Státnicové otázky (nMgr) ze sociální psychologie a její aplikace

Otázka Vypracovává
Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým společenským vědám
Významné psychologické směry v sociální psychologii (psychoanalýza a neopsychoanalýza, behaviorismus a neobehaviorismu, teorie pole a kognitivistické koncepce, symbolický interakcionismus a teorie rolí)
Vývoj sociální psychologie v druhé polovině 20. stol.(přehodnocování dosavadního vývoje, odlišení evropského a severoamerického přístupu, obnovení pozornosti k masovým procesům, kulturně- a etnopsychologické směry)
Socializace jedince
Sociální percepce, poznávání a interpretace (atribuce)
Sociální motivace
Sociální postoje, jejich utváření a změna, persvazivní techniky a jejich výskyt
Coping v sociální psychologii
Sociální učení, nápodoba a identifikace
Interpersonální vztahy, jejich utváření, preference a odmítání, konformita
Afiliace, atraktivita, láska, těsné interpersonální vztahy
Sociální facilitace, kooperace a kompetice (soupeření, soutěžení)
Intrapersonální a dyadická komunikace
Skupinová a masová komunikace
Prosociální chování (altruismus)
Agrese a násilí, její zdroje, souvislosti
Konflikty a způsoby jejich řešení
Struktura malé skupiny - vztahy, role, statusy, normy
Dynamika malé skupiny - skupinová interakce a komunikace, skupinové řešení problému, vůdcovství
Hromadné chování, masové psychické jevy a procesy
Problém a význam osobnosti z pohledu sociální psychologie, sebepojetí a identity v sociální psychologii
Mezikulturní psychologie
Metody sběru dat v sociální psychologii, jejich specifika


Doporučená literatura