SEO

SEO je zkratka anglických slov Search Engine Optimization [1] a spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na tzv. vyhledávačích. Výsledkem optimalizace je, že když někdo zadá do vyhledávače určité klíčové slovo (spojené s určitou webovou stránkou anebo produktem), zobrazí se daná stránka na prvních pozicích v přirozených (neplacených) výsledcích hledání. [2] SEO tedy můžeme celkově definovat jako dlouhodobý proces vylepšování webových stránek s cílem zvýšení jeho viditelnosti v neplacených výsledcích vyhledávání (ve vyhledávačích). Optimalizovat web můžeme pomocí tzv. on-page faktorů (faktory, které můžeme ovlivnit přímo na daném webu) a off-page faktorů (faktory mimo daný web). SEO nemá jednoznačný cíl, neboť pro každou webovou stránku a pro každý byznys je důležitého něco jiného, na co se chtějí v SEO zaměřit. [3]

To, co určuje, čí stránka se zobrazí na první pozici na stránce výsledků vyhledávání je algoritmus daného vyhledávače. To, jak algoritmy vyhledávačů přesně fungují však nikdo přesně zcela neví. Situaci také ztěžuje fakt, že každý vyhledávač svůj algoritmus neustále mění a upravuje. Pro správné SEO je tak potřeba neustále testovat nové věci, sledovat dění v branži a v neposlední řadě se držet pokynů a informací od samotných vyhledávačů. Existuje však několik ověřených faktů, jejichž vylepšením je možné takřka okamžitě zvýšit šance na lepší umístění ve vyhledávači. Patří mezi ně:

 • zvýšení rychlosti načtení stránek (včetně načítání na mobilních zařízeních);
 • zaměření se na použitelnost na mobilních zařízeních;
 • optimalizace existujícího obsahu;
 • zabezpečení stránky pomocí HTTPS;
 • vytvoření kvalitního obsahu (což může zvýšit dobu, kterou návštěvníci na webu stráví);
 • zaměření se na User Experience. [4]

Pro úspěšné umísťování ve vyhledávačích je také nutný komplexní pohled s velkou škálou empirických znalostí. K základním opatřením, která jsou pro úspěch nezbytná patří:

 • texty uvnitř HTML tagů;
 • název domény;
 • unikátní a výstižný titulek každé jednotlivé stránky;
 • URL adresa s obsahem klíčových výrazů (tzv. pěkná URL adresa);
 • HTML tagy: nadpisy atp.;
 • četnost výskytu klíčových slov v jednotlivých stránkách;
 • podobnost slov;
 • pořadí slov;
 • Alt atribut pod obrázky (= používá se v HTML kódu pro vysvětlení významu obrázku textovou formou);
 • text uvnitř NOFRAMES tagů;
 • rozvoj obsahu. [5]

SEO není jen o optimalizaci webu kvůli fulltextovému vyhledávání. Zajímavým zdrojem návštěv může být také:

 • Obrázkové vyhledávání – nejčastěji Google Images
 • Video vyhledávání – nejčastěji Google Videos
 • Vyhledávání aplikací – nejčastěji vyhledávání aplikací v Google Play
 • Lokální vyhledávání – vyhledávání v mapách, které se často přepisuje i do fulltextových výsledků vyhledávání při zadání kombinace klíčového slova + lokace. [3]

Jak to funguje?

Při optimalizaci pro vyhledávače jde o to, nacházet se ve výsledcích vyhledávání k určitému klíčovému slovu nebo frázi na nejvyšší možné pozici. Na pořadí umístění webu ve výsledcích vyhledávání má vliv mnoho tzv. pozitivních faktorů, podle kterých vyhledávače řadí výsledky svého vyhledávání. Každý z faktorů má navíc určenu svou váhu, která se v čase mění. Přesný algoritmus pro určování tzv. PageRanku (v případě Googlu) si jednotlivé společnosti přísně střeží a v čase jej mění. Základní principy ale zůstávají prakticky pořád stejné. Příkladem těchto faktorů může být například tvar URL, správně volené titulky, popisky, správně strukturovaný text, hustota klíčových slov v obsahu jednotlivých článků apod. Na druhou stranu existují i tzv. negativní faktory, například podvodné techniky (skrytý text, registrace odkazů do tzv. klikacích farem, maskování – cloaking, podvržení stránek apod.). Při jejich využívání však dotyčná osoba riskuje různé penalizace. V horším případě dokonce i vyřazení z indexu příslušného vyhledávače. Amatérskou optimalizací pro vyhledávače tedy může dané osoba riskovat v extrémním případě úplné znehodnocení webu (někdy i na velmi dlouhou dobu). [6]

