Praktiky zveřejňování vysokoškolských prací v Evropě

Vysokoškolské kvalifikační práce jsou vedle sborníků z konferencí a zpráv jedním z tradičních typů šedé literatury [1] – důvodem jejich zařazení k šedé literatuře je jejich obtížná vyhledatelnost a možnost přístupu [2]. Problematika zveřejňování kvalifikačních prací není v Evropě nijak sjednocena. Tradičně jsou kvalifikační práce součástí fondů univerzitních knihoven. Jednotlivé evropské země obvykle upravují zveřejňování kvalifikačních prací ve svých národních legislativách, vysoké školy dále řeší tuto problematiku ve svých vnitřních předpisech. Zveřejňování kvalifikačních prací úzce souvisí s registrací v rámci národní bibliografie (funguje např. ve Francii nebo v Německu), s otevřeným přístupem a s problematikou ochrany autorských práv. Současným trendem je zpřístupňování kvalifikačních prací v elektronické podobě. Elektronické systémy mohou zahrnovat bibliografické údaje o kvalifikačních pracích, popř. také plné texty (pro všechny uživatele či pro vybrané skupiny uživatelů), přístup k plnému textu může být také placený. Práce mohou být v elektronické podobě zpřístupňovány v repositářích příslušných univerzit (vložení práce do systému může být podmínkou získání diplomu), v národních systémech kvalifikačních prací, v mezinárodních oborových digitálních knihovnách nebo v nadnárodních multioborových systémech (např. NDLTD). Příkladem nadnárodního systému na evropské půdě je portál Dart Europe. Kvalifikační práce se vyskytují také v systému OpenGrey. Přispívání do systémů může být povinné (např. Slovensko), nebo může fungovat na principu dobrovolné účasti (Dart Europe). Z hlediska typu kvalifikačních prací bývají obvykle v centru pozornosti zejména doktorské kvalifikační práce (disertace). [3]

DART-Europe

DART-Europe je partnerství vědeckých knihoven a knihovních sdružení knihoven, jehož cílem je zlepšit přístup k evropským disertacím. Sdružení provozuje portál elektronických disertací. Projekt zabezpečuje sdružení LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche). DART-Europe je zároveň pracovní skupinou NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Dissertations). Příspívání do systému funguje na základě partnerské spolupráce s institucemi. Systém spravuje UCL (University College London), řídí jej rada složená ze zástupců partnerských organizací. Partnerské instituce do systému přispívají metadaty. Součástí systému jsou údaje o disertacích a magisterských pracích. Kvalifikační práce musí být v režimu otevřeného přístupu (tzn. možnost pro všechny uživatele práce volně číst, stahovat a využívat), přičemž partnerské instituce si samy mohou určit, jaké kvalifikační práce do DART Europe zahrnovat. Sběr metadat probíhá na základě protokolu OAI-PMH. Systém nepřijímá kvalifikační práce od individuálních uživatelů. [4] [5]

Praktiky zveřejňování kvalifikačních prací ve vybraných Evropských zemích

Francie

Registrace disertačních prací je ve Francii realizována na základě legislativy z 19. století, přičemž problematika spadá do působnosti ministerstva školství, vysokoškolského vzdělávání a výzkumu (Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche). Odevzdávání disertací upravuje vyhláška ze 7. srpna 2006 o podmínkách odevzdávání, nahlašování, šíření a uchovávání disertací (Arrêté du 7 août 2006 relatif aux modalités de dépôt, de signalement, de reproduction, de diffusion et de conservation des thèses ou des travaux présentés en soutenance en vue du doctorat.) [6] [7] Doktorand je povinen předložit disertační práci tři týdny před obhajobou buď v tištěné nebo v elektronické podobě. Vyhláška dále určuje počet kopií disertace a související náležitosti (příjemce kopií, lhůty, do kdy je nutné předložit práci v případě, že byla vyžádána oprava práce, povinnost ohlásit práci systému SUDOC, aj.).[7] Systém SUDOC (Système Universitaire de Documentation)]] je souborný katalog, který obsahuje více než 10 milionů bibliografických záznamů různých druhů dokumentů, mezi než patří také francouzské disertace. [8] V roce 2011 byl vytvořen nový portál Theses.fr pro zpřístupňování disertačních prací v elektronické podobě. Plné texty disertací nejsou dostupné u všech záznamů (zpřístupnění plného textu se odvíjí od souhlasu autora či držitelů autorských práv). Systém by měl v budoucnu obsahovat také záznamy z katalogu SUDOC o disertacích obhájených od roku 1985. [9]

