Repozitáře vysokoškolských prací – charakteristika vybraných zástupců z mezinárodního i národního prostředí

Základní definice

Digitální repozitáře

Dle definice TDKIV je digitální repozitář informační systém určený k digitální archivaci, tj. zajišťující uložení, ochranu, integritu, autenticitu a zpřístupnění digitálních dokumentů v dlouhodobém horizontu. [1] Jedním takovým možným repozitářem je repozitář zpřístupňující vysokoškolské práce. Univerzity je využívají k ukládání bakalářských, diplomových, kandidátských a habilitačních prací nebo také dizertací. Repozitáře vysokoškolských prací u nás v České republice využívá například Univerzita Karlova v Praze (systém DigiTool), Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, Univerzita Pardubice, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem či Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, které využívají systém DSpace. Pokud vysoká škola do úložiště nepřispívá, mívá své práce uložené v knihovně a lze je nalézt v knihovním katalogu nebo ve speciálním souboru dat na stránkách univerzity. Podstatný je způsob, jakým práce zpřístupňuje, to znamená, zda jsou práce přístupné všem zájemcům, pouze registrovaným uživatelům anebo jen z internetové sítě v knihovně univerzity. [2]

Specifika dle zákona

Definice vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP)

Dle zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách je vysokoškolská kvalifikační práce taková práce, jejímž zpracováním student při obhajobě prokazuje nabyté zkušenosti, které získal během studia. Může se jednat o bakalářskou, diplomovou, rigorózní, disertační anebo habilitační práci. Takováto práce obsahuje výsledky vědecké, výzkumné, vývojové nebo umělecké činnosti. Prochází obhajobou (recenzním řízením) a není publikována. [3]

Autorský zákon

Co se týká autorského zákona a zveřejňování VŠKP, tak do roku 2006 byly práce většinou neveřejné. V rámci Autorského zákona 216/2006 § 37 Knihovní licence - do práva autorského nezasahuje knihovna, archiv, muzeum, galerie, škola, vysoká škola a jiné nevýdělečné školské a vzdělávací zařízení půjčuje-li originály nebo rozmnoženiny obhájených diplomových, rigorózních, disertačních a habilitačních prací na místě samém, a to výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia, pokud takové užití autor nevyloučil. [3]

Repozitáře vysokoškolských prací z národního prostředí

NUŠL

NUŠL - logo

Národní úložiště šedé literatury (NUŠL) je služba Národní technické knihovny (NTK), jejímž hlavním cílem je zvýšení viditelnosti, zpřístupňování, ukládání a archivace tzv. šedé literatury. Hlavními součástmi NUŠL je vyhledávač šedé literatury a digitální repozitář. [4] NUŠL vznikl za podpory Ministerstva kultury v rámci projektu Digitální knihovna pro šedou literaturu, na jehož řešení se spolupodílela NTK a Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedle samotného provozu systému je důležitým cílem NUŠL také podpora odborné diskuse o šedé literatuře. K té velkou měrou přispívá každoročně pořádaná Konference o šedé literatuře a repozitářích. [4] Zásadním druhem šedé literatury jsou vysokoškolské kvalifikační práce, tj. bakalářské, magisterské, disertační a habilitační. Na vysoké škole vznikají i další druhy šedé literatury jako např. výroční zprávy, výzkumné zprávy, studie, analýzy i výzkumné a grantové zprávy. Konkrétní stránky NUŠL jsou dostupné zde.

NUŠL nabízí všem uživatelům:

 • bezplatný online přístup k informacím o šedé literatuře v ČR;
 • intuitivní jednoduché vyhledávání;
 • informace o umístění a dostupnosti dokumentů. [4]

Základní informace o repozitáři NUŠL:

 • Provozovatel: Národní technická knihovna (NTK)
 • Časové hledisko: vznikal v rámci projektu "Digitální knihovna pro šedou literaturu" v letech 2008 - 2011
 • Provozován v softwaru: Invenio, který byl vyvinut jako open source ve švýcarském CERNu
 • Rozhraní: dostupné v českém a anglickém jazyce
 • Identifikátor: PID (Persistentní identifikátory)
 • umožňuje bezplatný online přístup k informacím o šedé literatuře v ČR
 • poskytuje informace o umístění a dostupnosti dokumentů
 • indexační a vyhledávací systém Elasticsearch
 • záznamy mají minimum povinných polí dle (Dublin Core)

