Státnicové okruhy pro SZZK pro studenty, kteří nastoupili do studia v akademickém roce 2019/2020 a později - magisterské studium

Informační věda (povinný okruh)

A1 Vymezení informační vědy. Vysvětlete, čím se zabývá informační věda, jaké jsou její základní disciplíny a jak se liší od počítačové vědy. Objasněte, jaké jsou základní metody výzkumu informační vědy a jakým způsobem od sebe odlišuje základní znalostní oblasti pomocí tzv. informační pyramidy
A2 Historie informační vědy. Popište, jak se historicky vyvíjela vědecká a filosofická koncepce práce s informacemi. Jaké osobnosti a koncepty jí ovlivnily především ve 20. století a jaký měly vliv na současnou podobu (stav) informační vědy? Uveďte konkrétní příklady nerealizovaných návrhů technologií, které ovlivnily současné pojetí zpracování informací
A3 Informace. Definujete teorie informace v pojetí C. Shannona a A. Kolmogorova. Popište Shannonovo komunikační schéma a vysvětlete, jak se vztahuje k pojmu entropie. Vysvětlete, jak je definován algoritmus a jaká je jeho úloha v tzv. algoritmické teorii informace. Jaký je rozdíl mezi nahodilostí, entropií a komplexitou v kontextu teorie informace?
A4 Informační studia a informace v širším slova smyslu. Co jsou informační studia? O jaké oblasti rozšiřují své zkoumání informační studia oproti informační vědě, jak se liší jejich oblast metodologická a oblast aplikací poznatků? Jaké jsou oblasti působení tzv. informační politiky a jaké problémy řeší?
A5 Organizace informací. Jaké jsou základní problémy organizace informací? Definujte pojem doménová analýza a popište její význam pro organizaci informací. Jaký je význam doménových expertů? Co jsou to tzv. ontologie? Uveďte příklady využití technologií vycházejících z ontologií v prostředí internetu
A6 Bibliometrie, scientometrie a jejich účel. Empirický zákona jeho role v bibliometrii a scientometrii. Uveďte nejdůležitější metriky scientometrie a vysvětlete jejich princip
A7 Informační chování. Definujte pojem informační chování a uveďte, jakými způsoby se jím zabývají informační studia. Jaké základní druhy informačního chování se obvykle uvádějí a jak se od sebe liší?
A8 Data mining. Jaké jsou základní data miningové postupy, jaká je jejich podstata a k čemu slouží? Uveďte příklady využití data miningu v prostředí současného webu
A9 Informační bezpečnost. Vymezte, čemu se věnuje oblast tzv. informační bezpečnosti a uveďte její základní podoblasti. Popište, co je autorizace, autentizace a nepopiratelnost a v čem spočívá jejich důležitost pro informační bezpečnost. Co je to kryptografie a jaká je její role v informační bezpečnosti?
A10 Informační společnost. Definujte, co je informační společnost a z jakých teoretických přístupů toto vymezení vychází. Popište, jaké jsou základní problémy, které s sebou přerod do informační společnosti přináší ve společenském kontextu?
A11 Teorie modelů a modelovací sémiotika. Definujte, co je to sémiotika? Jaké jsou její základní školy. Vysvětlete jejich základní pojmy. Popište, co je principem modelování a osvětlete postavení modelovací sémiotiky v rámci informační vědy
A12 Informační etika. Definujte obecně pojem informační etiky a její základní témata. Jaké jsou základní etické zákony formulované L. Floridim? Jak se odlišuje informační etika od počítačové? Co znamená pojem globální etika v tomto kontextu?
A13 Informace a právo. Jaké jsou základní právní aspekty zpracování informací? Jaké znáte licence upravující autorská práva k software? Jakými právními předpisy se řídí práce s osobními údaji v rámci Evropské unie a České republiky? Co je to tzv. právo být zapomenut a jak je technicky realizován jeho výkon?
A14 Co jsou dějiny knihy? Vyložte základní principy Darntonova „knižního komunikačního okruhu“ a jeho kritiky (Adams & Barker). Zvažte možnosti a limity aplikace daných modelů na analýzu produkce a recepce tištěných a elektronických knih v 21. století
A15 Vysvětlete přínos nového materialismu pro analýzu knižní kultury, včetně potencionálních omezení, která tento přístup implikuje
A16 Charakterizujte pojmy mediální archeologie a mediální ekologie a stručně shrňte přínos jejích klíčových představitelů pro analýzu současné komunikace a médií
A17 Pojednejte klíčové okamžiky historie výzkumu umělé inteligence (počátky, směry a paradigmata)
A18 Vysvětlete základní principy expertních systémů (báze znalostí, inferenční mechanismus, neurčitost, vysvětlovací funkce)
A19 Popište formy reprezentace znalostí (pravidla, rámce, sémantické sítě)
A20 Popište rozhodovací tabulky (struktura, překrytí rozhodovacích pravidel, konzistence, úplnost)
A21 Vysvětlete proces konstrukce rozhodovacích stromů (z rozhodovacích tabulek a z dat, využití principu snižování entropie)
A22 Uveďte základní typy výzkumu (kvalitativní vs. kvantitativní, analytický vs. deskriptivní, základní vs. aplikovaný) s příklady. Vyjmenujte základní výzkumné metody. Popište proces plánování výzkumné studie, vysvětlete roli hypotéz ve výzkumu
A23 Dotazovací metody. Popište základní rozdělení dotazovacích metod a popište je na podrobných příkladech. Uveďte hlavní zásady tvorby dotazníku
A24 Experiment. Popište základní rozdělení experimentálních metod a popište je na podrobných příkladech. Uveďte hlavní zásady při plánování a realizaci experimentální studie. Popište princip závislé a nezávislé proměnné
A25 Analýza dat. Popište hlavní přístupy k analýze dat a popište je na podrobných příkladech. Uveďte hlavní zásady při plánování a realizaci studie využívající metod analýzy dat

