Grantové programy vhodné pro oblast knihovnických a informačních služeb – charakteristika, obsah, zaměření, omezení

Grantové programy pomáhají financovat rozvoj knihoven a informačních institucí. Grantové programy nabízí hned několik základních institucí. Jsou to především Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo pro místní rozvoj. Mimo tyto instituce se do financování přirozeně zapojují i krajské, městské a další úřady. Finance poskytují i různé nadace. Další velkou oblastí, které by se mohla věnovat pozornost, jsou finance, pocházející ze zahraničích zdrojů, zejména z fondů Evropské unie.[1]

Mezi výhody využívání grantových prostředků patří:

 • Zvýšení příjmů a rozložení zdrojů (minimalizace závislosti na jednom zdroji, např. příspěvcích zřizovatele)
 • Vyšší flexibilita pro využití v nejvíce potřebné oblasti
 • Splnění kvality plánování a finančního řízení
 • Marketingové účely („budování značky“), zviditelnění
 • Budování nových partnerství, získávání zkušeností – nové možnosti pro další rozvojdo budoucna
 • Motivace zaměstnanců (odborná i finanční)

Oproti tomuto množství výhod existuje pouze pár nevýhod, nebo spíše překážek, na které lze narazit při získávání financí skrz grantové projekty. Daná instituce musí splňovat podmínky daného programu, zařídit potřebnou dokumentaci a věnovat tak tomu nemalé množství času. U některých projektů může být dožadováno také dofinancování akce či zpětné financování.[2]

Programy Ministerstva kultury ČR

VISK

Program VISK je připravován ve spolupráci Ministerstva kultury ČR, Národní knihovny ČR, Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR). Stal se součástí Akčního plánu realizace státní informační politiky (SIP) přijaté Vládou ČR 31. 5. 1999. Obsahuje strukturované podprogramy v logických souvislostech (koordinační centrum, školení, program připojování na internet, role Národní knihovny ČR jako digitálního centra pro veřejné knihovny, národní programy digitalizace, informační zdroje). Jednotlivé podprogramy mají různou historii, např. VISK4 až VISK7 mají základ v oblasti projektů výzkumu a vývoje a nyní je potřeba zajistit jejich rutinní provoz a rozvoj.

Přehled jednotlivých programů:

 • VISK1 - Vybudování Koordinačního centra pro rozvoj VISK v ČR (KC VISK) v NK
 • VISK2 - Mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven
 • VISK3 - Program vytváření informačních center veřejných knihoven - ICEKNI
 • VISK4 - Digitální knihovna a archiv pro informační služby knihoven
 • VISK5 - Národní program retrospektivní konverze katalogů knihoven v ČR
 • VISK6 - Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů - Memoriae Mundi Series Bohemica
 • VISK7 - Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupnění dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru - Kramerius
 • VISK8 - Digitální informační zdroje - periodika (nákup licencí)
 • VISK9 - Souborný katalog ČR - provoz[3]

Knihovna 21. století

Projekt Knihovna 21. století je dotační výběrové řízení pro provozovatele knihoven a spolky a zájmová sdružení právnických osob, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či podpora. Řízení je zajišťováno Ministerstvem kultury a financováno ze státního rozpočtu České republiky.
Dotace jsou poskytovány na základě žádostí ve třech tematických okruzích:

 • podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců
  • výstavy, besedy, soutěže, atp.
  • nákup knihovního fondu pro národnostní menšiny
 • podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením
  • zpřístupnění fondu nevidomým a slabozrakým (nákup zvukových knih a licencí k jejich používání, nákup technických zařízení)
  • kulturní aktivity pro osoby se zdravotním postižením
 • kulturní, výchovná a vzdělávací činnost
  • rozvoj čtenářství, celoživotní vzdělávání, přednášky, semináře, soutěže, besedy, výstavy, atp.[4]

Česká knihovna

Česká knihovna je projekt Ministerstva kultury ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně, jehož cílem je podpora nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež či vědy o literatuře pro veřejné profesionální a vybrané vysokoškolské knihovny.

Do projektu se mohou hlásit profesionální veřejné a vysokoškolské knihovny registrované v evidenci knihoven na Ministerstvu kultury, které mají pracovní úvazek vyšší než 15 hodin týdně. Výběr titulů pro nákup v rámci projektu vytváří literární rada Moravské zemské knihovny. Pro doplnění fondu si knihovna může objednat tituly v celkové hodnotě 5 500kč. Dále si knihovna může vyplnit rezervu maximálně 20 dalších knih, které má šanci získat, pakliže v projektu zbydou finance.[5]

Grantová agentura České republiky


GA ČR je organizační složkou státu, jejímž posláním je účelovou formou podporovat základní výzkum, a to výhradně z veřejných prostředků. Jde o jedinou instituci tohoto typu a s tímto posláním v ČR. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993. V rámci vyhlášených programů poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.

