Struktura katalogizačních pravidel RDA ve vztahu k modelu FRBR, včetně entit, atributů a vztahů.

Historie RDA

Od 90. let 20. století začala katalogizační komunita díky modelování konceptuálních modelů přemýšlet o nových katalogizačních pravidlech, která by nahradila všechny stávající standardy. V roce 2010 tak byla vydána nová katalogizační pravidla Resource Description and Access (zkráceně RDA), která prošla procesem testování v různých knihovnách zejména v USA a OCLC. [1] Tato nová pravidla nově hovoří místo dokumentu o zdroji, kterým můžou být i osoby, korporace, lokality, konference. Zabývá se pouze obsahem, nikoli strukturou (mohu ho zobrazit ve struktuře ISBD), protože strukturu zajišťuje výměnný formát (MARC21 je závislý na AACR, takže má problém se spoluprací s RDA, ale nové formáty by měly být nezávislé na obsahu).

Vývoj má na starosti Spojená řídící komise pro vývoj RDA. V této komisi jsou zastoupeny následující instituce:

O pravidlech RDA

Pravidla RDA patří mezi základní katalogizační standard, který potřebujeme při samotném zpracování záznamů. Určují obsah záznamu a informují, které údaje jsou v záznamu důležité a jakou mají mít podobu. Pravidla RDA vznikla jako nástupce dosavadních nejrozšířenějších pravidel AACR2R (Anglo-amerických katalogizačních pravidel). Pravidla vycházejí z modelů FRBR, i když jsou kompatibilní s pravidly AACR2R.

Na rozdíl od pravidel AACR (Anglo-American Cataloguing Rules), která primárně vycházela z druhu dokumentů a průběžně se doplňovala a aktualizovala, kdykoli nastala potřeba zahrnout nově vznikající druhy dokumentů, nabízejí pravidla RDA od začátku odlišný model přístupu ke zdrojům bez převažujícího ohledu na způsob zveřejnění. Ostatně i základní termín zdroj dokumentuje posun od přístupu k fyzickým dokumentům – provedením a jednotkám ve smyslu FRBR.[2]

Dále se terminologicky pravidla RDA zcela opírají o jednotlivé entity, jejich atributy a vazby definované ve FRBR a FRAD.[1] Definují tzv. základní prvky, které odpovídají atributům a vztahům definovaným ve FRBR a FRAD - na minimální úrovni by měl popis pro dílo, vyjádření, provedení nebo jednotku zahrnovat všechny základní prvky, které jsou použitelné a zjistitelné. Nepokrývají jen bibliografický popis informačních zdrojů, ale částečně zasahuje též do věcné oblasti (entity 3. skupiny FRBR). Nedefinují zobrazení (strukturu)bibliografických záznamů - jako zobrazovací formát se dále doporučuje ISBD, v současnosti se pracuje na sladění pravidel a připravovaného formátu BIBFRAME.

Katalogizační pravidla RDA v České republice

V České republice byl termín přechodu na RDA stanoven na duben 2015. Na jednání pracovní skupiny pro jmenné zpracování, která stanovuje a řídí katalogizační politiku v Česku, byl dne 21. 11. 2013 schválen harmonogram přechodu na RDA. Byl připraven a schválen minimální záznam RDA/MARC 21 pro textové monografické zdroje, který je základem pro spolupráci se Souborným katalogem ČR. Mezi další důvody pro přijetí nových pravidel patří i to, že po dokončení RDA se přestalo pracovat na změnách a úpravách AACR2 a není tedy perspektiva jejich dalšího vývoje a řešení nových problémů. Bylo nutné přejít k nim i z důvodu zabezpečení kompatibility s ostatním knihovnickým světem. [3]

Entity, atributy a vztahy

Pravidla jsou postavena na základních funkčních požadavcích studie FRBR, které jsou definovány ve vztahu k uživatelským potřebám:

 • vyhledat entitu,
 • určit entitu,
 • vybrat entitu,
 • získat přístup k entitě. [4]

Struktura pravidel

1. část - Atributy všech entit

 • sekce 1: identifikace atributů provedení a jednotky,
 • sekce 2: identifikace atributů díla a vyjádření,
 • sekce 3: identifikace atributů osob, rodin a korporací,
 • sekce 4: identifikace atributů pojmu, objektu, akce a místa,

2. část - Vztahy všech entit

 • sekce 5: identifikace primárních vazeb mezi dílem, vyjádřením, provedením a jednotkou
 • sekce 6: identifikace vazeb k osobám, rodinám a korporacím asociovaným se zdrojem,
 • sekce 7: identifikace předmětových vazeb,
 • sekce 8: identifikace vazeb na nižší úrovni mezi díly, vyjádřeními, provedeními a jednotkami,
 • sekce 9: identifikace vazeb mezi osobami, rodinami a korporacemi,
 • sekce 10: identifikace vazeb mezi pojmy, objekty, akcemi a místy,
 • rozsáhlá přílohová část a slovník pojmů. [1]

Příklady atributů

1. Atributy provedení

 • název
 • údaj o odpovědnosti
 • údaj o vydání
 • nakladatelské/distributorské/výrobní údaje
 • typ nosiče
 • rozsah

