Školní knihovna

Školní knihovna je knihovnou pro žáky a učitele základní, střední nebo vyšší odborné školy, jejímž hlavním posláním je informační a dokumentační zabezpečení vyučovacího procesu, informační výchova žáků školy, podpora studijních zájmů a rozvoj čtenářství. Je zřizována a financována z rozpočtu školy, je evidována jako součást majetku školy a funguje jako její podřízená organizační složka. Za určitých podmínek může sloužit i jako veřejná knihovna.[1]

Knihovna na střední škole v Su-čou (Čína)


Právní aspekty existence školních knihoven

Školní knihovny mohou z právního pohledu fungovat ve dvou základních modelech.[2] A sice jako:

Uzavřené knihovny

Tyto poskytují služby pouze žákům a pedagogům školy. V tomto případě knihovny spadají mezi tzv. ostatní školská účelová zařízení a řídí se legislativou pro školní knihovny. [3]

Školní veřejné knihovny

Tyto jsou otevřené též uživatelům z řad veřejnosti a poskytující veřejné knihovnické a informační služby. Takové knihovny jsou zapsány v Evidenci knihoven u Ministerstva kultury ČR a primárně se řídí tzv. knihovním zákonem č. 257/2001 Sb. Školní veřejné knihovny pak mohou využívat řadu výhod, např. žádat o dotace z veřejných finančních prostředků, nechat se zastupovat Národní knihovnou ČR v jednání ohledně autorských práv, využívat výhodný systém revizí knihovních fondů nebo čerpat z výhod meziknihovní spolupráce.

Kompletní přehled závazných právních předpisů pro školní knihovny je dostupný např. na webových stránkách Centra pro školní knihovny.[4]

Typy školních knihoven

Školní knihovny se v praxi obvykle vyskytují v těchto základních podobách:

 1. studovna a čítárna
 2. mediatéka se studovnou
 3. studijní a informační centrum školy
 4. rozšířené studijní a informační centrum školy

Jednotlivé typy se od sebe odlišují v mnoha parametrech: ve velikosti a šíři knihovního fondu, v nabídce poskytovaných knihovních služeb, požadavcích na vybavení, prostory, otevírací dobu i personální zabezpečení. Podrobněji je tato problematika zpracována Centrem pro školní knihovny.

Funkce školních knihoven

Mezi základní funkce moderních školních knihoven patří zejména:

Knihovní fond

Součástí knihovního fondu školních knihoven by měly být aktuální odborné a populárně naučné informační zdroje a dokumenty odpovídající profilu školy a vyučovaným předmětům. Ty by měly být doplněny o příručková díla, např. encyklopedie, slovníky a atlasy. Důležitou část fondu tvoří také učebnice a různé studijní pomůcky. Fond je vhodné rozšířit i o beletrii, pokrývající povinnou školní četbu i volnočasové čtenářské preference žáků. Velmi potřebnou se jeví i nabídka relevantních sekundárních informačních zdrojů, např. katalogů, bibliografií a databází.[6]

Součásti knihovního fondu:

Automatizované knihovní systémy pro školní knihovny

Standardem v oboru je automatizace základních knihovnických procesů a služeb. Mezi automatizované knihovní systémy používané v českých školních knihovnách patří např.:[6]

Poskytované služby

Školní knihovny obvykle poskytují všechny běžné knihovnické a informační služby. Nejdůležitější jsou výpůjční služby (prezenční i absenční) a zpřístupnění dostupných elektronických informačních zdrojů, včetně přístupu k internetu. Dále se ve školních knihovnách lze setkat se službami referenčními, konzultačními, bibliograficko-rešeršními, reprografickými, meziknihovními, vzdělávacími a iniciativními. Školní knihovny poskytují zázemí pro studium a tvorbu studentských prací a školních úkolů. V optimálním případě slouží jako komunitní a společenské centrum školy, kde žáci tráví čas v pauzách mezi vyučovacími hodinami i ve svém volném čase. Základním dokumentem, který definuje podmínky a pravidla využívání služeb školních knihoven, je knihovní řád. Při jeho tvorbě je možné se inspirovat vzorovým knihovním řádem pro školní knihovny.[4]

Uživatelé

Primární cílovou skupinou školních knihoven jsou interní uživatelé, které lze dále dělit na: žáky, pedagogy a zaměstnance školy. Školní knihovny veřejného typu jsou otevřeny kromě výše zmíněných kategorií také externím uživatelům z řad veřejnosti.

