Charakterizujte vyhledávání v rámci jednoho z následujících oborů: medicína, chemie, duševní vlastnictví, právo, competitive intelligence

Charakterizujte vyhledávání v rámci práva

Právní informace jsou informace o tom, co by podle práva mělo být, nikoliv však o tom, co je. Je to informace o právu a právním řádu.

Dokumenty obsahující informace o právu:

 • právní normy/předpisy,
 • aplikační dokumenty (rozhodnutí soudů, arbitráže a správních orgánů),
 • právní literatura.

Specifika právních textů:

 • použití spisovného jazyka právního,
 • vytříbená odborná terminologie,
 • ustálená struktura,
 • ustálený a centralizovaný způsob publikování (sbírky zákonů a rozhodnutí),
 • ustálený způsob citování.

Specifická slovní zásoba právního jazyka:

 • výrazy výlučně právní: jedná se například o výrazy jako je věcné břemeno, prokura atd. Tyto výrazy zachovávají svůj význam v odborné literatuře i v obecném spisovném jazyce.
 • výrazy, které jsou součástí obecné spisovné češtiny, ale může u nich dojít k významovému posunu – např. pojmy typu manželství, rodina či osoba blízká.
 • pomocné výrazy: bez vlastního právního smyslu.

Zdroje právních informací:

 • Právní předpisy: obecně závazné normativní akty orgánů daných legislativní pravomocí obsahující právní normy, tedy obecně závazná pravidla chování. Společně tvoří právní řád.
 • Soudní, rozhodčí a správní rozhodnutí - judikatura: soudní rozhodnutí zakládá, mění, ruší nebo autoritativně ověřuje konkrétní práva a právní povinnosti subjektů.
 • Odborná literatura: komentované právní předpisy (text předpisu je následován odborným komentářem). Obsahuje komentáře individuálních soudních rozhodnutí.
 • Dokumenty z právní praxe: jedná se o právní analýzy, podání k soudu, smlouvy či expertní stanoviska.
 • Rejstříkové záznamy: jedná se o katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr zpracování osobních údajů a databázi ÚPV.

Specifika vyhledávání právních informací:

Typy vyhledávání

 • Vyhledávání předpisu
 • Vyhledávání odborné literatury
  • podle názvu nebo autora
  • podle klíčových slov
  • komentářová literatura ke konkrétnímu předpisu nebo jeho ustanovení
 • Vyhledávání judikatury
  • podle spisové značky nebo čísla ve sbírce
  • podle klíčových slov
  • podle dotčeného předpisu [1]

Právní informační systémy

ASPI

Jedná se o automatizovaný systém pro práci s právními informacemi. Obsahuje všechny právní předpisy vydané na území ČR a také předpisy Evropské unie a Evropského společenství. [2] Dále obsahuje judikaturu, literaturu, judikaturu Soudního dvora EU, usnesení vlády, bibliografie knih a článků z právní oblasti, zpravodajství ČTK, předpisy ČR, upozornění na předpisy či texty upravené přímo ASPI. Všechny zdroje jsou pravidelně monitorovány a obsah databáze je tak neustále aktualizován s ohledem na změny v právním řádu. Kromě aktuálních vydání jsou dostupné také všechny předchozí verze předpisů. V rámci služby Monitoring legislativního procesu je také možné sledovat komplexní přehled připravovaných změn v legislativě. [2]

Základní informace o ASPI:

 • Typ zdroje: plnotextová databáze
 • Dokumenty: právní předpisy / knihy / články / bibliografické záznamy
 • Formát: text
 • Zaměření: právo
 • Pokrytí: 1918–současnost [2]

Beck-online.cz

Beck-online je právní informační systém, který zpřístupňuje právní předpisy, judikaturu a periodickou i neperiodickou literaturu českého práva nakladatelství C.H. Beck. Obsažena je i zajímavá literatura jiných vydavatelů, a to buď v plných textech, nebo formou anotací.

Zpřístupněné moduly:

 • beck-online Basic: základní modul celého systému, který obsahuje právní předpisy, judikaturu, předpisy místní samosprávy, věstníky, zpravodaje a právnický slovník.
 • beck-online Premium: modul Basic + všechny oborové moduly (Občanské právo, Justiční a procesní právo, Obchodní právo, Pracovní a sociální právo, Soutěžní právo a duševní vlastnictví, Trestní právo a Ústavní a správní právo), obsahuje více než 60 komentářů a monografií, kompletní archivy všech periodik nakladatelství C. H. Beck, praktické vzory smluv a podání atd.