2. Atributy díla

 • preferovaný název díla
 • identifikátor díla
 • forma díla
 • datum díla
 • místo původu díla
 • další rozlišující charakteristiky díla

3. Atributy vyjádření

 • identifikátor vyjádření
 • typ obsahu
 • jazyk vyjádření
 • datum vyjádření

4. Atributy osob

 • preferované jméno
 • titul
 • datum spojené se jménem osoby
 • zaměstnání (pro osoby, jejichž jméno nepřipomíná jméno osoby)
 • oblast působení osoby (pro osoby, jejichž jméno nepřipomíná jméno osoby)
 • identifikátor osoby

5. Atributy rodin

 • preferované jméno rodiny
 • typ rodiny
 • datum spojené s rodinou
 • identifikátor rodiny

6. Atributy korporací

 • preferované jméno korporace
 • místo konání konference
 • datum spojené s korporací
 • číslování konference
 • další prvky asociované s korporací (pro jméno, které nepřipomíná jméno korporace)
 • identifikátor korporace

Skutečnost, že pravidla vycházejí z FRBR, by měla za ideálních podmínek přispět k lepší orientaci čtenářů v katalogu. Pravidla byla sice od počátku koncipována jako kompatibilní s AACR2R, ale vycházejí především z modelů FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) a FRAD (Functional Requirements for Authority Data). Tomu odpovídá i struktura RDA – pravidla jsou rozdělena do několika sekcí odpovídajících těmto modelům.

Vlastní text RDA byl částečně převzat z AACR2, alespoň tam, kde to bylo možné a kde nedošlo ke změně znění pravidel. Z praktického hlediska tedy nejde, až na výjimky, ani tak o radikální změnu způsobu zápisu jednotlivých údajů, jako spíš o změnu celkového přístupu k popisu zdrojů, a tím i naprosto jinému uspořádání pravidel, v nichž je patrná „stavebnicová“ stavba, odpovídající FRBR, zatímco pravidla AACR byla v zásadě řazena z hlediska „pracovního postupu“ při katalogizaci. Autoři RDA si mohli toto rozčlenění dovolit i díky tomu, že se počítá převážně s jejich používáním v digitálním prostředí, čili i s možností využití četných hypertextových odkazů. Pro pracovní postupy již i na stránkách zpřístupňujících RDA existují soubory jednoduchých instrukcí („workflows“). [5]

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 DROBÍKOVÁ, Barbora. Naučme se rozumět FRBR. Knihovna plus [online]. 2009, č. 2 [cit. 2020-05-04]. ISSN 1801-5948. Dostupný z: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus92/drobik.htm>
 2. SMÉKALOVÁ, Dagmar. Zpracování katalogizačních záznamů na analytické úrovni dle platných standardů [online]. Ostrava, 2019, 37 s. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: https://www.svkos.cz/data/filemanager/source/studijn%C3%AD%20texty%20pro%20knihovn%C3%ADky/18_Zpracov%C3%A1n%C3%AD_katalogiza%C4%8Dn%C3%ADch_z%C3%A1znam%C5%AF_na_analytick%C3%A9_%C3%BArovni_Sm%C3%A9kalov%C3%A1.pdf
 3. PŘIBYLOVÁ, Jarmila a Jaroslava SVOBODOVÁ. RDA – nová katalogizační pravidla. Čtenář [online]. 2014 [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: https://www.svkkl.cz/ctenar/clanek/941
 4. DROBÍKOVÁ, Barbora. Problém funkcí katalogu v digitálním prostředí: vývoj a trendy vbudování knihovníchkatalogůzbibliografického pohledu [online]. Praha, 2011, 171 s. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. [cit. 2020-05-05]. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/35023/140004231.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 5. LICHTENBERGOVÁ, Edita a PŘIBYLOVÁ, Jarmila. RDA: změna katalogizačních pravidel v USA . Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 3 [cit. 2020-05-04]. urn:nbn:cz:ik-14056. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14056

Doporučená literatura

 • LICHTENBERGOVÁ, Edita, Marie BALÍKOVÁ, Ludmila BENEŠOVÁ, Jarmila PŘIBYLOVÁ a Jaroslava SVOBODOVÁ. Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21: tištěné a elektronické monografie : katalogizace na úrovni minimálního záznamu. Praha: Národní knihovna, 2016.
 • BUŘILOVÁ, Marcela. Identifikační popis. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, 2008. Dostupné z: http://info.sks.cz/users/bl/data/download/idp.pdf
 • RDA: resource description & access [online]. 2013 revision. Chicago, Illinois: American Library Association, 2013 [cit. 2020-05-07]. ISBN 978-0-8389-9689-8. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10794085.

Související články

Katalogizace
Vyjmenujte principy volby personálních selekčních údajů podle AACR2R/RDA
Výběr z pravidel katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21
Popište strukturu standardů AACR2R/RDA, ISBD a porovnejte je
Identifikační popis
Pojednejte o vývoji katalogizačních pravidel v České republice
Konceptuální modely v informační vědě, vybraní zástupci

Klíčová slova

katalogizační pravidla, RDA, FRBR, katalogizace