Cíle GA ČR:

 • V rámci veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji financovat vědecké projekty základního výzkumu s vysokým potenciálem pro dosažení výsledků světové úrovně.
 • Podporovat a dále rozšiřovat mezinárodní vědeckou spolupráci v základním výzkumu.
 • Přispívat k vytváření atraktivních podmínek pro profesní dráhu mladých a začínajících vědeckých pracovníků.
 • Dbát na to, aby svěřené prostředky byly využívány co nejúčelněji k prospěchu české vědy.
 • Pro navrhovatele i řešitele projektů vytvářet v rámci platných zákonů co nejlepší podmínky pro administrativní zpracování žádostí a projektů.

TAČR


Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ustavení TA ČR bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů.

Podle zákona č. 130/2002 Sb. TA ČR zabezpečuje:

 • přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací včetně programů pro potřeby státní správy, veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu projektů a zadávání veřejných zakázek,
 • hodnocení a výběr návrhů programových projektů,
 • poskytování účelové podpory na řešení programových projektů na základě smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory,
 • kontrolu plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory a čerpání účelové podpory,
 • hodnocení a kontrolu průběhu řešení a plnění cílů programových projektů a kontrolu jimi dosažených výsledků,
 • zpracování návrhu výdajů Technologické agentury ČR a zpráv o její činnosti,
 • poradenství řešitelům projektů a uživatelům výsledků aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, zejména v oblasti právní, finanční a ochrany duševního vlastnictví[7]

Dotace z fondů Evropské Unie


Programy pro programové období 2014–2020 byly vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012. Z těchto ustanovených programů, vhodné pro oblast knihovnictví a informačních služeb jsou například:

Národní operační programy

 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy)
 • Integrovaný regionální operační program (řízený Ministerstvem pro místní rozvoj)
 • Operační program Praha - pól růstu ČR (řízený Magistrátem hlavního města Prahy)

Programy přeshraniční spolupráce

 • Interreg V-A Česká republika - Polsko (řízený Ministerstvem pro místní rozvoj)
 • Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika (koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj)
 • Interreg V-A Rakousko - Česká republika (koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj)
 • Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 (koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj)
 • Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020 (koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj)

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce

 • Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE (koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj)
 • Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE (koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj, schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013)
 • Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE (koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj)
 • Program meziregionální spolupráce ESPON 2020
 • Program meziregionální spolupráce INTERACT III
 • Program URBACT III[8]

Další možné zdroje financování


 • Fundraising - získávání financí prostřednictvím dárců
 • Nadace a nadační fondy (Nadace Via, Nadace Občanského fóra, Open Society Fund (OSF),...)
 • Grantové tituly krajů a obcí[2]

Odkazy

Reference

 1. ŠVEHLOVÁ, Veronika. Programy podpory knihoven. Brno, 2006, 69 s. Dostupné také z: https://is.muni.cz/th/125705/ff_b/Bakalarska_prace.txt
 2. 2,0 2,1 LIPKOVÁ, Helena. Grantové možnosti v ČR : prezentace pro předmět Projektování informačních systémů. In: Moodle UK [online] [cit. 2020-07-25].
 3. Cíle programu VISK. VISK - Veřejné informační služby knihoven [online]. Národní knihovna ČR, 05.02.2015 [cit. 2020-07-25]. Dostupné z: https://visk.nkp.cz/cile-programu-visk
 4. Knihovna 21. století. Informace pro knihovníky [online]. Národní knihovna ČR, 16.03.2020 [cit. 2020-07-25]. Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21
 5. Česká knihovna 2020. Moravská zemská knihovna [online]. 05.05.2020 [cit. 2020-08-06]. Dostupné z: https://www.mzk.cz/pro-knihovny/ceska-knihovna
 6. O GA ČR. Grantová agentura České republiky [online]. GA ČR, ©2016 [cit. 2020-08-03]. Dostupné z: https://gacr.cz/o-ga-cr/o-nas/
 7. O nás. Technologická agentura ČR [online]. TA ČR, ©2019 [cit. 2020-08-03]. Dostupné z: https://www.tacr.cz/o-nas/
 8. Programy, ©2020. DotaceEU [online]. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [cit. 2020-08-17]. Dostupné z: https://www.dotaceeu.cz/cs/fondy-eu/2014-2020/operacni-programy

Související články

Možnosti financování projektů za využití grantových prostředků. Výhody a nevýhody. Klasifikace grantových programů
Knihovny a informační instituce
Strategie pro evropské knihovny

Klíčová slova

dotace, grant, knihovny, podpora, VISK, Knihovna 21. století, TAČR, Grantová agentura ČR