Základní informace o Beck-online:

 • Charakteristika: databáze českého práva
 • Obory: právo
 • Typ zdroje: fulltextový
 • Producent: nakladatelství C. H. Beck (Praha)
 • Kategorie: licencovaný zdroj
 • Jazyk: český [3]

Právní webové portály

epravo.cz

Epravo.cz je elektronický internetový deník, který je zdarma distribuován pro právníky na různých pozicích, představitelům veřejného sektoru a managementu TOP 1000 českých podniků. Je průvodcem pro právo a podnikání (Sbírka zákonů, judikatura, právo, zákony, články, poradny, diskuse, seznam advokátů a judikatura). Cílovou skupinou jsou všichni členové právnických profesních komor a profese s justicí spolupracující (advokáti, notáři, exekutoři, soudci, soudní tlumočníci, insolvenční správci, daňoví poradci, státní zástupci, soudní znalci a auditoři). [4]

justice.cz

Justice.cz je oficiální a specializovaný informační portál veřejné správy, který sdružuje informace ze soudnictví v České republice. Portál justice.cz je přehledně členěný server s kompletními veřejnými informacemi, který obsahuje on-line veřejný obchodní rejstřík, další on-line veřejné rejstříky (spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů atd.), aktuality z ministerstva spravedlnosti, informace o soudech a státních zastupitelstvích, seznam soudců a státních zástupců, seznam soudních znalců a tlumočníků s kontaktními informacemi. Portál justice.cz je provozován Ministerstvem spravedlnosti ČR. [5]

Zákony pro lidi

Zákon pro lidi obsahuje sbírky zákonů v aktuálním znění zdarma s jednoduchou obsluhou. Nabízí také možnost např. se všemi historickými zněními předpisů Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, zajímavě provázanými s judikaturou našich soudů a s detailními informacemi z procesů tvorby předpisů našimi legislativci. [6]

Odkazy

Reference

 1. JAROLÍMKOVÁ, Adéla. Rešeršní strategie - Právo. Moodle UK pro výuku 1 [online]. [cit. 2022-03-02]. Dostupné z: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5716.
 2. 2,0 2,1 2,2 ASPI – Automatizovaný systém právních informací. Knihovna Akademie věd ČR [online]. [cit. 2022-03-01]. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/db/aspi/
 3. Beck-online.cz. Portál elektronických informačních zdrojů MU [online]. [cit. 2022-03-01]. Dostupné z: https://ezdroje.muni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=275
 4. O nás. epravo.cz [online]. 2012 [cit. 2022-03-01]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/ostatni/o-nas/
 5. Justice.cz - obchodní rejstřík. kurzycz [online]. [cit. 2022-03-01]. Dostupné z: https://rejstrik-firem.kurzy.cz/obchodni-rejstrik/justice-cz/#:~:text=Justice.cz%20%2D%20ve%C5%99ejn%C3%BD%20on%2D,rejst%C5%99%C3%ADkov%C3%BDch%20soud%C5%AF%20v%20%C4%8Cesk%C3%A9%20republice.
 6. O projektu. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-03-01]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/clanek/o-projektu.htm

Doporučená literatura

 • ŠAVELKA, Jaromír et al. Právní informační systémy. V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2011. 259 s. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-7399-248-4.
 • CVRČEK, František. Právní informatika. Praha: Ústav státu a práva AV ČR ve spolupráci s Vydavatelstvím a nakladatelstvím Aleš Čeněk Plzeň, 2010. 371 s. Ediční řada Ústavu státu a práva AV ČR. ISBN 978-80-87439-00-5.
 • CEJPEK, Jiří. Úvod do právní informatiky. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 94 s. ISBN 80-7184-336-9.
 • Revue pro právo a technologie: odborný recenzovaný časopis pro technologické obory práva a právní vědy. Brno: Masarykova univerzita, 2010- . ISSN 1804-5383. Dostupné také z: https://journals.muni.cz/revue.
 • CVRČEK, František et al. Elektronizace výuky práva. První vydání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. vi, 120 stran. ISBN 978-80-261-0981-5.

Související články

Klíčová slova

vyhledávání informací, informační systémy, právo, informace, zdroje právních informací