Vliv informačních technologií na distribuci moci

Verze z 4. 4. 2017, 13:37, kterou vytvořil Tereza.Hrychová (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Vliv informačních technologií na distribuci moci ukazuje, jak tyto technologie působí na společnost, jakým způsobem jí rozdělují nebo naopak spojují z hlediska přístupu k informacím. A také, jak informační technologie ovlivňují jednotlivce.

J. Cejpek uvádí, že člověk se mění velmi pomalu, jeho základní tužby zůstávají stejné. Velmi rychlý rozvoj informační techniky a technologie, ale ovlivňuje člověka z hlediska jeho vnějšího rámce – zvyky, chování, získávání znalostí, způsob dopravy a výroby, apod. Dále připomíná, že výpočetní a s ní spjatá informační technika je sama o sobě vůči člověku a společnosti neutrální, není hnací silou dějin. Nástroj potlačení či posílení moci, její decentralizace či centralizace z ní činí lidská vůle. Jedinec, celá skupina nebo politická vůle rozhoduje o způsobu jejího použití.[1]

Informační technologie v informační společnosti

Informační technologie

Z angličtiny Information technology – IT je jí každý elektronický přístroj, který zpracovává nějaké informace (má schopnost provádět algoritmus), přijímá vstupní data, zpracovává je a vydává data výstupní.[2]

Informatizace společnosti

Proces pronikání informačních technologií do oborů, které se týkají komunikace a mezilidských vztahů a mají sociální povahu. Změna společnosti z průmyslové na informační, kterou lze, jak uvádí M. Souček, rozdělit na 3 vzájemně propojené oblasti:

1. Komputerizace

  • zavádění moderního HW a SW do fungování nadnárodních útvarů,státní správy a samosprávy

2. Medializace

3. Informační gramotnost

  • schopnost uživatelů pracovat s informacemi.[3]

Rysy informační společnosti

Infrastruktura informační společnosti

Znamená technické zabezpečení podmínek pro šíření informací a rozvoj institucí a informačních systémů, dá se rozdělit na dva typy:

1. Technologická infrastruktura

2. Organizační infrastruktura

Distribuce moci

M.Souček ji vymezuje jako právní prostředí ve kterém se pohybujeme.[4]

R.Vlasák připomíná lidé si odjakživa nějak předávali zprávy, a způsoby a principy tohoto procesu jsou rozhodujícím faktorem společenského vývoje. Jestliže podstatou politiky je způsob společenské správy, od něhož se odvíjejí další aspekty společenského života je logické, že mezi hlavní faktory, které tento způsob ovlivňují, patří právě postoj jaký politikové zaujímají k metodám šíření informací ve správním celku. Dá se tedy uvést, že vždy byla uplatňována nějaká forma politiky informační. Ačkoli nebývá toto výslovně uvedeno, informační politika má vliv na procesy komunikace informací a bez tohoto typu ovlivňování, ať už skrytého nebo otevřeného se neobešla a neobejde žádná vládnoucí struktura lidské komunity.[5]

Vliv informačních technologií

Totalitní režimy

Demokratické státy

Problémy v demokratických státech

a věci přesahující právní normy.

  • problém vlivu internetu a informačních technologií na sdílení vlivu a moci mezi bohatší a chudší vrstvou obyvatel a různě rozvinutých zemí - digital divide – informační propast
  • vytváření monopolu moci k technice

Závěr

I. Zadražilová: "Informace mohou být označeny i jako synonymum moci. Kdo má informace má moc. A naopak – kdo má moc má většinou k dispozici i ty správné informace."[6]

Odkazy

Reference

  1. CEJPEK, Jíří. Informace, komunikace a myšlení. dotisk druhého vydání. praha: karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1037-5.
  2. Informační technologie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-01-04].
  3. SOUČEK, Martin. Informační věda. In: [online]. [cit. 2015-01-04]. Dostupné z: www.informacniveda.cz/dwn/1003/1162_informacni_veda.pdf
  4. SOUČEK, Martin. Informační věda. In: [online]. [cit. 2015-01-04]. Dostupné z: www.informacniveda.cz/dwn/1003/1162_informacni_veda.pdf
  5. VLASÁK, Rudolf. Informační politika: minulost a současnost v Čechách a ve vyspělých demokraciích. In: [online]. [cit. 2015-01-04]. Dostupné z: texty.jinonice.cuni.cz/
  6. ZADRAŽILOVÁ, Iva. Informace a dezinformace. Inflow: information journal [online]. 2008, č. 1 [cit. 2015-01-04]. Dostupné z: www.inflow.cz/informace-dezinformace

Použitá literatura

Související články

Klíčová slova

informační technologie, distribuce moci, informatizace společnosti