Školní knihovna

Státnicová otázka: Školní knihovna: úloha, možnosti zapojení do výuky, situace v ČR, příklady zahraniční dobré praxe

Školní knihovna je knihovnou pro žáky a učitele základní, střední nebo vyšší odborné školy, jejímž hlavním posláním je informační a dokumentační zabezpečení vyučovacího procesu, informační výchova žáků školy, podpora studijních zájmů a rozvoj čtenářství. Je zřizována a financována z rozpočtu školy, je evidována jako součást majetku školy a funguje jako její podřízená organizační složka. Za určitých podmínek může sloužit i jako veřejná knihovna.[1] Jiná definice zní:" „Knihovna škol s nižším než třetím stupněm vzdělání, která slouží především žákům a pedagogům těchto škol. Stejně ale může sloužit i jako veřejná knihovna.“[2]

Knihovna na střední škole v Su-čou (Čína)


Právní aspekty existence školních knihoven

Školní knihovny mohou z právního pohledu fungovat ve dvou základních modelech.[3] A sice jako:

Uzavřené knihovny

Tyto poskytují služby pouze žákům a pedagogům školy. V tomto případě knihovny spadají mezi tzv. ostatní školská účelová zařízení a řídí se legislativou pro školní knihovny. [4]

Školní veřejné knihovny

Tyto jsou otevřené též uživatelům z řad veřejnosti a poskytující veřejné knihovnické a informační služby. Takové knihovny jsou zapsány v Evidenci knihoven u Ministerstva kultury ČR a primárně se řídí tzv. knihovním zákonem č. 257/2001 Sb. Školní veřejné knihovny pak mohou využívat řadu výhod, např. žádat o dotace z veřejných finančních prostředků, nechat se zastupovat Národní knihovnou ČR v jednání ohledně autorských práv, využívat výhodný systém revizí knihovních fondů nebo čerpat z výhod meziknihovní spolupráce.

Kompletní přehled závazných právních předpisů pro školní knihovny je dostupný např. na webových stránkách Centra pro školní knihovny.[5]

Typy školních knihoven

Školní knihovny se v praxi obvykle vyskytují v těchto základních podobách:

 1. studovna a čítárna
 2. mediatéka se studovnou
 3. studijní a informační centrum školy
 4. rozšířené studijní a informační centrum školy

Jednotlivé typy se od sebe odlišují v mnoha parametrech: ve velikosti a šíři knihovního fondu, v nabídce poskytovaných knihovních služeb, požadavcích na vybavení, prostory, otevírací dobu i personální zabezpečení. Podrobněji je tato problematika zpracována Centrem pro školní knihovny.

Funkce školních knihoven

Mezi základní funkce moderních školních knihoven patří zejména:

Knihovní fond

Součástí knihovního fondu školních knihoven by měly být aktuální odborné a populárně naučné informační zdroje a dokumenty odpovídající profilu školy a vyučovaným předmětům. Ty by měly být doplněny o příručková díla, např. encyklopedie, slovníky a atlasy. Důležitou část fondu tvoří také učebnice a různé studijní pomůcky. Fond je vhodné rozšířit i o beletrii, pokrývající povinnou školní četbu i volnočasové čtenářské preference žáků. Velmi potřebnou se jeví i nabídka relevantních sekundárních informačních zdrojů, např. katalogů, bibliografií a databází.[7]

Součásti knihovního fondu:

Automatizované knihovní systémy pro školní knihovny

Standardem v oboru je automatizace základních knihovnických procesů a služeb. Mezi automatizované knihovní systémy používané v českých školních knihovnách patří např.:[7]

