Otázky z psychodiagnostiky dospělých (NMgr Psychologie FF UK)

Okruhy ke zkoušce z předmětu Psychodiagnostika dospělých z 2015/16.

A) Klinické vyšetřovací metody

Význam a zařazení klinických vyšetřovacích metod do psychologického vyšetření:

 • Rozhovor - vlastnosti rozhovoru jako klinické vyšetřovací metody ve srovnání s běžným rozhovorem; fáze rozhovoru (otevírání, udržování, uzavírání); typy rozhovoru (příklady použití); techniky vedení rozhovoru (několik příkladů); organizace (prostor, čas apod.); zvláštnosti rozhovoru u různé populace/ klientely (muži, ženy, starší, mladší, ev. děti, cizinci apod.); aktivní naslouchání jako specifická metoda v rozhovoru; práce s hlasem; typy otázek v rozhovoru (příklady)
 • Pozorování - typy (volné, systematické, zúčastněné, nezúčastněné); Vernonovo schéma pro pozorování (ev. podobné postupy); druhy dat z pozorování, jejich záznam a uchovávávání
 • Anamnéza - typy/druhy
 • Analýza spontánních produktů - příklady a význam

B) Projektivní metody

Vysvětlení principu projekce - užší (původní psychoanalytické) a širší chápání projekce. Dělení projektivních metod - a příklady.

 • Rorschachova metoda - okolnosti vzniku, zhruba doba vydání testu ROR; podoba testu (počet tabulí a jejich character); oblast užití; výhody i nevýhody používání ROR; postup prezentace ROR; základní dimenze signování protokolu; základní charakteristiky Exnerova přístupu; trendy ve vývoji práce s ROR
 • Příklady metod příbuzných k ROR - ZTT apod.
 • Tematický apercepční test - okolnosti vzniku, zhruba doba vydání testu TAT; podoba testu (počet tabulí a jejich charakter); oblast užití; výhody i nevýhody používání TAT; postup prezentace TAT; původní způsob vyhodnocování (jen základní myšlenky); trendy ve vývoji práce s TAT
 • Příklady metod příbuzných k TAT
 • Kresebné testy - přehled nejúžívanějších (a jména autorů těch nejdůležitějších), jejich charakteristika, oblast užití; způsob a etika práce práce s kresebnými testy; výhody a rizika
 • Rosenzweigův obrázkový frustrační test - vznik a podoba testu, princip frustrace a reakce na ni, směr a typ agrese, možnosti užití, dostupné verze a trendy ve vývoji
 • Příklady dalších projektivních metod - základní informace o Szondiho diagnostice pudů; Wagnerův Test ruky; Test světa; příklady barvových testů

C) Dotazníkové metody

 • Dotazníkové metody obecně - základní charakteristika, výhody a nevýhody jejich užití, psychometrické kvality, postupy na zvyšování validity dotazníkových metod, základní dělení
 • MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) - podrobně, základní klinické a validizační škály - vyjmenovat, umět popsat, způsob a postup interpretace, Welshův kód (co to je, není potřeba přesně interpretovat), základní konfigurace škál, skóry
 • Eysenckovy dotazníky - základní charakteristika, popsat škály
 • Cattelovy dotazníky 16 PF a CAQ - není potřeba znát úplně všechny škály, ale základní charakteristika obou metod, podobnosti a rozdíly, jejich užití
 • NEO-inventáře - Big 5 a NEO-PI-R - umět všech 5 základních škál, charakteristika metod, jejich užití
 • ICL - charakteristika metody, její užití, základní osy, možné způsoby vyhodnocení a práce s metodou
 • LMI a BIP - charakteristika, typy škál, které obsahují, užití

Příklad a stručný popis:

 • testy hodnot
 • zjišťování depresivních symptomů (BDI-II)
 • zjišťování úzkostných symptomů (např. KSAT, MAS, STAI)
 • kvality života, životní spokojenosti, smysluplnosti (Dotazník životní spokojenosti, ESK, Logotest)

Objektivní testy osobnosti - charakteristika, příklady (přednáška VTS)

D) Výkonové metody

Testy inteligence (jednodimenzionální a komplexní)

 • Kohsovy kostky
 • D 48 Domino
 • Ravenovy progresivní matice
 • C.F.2A
 • TIP
 • BOMAT
 • VMT
 • Test struktury inteligence I-S-T 2000 R
 • WAIS-R & WAIS-III

Testy paměti

 • LGT - III
 • WMS - III
 • Škála aktuální paměti

Testy kreativity

Testy parciálních a kombinovaných schopností

 • Bourdonův test
 • d2
 • Číselný čtverec
 • Stroopův test
 • Názorové řady
 • Číselné řady
 • Sčítací zkouška
 • Tvarový skládací test
 • Test čtverců
 • Test koncentrace pozornosti
 • S-test
 • DRČ
 • TDS - Test diferenciace schopností

Testy technických schopností

 • Loeweho pyramida
 • Soeweho kostka

Testy organicity

 • Vizuální retenční test Bentonův
 • Bender - Geštalt test
 • Grassiho test organicity
 • Test kognitivního odhadu

Diagnostika kognitivních a exekutivních funkcí

E) psychiatrické posuzovací škály

 • MADRS (Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale)
 • BDI (Beck Depression Inventrory)

F) počítačová diagnostika

 • HTS - Hogrefe TestSystem 4.0
  • LMI
  • BIP
  • GPOP
 • VTS - Vienna Test Systém
  • Testy schopností
  • Objektivní testy osobnosti
  • Adaptivní forma testování
 • DiarosWin (SPARO)

G) Assesment centrum v současné personální praxi

Metody D) - F); U všech znát stručně:

 • Popis
 • Způsob administrace a vyhodnocení
 • Účel a způsob využití v praxi
 • Jejich vzájemné porovnání
 • Jejich výhody a nevýhody
 • Případně vlastní kritické poznámky (v obou směrech)

J) Využít vlastní zkušenost a diagnostickou rozvahu

Podrobně znát tyto metody:

 • Ravenovy progresívní matice, WAIS - III, I-S-T
 • WMS - III, d2,
 • Vizuální retenční test Bentonův
 • MADRS, BDI
 • GPOP

Odkazy

Reference


Použitá literatura

 • Svoboda, M. (Ed.), Humpolíček, P., Šnorek, V. (2013). Psychodiagnostika dospělých. Praha: Portál.