Informační fond

Informační fond je průběžně doplňovaný soubor primárních a sekundárních dokumentů, který je odborně zpracováván a uchováván a slouží k uspokojování informačních potřeb uživatelů.[1]

Informační fond je vytvářený a zpřístupňovaný vždy v rámci určité knihovny, informační instituce, případně sítě a dále je také průběžně doplňovaný soubor dokumentů spolu s dokumentografickým a faktografickým fondem knihovny nebo informační instituce.[2]

Primární a sekundární dokumenty

 • primární - zaznamenávají poznatky, myšlenky v původní nezkrácené podobě (kniha, časopisecký článek, firemní literatura)
 • sekundární - informují o existenci primárního pramene, mají zkrácenou formu (např. katalogy)

Soubor primárních a sekundárních informačních pramenů tvoří informační fond. [3]

Funkce informačního fondu

 • informační – zajištění informovanosti čtenářů o nejnovějších poznatcích z vědy a techniky
 • kulturně-výchovná – je důležitá ve veřejných lidových knihovnách, které mají vzdělavatelské, kulturní, výchovné a informační cíle
 • sociálně formativní - ovlivňuje obsah, využití a působení inf. fondu ve všech informačních institucích[4]

Vlastnosti informačního fondu

 • výběrovost – fond má obsahovat nejvhodnější a nejnutnější dokumenty k plnění základních úkolů knihovny s ohledem na její zaměření a určení
 • zpracování – evidence informačního fondu a katalogizace
 • uchování – každá část informačního fondu vyžaduje vhodné uložení (uskladnění) s ohledem na formát dokumentu, teplotě a vlhkosti místnosti
 • využívání – využívání informačního fondu se realizuje výpůjčkami (absenčními a prezenčními)

Druhy informačního fondu

Podle druhu ukládaných informací se informační fond dělí na 3 části: dokumentový fond, dokumentografický fond, faktografický fond

Dokumentový fond

- je průběžně doplňovaný soubor vybraných dokumentů, který je odborně zpracováván, uchováván a kterého knihovna využívá k plnění informačních a vzdělavatelských funkcí

Dokumentografický fond

- soubor sekundárních dokumentů, jeho úkolem je informovat o primárních dokumentech, patří sem katalogy, kartotéky, bibliografie

Faktografický fond

- je průběžně doplňovaný soubor faktografických informací, údajů o předmětech a jevech reálného světa zpracovaný ve formě tabulek, přehledů, diagramů apod. Obsahuje popis předmětů, jevů

- obsahuje konkrétní informace ve zhuštěné podobě, odpovídá na faktografické dotazy
- má podobu příručních knihoven
- rychle zastarávají
- přehledy, slovníky, seznamy… [3]

Odkazy

Reference

 1. Informační fondy I: úvod do předmětu. [cit. 2015-01-18] 17 s. Dostupné z http://info.sks.cz/users/bl/data/download/infi1.pdf
 2. RESSLER MIROSLAV. Informační věda a knihovnictví: výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví. 1. vyd. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2006 [cit. 2015-01-18], 161 s.ISBN 80-7080-599-4
 3. 3,0 3,1 Dokumentový fond: 1. Informační fond [online]. [cit. 2015-01-18]. Dostupné z http://www.sosx.mysteria.cz/otazky/inp1.doc
 4. Budování knihovního fondu. [online].[cit. 2015-01-18]. Dostupné z http://www.vkol.cz/data/soubory/rf/budovani%20knihov.%20fondu.pdf

Použitá literatura

Související články

Klíčová slova

informace, informační fond, dokumentový fond, dokumentografický fond, faktografický fond