Mezinárodní standardní identifikátory

K jednoznačné identifikaci informačních entit (objektů, zdrojů) jsou užívány identifikátory nesoucí specifické identifikační informační znaky. Jedná se o specificky tvořené či generované řetězce (číslice, písmena nebo symboly), které zastupují definovanou informační entitu v různých informačních procesech. Konkrétní hodnota identifikátoru je závislá na charakteru organizace, která ho vytváří, udržuje a přiděluje. Existuje řada identifikátorů lokálního významu, pro komunikaci informací na mezinárodní úrovni se používají identifikátory jedinečného/jednoznačného a trvaného charakteru - tzv. trvalé identifikátory informačních entit. Mezinárodní platnost trvalých identifikátorů je upravována mezinárodními normami ISO. Je možné je třídit v souladu s modelem FRBR, který byl vytvořen v rámci asociace IFLA. [1]

Identifikátory autoritních entit

První dva návrhy identifikátorů autoritních entit vzešly z knihovnické komunity, další návrhy vznikly v okruhu společností správců autorských práv. Z hlediska mezinárodní standardizace je pro významná norma ISO 27729 (identifikátor ISNI, IPIN).[2]

 • ISADN/INSAN - myšlenka jednoznačné identifikace autoritních entit se objevila v IFLA již v 70. letech, koncepce ISADN (International Standard Authority Data Number) vznikla v 80. letech, kdy struktura identifikátoru vycházela z modelu navrženého francouzskými odborníky. Číslo mělo obsahovat 13 znaků (arabská čísla, písmena latinské abecedy) a skládalo se ze čtyř částí (zdroj čísla autoritní entity/záznamu, údaje o národnosti/zemi, užívaný jazyk, pořadové číslo). S pozměněným názvem INSAN (International Standard Author Number) byl návrh modelu publikován v letech 1999-2000. Struktura INSAN byla modifikací francouzského návrhu, ale vycházela z amerického modelu, který přicházel z 18-znakovým číslem (kód agentury, kód národnosti/země, kód jazyka, rok přidělení čísla, pořadové číslo, kontrolní číslice)
  • příklad: INSAN LCcaeng2003002288-5 [1]
 • IPI/IPIN (Interested Parties Information / Number) Identifikátor tzv. zainteresovaných stran je globálním identifikátorem autoritních entit tvůrců děl (skladatelů, textařů, interpretů, režisérů, spisovatelů aj.) nebo majitelů autorských a dalších práv k těmto dílům. Číslo IPI (Interested Partis Information) je vytvářeno a přidělováno v rámci systému CIS (Common Information System, Společný informační systém) na základě interních metodik; číslo IPI, popř. IPIN (Interested Parties Information Number) je autorům (či např. nakladatelům) přidělováno centrem IPI v rámci mezinárodní databáze IPI, kterou spravuje pro CIS a CISAC švýcarská společnost pro správu autorských práv k hudebním dílům SUISA).
