ISSN

Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací (International Standard Serial Number) je identifikátor pomáhající jednoznačně identifikovat a komunikovat seriálové publikace, resp. pokračující zdroje. včetně informací o nich. Kód ISSN je kodifikován mezinárodní normou ISO 3297.

Číslo ISSN pro identifikaci seriálových publikací jako zhmotnění díla

Identifikátor ISSN reprezentuje produkty vydavatelské sféry. Patří tedy dle modelu FRBR mezi identifikátory zhmotnění děl.

Terminologie seriálových publikací

Termín „seriál“ je přesně definován jak v původní dokumentaci Mezinárodního systému ISSN, tak také v mezinárodní normě. Specifikovány jsou jednotlivé základní typy seriálů (periodika, nepravá periodika, edice aj.) a jejich dílčí podtypy. Původní vymezení zahrnovalo tradiční typy seriálů, od roku 1997 byla rozšířena o typy elektronických seriálů včetně seriálů online dostupných. V rámci systému ISSN jsou dnes již zavedeny také širší termíny pokračující zdroje (continuing resources) a pokračující integrující zdroje (ongoing integrating resources). Jejich definice jsou také zakomponovány do nejnovějšího 4. vydání mezinárodní normy ISSN, která byla publikována v srpnu 2007. [1]

Linking ISSN

Řešenou otázkou bylo přidělování identifikátoru ISSN (jednomu nebo více) pokračujícímu zdroji, který souběžně vychází na několika nosičích. Řešením má být zavedení tzv. „Linking ISSN“ (Propojování ISSN, ISSN-L). Pokračující zdroj vydávaný na různých nosičích bude mít odpovídající počet základních identifikátorů ISSN podle počtu verzí, ale bude mít přidělené jen jediné ISSN-L. Využití identifikátoru ISSN-L se očekává především ve službách používajících identifikátory DOI, URN, EAN aj. [1]

Systém ISSN

Mezinárodní systém ISSN oficiálně vznikl v roce 1976 s původním názvem „Mezinárodní systém dat o seriálech“ (International Serials Data System, ISDS). K přejmenování systému došlo v roce 1993. [1]

 • Systém sítě ISSN/ISSN Network
  • Mezinárodní centrum ISSN (MC ISSN)- řídící a koordinační jednotka se sídlem v Paříži. Vedle řídících a koordinačních funkcí má MC ISSN na starosti budování a zpřístupňování ústředního registru dat o seriálech/pokračujících zdrojích.
  • Národní centra ISSN, - k roku 2016 síť ISSN eviduje zástupce 89 zemí. Národní centra ISSN vedle tvorby bibliografických dat pro centrální a národní databázi přidělují čísla ISSN seriálům, jejichž vydavatelé o to požádají. Bloky čísel ISSN přiděluje národním centrům Mezinárodní centrum. ČR je v systému reprezentována Národní technickou knihovnou v Praze (České národní středisko ISSN, ČNS ISSN).

Databáze ISSN

Databáze ISSN zahrnuje k roku 2015 cca 1 900 000 záznamů titulů seriálů (roční přírůstek 60-70.000 záznamů). Data jsou do centra dodávána z národních center (středisek). Vyhledávání z české národní báze dat čísel ISSN je k dispozici na: URL: http://www.issn.cz/databaze_issn.html Přidělení čísla ISSN v ČR je také základem pro generování čárového kódu EAN podle normy ČSN 77 0065.

Struktura identifikátoru (ISSN)

 • Identifikátor ISSN se skládá z celkem 8 znaků, a to buď arabských číslic (0-9) nebo písmene X, které zastupuje římskou číslici „10“. Identifikátor, kterému vždy předchází zkratka ISSN, je rozdělen spojovníkem na dvě skupiny po čtyřech znacích: [1]
  • První skupina je tvořena kódem bloku,
  • Druhá skupina pořadovým číslem (tři znaky) a kontrolním jedním znakem.
   • Kontrolní znak slouží k vyloučení chyb, jež mohou být způsobeny nesprávným zápisem čísla ISSN. Vypočítává se podle specifického algoritmu.
    • Model identifikátoru ISSN:
    • ISSN Kód bloku-Pořadové čísloKontrolní znak
    • ISSN 1144-875X (franc. časopis)
    • ISSN 0862-7487 (Český časopis „Národní knihovna : knihovnická revue“)

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 BRATKOVÁ, Eva. Síť trvalých identifikátorů informačních entit [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, prosinec 2007 [cit. 2016-05-15]. 53 s. Formát PDF. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z: http://texty.jinonice.cuni.cz/.

Doporučená literatura

 • BRATKOVÁ, Eva. Síť trvalých identifikátorů informačních entit [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, prosinec 2007 [cit. 2016-05-15]. 53 s. Formát PDF. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z: http://texty.jinonice.cuni.cz/.
 • BRATKOVÁ, Eva. Tvůrčí díla, systémy informací o nich a nová mezinárodní čísla a kódy. Národní knihovna. 2000, roč. 11, č. 4, s. 147-155. Přístup také z: http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr0004/0004147.html. ISSN 0862-7487.
 • ISO 3297:1998. Information and documentation – International Standard Serial Number (ISSN). 3rd ed. Geneva : ISO, 1998. 7 s.
 • ISO 3297:2007. Information and documentation – International standard serial number (ISSN). 4th ed. Geneva : ISO, 2007-08-16. 20 s.
 • ČSN ISO 3297. Informace a dokumentace – Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací (ISSN). 3. vyd. Praha : ČSNI, březen 2000. 12 s.

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

seriálové publikace, trvalé identifikátory, mezinárodní normy a standardy