Státnicové otázky ze Sociální psychologie

Heslo
Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým společenským vědám
Utváření sociální psychologie jako samostatné vědy v návaznosti na psychologii a sociologii a vývoj sociální psychologie začátkem 20.stol.(první učebnice, experimenty a aplikace)
Psychoanalýza a neopsychoanalýza v sociální psychologii
Behaviorismus a neobehaviorismus v sociální psychologii
Teorie pole a kognitivistické koncepce v sociální psychologii
Symbolický interakcionismus a teorie rolí v sociální psychologii
Vývoj sociální psychologie v druhé polovině 20. stol. (přehodnocování dosavadního vývoje, odlišení evropského a severoamerického přístupu, obnovení pozornosti k masovým procesům, kulturně- a etnopsychologické směry)
Coping v sociální psychologii
Socializace jedince
Sociální percepce
Atribuce
Sociální motivace
Sociální postoje, jejich utváření a změna
Sociální učení, nápodoba a identifikace
Interpersonální vztahy, konformita
Afiliace, atraktivita, láska
Sociální facilitace, kooperace a kompetice (soupeření, soutěžení)
Interpersonální, skupinová a masová komunikace
Emoce v sociální psychologii
Agrese a násilí
Prosociální chování (altruismus)
Mezikulturní psychologie
Konflikty, jejich teorie a přístupy k nim
Struktura malé skupiny - vztahy, role, statusy, normy
Dynamika malé skupiny - skupinová interakce a komunikace, skupinové řešení problému, vůdcovství
Hromadné chování, masové psychické jevy a procesy
Sociální psychologie osobnosti, sebepojetí a identity v sociální psychologii