 • ISNI (International Standard Name Identifier) / Mezinárodní standardní identifikátor jména - je trvalý identifikátor vytvořený za účelem jednoznačné a globální identifikace tzv. „veřejných identit“ (jmen fyzických osob a korporací), které jsou v roli tvůrců, producentů, vydavatelů, distributorů nebo správců intelektuálních obsahů (děl). Identifikátor ISNI je kodifikován mezinárodní normou ISO 27729.
  • Organizaci systému ISNI tvoří tři subsystémy[3]:
   • Registrační autorita - Registrační autorita (angl. Registration authority, zkráceně RA) - tuto funkci plní Mezinárodní agentura ISNI (ISNI International Agency, ISNI-IA), která je konsorciem 6 členů reprezentujících společnosti pro správu autorských práv a knihovny celého světa: ( CISAC, IFRRO, CARB, ProQuest, Síť OCLC - Síť OCLC plní specifickou roli Přidělující agentury, Konference evropských národních knihovníků CENL - zastoupena Britskou knihovnou, BL a Národní knihovnou Francie, BnF )
   • Registrační agentury ISNI (Registration Agencies, RAGs) jsou ustanovovány registrační autoritou/Mezinárodní agenturou ISNI. Může jí být organizace reprezentující nějaké území nebo obchodní oblast, jako je knižní vydavatelský průmysl, hudební průmysl aj. RAGs budou vyřizovat přidělování čísel ISNI na základě žádostí žadatelů.
   • Verifikační agentury ISNI (Verification Agencies) jsou ustanovovány Registrační autoritou ISNI. Plní funkci specializovaných srovnávacích služeb pro registrační autoritu/ISNI-IA a jí budovanou referenční databázi (zajišťuje Síť OCLC).
  • Databáze ISNI - systém, databáze a identifikátor ISNI byly navrženy jako propojení již existujících systémů, jejich databází a identifikátorů. Systém a databáze ISNI tedy nemají být zdrojem informací specifických pro jednotlivé sektory zájmů. Databáze zpřístupňuje k roku 2014 již 7 490 000 záznamů veřejných identit (7 mil. záznamů fyzických osob a 490 000 záznamů korporací). Záznamy jsou propojeny se záznamy databáze systému VIAF a opačně.
  • Struktura a syntax identifikátoru - identifikátor ISNI je nevýznamovým číslem. Původně měl mít 13 znaků (prefix ISNI + 12 hexadecimálních číslic a 1 kontrolní znak). V rámci příprav bylo rozhodnuto, že celkový počet znaků bude 16 (prefixu ISNI + 15 hexadecimálních číslic a 1 kontrolní znak). Je doporučeno oddělení prefixu ISNI jednou mezerou a 16 číslic je rozděleno mezerami do bloků po 4 číslicích. Poslední kontrolní číslici je buď hexadecimální číslice nebo znak „X“ a je vypočítávána na základě předcházejících číslic:
 • ORCID - je nadnárodní systém identifikátorů autoritních entit jedinců obasti vědy a výzkumu.