Knižní kultura (volitelný okruh)

B1 Papír a kniha jako kulturní a civilizační fenomény. Úkoly a cíle oboru „knižní kultura“
B2 Tištěná kniha jako zboží určené ke čtení, způsoby a vývoj distribuce (včetně veletrhů v Německu) a recepce
B3 Struktura tištěné knihy s přihlédnutím k tzv. paratextům
B4 Kulturní a politická role tiskaře jako editora, překladatele, autora, nakladatele a knihkupce
B5 Vznik a vývoj nakladatelství v Českých zemích a zahraničí do roku 1800, vliv nakladatelství na kvalitu a kvantitu knižní produkce
B6 Cenzura jako politický, kulturní a sociologický fenomén 16. – 19. století
B7 Tiskové písmo, dekor a ilustrace jakožto vizualizační a kognitivní prostředky čtenářského procesu
B8 Grafické techniky knižní ilustrace pořizované „z výšky“, „z hloubky“ a „z plochy“.
B9 Text, ilustrace a knižní vazba 15. století v Českých zemích a v zahraničí, společné tendence a individuální jevy
B10 Text, ilustrace a knižní vazba 16. století v Českých zemích a v zahraničí, společné tendence a individuální jevy
B11 Text, ilustrace a knižní vazba 17. – 18. století v Českých zemích a v zahraničí, společné tendence a individuální jevy
B12 Tisky pro jednotu bratrskou a role ivančicko-kralické Tiskárny bratrské
B13 Vliv melantrišsko-adamovské dynastie na intelektualizační proces české společnosti
B14 Role Tiskárny jezuitské v protireformačním procesu 17. a 18. století
B15 Počátky českého novinářství, role Matěje Václava Krameria
B16 Bohumil Haase a Ferdinand Schönfeld, industrializace knižní výroby 19. století
B17 Tzv. knížky lidového čtení a kramářské tisky, jejich typografická a recepční specifika
B18 Rukopisná kniha kodexového typu, její materiální stránka a funkce ve středověké a raněnovověké společnosti
B19 Rukopisná písma od středověku do 20. století (jejich vývoj a užití)
B20 Knihovny a čtenářství v evropském a českém středověku
B21 Knihovny a čtenářství v 16. století
B22 Metody výzkumu knižní kultury (tradiční i v rámci digital humanities)
B23 Knihovna v systému osobní a rodové reprezentace raně novověké šlechty
B24 Měšťanské knihovny v raném novověku
B25 Typologie provenienčních záznamů a značek a jejich specifika
B26 Knihovny, půjčovny knih, čtenářské spolky a čítárny novin a časopisů v 18. a 19. století
B27 První knihovní zákon a československé knihovnictví v letech 1918-1948

Informační technologie, zdroje a služby (volitelný okruh)