Německo

Bibliografickou registraci disertací zajišťuje v Německu systém národní bibliografie. Disertační práce v tištěné i elektronické podobě získává a registruje Německá národní knihovna [6]. Doktorandi jsou podle zásad německého ministerstva kultury povinni disertace zpřístupnit ve vhodné podobě vědecké komunitě. Všichni doktorandi musí bezplatně dodat univerzitní knihovně 3-6 kopií práce pro účely archivace a dále zajistit její šíření. Existuje několik možností, jak zajistit šíření: [10]

 • a) dodáním určitého množství dalších kopií (v humanitních či společenskovědních oborech až 80 kopií, v medicíně, přírodních a technických oborech až 40 kopií),
 • b) nebo předložením potvrzení o zveřejnění práce v časopise,
 • c) nebo předložením potvrzení o vydání práce prostřednictvím knižního trhu ze strany komerčních vydavatelů o minimálním nákladu 150 kopií,
 • d) nebo dodáním mikrofiše a dalších až 50 kopií,
 • e) nebo dodáním elektronické verze disertační práce, přičemž datový formát a nosič musí být odsouhlasen s univerzitní knihovnou. [10]

V případě a) se univerzitní knihovna zavazuje uchovávat kopie čtyři roky. V případech a), d) a e) poskytuje doktorand vysoké škole právo vytvářet další kopie disertací a šířit je či je dávat k dispozici prostřednictvím datových sítí. V odůvodněných případech může příslušné ministerstvo stanovit odlišný počet povinných exemplářů (týká se případů a) a d))[10]. K roku 2012 bylo v elektronické podobě zpřístupňováno přibližně 40 % prací [11].

Disertační práce začaly být v elektronické podobě zveřejňovány v roce 1998. V roce 1998 se rozběhl projekt „Dissertationen Online“ (později DissOnline), jehož základním cílem bylo vybudování virtuální digitální knihovny [6]. V současné době probíhá dodávání disertačních prací plně automaticky na základě speciálního metadatového formátu Xmetadiss. Práce jsou dostupné v katalogu Německé národní knihovny, metadata jsou pak dále dodávána do Dart Europe [12]. V období 1998-2012 bylo Německé národní knihovně nahlášeno přes 113 000 disertací a habilitačních prací v elektronické podobě [11].

Portugalsko

Národní systém digitální knihovny disertačních prací a dalších vysokoškolských prací (DITED Depósito de Dissertações e Teses Digitai) zajišťovala Portugalská národní knihovna [5]. V současné době je systém DITED pozastaven [13]. Zpracovávání kvalifikačních prací probíhalo na základě povinného výtisku [5]. Kvalifikační práce je dále možné vyhledávat pomocí nadstavbové služby „Repositório Cientifico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)“ [5] [14].

Rakousko

Problematiku zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací v Rakousku řeší Zákon o univerzitách (Universitätsgesetz 2002 (BGBl. I, 120/2002)), konkrétně § 59 a § 86. Podle těchto paragrafů mají studenti povinnost odevzdat jeden exemplář kvalifikační práce (diplomové, magisterské, umělecké či disertace) univerzitní knihovně, druhý výtisk pak musí být odeslán rakouské národní knihovně. Student může v odůvodněných případech požádat o výjimku ze zveřejnění (např. v případě, že by zveřejněním práce mohlo dojít k výraznému poškození jeho právních nebo ekonomických zájmů). Výjimka může být udělena maximálně na pět let. [15]

