DOI

DOI (Digital Object Identifier) je trvalým identifikátorem digitálního objektu, který je využíván zejména ve sféře komerčních nakladatelů. DOI je od roku 2012 kodifikován mezinárodním standardem ISO 26324.

Vznik systému DOI

DOI byl vytvořen pro potřeby identifikace a komunikace digitálních objektů včetně jejich metadat a to zejména v prostředí sítě Internet. Systém DOI byl nejprve od roku 1996 rozvíjen Americkou asociací vydavatelů (American Association of Publishers, AAP) s podporou CNRI a vydavatelství Bowker. Od roku 1998 je řízen Mezinárodní nadací DOI (International DOI Foundation, IDF). Systém identifikátoru DOI vznikl na základě rozvíjených standardů pro směrování jmen (zejména Systému Handle) a také standardů projektu <indecs> (interoperability of data in e-commerce systems), který specifikoval popisná metadata. [1]

Užití

DOI je hojně využíván v komerční nakladatelské sféře pro popis digitálních objektů s libovolným obsahem (textové, zvukové, obrazové aj. informace a jejich kombinace). Systém DOI má význam pro oblast elektronického obchodu a pro správu autorských práv. DOI také dokáže sjednocovat identické digitální objekty s různými URL adresami, které se vyskytují na různých místech Internetu, v repozitářích nebo databázích s lokálními identifikátory. Může být dle konceptuálního modelu FRBR přiřazen různým bibliografickým entitám:

 • vyjádření tvůrčích děl (originální digitální text ve zdrojovém formátu, digitální záznam koncertu či divadelního představení, digitální soubor ve formátu VRML apod.),
 • zhmotnění děl (publikace - články, digitální knihy, digitální zvukový záznam na CD-Rom apod.),
 • v rámci metadatového záznamu je možné uplatnit také DOI pro abstrakce typu tvůrčí dílo

Struktura identifikátoru DOI

Syntax identifikátoru DOI vychází z identifikátoru HDL (Handle). Identifikátor může zahrnovat znaky kódování Unicode 2.0 (UCS-2, Unicode, verze 2.0). Identifikátor se skládá ze 2 základních částí oddělených lomítkem:

 • Prefix složený ze 2 částí oddělených tečkou:
  • Indikátor Adresáře (Directory Indicator) aktuálně obsahuje číslo 10.
  •  Registrující instituce (Registrant code)
 • Sufix je jedinečným pořadovým číslem identifikujícím bibliografickou entitu, které přiděluje organizace registrovaná v rámci systému DOI. Syntax a sémantiku si pro sufix určuje sama organizace (10.000X/ISBN-900512-44-0 - v sufixu příklad aplikace identifikátoru ISBN).
   • příklad:
    • 10.1000/182 (Manuál mezinárodní nadace DOI)
    • 10.1145/336597.336660 (stať z konf. sborníku publikovaná spol. ACM)
    • 10.1016/j.acalib.2006.04.004 (článek z časopisu Journal of Academic librarianship)

Mezinárodní nadace DOI a registrační agentury

Celý systém DOI je řízen a spravován Mezinárodní nadací DOI (IDF), která má na starosti správu nad dílčími registračními agenturami DOI. Registrační agentury přidělující prefixy jednotlivým institucím. [1]

CrossRef

Patrně nejvýznamnější oficiální registrační agenturou je komerčně přístupný systém CrossRef, který byl zprovozněn v roce 2000 neziskovou a nezávislou Asociací pro mezinárodní propojování vydavatelů (Publishers International Linking Association, PILA). Posláním kolaborativní sítě je online propojování vědeckých publikací - tedy zlepšit přístup. Systém za účelem propojování záznamů umožňuje zúčastněným vydavatelům sdílet metadata dokumentů. Identifikátor DOI je v tomto systému důležitým nástrojem. DOI je vydavateli přidělován všem článkům, kapitolám knih i celým dokumentům registrovaným systémem CrossRef. Systémem CrossRef je spojuje se základními metadaty (včetně abstraktu, citací) a s URL identifikovaného objektu, které vydavatelé ukládají v definovaném formátu XML do databáze MDDB systému CrossRef. V rámci vyhledávacích procesů je využívána směrovací služba Mezinárodní nadace DOI. Systém integroval také identifikátory OpenURL. [1]

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 BRATKOVÁ, Eva. Síť trvalých identifikátorů informačních entit [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, prosinec 2007 [cit. 2016-05-15]. 53 s. Formát PDF. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z: http://texty.jinonice.cuni.cz/.

Doporučená literatura

 • BRATKOVÁ, Eva. Síť trvalých identifikátorů informačních entit [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, prosinec 2007 [cit. 2016-05-15]. 53 s. Formát PDF. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z: http://texty.jinonice.cuni.cz/.
 • CELBOVÁ, Ludmila. DOI. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2016-06-14]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000525&local_base=KTD.
 • ISO 26324:2012. Information and documentation - Digital Object Identifier (DOI) system. 1st ed. Geneva: ISO, 2012.

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

trvalé identifikátory, mezinárodní normy a standardy, DOI, digitální objekty