SEO nástroje

Optimalizace pro vyhledávače je dlouhodobá činnost, která vyžaduje jak plánování, tak ověřování a měření výsledků. K tomu slouží celá řada nástrojů, některé jako online služby, jiné jako desktopové aplikace. Mezi hojně používané patří Google Analytics, Google Search Console (kontrola výskytu webu ve výsledcích vyhledávání, Collabim (správa link buildingu a ověřování pozic), Majestic SEO (práce s odkazovým portfoliem) a další. [7]

SEO faktory

I když faktorů, podle kterých vyhledávače konkrétní webové stránky posuzují, existuje dle různých zdrojů zhruba 150–200, mezi nejzákladnější, o nichž se v souvislosti s problematikou SEO hovoří nejčastěji jsou onpage a off-page. [7] On-page faktory se nacházejí na stránce a jsou s ní přímo spojeny. Autor stránky tak může tyto faktory přímo ovlivnit. Naopak off-page faktory se na stránce přímo neobjevují. Autor je sice nemůže přímo ovlivnit, mají však přímý vliv na relevanci stránky. [8]

On-page faktory

Jedná se o prvky, které se nachází přímo na konkrétním webu. Těmito prvky se rozumí vše, co souvisí s obsahem webu a kódem stránek. Patří mezi ně titulek, meta description, nadpisy různých úrovní, ALT (= alternativní text) tagy, zvýrazněný text, klíčová slova, URL adresa. Zároveň se do této skupiny řadí technické záležitosti, jako je rychlost načítání stránek nebo přizpůsobení webu mobilním zařízením. [7]

 • Struktura URL: je vhodné vyhnout se používání přehnaně dlouhých, komplikovaných a tajemných URL typů. [4] Každý obsah, který má samostatné téma, by měl mít relevantní unikátní URL. Ta by měla být zároveň ve formátu přívětivém pro uživatele (pro každou stránku je vhodné zvolit vhodný titulek a meta description a používat (s rozmyslem) vhodná klíčová slova a fráze). [9]
 • Optimalizace obrázků: kromě textu je potřeba také optimalizovat obrázky, což se dělá pomocí alternativního textu. Tento text není v obrázku na první pohled vidět - je ukryt v kódu webové stránky a zobrazí se tehdy, pokud není z nějakého důvodu možné obrázek načíst. Alternativní text pomáhá vyhledávačům zjistit, co se na obrázku nachází, a tak ho správně zaindexovat.
 • Rychlost načítání stránek: rychlost načítání je dalším faktorem, který myslí bezprostředně na návštěvníka a jeho dojmy z procházení webu. Pokud se stránky pomalu načítají, nabude vyhledávač dojem, že návštěvníkům není poskytnut dostatečný komfort, což může negativně ovlivnit SEO.
 • Interní odkazy: architektura webu je nyní důležitější než kdy před tím. Vyhledávače procházejí dané stránky tak, že "čtou" jejich kód, kde kromě obsahu naleznou také odkazy na další stránky na daném webu. Těmito odkazy se robot vyhledávače po webu snáze pohybuje, což napomůže indexovatelnosti i SEO. [4]
 • Zabezpečení stránek prostřednictvím HTTPS
 • Responzivita: responzivní web, nebo také responzivní web design, zajišťuje, že jsou stránky optimalizovány pro různé druhy zařízení. To znamená, že se dobře zobrazují nejen na klasickém počítači, ale i na notebooku, mobilním telefonu nebo tabletu. [10]
 • Meta titulek (Title): každá stránka by měla mít svůj unikátní a výstižný titulek s použitím klíčových slov. Vyšší CTR (= míra prokliku z anglického click through rate) pak podpoří kvalitně a zajímavě napsaný meta popisek. [9]
 • Délka obsahu: kvalitní obsah je základ každé marketingové komunikace a o webu to platí obzvlášť. I když neexistují žádná závazná pravidla pro minimální délku obsahu, tak některé SEO testy prokázaly, že stránky s delším obsahem se ve výsledcích vyhledávání umisťují výše než ty s kratším obsahem. [4]