C1 Architektura IS/ICT: a) technologická vrstva (hardware, sítě, internet, protokol TCP/IP, OSI model), b) aplikační vrstva (třívrstvá architektura, typy informačních systémů), c) vrstva prostředí (znalosti, legislativa, ekonomické prostředí)
C2 eGovernment: a) Rozvoj ICT služeb veřejné správy a základní registry, b) GDPR a ochrana osobních údajů
C3 Informační systémy v podniku: a) funkcionalita a komponenty podnikových IS, b) operativní, taktická, strategická úroveň podnikových IS
C4 Procesní a datové modelování: a) procesní modelování, UML, b) datové modelování, princip tří architektur, normalizace dat, SQL
C5 Datová analytika: a) proces analýzy dat (data mining, zpracování, analýza a prezentace dat), b) použití, nástroje, možnosti a trendy
C6 Digital humanities: definice pojmu a charakteristika současného diskursu v této oblasti (včetně vztahu k informační vědě)
C7 Hlavní metody výzkumu digital humanities, jejich zapojení do tradičního humanitního a společenskovědního výzkumu
C8 Vytváření infrastruktur a digitální nástroje pro spolupráci v rámci digital humanities
C9 Problematika vizualizace dat v kontextu digital humanities
C10 Uveďte, co je relevance, relevantní informace, jaké druhy relevance rozeznáváme? Co je pertinence a co ovlivňuje její stanovení?
C11 Rešeršní strategie. Co jsou analytické a intuitivní rešeršní strategie, použití klíčových slov a výrazů tezauru při vyhledávání, vyhledávání ve fulltextových databázích v porovnání s bibliografickými databázemi
C12 Informační chování při hledání informací. Jaké hlavní problémové okruhy pokrývají nejznámější modely informačního chování při hledání informací? Jaké hlavní faktory mohou ovlivňovat hledání/vyhledávání informací?
C13 Charakterizujte vyhledávání v rámci jednoho z následujících oborů: medicína, chemie, duševní vlastnictví, právo, competitive intelligence. Uveďte, jaké typy databází jsou nejčastěji používány, jaké jsou speciální způsoby vyhledávání, typické selekční jazyky nebo jakékoliv jiné charakteristiky dané oblasti, které souvisejí s vyhledáváním informací
C14 Vysvětlete principy optimálního kódování informačního zdroje
C15 Samoopravné kódování a přenos zpráv informačním kanálem
C16 Symetrické šifrování – historie a novodobé standardy
C17 Šifrování s veřejným klíčem – podstata a využití
C18 Vysvětlete principy značkovacích jazyků. Jazyky HTML, XML
C19 Popište prvky konceptuálního modelu. Pojednejte proces překlopení konceptuálního modelu do datového modelu
C20 Základní extensionální model formální sémantiky
C21 Základní prvky datového modelu, specifikace úlohy primárních a cizích klíčů (vlastnosti, vztahy)
C22 Definiční část jazyka SQL, deklarace primárních a cizích klíčů, klauzule NOT NULL
C23 Manipulační část jazyka SQL (INSERT, UPDATE, DELETE), příkaz SELECT, klausule NOT IN a GROUP BY
C24 Digitální knihovny v oblasti vědy, výzkumu a inovací – charakteristika vybraných zástupců z mezinárodního i národního prostředí
C25 Komerční digitální knihovny zahraničních nakladatelů a jejich služby pro vědu, výzkum a inovace (SpringerLink, Wiley Online, Elsevier) – charakteristika vybraných zástupců
C26 Repozitáře vysokoškolských prací – charakteristika vybraných zástupců z mezinárodního i národního prostředí
C27 Citační nástroje v digitálních knihovnách a repozitářích – příklady užití pro hodnocení vědy
C28 Digitální knihovny v oblasti kulturního dědictví – výběr a charakteristika dvou zástupců
C29 Pojem e-science/e-research, cyklus komunikace vědeckých informací v digitálním prostředí
C30 Fenomén open access, hlavní rysy, zelená x zlatá cesta, role open access pro rozvoj vědy, výzkumu a inovací
C31 Charakterizujte problematiku výzkumných dat a jejich ukládání a zpřístupnění, charakteristika vybraného repozitáře výzkumných dat.
C32 Metodika hodnocení vědy v ČR – charakteristika procesu hodnocení vědy v ČR na základě platné metodiky

Kurátorství a správa sbírek (volitelný okruh)