Poskytované služby

Školní knihovny obvykle poskytují všechny běžné knihovnické a informační služby. Nejdůležitější jsou výpůjční služby (prezenční i absenční) a zpřístupnění dostupných elektronických informačních zdrojů, včetně přístupu k internetu. Dále se ve školních knihovnách lze setkat se službami referenčními, konzultačními, bibliograficko-rešeršními, reprografickými, meziknihovními, vzdělávacími a iniciativními. Školní knihovny poskytují zázemí pro studium a tvorbu studentských prací a školních úkolů. V optimálním případě slouží jako komunitní a společenské centrum školy, kde žáci tráví čas v pauzách mezi vyučovacími hodinami i ve svém volném čase. Základním dokumentem, který definuje podmínky a pravidla využívání služeb školních knihoven, je knihovní řád. Při jeho tvorbě je možné se inspirovat vzorovým knihovním řádem pro školní knihovny.[5]

Zapojení do výuky

Trend zapojování činnosti školních knihoven do pedagogické činnosti školy úzce souvisí se změnou kurikula a zavedením rámcových vzdělávacích plánů škol[8]Rámcové vzdělávací programy (RVP) tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů škol všech oborů vzdělání v předškolním, základním, základním uměleckém, jazykovém a středním vzdělávání. Do vzdělávání v České republice byly zavedeny zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Tento zákon byl novelizován v roce 2015 pod č. 82/2015. V novém kuriulu jsou definovány klíčové kompetence, kterých by žáci a studenti měli nabýt a definuje vzdělávací oblasti a průřezová témata.

Uživatelé

Primární cílovou skupinou školních knihoven jsou interní uživatelé, které lze dále dělit na: žáky, pedagogy a zaměstnance školy. Školní knihovny veřejného typu jsou otevřeny kromě výše zmíněných kategorií také externím uživatelům z řad veřejnosti.

Řízení a personální zabezpečení školních knihoven

Školní knihovna je přímo podřízena managementu školy, který jmenuje osobu zodpovědnou za provoz a fungování knihovny. Touto pověřenou osobou může být pedagogický pracovník se vzděláním doplněným o knihovnický kurz nebo profesionální knihovník s odborným knihovnickým vzděláním. Ten odpovídá za běžný provoz i rozvoj knihovny, za kvalitu poskytovaných služeb, dodržování relevantních právních předpisů i interních nařízení školy, ochranu svěřeného majetku, dodržování bezpečnostních zásad, zpracování reportů a statistik aj.

Učící knihovník

V zahraničí a v posledních letech i v ČR se formuje odborná pozice knihovníka lektora, který je definován jako Učící knihovník([Librarian] Takto definuje jeho roli The New South Wales Teachers Federation:
Učitel knihovník

 • se profesionálě zapojuje učebního programu školy tím, že spolupracuje s učiteli na rozvoji, implementaci a hodnocení učebních osnov.
 • iniciuje programy informační gramotosti, které povedou k tomu, že se studenti stanou náročnými uživateli informací tak, aby mohli dosahovat výsledků učení specifikovaných ve školních vzdělávacích programech.<br
 • hraje klíčovou roli v programu informačních technologií školy.
 • poskytuje zkušenosti pro podporu čtení.
 • rozvíjí, organizuje a řídí informační zdroje, které splňují vzdělávací, kulturní a rekreační potřeby studentů a profesní potřeby učitelů.
 • usnadňuje přístup k externím zdrojům informací.
 • je zodpovědný za veškeré řízení knihovny, včetně navrhování a zavádění systémů účinného provozu knihoven, které zajistí optimální přístup uživatelů k informačním zdrojům; příprava a správa rozpočtu knihovny;školení a dohled nad personálem knihovny;vyhodnocování a podávání zpráv o knihovních programech.

Spolupráce a podpora školních knihoven

Centrum pro školní knihovny

Funguje pod záštitou Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze. Jeho posláním je systematická a ucelená podpora českých školních knihoven. Na webových stránkách centra lze nalézt mnoho užitečných a zajímavých informací, včetně legislativních a metodických materiálů potřebných pro založení, provoz a fungování školní knihovny.

SKIP – Klub školních knihoven

Vznikl v roce 2003 jako součást Svazu knihovníků a informačních pracovníků za účelem podpory, propagace a zkvalitňování knihoven na základních a středních školách. Na webu tohoto sdružení jsou shromážděny důležité a podnětné materiály pro provoz školních knihoven.