Řízení a personální zabezpečení školních knihoven

Školní knihovna je přímo podřízena managementu školy, který jmenuje osobu zodpovědnou za provoz a fungování knihovny. Touto pověřenou osobou může být pedagogický pracovník se vzděláním doplněným o knihovnický kurz nebo profesionální knihovník s odborným knihovnickým vzděláním. Ten odpovídá za běžný provoz i rozvoj knihovny, za kvalitu poskytovaných služeb, dodržování relevantních právních předpisů i interních nařízení školy, ochranu svěřeného majetku, dodržování bezpečnostních zásad, zpracování reportů a statistik aj.

Spolupráce a podpora školních knihoven

Centrum pro školní knihovny

Funguje pod záštitou Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze. Jeho posláním je systematická a ucelená podpora českých školních knihoven. Na webových stránkách centra lze nalézt mnoho užitečných a zajímavých informací, včetně legislativních a metodických materiálů potřebných pro založení, provoz a fungování školní knihovny.

SKIP – Klub školních knihoven

Vznikl v roce 2003 jako součást Svazu knihovníků a informačních pracovníků za účelem podpory, propagace a zkvalitňování knihoven na základních a středních školách. Na webu tohoto sdružení jsou shromážděny důležité a podnětné materiály pro provoz školních knihoven.

Odkazy

Reference

 1. SODOMKOVÁ, Jana. Školní knihovna. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002021&local_base=KTD
 2. http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2010-roc-62/10-2010/legislativa-pro-skolni-knihovny-na-zakladnich-a-strednich-skolach-75-740.htm
 3. ČUMPLOVÁ, Ludmila. Legislativa pro školní knihovny na základních a středních školách. Čtenář. 2010, roč. 62, č. 10, s. 366-368. ISSN 0011-2321. Dostupné též z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2010-roc-62/10-2010/legislativa-pro-skolni-knihovny-na-zakladnich-a-strednich-skolach-75-740.htm
 4. 4,0 4,1 CŠK:Centrum pro školní knihovny [online]. Praha: NPMK - Pedagogická knihovna J. A. Komenského, c2011-2012. [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://csk.npmk.cz/
 5. ČERNÝ, Michal. K možnostem školních knihoven. Inflow: information journal[online]. 2012, roč. 5, č. 2 [cit. 2014-05-30]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/k-moznostem-skolnich-knihoven
 6. 6,0 6,1 ČUMPLOVÁ, Ludmila, Jana NEJEZCHLEBOVÁ a Zuzana ŠVASTOVÁ. Příručka pro školní knihovny jako studijní a informační centra na základních a středních školách[online]. Praha: ÚIV - divize Národní pedagogická knihovna Komenského, 2008. 1 sv. [81 s.]. [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://knihovnam.nkp.cz/docs/prirucka_pro_skolni_knihovny.pdf

Použitá literatura

 • ČESKO. Zákon č.561/2004 Sb. ze dne 1.ledna 2005 předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 2005. Dostupné z: http://aplikace.msmt.cz/Predpisy1/sb190-04.pdf
 • IFLA, UNSECO. Směrnice IFLA a UNESCO pro školní knihovny. Jan Vrzáček. Praha, 2003.
 • MESSNER, Patricia A. a Brenda S. COPELAND. School library management: just the basics. Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2012. ix, 120 s. Just the basics. ISBN 978-1-59884-834-2.
 • WOOLLS, Blanche a David V. LOERTSCHER. The whole school library handbook 2. Chicago: American Library Association, 2013. vii, 167 s. ISBN 978-0-8389-1127-3.

Externí odkazy

Klíčová slova

školní knihovny, školské knihovny