D1 Management a leadership v knihovně: rozvoj týmu, management změny (teoretická východiska a uplatnění v praxi)
D2 Design a kvalita služeb v knihovnách a informačních institucích: metody designu služeb, vybrané metody hodnocení kvality služeb, příklady z České republiky i ze zahraničí
D3 Strategické a koncepční dokumenty v oblasti knihovnictví: účel tohoto typu dokumentů, definice nejvýraznějších trendů a charakteristika vybraných aktuálních dokumentů (v České republice i v zahraničí)
D4 Financování knihoven v České republice: dle typu knihoven, vícezdrojové financování, základní složky rozpočtu knihovny
D5 Organizační struktura knihovny a organizace práce: základní dokumenty knihovny, pracovní procesy a postupy
D6 Teoretické modely řízení změny a způsoby jejich využití na projektech
D7 Smlouvy na projektech IT: typy, struktura, formální požadavky
D8 Smlouvy na projektech v IT z pohledu dopadů občanského zákoníku
D9 Agilní metody projektování. Principy, role, organizace a nástroje
D10 Výběrová řízení na implementaci informačních systémů v organizaci: jejich příprava a realizace
D11 Proces řízení a typologie projektových rizik
D12 Definice pojmu digitální ochrana. Referenční rámec OAIS a ochranná metadata PREMIS
D13 Hlavní metadatové a datové formáty pro digitální archivaci a zpřístupnění
D14 Důvěryhodný repozitář: audity a certifikace
D15 Softwarové nástroje v oblasti digitální ochrany a jejich využití
D16 Definujte pojmy sbírka a historický knihovní fond
D17 Legislativa týkající se historického knihovního fondu a sbírkového fondu
D18 Evidence sbírkového fondu (její různé stupně)
D19 Konzervování a restaurování knihovního fondu
D20 Problematika klimatických podmínek v depozitáři historického knihovního fondu

Informační a mediální gramotnost (volitelný okruh)

E1 Popište a vysvětlete hlavní modely informační a mediální gramotnosti
E2 Popište hlavní úkoly a principy vzdělávání k mediální gramotnosti. Rozdělte úkoly a principy podle typu žáků v rámci celoživotního vzdělávání
E3 Popište hlavní úkoly a principy vzdělávání k informační gramotnosti. Rozdělte úkoly a principy podle typu žáků v rámci celoživotního vzdělávání
E4 Aktuální výzkumné směry v oblasti mediální gramotnosti. Popište závěry hlavních studií o stavu mediální gramotnosti u dnešní populace. Věnujte se rozdílným věkovým kategoriím, akcentujte hlavní trendy
E5 Role knihoven ve vzdělávání dle jednotlivých typů knihoven a v kontextu dalších vzdělávacích institucí
E6 Fenomén čtenářství v současné společnosti: rozvoj, proces čtení, poruchy čtení
E7 Významné výzkumy v oblasti čtenářství: příklady z České republiky i ze zahraničí, interpretace výsledků
E8 Koncept informační gramotnosti: vývoj pojmu, společenský kontext, vybrané domácí i zahraniční aktivity a strategické dokumenty z České republiky a zahraničí
E9 Informační a mediální výchova jako součást vzdělávacích programů základních a středních škol. Současný stav, trendy, problémy a omezení
E10 Školní knihovna: úloha, možnosti zapojení do výuky, situace v České republice, příklady zahraniční dobré praxe
E11 Vysokoškolská knihovna: úloha, uživatelská základna, specifické služby, podpora vědy a výzkumu
E12 Specializované knihovny a informační instituce (jiné než vysokoškolské) a jejich role v podpoře vědy a výzkumu
E13 Biblioterapie: definice pojmu, možnosti a limity využití, klíčové osobnosti a vybrané projekty
E14 Elektronická čtecí zařízení – formáty, psychologicko-ergonomické aspekty, vliv na čtenářství
E15 Pojednejte a začleňte do kontextu následující pojmy: uživatelská rozhraní, user-centered design, user experience a UX strategy
E16 Představte metody inspekčního hodnocení použitelnosti
E17 Představte metody uživatelského hodnocení použitelnosti
E18 Představte vybrané psychologické přístupy interakčního designu
E19 Představte základní kroky inovačního procesu ODI
E20 Přístupnost digitálního obsahu z pohledu osob se specifickými zdravotními potřebami