ISNI

Mezinárodní standardní identifikátor jména (anglicky International Standard Name Identifier, ISNI) je trvalý identifikátor vytvořený za účelem jednoznačné a globální identifikace tzv. „veřejných identit“ (jmen fyzických osob a korporací), které jsou v roli tvůrců, producentů, vydavatelů, distributorů nebo správců intelektuálních obsahů (děl). Identifikátor ISNI je kodifikován mezinárodní normou ISO 27729

Původ a vznik identifikátoru ISNI

Identifikátor vznikl z iniciativy CISAC v rámci příprav mezinárodní normy ISO 27729 nejprve pod názvem ISPI (International Standard Party Identifier, Mezinárodní standardní identifikátor strany). Během přípravných jednání se objevila potřeba ujasnit otázku termínů užívaných pro autoritní entity (fyzická a korporativní jména, fyzická nebo právnická osoba, tvůrce, fyzická nebo právnická entita). Odborníci si také uvědomili, že hlavní termín "strana (party)" není zřetelně definován. Připomenut byl také koncepční model FRAD (Funkční požadavky na autoritní data) z produkce IFLA, v kterém jsou jména a identifikátory pojímány jako oddělené entity, které jsou jiné než entity, na které se zaměřuje autoritní záznam. V úvahu musela být vzata také problematika pseudonymů. [1]

Strana a veřejná identita

V novém pojetí je "strana" (party) chápána jako pojem veřejně orientovaný. Strana je tedy fyzická nebo právnická osoba (nebo skupina osob) zúčastněná na tvorbě, správě nebo rozšiřování intelektuálního vlastnictví. "Veřejná identita" je identita spojená a veřejně užívaná nějakou stranou (mohou jich mít i více). Identifikátor ISPI/ISNI je identifikátor veřejné identity nějaké strany. [1]

Systém ISNI

Organizace systému ISNI tvoří tři subsystémy: [2]

 • Registrační autorita - Registrační autorita (angl. Registration authority, RA) systému ISNI byla schválena v roce 2010. Tuto funkci plní Mezinárodní agentura ISNI (ISNI International Agency, ISNI-IA), která měla za úkol vytvoření referenční databáze ISNI, koordinovat, monitorovat a kontrolovat celý systém ISNI. ISNI-IA je konsorciem 6 členů reprezentujících společnosti pro správu autorských práv a knihovny celého světa:
  • Mezinárodní konfederace společností autorů a skladatelů CISAC
  • Mezinárodní federace organizací pro reprodukční práva IFRRO
  • Rada společností pro kolektivní správu práv výkonných umělců ( CARB)
  • Vydavatelská společnost ProQuest (ProQuest)
  • Síť OCLC - Síť OCLC plní specifickou roli Přidělující agentury
  • Konference evropských národních knihovníků CENL - zastoupena Britskou knihovnou, BL a Národní knihovnou Francie, BnF
 • Registrační agentury ISNI (Registration Agencies, RAGs) jsou ustanovovány registrační autoritou/Mezinárodní agenturou ISNI. Může jí být organizace reprezentující nějaké území nebo obchodní oblast, jako je knižní vydavatelský průmysl, hudební průmysl aj. RAGs budou vyřizovat přidělování čísel ISNI na základě žádostí žadatelů.
 • Verifikační agentury ISNI (Verification Agencies) jsou ustanovovány Registrační autoritou ISNI. Plní funkci specializovaných srovnávacích služeb pro registrační autoritu/ISNI-IA a jí budovanou referenční databázi (zajišťuje Síť OCLC).

Registrační metadata

Registrační agentury mají povinně zasílat do centrální referenční databáze také popisná metadata. Úplný záznam by měl zahrnovat přidělené číslo ISNI a dále povinné prvky:

 • jméno veřejné identity (pod kterým je strana známa),
 • typ strany (např. fyzická osoba, právnická osoba),
 • URI seznamů s třídami tvůrčích děl a rolemi tvůrců (připraví je RA),
 • třídy tvůrčích děl (hudební dílo, literární dílo, audiovizuální dílo aj.),
 • role tvůrců (autor, režisér, vydavatel aj.).

Databáze ISNI

Systém, databáze a identifikátor ISNI byly navrženy jako propojení již existujících systémů, jejich databází a identifikátorů. Systém a databáze ISNI tedy nemají být zdrojem informací specifických pro jednotlivé sektory zájmů. Mezinárodní agentury ISNI provozují každý vlastní databázi záznamů tvůrců s identifikátory lokálního charakteru - na tomto základě bylo nejdříve uvedeno prvotní jádro centrální referenční databáze ISNI (3 základní zdrojové databáze: neveřejná databáze IPI provozovaná společností SUISA pod vedením CISAC - cca 3 000 000 záznamů tvůrců, veřejně dostupná databáze systému VIAF - cca 18 400 000 zdrojových autoritních záznamů, neveřejná specifická databáze Asociace Mezinárodní databáze výkonných umělců IPDA - cca 400 000 záznamů výkonných umělců). Databáze zpřístupňuje k roku 2014 již 7 490 000 záznamů veřejných identit (7 mil. záznamů fyzických osob a 490 000 záznamů korporací). Záznamy jsou propojeny se záznamy databáze systému VIAF a opačně. [1]

Struktura a syntax identifikátoru

Identifikátor ISNI je nevýznamovým číslem. Původně měl mít 13 znaků (prefix ISNI + 12 hexadecimálních číslic a 1 kontrolní znak). V rámci příprav bylo rozhodnuto, že celkový počet znaků bude 16 (prefixu ISNI + 15 hexadecimálních číslic a 1 kontrolní znak). Je doporučeno oddělení prefixu ISNI jednou mezerou a 16 číslic je rozděleno mezerami do bloků po 4 číslicích. Poslední kontrolní číslici je buď hexadecimální číslice nebo znak „X“ a je vypočítávána na základě předcházejících číslic: [1]

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 BRATKOVÁ, Eva. Síť trvalých identifikátorů informačních entit [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, prosinec 2007 [cit. 2016-05-15]. 53 s. Formát PDF. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z: http://texty.jinonice.cuni.cz/.
 2. Mezinárodní agentura ISNI. ISNI : International Standard Name Identifier [online]. London: ISNI International Agency, [2011-] [cit. 2016-05-21]. Dostupný z: http://isni.org/

Doporučená literatura

 • BRATKOVÁ, Eva. Síť trvalých identifikátorů informačních entit [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, prosinec 2007 [cit. 2016-05-15]. 53 s. Formát PDF. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z: http://texty.jinonice.cuni.cz/.
 • BRATKOVÁ, Eva. Systém globální identifikace tvůrců, výrobců a distributorů obsahů zahajuje svoji činnost. In INFORUM 2011: 17. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha, 24.–26. 5. 2011 [online]. Praha : Albertina icome Praha, 2011 [cit. 2016-05-29], [s. 1–19]. ISSN 1801-2213. Dostupný z: http://www.inforum.cz/pdf/2011/bratkova-eva.pdf
 • ISO 27729:2012. Information and documentation – International Standard Name Identifier. Geneva: International Organization for Standardization, 2012-03-06. 15 s. International Standard.
 • Mezinárodní agentura ISNI. ISNI : International Standard Name Identifier [online]. London: ISNI International Agency, [2011-] [cit. 2016-05-30]. Dostupný z: http://isni.org/

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

autoritní entity, identifikátory, trvalé identifikátory