Bibliografické údaje rakouských disertací včetně informace o jejich přístupnosti jsou dostupné v katalogu Rakouské národní knihovny po vybrání příslušné báze („Druckschriften" - „Hochschulschriften"), popř. v Databance rakouských disertací (Österreichische Dissertationsdatenbank), kterou provozuje Rakouský svaz knihoven jménem Spolkového ministerstva školství, vědy a kultury. [16] Databanka obsahuje bibliografické údaje o kvalifikačních pracích]], v mnoha případech také abstrakty a plné texty (k 17. 4. 2015 se v databázi nachází 16 847 plných textů a 73 475 abstraktů). Nejvíce příspěvků pochází z Technické univerzity ve Vídni, následují univerzity ve Štýrském Hradci a Innsbrucku. [17]

Rusko

Ruská státní knihovna vlastní repositář originálů disertačních prací obhájených od roku 1944 a to ze všech oborů s výjimkou medicíny a farmacie. Fond začal vznikat příkazem Výboru pro vysokoškolské vzdělávání. Sbírka zahrnuje více než milion výtisků, roční přírůstek činí 30 000 exemplářů (z toho přibližně 20 000 výtisků tvoří diplomové práce a 10 000 disertace). V roce 2003 vznikl projekt Digitální knihovny ruských disertací, jehož cílem bylo zajistit ochranu sbírky a zároveň zlepšit její zpřístupnění. Digitální knihovna je dostupná na adrese: http://diss.rsl.ru/. V současné době je součástí digitální knihovny 836 206 plných textů disertací. Katalog digitální knihovny je veřejně přístupný na internetu, plné texty jsou ale přístupné pouze v tzv. „Virtuálních čítárnách". Tyto čítárny fungují téměř ve všech regionech v Rusku a ve vybraných zahraničních zemích (např. Arménie, Finsko, Srbsko, Bělorusko, aj. [18]). Přístup do digitální knihovny disertací mohou získat knihovny a instituce, které provozují knihovny, na základě smlouvy uzavřené s Ruskou státní knihovnou. Disertaci může vložit do systému jakýkoli ruský vědec nezávisle na roce obhájení práce. Vkládání prací probíhá opět na základě uzavírání smluv. [19]

Slovensko

Na Slovensku upravuje problematiku zveřejňování kvalifikačních prací Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, konkrétně § 63. V § 63 se uvádí, že ministerstvo školství (resp. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) provozuje centrální registr závěrečných, rigorózních a habilitačních prací. Vysoká škola je povinna zaslat kvalifikační práci před obhajobou do tohoto registru za účelem ověření originality práce. Pokud má kvalifikační práce jinou než literární podobu, je do registru odeslána pouze informace o tomto díle. Práce se v systému uchovává 70 let ode dne registrace. Spolu s kvalifikační prací se uchovávají také posudky. Ke zveřejnění a zpřístupnění kvalifikační práce se vyžaduje písemný souhlas autora ve formě nevýhradní licenční smlouvy uzavřené mezi nositelem autorských práv a uživatelem díla, kterým je Slovenská republika v zastoupení příslušnou školou. Další podrobnosti (odkladné lhůty, dočasné zastavení zpřístupňování, aj.) specifikují odstavce č. 10-13 § 63. [20]

Centrální registr závěrečných a kvalifikačních prací je přístupný na adrese http://crzp.sk/. Autoři sami práce do centrálního registru nevkládají - do centrálního registru vkládají práce pouze vysoké školy. Autor vkládá práci do lokálního úložiště závěrečných prací na příslušné vysoké škole podle její interní směrnice. Pokud škola nemá vlastní směrnici, řídí se studenti směrnicí MS SR č. 56/2011. Směrnice některých vysokých škol jsou dostupné ke stažení na úvodní straně centrálního registru spolu s odkazy na další legislativu. [21]