THESES

Theses.cz - logo

Theses.cz slouží jako databáze vysokoškolských prací a zároveň i jako systém k odhalování plagiátů. Jsou do ní zapojeny vysoké a vyšší odborné školy z České republiky a ze Slovenska. Jsou mezi nimi školy veřejné, soukromé i státní. Zároveň se jedná o registr prací. Metadata a informace o pracích mohou být veřejně vyhledatelné. Škola rozhoduje sama o tom, komu zpřístupní metadata a plné texty prací. Ty může zpřístupnit buďto všem na internetu, studentům či pracovníkům školy, případně nikomu. [5] Tento formát není českým objevem, vychází z koncepce Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD). [2] Práce je možné do Theses vkládat hromadně nebo individuálně. V případě hromadného vkládání je systém napojen na lokální systém školy, z něhož dochází k automatickému importu dat. Při individuálním vkládání prací k napojení na lokální systém školy nedochází. Práce jsou do systému vkládány individuálně osobami, které k tomu mají daná práva. Může jít kromě správce systému o učitele, referenty studijního oddělení, další pracovníky nebo studenty školy. Systém zpracovává dokumenty vložené ve všech běžných formátech dokumentů (PDF, DOC, XLS, PPT, TeX, ODF, RTF, TXT, …). Systém umožňuje mimo jiné též zálohování, archivaci a kontrolu dokumentů antivirovým programem. Mezi další nabízené služby patří tematické vyhledávání v pracích, automatický převod prací do PDF a TXT (včetně rozpoznání textů, tzv. OCR), komunikační nástroje (diskusní fóra a informační vývěsky pro vzájemné konzultace v této oblasti) aj. [5] Webové stránky THESES jsou dostupné zde.

Základní informace o repozitáři THESES:

 • Provozovatel: Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně
 • Časové hledisko: 2008 - součastnost
 • Historie: původně se jednalo o národní projekt se 17ti členy v podobě českých veřejných vysokých škol. Časem se zapojily i soukromé vysoké školy a vysoké školy ze Slovenské republiky. Systém je otevřený pro všechny zájemce. V roce 2009 Theses.cz získal cenu Inforum za významný počin v oblasti elektronických zdrojů.
 • Zapojených institucí: 61
 • Počet prací: 877 236
 • Registr má dvě části – veřejnou a neveřejnou. Do neveřejné části se mohou přihlašovat pouze členové zapojených univerzit skrze ověření identity eduID. Ti mohou vkládat do sytému vybrané práce. V rámci veřejné části je možné vyhledávat, přístup k full textu.
 • Pro veřejnost jsou zpřístupněny záznamy o pracích, případně jejich plné texty a vyhledávání mezi nimi.

Repozitáře vysokoškolských prací z mezinárodního prostředí

OpenGrey

Open Grey - logo

OpenGrey je multioborová evropská databáze šedé literatury, kterou provozuje Ústav vědeckých a technických informací Francouzského národního centra pro vědecký výzkum (INIST-CRNS). Pokrývá dokumenty z oblasti vědy, technologie, biomedicíny, ekonomie a společenských a humanitních věd. Informuje uživatele o dostupnosti dokumentů a podmínkách přístupu k papírové podobě dokumentu. OpenGrey používá pro databázi vyhledávač Exalead, přičemž vlastní vývoj uživatelského rozhraní je založen na softwaru PHP a MySQL. Exalead nabízí výkonné vyhledávací dotazy i fasetové vyhledávání. Uživatelské rozhraní bylo navrženo pomocí PHP frameworku Pxxo. Webové stránky OpenGrey jsou dostupné zde.

