Národní úložiště šedé literatury (NUŠL)

Národní úložiště šedé literatury (NUŠL) představuje Centrální rozhraní NUŠL pro vyhledávání a Digitální repozitář NUŠL pro archivaci a zpřístupnění šedé literatury v České republice v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. NUŠL je nástrojem pro systematický sběr metadat a digitálních dokumentů, zajišťuje dlouhodobou archivaci a ochranu dat a především se snaží o spolupráci se zahraničními sítěmi šedé literatury. Vzniklo za podpory Ministerstva kultury v rámci projektu Digitální knihovna pro šedou literaturu, na jehož řešení se spolupodílela Národní technická knihovna a Vysoká škola ekonomická v Praze.

Provozovatelem NUŠL[1] je Národní technická knihovna v Praze NTK[2], která tímto v souladu se svým statusem poskytuje službu centrálního sběru, archivace a přístupu k informacím o šedé literatuře na národní úrovni.

Definice Šedé literatury dle TDKIV

Dokumenty, které nejsou publikovány obvyklým způsobem a nejsou proto dostupné na běžném knižním trhu (např. diplomové a dizertační práce, výzkumné zprávy, interní dokumenty, oficiální publikace atd.). Pro vyhledávání a distribuci šedé literatury existují specializované informační systémy (např. databáze SIGLE).[3]

Rozhraní

Digitální repozitář NUŠL [4]

Digitální repozitář NUŠL.PNG

Digitální repozitář je provozován v softwaru Invenio, který byl vyvinut jako open-source ve švýcarském CERNu. Rozhraní je dostupné v českém a anglickém jazyce.

Centrální rozhraní NUŠL [5]

Centrální rozhraní NUŠL.PNG

Centrální rozhraní funguje jako integrující indexační a vyhledávací systém nad Digitálním repozitářem NUŠL a dalšími spolupracujícími repozitáři. V rámci tohoto rozhraní mohou kromě jednoduchého vyhledávacího řádku a třídění dle instituce využít i filtrování výsledků podle typu dokumentu, osob, klíčových slov, jazyka a dostupnosti plného textu. K dispozici je také omezení podle data zveřejnění, které jde nastavit buď na časové ose, nebo v polích pod ní. Toto rozhraní je také dostupné v českém a anglickém jazyce. Centrální rozhraní NUŠL využívá open-source softwaru Elasticsearch. V rámci centrálního rozhraní je k dispozici přes 572 000 záznamů (stav k červnu 2018) z více než 75 organizací.

Technické řešení NUŠL

Technicke reseni NUSL.jpg

Co NUŠL nabízí?

Partnerům: dlouhodobou archivaci elektronických dokumentů a metadat zviditelnění instituce a jejích výstupů v ČR i zahraničí usnadnění povinného zveřejňování informací

Uživatelům: Jednotný přístup k informacím o šedé literatuře v ČR Intuitivní jednoduché vyhledávání, příjemné grafické rozhraní Informace o umístění a dostupnosti dokumentů [1]

Jak spolupracovat?

Instituce zveřejňující své dokumenty prostřednictvím Národního úložiště šedé literatury mohou navázat spolupráci několika způsoby:

 • Instituce má vlastní repozitář nebo obdobný systém, odkud chce data exportovat do NUŠLu.
  • Metadata jsou sklízena do Digitálního repozitáře NUŠL pomocí protokolu OAI-PMH.
  • Metadata jsou sklizena a napojena na Centrální rozhraní NUŠL, ale metadata nejsou archivována v digitálním repozitáři.
  • Metadata jsou do NUŠLu dodávána dávkově.
 • Instituce vkládá záznamy a dokumenty přímo do repozitře NUŠL (v systému Invenio).