Off-page faktory

Faktory, které se nenacházejí na samotných stránkách, ale mimo ně, se označují jako off-page faktory. Off-page faktory nelze ovlivnit přímou úpravou na stránkách, ale označují se tak vnější vlivy, které působí na danou stránku. Jedná se tedy o něco, co lze udělat pro posílení webové prezentace přes ostatní webové stránky. Čím lepší jsou off-page faktory stránky, tím vyšší je i hodnocení v očích vyhledávačů a ty pak webovou stránku vypisují na lepší pozici ve výsledcích vyhledávání. [11] Jsou to především zpětné odkazy, které na konkrétní web vedou z jiných stránek, protože vyhledávače je považují za jakousi referenci. U zpětných odkazů je důležité, jak celkový počet, tak kvalita (= jak jsou hodnocené stránky, ze kterých míří). Výsledný efekt ovlivňuje i samotný tvar odkazu, zejména pak jeho anchor text (=jedno či více slov, která tvoří hypertextový odkaz na jinou stránku). V poslední době se přikládá stále větší význam sociálním signálům. Jedná se o zmínky na Facebooku, Twitteru, Google+ a dalších sociálních sítích, které se zabývají danými webovými stránky (sdílení článku apod.). [7]

Zakázané metody

Této části se také říká Black hat SEO a je brána jako podvodná. Tyto metody mohou krátkodobě zvýšit rank stránek, ale pokud je vyhledávač objeví, stránky penalizuje. Takto penalizované stránky mohou být dlouhodobě vyřazeny z výsledků vyhledávání.

Mezi zakázané metody patří:

 • skrytí obsahu: technika, jejímž cílem je zvýšit hustotu klíčového slova v textu stránky. Může mít mnoho podob: malé písmo, stejná barva písma a pozadí apod. Dalším způsobem může být překrytí textu obrázkem. Tato praktika se často špatně odhaluje.
 • cloaking: jde o metodu, kdy robotům vyhledávačů je nabízen jiný obsah než klasickým návštěvníkům. Pokud robot jakéhokoli vyhledávače navštíví webové stránky, je mu podstrčena kvalitní stránka z hlediska SEO faktorů. Tuto stránku si vyhledávač zaindexuje a přiřadí jí příslušný rank, který je mnohem vyšší. Pokud stránku navštíví běžný uživatel, zobrazí se mu stránka odlišná, často reklamního charakteru s vysokým konverzním poměrem.
 • link farms: jedná se o stránky, které obsahují veliké množství externích odkazů, které jsou na stránce pouze za účelem zvýšení indexu stránky. Linkovou farmou se může stát stránka, která obsahuje i kvalitní obsah, ale jenom její část (například pata stránky) obsahuje nadměrné množství externích odkazů.
 • doorway page: tato praktika je podobná cloakingu, s drobnými rozdíly. Doorway page je stránka, jejíž obsah je optimalizován pro roboty vyhledávačů. Měla by se proto umístit na vysokém místě ve výsledcích vyhledávání. Taková stránka je však optimalizována pro robota, ne pro uživatele. Využívá se proto přesměrování (většinou pomocí JavaScriptu, který vyhledávače neumí dobře rozpoznat) na cílovou stránku. Občas také tato stránka obsahuje výraznou reklamu, která má cílového návštěvníka na web přivést. Díky JavaScriptu je velice obtížné na tuto metodu strojově přijít. [8]