Základní informace o repozitáři Open Grey:

 • Počet záznamů: přes 700 000 záznamů
 • Typy dokumentů: technické a výzkumné zprávy, disertační práce, konferenční sborníky, oficiální publikace atd.
 • Největší přispěvatelé: Velká Británie, Francie a Německo
 • Časové hledisko: 1980 - současnost
 • Správce databáze: francouzský Institut de l'Information Scientifique et Technique (INIST)
 • Formát zobrazení: HTML a PDF, možnost exportu záznamů ve formátu XML, Zotero
 • Vznik: pod názvem SIGLE vznikla v roce 1980 (provozovatel STN International)
 • Vyhledávač: Exalead
 • Spolupráce: GreyNet, NUŠL
 • Využívá OAI-PMH protokol
 • Volný přístup k záznamům a dokumentům [6]

NDLTD

NDLTD - logo

Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) slouží k vyhledávání diplomových a disertačních prací z univerzit po celém světě. Systém tvoří 50 institucionálních členů z celého světa, 1 konsorcium z USA a 18 individuálních členů. Umožňuje volný přístup k dokumentům. Konkrétní stránky NDLTD jsou dostupné zde. Systém automaticky sleduje návštěvnost, která je značná a z celého světa. Aktivity NDLTD se zaměřují na vysoké školy, knihovny, fakulty a postgraduální studenty s cílem podporovat celosvětově tvorbu, indexování, archivaci, rozšiřování a vyhledávání ETD. NDLTD se snaží podporovat vzdělávání a výuku, zejména umožnit studentům prezentovat své práce v elektronické formě, používat digitální knihovny a pochopit problémy publikování. [7]

Základní informace o repozitáři NDLTD:

 • Počet záznamů: 5 500 000
 • Časové hledisko: 1996 - současnost
 • Provozovatel: Virginská polytechnická univerzita a státní knihovna
 • Uživatelská základna: výzkumníci, studenti, učitelé
 • Vyhledávací systém: Global ETD Search v jednoduchém a pokročilém rozhraní formát PDF a XML. Metadatové záznamy mohou libovolné informační služby sklízet přes protokol OAI-PMH a také z databáze služby XTCat NDLTD. [8]

Odkazy

Reference

 1. CUBR, Ladislav, HAVLOVÁ, Jaroslava. Digitální repozitář. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2021-10-26]. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000014292&local_base=KTD.
 2. 2,0 2,1 Repozitáře vysokoškolských prací. Informační výchova na UTB ve Zlíně [online]. [cit. 2021-10-26]. Dostupné z: https://iva.k.utb.cz/lekce/repozitare-vysokoskolskych-praci/
 3. 3,0 3,1 MACH, Jan. Repozitáře vysokoškolských kvalifikačních prací / ETD repositories. slideshare.net [online]. 2014 [cit. 2021-10-25]. Dostupné z: https://www.slideshare.net/machj/repozite-vysoko
 4. 4,0 4,1 4,2 Národní úložiště šedé literatury [online]. 2018 [cit. 2021-10-25]. Dostupné z: https://nusl.techlib.cz/cs
 5. 5,0 5,1 O Theses. theses.cz [online]. [cit. 2021-10-25]. Dostupné z: https://theses.cz/about_theses.pl
 6. About OpenGrey. OpenGrey [online]. [cit. 2021-10-27]. Dostupné z: http://www.opengrey.eu/
 7. Networked Digital Library of Theses and Dissertations [online]. [cit. 2021-10-27]. Dostupné z: http://www.ndltd.org/
 8. Networked Digital Library of Theses and Dissertations [online]. [cit. 2021-10-27]. Dostupné z: http://www.ndltd.org/

Doporučená literatura

 • CUBR, Ladislav. Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2010. 154 s. ISBN 978-80-7050-588-5.
 • ROSENTHAL, Colin a kol. Průvodce plánem důvěryhodného digitálního repozitáře (PLATTER). 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2009. 51 s. ISBN 978-80-7050-569-4.
 • CELBOVÁ, Ludmila et al. Archivace webu. 1. vyd. Praha: Národní knihovna ČR, 2008. 45 s. ISBN 978-80-7050-562-5.
 • KUNA, Martin et al. Digitální archiv Archeologického ústavu v Praze: uživatelská příručka. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2007. [14] s. ISBN 978-80-86124-83-4.
 • ŠKOPÍK, Michal. Digitální konverze a archivace audiovizuálních a fotografických archivů: teorie a praxe digitalizace moderního audiovizuálního archivu. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2010. 55 s. ISBN 978-80-87261-42-2.

Související články

Klíčová slova

repozitáře vysokoškolských prací, repozitáře, vysoká škola, vysokoškolská práce, digitální repozitář