Nejvýznamnější producenti šedé literatury v ČR

Výzkumné ústavy v ČR a pracoviště AV ČR, v.v.i. - Produkují šedou literaturu v podobě výročních zpráv, věstníků a bulletinů, informačních a propagačních materiálů, výstupy z grantů a projektů atd. Přestože se většinu své práce snaží publikovat, vznikají i při samotné vědecké práci různé druhy šedé literatury (např. výzkumná zpráva, studie, analýza, statistika atd.), které je žádoucí zveřejnit a archivovat pro budoucí použití. Tyto instituce také pořádají nebo se prostřednictvím svých pracovníků účastní českých i mezinárodních konferencí, z nichž bývá standardním výstupem konferenční příspěvek nebo sborník, který je druhem šedé literatury balancující na hraně mezi publikovanou a nepublikovanou literaturou.

Grantové agentury - Jejich úkolem je poskytování účelové podpory na výzkumné projekty, shromaždují z odborného hlediska klíčový a důležitý druh šedé literatury – zprávy z projektů (dílčí, průběžné a závěrečné zprávy).

Vysoké školy - Patří k nejvýznamnějším producentům šedé literatury. Zásadním druhem šedé literatury jsou vysokoškolské kvalifikační páce, tj. bakalářské, magisterské, disertační a habilitační. Na vysoké škole vznikají i další druhy šedé literatury jako např. výroční zprávy, výzkumné zprávy, studie, analýzy i výzkumné a grantové zprávy.

Knihovny, muzea a další paměťové instituce - Produkují výroční zprávy, studie, analýzy, výzkumné a nálezové zprávy, prezentace, sborníky, informační a propagační materiály o instituci, oboru či regionu. atd. Mohou prostřednictvím svých fondů zprostředkovávat ostatní šedou literaturu (např. fond firemní literatury v NTK).

Orgány státní správy, samosprávy a další subjekty veřejné správy - Kromě právních předpisů, vyhlášek, rozhodnutí, rozpočtů, atd. vytváří rozličné druhy šedé literatury. Konkrétně lze uvést výroční zprávy, zprávy o stavu, statistiky, ročenky, dále výsledky analýz a hodnocení, přehledy, apod.

Podniky, firmy, obchodní organizace a společnosti - Vydávají kromě výročních zpráv specifický druh šedé literatury tzv. firemní literaturu, což jsou dokumenty sloužící k informování veřejnosti o výrobcích, službách nebo činnosti příslušné organizace (např. katalogy veletrhů a výstav, katalogy s výrobními programy firem, firemní časopisy, firemní jubilejní publikace, návody a příručky atd.). Podniky a firmy zaměřené také na výzkum a vývoj, vytváří i výzkumné a projektové zprávy, studie, analýzy, strategické plány atd. [1]

Typologie dokumentů

NUŠLtypologie.png

Typologie spolupracujících institucí

Typologie institucí přispívajících do Národního úložiště šedé literatury je zřetelná na úvodní straně repozitáře, kde je vidět dělení sbírek v systému jednak podle typu dokumentu a jednak podle vkládající instituce.

 • Školství - Soukromé a veřejné VŠ
 • Kultura - knihovny, galerie, muzea, Národní památkový ústav, Národní ústav lidové kultury, Institut umění - Divadelní ústav
 • Věda a výzkum - Akademie věd ČR, Výzkumné ústavy, VVI (Veřejná výzkumná instituce)
 • Státní správa - Ministerstva, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Parlamentní institut, CENIA, ČSÚ, Národní ústav pro vzdělávání
 • Ostatní - Banky, Osobní archívy, Neziskové organizace [1]

Mezinárodní spolupráce NUŠL

Data z Národního úložiště šedé literatury jsou dále předávána do následujících mezinárodních databází:

BASE

je jedním z největších vyhledávačů na světě, speciálně pro "volný" ve smyslu, otevřený přístup vědeckých dokumentů, které jsou přístupné na internetu. Provozovatelem BASE je univerzitní knihovna v Bielefeldu.