Identifikátory tvůrčích děl

 • ISWC (International Standard Musical Work Code) / Mezinárodní standardní kód hudebního díla - je trvalý identifikátor, který je nástrojem jedinečné identifikace hudebních děl v informačních systémech. Identifikátor je kodifikován mezinárodní normou ISO 15707.
  • Struktura a syntax identifikátoru - Kód ISWC se skládá celkem z 11 znaků (písmene “T”, následovaném 9 číslicemi a jednou kontrolní číslicí):
   • jednopísmenného prefixu “T” (první písmeno anglického slova “tune” - nota nebo tón),
   • 9-místného identifikátoru hudebního díla (číslice) Devět číslic představujících identifikátor díla nemá žádný obsahový význam. Identifikátory hudebních děl budou tvořit řadu v rozmezí 000.000.001-999.999.999.
   • 1 číslice kontrolní. - určuje správnost identifikátoru ISWC. Hodnota se vypočítává podle vzorce v souladu s mezinárodní normou ISO 7064:1983.
  • Pro zápis, zobrazení na obrazovce počítače nebo tisk předchází kódu zkratka “ISWC”. Pro lepší čitelnost je jednotlivé části možné oddělovat interpunkcí (pomlčkami a tečkami) nebo mezerami, například:
   • T0414890791
   • ISWC T-041.489.079-1
   • ISWC T 041489079 1
 • ISAN (International Standard Audiovisual Number) Mezinárodní standardní číslo audiovizuálního díla - je trvalý identifikátor určený k jednoznačné a globální identifikaci audiovizuálních děl a jeho verzí. Identifikátor je kodifikován mezinárodní normou ISO 15706. Doplněním je norma ISO 15706-2 pro identifikátor verzí audiovizuálních děl - pro tzv. číslo V-ISAN.
 • Struktura a syntax identifikátoru - číslo ISAN se skládá celkem z 24 hexadecimálních číslic (96 bitů) a je rozděleno do tří segmentů: [1]
  • První segment je kmenový - 12 hexadecimálních číslic (viz písmeno R=Root).
  • Druhý segment tvoří 4 hexadecimální číslice pro epizody nebo částí seriálového audiovizuálního díla (viz písmeno E=Episode ). Nejde-li o epizody, je druhý segment tvořen 4 nulami.
   • Kontrolní číslice (X) pro prezentaci čísla ISAN ve formě čitelné člověkem (není součástí celkového počtu číslic celého identifikátoru). Může jít o číselný nebo písmenný znak. Vypočítává se ze základních 16 hexadecimálních číslic dle mezinárodní normy ISO/IEC 7064:2003. Pokud se má číslo zapisovat nebo tisknout, bude na začátku opatřeno zkratkou ISAN a jednotlivé části budou odděleny spojovníkem.
  • Třetí segment - 8 hexadecimálních číslic - zahrnuje kód verze audiovizuálního díla (viz písmeno V=Version ). Pokud nebude identifikována žádná verze díla, budou pozice obsazené 8 nulami.
   • Další kontrolní číslice (Y), která následuje za kódem verze - vypočítává se ze všech předchozích 24 číslic (mimo kontrolní číslici X).
    • Obecný model čísla ISAN je:
     • ISAN RRRR-RRRR-RRRR-EEEE-X-VVVV-VVVV-Y
 • ISTC (International Standard Text Code) / Mezinárodní standardní kód textu - je jedinečný identifikátor textových děl kodifikovaný mezinárodní normou ISO 21047.
  • Struktura identifikátoru - kód ISTC se skládá s 16 hexadecimálních číslic (čísla 0-9, písmena A-F) rozdělených do čtyř částí (celek ani jedn. části nenesou konkr. význam). Při vizualizaci bude kódu předcházet zkratka ISTC a jedn. části budou odděleny spojovníkem nebo mezerou:
   • kód registrační agentury (3 hexadecimální číslice)
   • rok přidělení kódu (4 číslice)
   • kód díla (8 hexadecilálních číslic)
   • kontrolní číslice - vypočítána dle algoritmu definovaného normou ISO 7064
    • ISTC Kód registrační agentury-Rok-Kód díla-Kontrolní číslice
    • ISTC 0A9-2002-12B4A105-7

Identifikátory vyjádření děl

 • ISRC (International Standard Recording Code) / Mezinárodní standardní kód nahrávky - je identifikátor usnadňující jednoznačnou identifikaci a komunikaci zvukových záznamů nebo hudebních videozáznamů včetně informací o nich. Identifikátor je kodifikován mezinárodní normou ISO 3901.
  • Struktura identifikátoru - kód ISRC se skládá z 12 znaků (arabské číslice, písmena latinské abecedy) rozdělených do čtyř prvků. Pro zápis, tisk nebo jinou vizuální prezentaci se kód opatřuje zkratkou ISRD a prvky jsou odděleny spojovníkem: [1]
  • Kód země - 2 velká písmena (norma ISO 3166-1, např. GB=Velká Británie, FR=Francie)
  • Kód producenta - 3 znaky (písmena A-Z, číslice 0-9)
  • Rok přidělení kódu - dvouznakový
  • Kód určení - 5 číselných znaků pořadového čísla
   • ISRC Kód země-Kód producenta/majitele záznamu-Rok přidělení ISRC-Kód určení
   • ISRC FR-Z03-97-00212