Příklady zahraniční dobré praxe

Práce asociací školních knihoven

Země, ve kterých fungují asociace školních knihoven, mají propracované systémy podpory knihovnám.

Program podpory všech stupňů škol má např. Asociace školních knihoven Velké Briánie[9]

Odborná periodika

Od roku 1954 vychází v USA odborný časopis School Library Journal. 522/5000 Časopis pro školní knihovny je měsíčník s články a recenzemi pro školní knihovníky, mediální odborníky a knihovníky, kteří pracují s mladými lidmi. Články pokrývají širokou škálu témat se zaměřením na technologie a multimédia. Najdeme v něm recenze zdrojů pro předškolní věk, mladší i starší školní věk a pro dospívající. Zahrnuje jak tituly recenze beletrie a fikce, stejně jako grafické romány, multimédia a digitální zdroje. Zahrnuty jsou také recenze odborné četby a informačních zdrojů pro knihovníky.

Dalším důležitým periodikem je Teacher Librarian, časopis pro odborníky v knihovnách je jedním z předních časopisů určených speciálně pro knihovníky pracující s studenty. Název Teacher Librarian odráží zaměření časopisu na základní roli školního knihovníka nebo "učitele-knihovníka" jako pedagoga, partnera spolupracujícího s učiteli i vedením škol.

Odkazy

Reference

 1. SODOMKOVÁ, Jana. Školní knihovna. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002021&local_base=KTD
 2. ČSN ISO 2789-1997:2.1.7 - ČSN ISO 2789. Norma je identická s ISO 2789:1991.
 3. http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2010-roc-62/10-2010/legislativa-pro-skolni-knihovny-na-zakladnich-a-strednich-skolach-75-740.htm
 4. ČUMPLOVÁ, Ludmila. Legislativa pro školní knihovny na základních a středních školách. Čtenář. 2010, roč. 62, č. 10, s. 366-368. ISSN 0011-2321. Dostupné též z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2010-roc-62/10-2010/legislativa-pro-skolni-knihovny-na-zakladnich-a-strednich-skolach-75-740.htm
 5. 5,0 5,1 CŠK:Centrum pro školní knihovny [online]. Praha: NPMK - Pedagogická knihovna J. A. Komenského, c2011-2012. [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://csk.npmk.cz/
 6. ČERNÝ, Michal. K možnostem školních knihoven. Inflow: information journal[online]. 2012, roč. 5, č. 2 [cit. 2014-05-30]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/k-moznostem-skolnich-knihoven
 7. 7,0 7,1 ČUMPLOVÁ, Ludmila, Jana NEJEZCHLEBOVÁ a Zuzana ŠVASTOVÁ. Příručka pro školní knihovny jako studijní a informační centra na základních a středních školách[online]. Praha: ÚIV - divize Národní pedagogická knihovna Komenského, 2008. 1 sv. [81 s.]. [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: http://knihovnam.nkp.cz/docs/prirucka_pro_skolni_knihovny.pdf
 8. Národní ústav pro vzdělávání - rámcové vzdělávací plány dostupné z http://www.nuv.cz/t/rvp
 9. https://www.sla.org.uk/learning-and-teaching.php

Použitá literatura

 • ČESKO. Zákon č.561/2004 Sb. ze dne 1.ledna 2005 předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 2005. Dostupné z: http://aplikace.msmt.cz/Predpisy1/sb190-04.pdf
 • IFLA, UNSECO. Směrnice IFLA a UNESCO pro školní knihovny. Jan Vrzáček. Praha, 2003.
 • MESSNER, Patricia A. a Brenda S. COPELAND. School library management: just the basics. Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2012. ix, 120 s. Just the basics. ISBN 978-1-59884-834-2.
 • WOOLLS, Blanche a David V. LOERTSCHER. The whole school library handbook 2. Chicago: American Library Association, 2013. vii, 167 s. ISBN 978-0-8389-1127-3.


Externí odkazy

Klíčová slova

školní knihovny, školské knihovny, učící knihovník, bibliopedagogika