DRIVER

je evropská síť digitálních repozitářů, jehož vizí a hlavním cílem je vytvořit soudržnou infrastrukturu digitálních úložišť v Evropě, která by nabízela sofistikované funkční služby jak výzkumným pracovníkům, tak široké veřejnosti.

DRIVER se sloučil s OpenAIRE

NDLTD

Mezinárodní organizace The Networked Digital Library of Theses and Dissertations se zabývá archivací a zpřístupňováním elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací.

OpenAIRE

Cílem portálu OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe)je zpřístupnění veškerých výstupů z výzkumů financovaných v rámci Evropy.[6] NUŠL jako repozitář má validaci OpenAIRE 3.0 (OA, funding) a podle počtu záznamů je největším českým dodavatelem dat do OpenAIRE.

OpenDOAR

OpenDOAR je autoritativní adresář akademických zdrojů s otevřeným přístupem.

OpenGrey

je multioborová evropská databáze šedé literatury, kterou provozuje Ústav vědeckých a technických informací Francouzského národního centra pro vědecký výzkum (INIST-CRNS).

ROAR

Cílem Roar je podporovat rozvoj otevřeného přístupu tím, že poskytuje včasné informace o růstu a stavu úložišť po celém světě.

Legislativa v ČR

Autorský zákon

Zákon podrobně stanovuje, co je autorské dílo, kdy a za jakých podmínek vzniká, definuje osobnostní i majetková práva. Dále definuje podmínky užití díla, uzavírání licenčních smluv a vymezuje bezúplatné licence. Z hlediska NUŠL byly významné také definice zaměstnaneckého a školního díla. Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů [7]

Zákon o VŠ

Tento zákon byl pro NUŠL stěžejní proto, že definují podmínky zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací.

Zákon č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách [8]

Zákon o podpoře výzkumu a vývoje

Zákon mimo jiné vymezuje, kdo disponuje majetkovými autorskými právy na výsledky výzkumných projektů. Zákon č. 130/2002 Sb. Ze dne 14. Března 2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) [9]

Creative Commons

Tzv. volné licence, pomocí kterých může autor dát svolení veřejnosti k užití svého díla.[10]

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Národní úložiště šedé literatury [online]. [cit. 2015-04-14]. Dostupné z: http://nusl.techlib.cz/index.php/O_sluzbe
 2. Národní technická knihovna [online]. [cit. 2015-04-14]. Dostupné z: http://www.techlib.cz/cs/
 3. MATUŠÍK, Zdeněk. Šedá literatura. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2015-05-04]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001056&local_base=KTD.
 4. Digitální repozitář NUŠL [online]. [cit. 2015-04-14]. Dostupné z: http://invenio.nusl.cz/?ln=cs
 5. Centrální rozhraní NUŠL [online]. [cit. 2015-04-14]. Dostupné z: http://www.nusl.cz/
 6. What is OpenAIRE?. 2016. Dostupné také z: https://www.openaire.eu/22-plusprojectfaq/250-what-is-openaire
 7. MINISTERSTVO KULTURY. Autorský zákon [online]. [cit. 2015-04-14]. Dostupné z: http://www.mkcr.cz/autorske-pravo/zakon/
 8. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ , mláděže a tělovýchovy. Zákon o vysokých školách [online]. [cit. 2015-04-14]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/zakon-c-111-1998-sb-o-vysokych-skolach-text-se-zapracovanymi
 9. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, mládeže a tělovýchovy. Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků [online]. [cit. 2015-04-14]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/zakon-c-130-2002-sb-o-podpore-vyzkumu-experimentalniho
 10. Creative Commons Česká republika [online]. [cit. 2015-04-14]. Dostupné z: http://www.creativecommons.cz/


Zdroje obrázků:

NUŠL http://nusl.techlib.cz/index.php/Typologie_dokumentu

Související články

Klíčová slova

šedá literatura, open access, repozitáře