Velká Británie

Zveřejňování diplomových prací a disertací řeší ve Velká Británii Britská knihovna. Evidence základních údajů o disertacích a souvisejících abstraktech probíhala nejprve v rámci služby British Theses Service. Službu podporovala většina britských univerzit. Zapojené univerzity poskytovaly tištěné kopie kvalifikačních prací, ty byly posléze převedeny na mikrofiše a staly se součástí fondu Britské knihovny. Základní údaje o pracích byly dostupné v souborném katalogu. Kromě této služby existovala také služba Index to Theses fungující na komerčním principu, služba však neposkytovala plné texty, sbírala pouze metadata. [22] V současné době je tato služba součástí platformy Proquest. Součástí kolekce jsou záznamy o britských a irských disertacích už od roku 1716, novější práce jsou opatřené abstrakty. Kolekce obsahuje více než 500 000 záznamů s ročním přírůstkem 16 000 záznamů. [23]

V lednu 2005 byl ve Velké Británii spuštěn projekt Ethos, jehož cílem bylo vyřešit problematiku zpřístupňování závěrečných prací na celonárodní úrovni. Zpřístupňování kvalifikačních prací na mikrofiších a mikrofilmech již nevyhovovalo, proces byl poměrně zdlouhavý a disertační práce tak nebyly příliš využívány. [22] Samotný systém byl spuštěn v roce 2009. Systém agreguje záznamy veškerých disertací institucí vyššího vzdělávání ve Velké Británii. V současné době je v systému přibližně 380 000 záznamů disertací z více než 120 institucí. Přibližně třetina záznamů obsahuje plné texty prací. Plné texty zbývajících prací (z nichž některé pocházejí již z počátku 19. století) je možné si objednat pomocí placené služby digitalizace na vyžádání. Měsíční přírůstek je 3 000 záznamů, z toho 2 000 záznamů je zpřístupňováno i s plnými texty. [24]

