Konflikty

Konflikt představuje rozpor, je to současné střetávání protichůdných tendencí. Konflikty souvisí s procesem volby, tzn. v jaké směru jednat - s rozhodováním se.[1]. Jedná se o setkání snah dvou jedinců, kdy splnění přání jednoho z nich částečně či zcela znemožňuje splnění tužby druhého jedince.[2]. Konflikt je situace, kdy dojde k narušení rovnováhy, představuje destabilizující aspekt, který způsobí změnu ve fungování systému.[3]Tématem konfliktů se primárně zabývá sociální psychologie.

Dělení konfliktů

Základní dělení konfliktů

 1. Interpersonální konflikty - konflikty představ, názorů, postojů, zájmů
 2. Intrapersonální konflikty - střet dvou neslučitelných tendencí nebo cílových představ, skupinové konflikty, meziskupinové konflikty[1]

Dělení konfliktů dle Kurta Lewina

Kurt Lewin, americký sociální psycholog, vypracoval svou koncepci dělení konfliktů na základě teorie pole. V poli jedince se vyskytují motivy, které ho přivádějí do tenze, jež je pro člověka nepříjemná, a proto cítí potřebu se tohoto napětí zbavit.

 1. Apetence - apetence - jedinec se rozhoduje mezi dvěma stejně přitažlivými variantám (viz Buridanův osel)
 2. Averze - apetence - konflikt, při kterém je jedinec přitahován předmětem, který je pro něho atraktivní, ale zároveň obsahuje i značně negativní aspekt
 3. Averze - averze - výběr mezi dvěma negativními možnostmi (výběr menšího zla)

Výzkumy konfliktů

 • I.P.Pavlov - výzkum konfliktů, psům navozoval experimentálně neurózy tím, že jim vytvořil odlišné reflexy na kruh a elipsu, docházel pak zkracováním delší osy psychologické stržení jejich nervové soustavy
 • Lurija - vytvářel dva typy konfliktů u člověka - volby cíle a narušení cest řešení
 • L. Festinger se věnoval se konfliktům v myšlení, nejznámější je teorie kognitivní disonance
 • dále se konflikty zabývali Miller, Mowrer

Řešení konfliktů

Řešení konfliktu může být:

 1. tvůrčí - člověk vykazuje schopnost nejen volit mezi existujícími cíli, nýbrž i vytvářet v poli myslitelných cílů řešení nová, nová řešení jsou někdy dokonalejší než již přítomná (kompromisní cíle)
 2. obranné - tendence vnímat jako příznivější tu alternativu, kterou si člověk zvolil na úkor těch, které opustil, mechanismus racionalizace - opačná tendence u neurotiků, vede k chronické nerozhodnosti

Styly řešení konfliktu:

 1. individualistický styl - co nejvíce na sebe orientovaný
 2. soutěživý - při řešení jde hlavně o jeho vítězství
 3. rovnostářský - snaha o minimalizaci výsledných rozdílů mezi zainteresovanými
 4. korporativní - snaha, aby obě strany konfliktu získaly co nejvíce
 • Mikšík uvádí následující styly:
 1. únikový
 2. kompetetivní
 3. přizpůsobivý
 4. kooperativní
 5. kompromisní[1]

Konflikt a frustrace

Důležitým pojmem relevantním ke konfliktu je frustrace - psychický stav vyvolaný překážkou na cestě k cíli, ohrožení, či oddálení jeho dosažení.[1]. Stupeň frustrace závisí na důležitosti neuspokojené potřeby či nedosaženého cíle. Míra frustrace je tedy individuální, jedná se o subjektivní vnímání té které potřeby nebo cíle.[4]

 • charakter překážky, bránící dosažení cíle, může být:
 1. vnitřní - pocity viny, stydlivost
 2. vnější - jednání druhé osoby
 • dle Karen Horneyové vzniká frustrace z rozporu mezi egoismem a altruismem, potřebou a skutečnou možností jejího uskutečnění, teoretickou lidskou svobodou a nemožností ji uplatnit
 • reakce na frustraci je závislá na vnitřních dispozicích jedince, mezi nejčastější reakce patří:
 1. regrese - návrat k dřívějšímu vývojovému stupni, kde pociťujeme větší bezpečí
 2. fixace - stereotypní forma chování redukující úzkost
 3. růst hladiny motivace
 4. agrese - nejtypičtější případ
 5. kompenzace - nalezení náhradního objektu
 6. bagatelizace - znehodnocování nedosažitelného ("kyselé hrozny")
 7. racionalizace - ("logické") zdůvodnění neúspěchu [1].

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Výrost, J., & Slaměník, I. (2008). Sociální psychologie. (2., přepracované a rozšířené vydání). Praha: Grada Publishing, a.s..
 2. Křivohlavý, J. (1973). Konflikty mezi lidmi. Praha: Avicenum
 3. Plamínek, J. (1994). Řešení konfliktů a umění rozhodovat. Praha: Argo.
 4. Paulík, K. (2010). Psychologie lidské odolnosti. Praha: Grada Publishing a.s.

Použitá literatura

 • Výrost, J., & Slaměník, I. (2008). Sociální psychologie. (2., přepracované a rozšířené vydání). Praha: Grada Publishing, a.s..

Doporučená literatura