Charakterizujte specifika popisu pokračujících zdrojů, porovnejte je se specifiky popisu monografií

Pokračující zdroj = "Pokračující zdroje se dělí na seriály, jež jsou vydávány ve formě po sobě jdoucích sešitů, a integrační zdroje. Aby se dal zdroj považovat za pokračující, nesmí mít předem stanovené konečné datum vydávání."[1]

Monografie = "Neseriálová publikace, která systematicky, všestranně a podrobně pojednává o jednom, zpravidla úzce vymezeném tématu. Skládá se z jedné části nebo z většího, předem stanoveného nebo předpokládaného, konečného počtu částí. Tvoří jednu bibliografickou popisnou jednotku."[2]

Seriál

"Dle ISBD se seriálovým dokumentem rozumí publikace (na jakémkoli médiu), vydávaná pravidelně nebo nepravidelně v částech po sobě jdoucích, určena pro stálé pokračování (příkladem jsou periodika, noviny, ročenky, edice, adresáře, odborné časopisy, zprávy, sborníky atd.) jež je číselně, či chronologicky, označena.“[3]Pro vytvoření záznamu se využívá „první sešit nebo část nebo první dostupný sešit nebo část".[4] Když u seriálu nastane velká změna, vytváří se zcela nový záznam, jež se s tím starým propojí. Vzniká tak zřetězený záznam. Kvůli malým změnám se nový záznam nevytváří a situace se zpravidla řeší dopsáním poznámky v tom starém. Za seriál se pokládají pravá i nepravá periodika a edice, která musí být číslovaná. („popisované shora, nikoliv monografie v nich vydávané“).[5] Mezi zastaralé termíny, které je dobré znát patří Pravá a Nepravá periodika. Pravé periodikum je „Druh seriálového dokumentu, vydávaný v pravidelných intervalech, častěji než ročně, tj. nejméně dvakrát ročně a s delší než 14denní periodicitou, jednotlivá čísla se obecně vyznačují růzností obsahu a přispěvovatelů, a to jak v rámci jednoho čísla, tak v celé řadě čísel.“[5] Nepravé periodikum je Jakýkoliv seriálový dokument vycházející méně než dvakrát do roku.


Slide 7</ref>

Důležité termíny

  • Velké změny – změna v prvních 5 slovech v hlavním názvu (když název obsahuje člen, tak 6 slovech), pokud dojde ke změně v dalších slovech názvu a význam názvu se zcela změní, změna autorské odpovědnosti.
  • Malé změny – změna vydavatele, podnázvu, formátu, periodicity, změna spojek. Předložek v hlavním názvu (of x for).

MARC 21– Speciální pole pro katalogizaci seriálového dokumentu

  • Pozice 007 v leaderu – hodnota „s“ - seriál
  • Pro seriál pole 008 pozice 6-14 – c (v případě, že se seriál stále vydává), nebo d (v případě, že již vyšel poslední díl) 2000 (rok kdy vyšel první díl) 9999 (rok kdy vyšel poslední díl, pakliže ještě nevyšel píšeme 9999). Pozice 18 – periodicita kódem. Pozice 19 pravidelnost vycházení a pozice 34 je 0 pakliže se jedná o zřetězení záznamu
  • Pole 022 – ISSN seriálu, či integračního zdroje
  • Pro seriál i integrační zdroj pole 310 – periodicita slovy
  • Pro seriál pole 362 – údaje o číslování
  • Pro seriál pole 780 – název seriálu, na který nový záznam navazuje
  • Pro seriál pole 785 – Nový název seriálu

Integrační zdroj

„Bibliografický zdroj, který je doplňován nebo pozměňován aktualizacemi. Tyto aktualizace nestojí samostatně a jsou integrovány do jednoho celku. Integrační zdroje nemohou být konečné, nýbrž jen na pokračování. Příkladem tištěného integračního zdroje jsou aktualizace na volných listech a aktualizace webů.“[6]. Příkladem digitálního integračního zdroje budiž počítačová hra. Vždy je tvořen jen jeden bibliografický záznam a ten je aktualizován podle potřeby. U integračního zdroje tedy nevzniká zřetězený záznam, nýbrž jde o popis dle posledního vydání. "Základním pramenem popisu jsou kromě údajů z první části dokumentu též všechny postupně vydávané části (aktualizace, iterace)."[4]

Důležité termíny

  • Aktualizace na volných listech - „Integrační zdroj, který se skládá z jednoho nebo více základních svazků, aktualizovaných jednotlivými volnými stranami, které se vkládají, odstraňují a/nebo nahrazují.“[6]
  • Iterace - „Příklad integračního zdroje, který zahrnuje jak jeho první vydání, tak i jeho aktualizovaná vydání.“[6]

MARC 21 – Speciální pole pro katalogizaci Integračního zdroje

  • Pozice 007 v leaderu – hodnota „i” – integrační zdroj
  • Pro integrační zdroj pole 008 pozice 6-14 je stejná jako u seriálu. Pozice 34 je 2 tzn. podle nejnovějšího vydání
  • Pole 022 – ISSN seriálu, či integračního zdroje
  • Pro integrační zdroj pole 247 – všechny předchozí názvy integračního zdroje
  • Pro seriál i integrační zdroj pole 310 – periodicita slovyZákladní rozdíly v popisu

Seriál Integrační zdroj Monografie
  • Katalogizace dle prvního sešitu
  • Rok vydání = rok vydání 1. čísla
  • Předem neurčený počet sešitů
  • Zpravidla korporativní odpovědnost, leč výjimečně může být i personální
  • ISSN
  • Po velké změně se vytváří nový záznam
  • Bibliografický zdroj je stále aktualizován
  • Rok vydání = vznik integračního zdroje
  • Předem neurčený počet aktualizací zdroje
  • Korporativní i personální odpovědnost
  • ISSN, či ISBN
  • Záznam aktualizován po každém updatu
  • Katalogizace finálního díla
  • Rok vydání = vznik monografie
  • Konkrétní svazek, či předem určený počet svazků
  • Personální, či korporativní odpovědnost
  • ISBN
  • Vždy 1 záznam - každé vydání 1 nový záznam

Zdroje

Reference

Související články

ISBD, ISSN, MARC 21, ISBN

Klíčová slova

ISBD, Seriálový dokument, Integrační zdroj, Pokračující zdroj, Monografie, Pravé periodikum, Nepravé periodikum, Velká změna, Malá změna, Aktualizace na volných listech, Iterace, RDA, MARC 21, ISSN,