Odkazy

Reference

 1. SCHÖPFEL, Joachim a FARACE, Dominic J. Grey Literature. In: BATES, Marcia J. a MAACK, Niles Mary, ed. Encyclopedia of library and information scienes. Boca Raton: CRC Press, 2010, s. 2029-2039. ISBN 978-0-8493-9712-7 (Print). ISBN 0-8493-9712-X (Print). ISBN 0-8493-9711-1 (online). ISBN 978-0-8493-9711-0 (online). Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1081/E-ELIS3-120043732
 2. JUŽNIČ, Primož. Grey Literature produced and published by universities: a case for ETDs. In: SCHÖPFEL, Joachim a FARACE, Dominic John. Grey Literature in Library and Information Studies [online]. Berlin; New York: De Gruyter Saur, 2010, s. 39-51 [cit. 2015-04-18]. ISBN 978-3-598-11793-0 (print). ISBN 978-3-598-44149-3 (online). Dostupné komerčně ze systému Proquest.
 3. STOCK, Christiane a PAILLASSARD, Pierrette. Theses and dissertations. In: SCHÖPFEL, Joachim a FARACE, Dominic John. Grey Literature in Library and Information Studies [online]. Berlin; New York: De Gruyter Saur, 2010, s. 115-126 [cit. 2015-04-18]. ISBN 978-3-598-11793-0 (print). ISBN 978-3-598-44149-3 (online). Dostupné komerčně ze systému Proquest.
 4. LIBER. About DART-Europe. DART-Europe E-theses Portal [online]. © 1999-2015 [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: http://www.dart-europe.eu/About/info.php
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 BRATKOVÁ, Eva. Digitální / Virtuální knihovny disertačních aj. vysokoškolských prací (mezinárodní a národní úrovně) [online]. Praha, 2002- [cit. 2014-01-06]. ÚISK FF UK. Dostupné z: http://www1.cuni.cz/~brt/dvk/dvk3.htm.
 6. 6,0 6,1 6,2 BRATKOVÁ, Eva. Elektronické disertace a projekty a systémy jejich zpřístupňování. Národní knihovna: knihovnická revue [online]. 2012, 13(4), 268-287 [cit. 2015-04-18]. ISSN 1214-0687. Dostupné z: http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR0204/0204268.html
 7. 7,0 7,1 FRANCIE. Arrêté du 7 août 2006 relatif aux modalités de dépôt, de signalement, de reproduction, de diffusion et de conservation des thèses ou des travaux présentés en soutenance en vue du doctorat. In: Legifrance [online]. 2006 [cit. 2015-04-17]. Dostupné z: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000635069
 8. ABES. SUDOC Catalogue. L'agence bibliographique de l'enseignement supérieur (ABES) [online]. © 2015 [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: http://bit.ly/1Op8rv2
 9. ABES. A propos de theses.fr. L'agence bibliographique de l'enseignement supérieur (ABES) [online]. 201? [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: http://www.theses.fr/apropos_en.html
 10. 10,0 10,1 10,2 NĚMECKO. Grundsätze für die Veröffentlichung von Dissertationen vom 29.04.1977 i. d. F. vom 30.10.1997. In: Kulturministerkonferenz [online]. 1997 [cit. 2015-04-17]. Dostupné z: http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1977/1977_04_29-Grundsaetze-Veroeffentlichungen-Dissertationen.pdf
 11. 11,0 11,1 ACKERMANN, Uta. Dissonline: Angaben zur Statistik. Deutsche Nationalbiliothek [online]. Letzte Änderung 27. 2. 2012 [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: http://www.dnb.de/DE/Wir/Kooperation/dissonline/dissonlineStatistik.html
 12. ACKERMANN, Uta. Dissonline. Deutsche Nationalbiliothek [online]. Letzte Änderung 17. 9. 2012 [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: http://www.dnb.de/DE/Wir/Kooperation/dissonline/dissonline_node.html
 13. Depósito de Dissertações e Teses Digitais [online]. © Biblioteca Nacional Digital 2006 [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: http://dited.bn.pt/jsp/common/about/aboutDITED.jsp#ditedSummary
 14. UMIC KNOWLEDGE SOCIETY AGENCY. About RCAAP. Repositório Cientfico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP) [online]. 201? [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: http://www.rcaap.pt/about.jsp
 15. RAKOUSKO. Universitätsgesetz 2002 sowie Änderung des Bundesgesetzes über die Organisation der Universitäten und des Bundesgesetzes über die Organisation der Universitäten der Künste. In: Rechtsinformationssystem [online]. 2002 [cit. 2015-04-17]. Dostupné z: https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2002_120_1/2002_120_1.pdf
 16. Österreichische Dissertationsdatenbank. Freie Universität Berlin [online]. © 2015 [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: http://www.ub.fu-berlin.de/digibib_neu/datenbank/metalib/titel/KOB13900.html
 17. Statistik. Österreichische Dissertationsdatenbank [online]. Stand: 17.04.2015, 01:03:10 [cit. 2015-04-17]. Dostupné z: http://media.obvsg.at/edocViewStat/edocViewStat_dissdb.html
 18. RUSSIAN STATE LIBRARY. Virtual reading rooms. Digital Library: Dissertations [online]. © 2003- [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: http://diss.rsl.ru/?menu=catalog&lang=en
 19. RUSSIAN STATE LIBRARY. About the project: Causes and Aims of Creation of DDL RSL. Digital Library: Dissertations [online]. © 2003- [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: http://diss.rsl.ru/?menu=aboutus/48/&lang=en
 20. SLOVENSKO. Zákon z 21. februára 2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. In: Zbierka.sk [online]. 2014 [cit. 2015-04-17]. Dostupné z: http://www.zbierka.sk/sk/predpisy/131-2002-z-z.p-6289.pdf
 21. CRZP: Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác [online]. 201? [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: http://www.crzp.sk/
 22. 22,0 22,1 BARANYOVÁ, Irena. Digitální knihovny kvalifikačních prací v ČR a v zahraničí [online]. Praha, 2010 [cit. 2015-04-17]. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Ing. Martin Souček. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/86397/
 23. PROQUEST. ProQuest Dissertations and Theses — UK & Ireland. ProQuest Dissertations and Theses [online]. 201? [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: http://www.proquest.com/products-services/pqdt_uk_ireland.html
 24. BRITISH LIBRARY. About EThOS. EThOS: e-theses online service [online]. 201? [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: http://ethos.bl.uk/About.do

Použitá literatura

Související články

Klíčová slova

Šedá literatura, disertace, vysokoškolské kvalifikační práce