teorie a praxe. [online]. Masarykova universita v Brně, Ústav výpočetní techniky [cit. 2021-10-24]. Dostupné z: https://core.ac.uk/download/pdf/11879112.pdf
 6. ERIC - Education Resources Information Center. Knihovna Jabok [online]. 2019 [cit. 2021-10-08]. Dostupné z: https://knihovna.jabok.cz/cs/e-zdroje-databaze/odkazy/eric-education-resources-information-center
 7. ERIC - Education Resources Information Center. Portál EIZ [online]. 8.7.2020 [cit. 2021-10-09]. Dostupné z: https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=461
 8. 8,0 8,1 ACM Digital Library. Portál EIZ [online]. 2020 [cit. 2021-10-08]. Dostupné z: https://ezdroje.muni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=21
 9. ACM DIGITAL LIBRARY. Ústřední knihovna VUT [online]. [cit. 2021-10-09]. Dostupné z: https://www.vut.cz/uk/eiz/databaze/acm
 10. 10,0 10,1 O Webarchivu. Webarchiv.cz [online]. [cit. 2021-10-08]. Dostupné z: https://www.webarchiv.cz/cs/o-webarchivu
 11. 11,0 11,1 11,2 Czech Digital Mathematics Library (DML-CZ). Portál EIZ. [online]. 12.8.2021 [cit. 2021-10-08]. Dostupné z: https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=811

Doporučená literatura

 • CUBR, Ladislav. Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2010. 154 s. ISBN 978-80-7050-588-5.
 • CELBOVÁ, Ludmila et al. Archivace webu. 1. vyd. Praha: Národní knihovna ČR, 2008. 45 s. ISBN 978-80-7050-562-5.
 • BORGHOFF, Uwe M. et al. Long-term preservation of digital documents: principles and practices. Berlin: Springer, ©2005. xv, 274 s. ISBN 3-540-33639-7.
 • BOUDA, Tomáš a kol. Elektronické knihy v českých knihovnách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 74 s. ISBN 978-80-210-6000-5.
 • ŽUMER, Maja, ed. National bibliographies in the digital age: guidance and new directions. München: K.G. Saur, 2009. 140 s. IFLA series on bibliographic control; v. 39. ISBN 978-3-598-24287-8.

Související články

Klíčová slova

digitální knihovna, věda, výzkum, inovace, digitalizace, elektronické informační zdroje