Aktualizované státnicové otázky pro nMgr z obecné psychologie a psychologie osobnosti

Otázka
1. Obecná psychologie jako základní disciplína psychologických věd. Předmět obecné psychologie. Vztah k ostatním oborům. Pluralismus v psychologii.
2. Psychické zákonitosti a jejich charakter. Determinace psychiky.
3. Klasifikace psychických funkcí, psychických procesů a psychických stavů.
4. Vědomí a nevědomí, prožívání a chování jako základní dimenze psychiky. Teorie vědomí a nevědomí.
5. Čivost, počitkové prahy. Psychofyzické zákonitosti.
6. Vnímání a jeho vlastnosti. Teorie vnímání.
7. Pozornost a její vlastnosti. Teorie pozornosti: zařazení pozornosti do systému psychických procesů.
8. Pojetí paměti. Teorie a modely paměti.
9. Druhy a formy učení. Obecné zákonitosti učení. Teorie učení.
10. Pojetí myšlení v psychologii. Teorie myšlení.
11. Pojmotvorné procesy. Teorie utváření pojmů.
12. Řešení problémů.
13. Tvořivost: pojetí kreativity. Vývoj teorií kreativity.
14. Procesy rozhodování, psychologické teorie rozhodování.
15. Pojetí inteligence v psychologii. Teorie inteligence a jejich vývoj. 
16. Představivost, druhy představ a jejich vlastnosti. Teorie představivosti. Fantazie.
17. Mentální reprezentace.
18. Jazyk, řeč, význam. Symbolické procesy.
19. Psycholingvistika. Jazyková percepce a porozumění. Jazyková produkce.
20. Pojetí emocí; vlastnosti emocí. Teorie emocí a jejich vývoj. Emoční regulace, výraz emocí.
21. Motivace a motivační procesy. Teorie motivace a jejich vývoj. Klasifikace motivačních dispozic.
22. Volní procesy a volní vlastnosti. Teorie vůle a jejich vývoj.
23. Regulace a psychické řízení činnosti, chování a jednání. Plánování. Exekutivní funkce.
24. Svědomí a morálka. Morální vývoj.
25. Současné trendy v kognitivní psychologii a psychologii emocí a motivace.
26. Pojem osobnost. Organismus, osoba, osobnost
27. Přehled významných koncepcí osobnosti v psychologii
28. Formování a vývoj osobnosti.
29. Vlohy, nadání a schopnosti. Talent.
30. Temperament, jeho hlavní koncepce.
31. Pojem typů v psychologii osobnosti. Hlavní typologické systémy.
32. Charakter. Příklady hlavních pojetí charakteru v psychologii.
33. Kategorie rysů osobnosti.
34. Vlastnosti osobnosti a možnosti jejich klasifikace.
35. Konzistence, univerzálnost, obecnost a konstantnost vlastností osobnosti.
36. Integrální pohled na procesy, stavy a vlastnosti osobnosti.
37. Psychologie symbolu a metafory.
38. Narativní psychologie.
39. Současné trendy v psychologii osobnosti.

Doporučená literatura

  • Atkinson, R. L. a kol. (2003). Psychologie. Praha, Portál.
  • Balcar K.: Úvod do studia psychologie osobnosti. Chrudim, Mach 1991 (2. vyd.).
  • Drapela V. J.: Přehled teorií osobnosti.Portál, Praha 1997.
  • Eysenck, M. W., Keane, M. T. (2008). Kognitivní psychologie. Praha, Academia.
  • Mikšík O.: Psychologické teorie osobnosti. Karolinum, Praha 1999.
  • Nakonečný, M.: Psychologie osobnosti, Praha, Academia 2009.
  • Plháková, L.: Učebnice obecné psychologie. Praha, Academia 2004, 2007 (2. vyd.).
  • Sedláková, M.: Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie. Praha, Grada 2004.
  • Sternberg, R.: Kognitivní psychologie. Portál, Praha 2002.