Identifikátory zhmotnění děl

 • ISBN (International Standard Book Number) / Mezinárodní standardní číslo knihy - pomáhá jednoznačné identifikaci knižních publikací včetně informací o nich v mezinárodním měřítku. Číslo ISBN je kodifikováno mezinárodní normou ISO 2108. [1]
  • Struktura identifikátoru - podle nové normy se číslo ISBN skládá z celkem 13 číslic. Identifikátor vždy uvedený zkratkou ISBN, je v novém modelu vnitřně rozdělen do pěti skupin (druhá, třetí a čtvrtá s proměnlivou délkou). Skupiny jsou odděleny spojovníkem v následující struktuře: [1]
   • ISBN Prefix-Identifikátor skupiny-Identifikátor vydavatele-Identifikátor titulu-Kontrolní číslice
    • Prefix je trojmístný, poskytuje ho společnost EAN International/resp. GS1. Prozatím jsou k dispozici prefixy 978 a 979, v budoucnu může být přidělen i další.
    • Identifikátor skupiny je přidělován MA ISBN a identifikuje národ, geografickou, nebo jazykovou oblast. Může být dlouhý 1-5 znaků (číslice „1“ a „0“ jsou vyhrazeny pro anglickou jazykovou oblast, Česká a Slovenská republika mají identifikátor „80“ - původně pro ČSFR).
    • Identifikátor vydavatele může mít 1-7 číselných znaků. Přiděluje ho také MA ISBN, jeho délka závisí na objemu publikovaných prací daného vydavatele.
    • Identifikátor titulu (knihy) má variabilní délku podle délky předchozích skupin a přiděluje ho vydavatel každému novému vydání, verzi nebo svazku vícesvazkové publikace.
    • Kontrolní číslici tvoří jeden znak, který slouží k vyloučení chyb, jež mohou být způsobeny nesprávným zápisem čísla ISBN. Vypočítává se z předchozích 12 číslic podle specifického algoritmu.
     • ISBN 80-200-0658-3 (rok 1998, desetimístné ISBN)
     • ISBN-10: 3-88053-108-0 ISBN-13: 978-3-88053-108-0 (rok 2004, 2 verze ISBN pro jednu knihu)
     • ISBN 978-80-7179-379-3
 • ISMN (International Standard Music Number) / Mezinárodní standardní číslo hudbniny - pomáhá jednoznačné identifikaci a komunikaci speciálního typu dokumentu: tištěných hudebnin včetně informací o nich v mezinárodním měřítku. Identifikátor je kodifikován mezinárodní normou ISO 10957 z roku 1993. [1]
  • Struktura identifikátoru - od roku 2008 je číslo ISMN třináctimístné. Každé číslo ISMN začíná s prefixem EAN/Bookland „979“ následovaným nulou „0“. „0“ (nula) nahradila dříve používané „M“ v desetimístném systému. Všechna třináctimístná čísla ISMN začínají 979-0.
   • Na rozdíl od čísla ISBN neobsahuje číslo ISMN identifikátor skupiny, protože hudba je mezinárodní (bez ohledu na zemi původu). Předchozí desetimístné číslo ISMN, které bylo konvertováno do čísla třináctimístného, si zachovává stejnou kontrolní číslici.
   • Mezinárodní standardní číslo hudebnin (ISMN) sestává z prefixu „979-0“ následovaného devíti číslicemi rozdělenými do čtyř částí, z nichž dvě mají proměnnou délku. Při vizuální prezentaci mu předchází zkratka „ISMN“, části se oddělují spojovníkem: [4]
    • Prefix979-0“ odlišuje číslo ISMN od čísla ISBN.
    • Identifikátor vydavatele - 3-7 znaků, označuje vydavatele dané hudebniny (vydavatelům s vyšší produkcí je přidělen krátký identifikátor, vydavatelům s nízkou produkcí je přidělen delší identifikátor vydavatele)
    • Identifikátor publikace - 5-1 znak, identifikuje vydání určité hudebniny (úplnou partituru, kapesní partituru, soubor hlasů dechových nástrojů, hobojový part atd.), kdy jednotkou podle této normy je samostatně prodejná nebo jinak dostupná část nějaké hudební publikace. Identifikátor publikace je přidělen vydavatelem z rozsahu přidělených čísel ISMN. Délka identifikátoru publikace je odvozena od délky identifikátoru vydavatele.
    • Kontrolní číslice se vypočítává podle specifického algoritmu.
     • ISMN M-2600-0120-6 (Česká hudebnina Symfonie č. 9 moll „Z Nového světa“ skladatele Antonína Dvořáka, vydaná nakladatelstvím Editio Supraphon v roce 1998 (12. revidované kritické vydání)
     • ISMN 979-0-2345-0123-7