Odkazy

Reference

 1. UNGR, Pavel. Co je to SEO – optimalizace pro vyhledávače? (definice). Pavel Ungr [online]. 2014 [cit. 2021-07-21]. Dostupné z: https://www.pavelungr.cz/definice-co-je-seo/
 2. Mediální slovník. MediaGuru [online]. 2021 [cit. 2021-07-26]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/slovnik-a-mediatypy/slovnik/klicova-slova/seo-search-engine-optimalizace/
 3. 3,0 3,1 NOVÁK, Tomáš. Co je SEO? Optimalizace pro vyhledávače v 2021 (definice). Marketing Miner [online]. 2021 [cit. 2021-07-26]. Dostupné z: https://www.marketingminer.com/cs/blog/co-je-seo-optimalizace-pro-vyhledavace.html
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 NOVÁK, Tomáš. SEO příručka přežití. Buldok Marketing (definice). Marketing Miner [online]. [cit. 2021-07-27]. Dostupné z: https://www.buldok-marketing.cz/seo-prirucka-preziti
 5. SEO - optimalizace pro vyhledávače. NetDirect.cz [online]. 2021 [cit. 2021-07-26]. Dostupné z: https://www.netdirect.cz/clanek/622/seo--optimalizace-pro-vyhledavace
 6. BADA, Tomáš. Co znamená SEO a jak funguje? Výroba webových stránek - Tomáš Bada (definice). Marketing Miner [online]. [cit. 2021-07-27]. Dostupné z: https://www.vyrobawebu.cz/seo-optimalizace-2/co-znamena-seo-a-jak-funguje/
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 Co je SEO. Mioweb. Marketing Miner [online]. 2021 [cit. 2021-07-26]. Dostupné z: https://www.mioweb.cz/slovnicek/seo/
 8. 8,0 8,1 BRZEK, Tomáš. Webová aplikace pro online SEO analýzu webových stránek. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, 2012. 38 s. Vedoucí bakalářské práce: Ing. Mojmír Volf [cit. 2021-07-31]. Dostupné z: https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/12124/bc_23308.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 9. 9,0 9,1 Desatero pro kvalitní SEO a UX. h1.cz [online]. [cit. 2021-07-31]. Dostupné z: https://www.h1.cz/upload/678-desatero-pro-seo-a-ux.pdf
 10. Responzivní web: jak vypadá a proč ho mít. Active24 [online]. [cit. 2021-07-31]. Dostupné z: https://www.active24.cz/jak-na-tvorbu-webu/tvorba-stranek-pokrocila/responzivni-web-jak-vypada-a-proc-ho-mit
 11. FALADA, Tomáš. Optimalizace webových stránek (SEO). Praha: Bankovní institut vysoká škola Praha, Katedra informatiky a kvantitativních metod, 2015. 52 s. Vedoucí bakalářské práce: Ing. Lukáš Herout [cit. 2021-07-31]. Dostupné z: https://is.ambis.cz/th/tcy79/Optimalizace_webovych_stranek__SEO_.pdf

Doporučená literatura

 • Kubíček, Michal a Linhart, Jan. 333 tipů a triků pro SEO: [sbírka nejlepších technik optimalizace webů pro vyhledávače]. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010. 262 s. ISBN 978-80-251-2468-0.
 • Polzer, Jan. Drupal: podrobný průvodce tvorbou a správou webů. 2., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 276 s. ISBN 978-80-251-2214-3.
 • Rahmel, Dan. Joomla: podrobný průvodce tvorbou a správou webů. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010. 382 s. ISBN 978-80-251-2714-8.
 • Smička, Radim. Optimalizace pro vyhledáváče - SEO: jak zvýšit návštěvnost webu. Vyd. 1. Dubany: Jaroslava Smičková, 2004. 126 s. ISBN 80-239-2961-5.
 • Sirovich, Jaimie a Darie, Cristian. SEO v PHP: programujeme profesionálně. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008. 380 s. Programmer to programmer. ISBN 978-80-251-2083-5.
 • Grappone, Jennifer a Couzin, Gradiva. SEO = Search Engine Optimization: ovládněte SEO a získejte výhodu před konkurencí: optimalizujte své webové stránky pro vyhledávací servery: přiveďte na své stránky zákazníky dříve, než to udělá konkurence. Vyd. 1. Brno: Zoner Press, 2007. 328 s. Encyklopedie webdesignera. ISBN 978-80-86815-85-5.

Související články

Klíčová slova

SEO, optimalizace pro vyhledávače, vyhledavače