 • ISSN a ISSN-L (International Standard Serial Number) / Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací - 'identifikátor pomáhající jednoznačně identifikovat a komunikovat seriálové publikace, resp. pokračující zdroje. včetně informací o nich. Kód ISSN je kodifikován mezinárodní normou ISO 3297. Řešenou otázkou bylo přidělování identifikátoru ISSN (jednomu nebo více) pokračujícímu zdroji, který souběžně vychází na několika nosičích. Řešením má být zavedení tzv. „Linking ISSN“ (Propojování ISSN, ISSN-L). Pokračující zdroj vydávaný na různých nosičích bude mít odpovídající počet základních identifikátorů ISSN podle počtu verzí, ale bude mít přidělené jen jediné ISSN-L. Využití identifikátoru ISSN-L se očekává především ve službách používajících identifikátory DOI, URN, EAN aj. [1]
  • Struktura identifikátoru (ISSN)- Identifikátor ISSN se skládá z celkem 8 znaků, a to buď arabských číslic (0-9) nebo písmene X, které zastupuje římskou číslici „10“. Identifikátor, kterému vždy předchází zkratka ISSN, je rozdělen spojovníkem na dvě skupiny po čtyřech znacích: [1]
   • První skupina je tvořena kódem bloku,
   • Druhá skupina pořadovým číslem (tři znaky) a kontrolním jedním znakem.
    • Kontrolní znak slouží k vyloučení chyb, jež mohou být způsobeny nesprávným zápisem čísla ISSN. Vypočítává se podle specifického algoritmu.
     • Model identifikátoru ISSN:
     • ISSN Kód bloku-Pořadové číslo-Kontrolní znak
     • ISSN 1144-875X (franc. časopis)
     • ISSN 0862-7487 (Český časopis „Národní knihovna : knihovnická revue“)
 • ISRN (International Standard Technical Report Number) / Mezinárodní standardní číslo technické zprávy - je identifikátor pomáhající jednoznačně identifikovat a komunikovat technické a vědeckovýzkumné zprávy patřící do skupiny tzv. šedé literatury. Číslo ISRN bylo v roce 1994 kodifikováno mezinárodní normou ISO 10444. Systém registrace ISRN se plně nerozvinul, proto byla v roce 2007 norma stažena.
 • EAN (European Article Number) / Evropské číslo zboží - je jedinečný číselný identifikátor komerčních produktů užívaný zejména v Evropě. Při grafické prezentaci bývá spojen s čárovým kódem. [5] Systém EAN vznikl v Evropě 70. letech 20. století na základě obdobného univerzálního systému pro kódované označování zboží UPC (Universal Product Code) používaný v Kanadě a USA. Jednotný systém identifikace zboží GS1 (EAN/UPC) využívá v současnosti cca 1 000 000 subjektů ze 111 zemí světa. Způsob sestavování a používání čárových kódů se v jednotlivých oblastech řídí příslušnými standardy.
  • Čárový kód EAN pro označování knižních publikací - dohodou Mezinárodní agentury ISBN a asociace GS1 se čárový kód EAN celosvětově zavedl jako nástroj grafické reprezentace čísla ISBN, který se vyjadřuje třináctimístným symbolem čárového kódu EAN-13 („Bookland EAN“). Tvorbu a využívání symboliky EAN k identifikaci ISBN upravuje mezinárodní norma: ISO 2108[1]
   • Symbol EAN/ISBN je symbolem strukturovaným. Tvoří ho tři základní části:
    • Symbol v čárovém kódu EAN-13 (přepočet ISBN s prefixem 978)
    • Číselná prezentace kódu EAN pod grafickým symbolem
    • ISBN v původním tvaru (původní 10-místné) s návěštím nad grafickým symbolem
   • Formát symbolu EAN/ISBN je následující:
    • 978NNNNNNNNNK
    • Prefix (978), následuje 9 číslic identifikátoru ISBN (bez kontrolního čísla) a kontrolní znak EAN.
    • Symbol EAN/ISBN je možné rozšířit o doplňkový pětimístný symbol - doplňkové informace o publikaci (cena, edice, vydání aj.).
  • Čárový kód EAN pro označování seriálových publikací - na základě dohody Mezinárodního centra ISSN v Paříži a asociace GS1 se kód EAN se celosvětově využívá také na grafickou prezentaci čísla ISSN, kde je vyjádřen třináctimístným symbolem čárového kódu EAN-13 s prefixem 977. Základní kód lze doplnit 2-místným přídavným symbolem. [1]
   • Formát symbolu EAN/ISNN je následující:
    • 977NNNNNNNSSK
   • Kód, který má celkově 13 číselných znaků, tvoří:
    • 3-znakový prefix EAN pro ISSN „977“,
    • 7 prvních znaků čísla ISSN (bez spojovníku a bez poslední kontrolní číslice),
    • 2- znakový individuální kód, který může vyjadřovat cenu nebo vydání seriálu,
    • 1-znakový kontrolní kód.

Odkazy

Reference

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 BRATKOVÁ, Eva. Síť trvalých identifikátorů informačních entit [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, prosinec 2007 [cit. 2016-05-15]. 53 s. Formát PDF. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z: http://texty.jinonice.cuni.cz/.
 2. ISO Project 27729 : International Standard Party Number (ISPI) [online]. Last update 2006-09- 09 [cit. 2016-05-17].
 3. Mezinárodní agentura ISNI. ISNI : International Standard Name Identifier [online]. London: ISNI International Agency, [2011-] [cit. 2016-05-21]. Dostupný z: http://isni.org/
 4. * JEŘÁBEK, Antonín. Příručka uživatele systému ISMN. 2. české vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2008. 51, [3] s. ISBN 978-80-7050-556-4
 5. CELBOVÁ, Iva. EAN. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2016-06-02]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002605&local_base=KTD.

Doporučená literatura

 • BRATKOVÁ, Eva. Mezinárodní identifikátor ISAN pro audiovizuální díla a vznik jejich mezinárodního registračního systému. Národní knihovna. 2004, roč. 15, č. 2, s. 82-88. ISSN 0862-7487 (Print). ISSN 1214-0678 (Online). Dostupný také z: http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr0402/0402082.html
 • BRATKOVÁ, Eva. Síť trvalých identifikátorů informačních entit [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, prosinec 2007 [cit. 2016-05-15]. 53 s. Formát PDF. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z: http://texty.jinonice.cuni.cz/.
 • BRATKOVÁ, Eva. Tvůrčí díla, systémy informací o nich a nová mezinárodní čísla a kódy. Národní knihovna. 2000, roč. 11, č. 4, s. 147-155. Přístup také z: http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr0004/0004147.html. ISSN 0862-7487.
 • CISAC. ISWC International Agency : [Home Page] [online]. Paris : CISAC, 2001- [cit. 2016-05-27]. Přístup z: http://www.cisac.org.
 • CUBR, Ladislav a Zdeněk VAŠEK. Identifikátory digitálních dokumentů se zaměřením na systém URN: NBN v ČR. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2013, 65(6), s. 214-217. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2013-roc-65/6-2013/identifikatory-digitalnich-dokumentu-se-zamerenim-na-system-urn-nbn-v-cr-113-1484.htm.
 • ISO 27729:2012. Information and documentation – International Standard Name Identifier. Geneva: International Organization for Standardization, 2012-03-06. 15 s. International Standard
 • Mezinárodní agentura ISNI. ISNI : International Standard Name Identifier [online]. London: ISNI International Agency, [2011-] [cit. 2016-05-21. Dostupný z: http://isni.org/

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

trvalé identifikátory, informační zdroje, informační objekty, směrovací služby, mezinárodní standardy, mezinárodní normy