Rodina modelů FRBR. Popište vývoj modelů rodiny FRBR. Vyberte si dva z modelů a charakterizujte jejich entity, atributy a vztahy.

Modely rodiny FRBR jsou modely tzv. Bibliografického universa (svět informačních zdrojů). Jedná se o určitý výsek reality, neboli podmnožinu Informačního universa (informační věda). Tato realita pracuje pouze s fixovanými informacemi. Zabývá se informací jako takovou - jak ji zapsat a zpracovat.

Patří sem konceptuální modely:

 • FRBR
 • FRAD
 • FRSAD
 • FRBRoo

Většina z nich je tvořena tzv. E-R metodou (Entity-relationship).

Modely

Katalogizační teorie je od 90. let 20. století stavěna na základech konceptuálních modelů. Prvkem, který reprezentuje objekty bibliografického popisu v modelech, jsou entity.[1]

FRBR

Jeden z hlavních modelů bibliografického universa. Functional Requirements for Bibliographic Records neboli Funkční požadavky na identifikační záznamy (FRBR) je modelem formální identifikace. Vznikl v rámci studie, která byla zadána na semináři o bibliografických záznamech ve Stockholmu roku 1990 a vydána v roce 1998. Předpokladem studie byl nárůst počtu i druhů dokumentů, a tedy snaha o jejich rychlé zpracování. Dopady studie - Národní bibliografie, katalogizační instrukce, modelování AKS (automatizované systémy). Studie byla přeložena do českého jazyka až v roce 2002. Je vybudován na principu E-R metody (ERA model - Entity-relationship-attribute), obsahuje tedy entity, atributy a vztahy.

Definice funkčních požadavků na identifikační záznamy:

 • vyhledání entity
 • určení entity
 • výběr entity
 • získat přístup k entitě

Entity

Model definuje 3 skupiny entit.

1. Skupina - WEMI :

Entity první skupiny reprezentují rozdílné aspekty uživatelských zájmů o výsledky intelektuálního nebo uměleckého snažení. Zkratka WEMI reprezentuje tyto 4 entity první skupiny:

 • WORK (entita díla)
 • EXPRESSION (entita vyjádření)
 • MANIFECTION (entita provedení)
 • ITEM (entita jednotky)

Dílo a vyjádření reflektují intelektuální nebo umělecký obsah. Provedení a jednotka reflektují fyzickou formu. Entity mezi sebou mají primární vztahy. Dílo je realizováno pomocí vyjádření, vyjádření je ztělesněno provedením, provedení je ilustrováno jednotkou.

 • WORK (Dílo):

Tato entita je v rámci modelu vnímána tak, že nemá fyzickou formu, jde pouze o abstraktní intelektuální nebo umělecký výtvor.

 • EXPRESSION (Vyjádření):

Opět entita, která je v rámci modelu vnímána pouze abstraktně. Jde o znakové vyjádření obsahu (např. textové, hudební, video, notové...). Jedno dílo může mít dvojí vyjádření - notové + hudební. Je to tedy realizace díla ve formě numerické, alfanumerické, alfabetické, hudební či choreografické notace zvuku, obrazu, objektu či pohybu. Může být i kombinace takových forem. Změna formy znamená nové vyjádření

 • MANIFECTION (Provedení):

Entita reprezentuje všechny jednotky daného vydání díla nejen jeden kus. Je zde široká škála nosičů děl.

 • ITEM (Jednotka):

Entita jednotlivého exempláře provedení, konkrétní entita.

Další vztahy:

 • dílo : vyjádření 1:N
 • vyjádření : provedení N:N
 • provedení : jednotka 1:N

2. skupina:

Obsahuje 2 entity:

 • Osoba
 • Korporace

Reprezentují entity zodpovědné za intelektuální nebo umělecký obsah, výrobu a distribuci nebo dozor nad entitami z první skupiny.

Vztahy: Osoba nebo korporace ...

 • ... vytváří dílo
 • ... realizuje vyjádření
 • ... vyrábí provedení
 • ... vlastní jednotku

3. skupina:

Reprezentují doplňkovou sadu entit. která slouží jako předmět díla = obsah a téma

 • Pojem (abstraktní představa nebo myšlenka)
 • Objekt (hmotný předmět)
 • Místo (lokace)
 • Akce / Událost (činnost nebo událost)

Vztahy

 • dílo, vyjádření, provedení, jednotka
 • osoba, korporace
 • pojem, objekt, místo, akce/událost

Předmětem díla mohou být všechny entity modelu.

Vztahy nižší úrovně:

 • dílo : dílo (dílo může pojednávat o jiném dílu - recenze, posloupnost, návaznost, adaptace, díla stejného názvu, překlad...)

Atributy

Vlastnosti asociované s entitami. Slouží jako prostředky, kterými uživatelé formulují svoje dotazy. Díky nim dokážeme entity identifikovat.

Příklady:

 • dílo - název, rok vytvoření díla
 • vyjádření - název, forma (text, zvuk...)
 • provedení - nakladatel, rok vydání, název, forma (globus, kniha, CD...)
 • jednotka - ID
 • autor - jméno, rok narození/úmrtí
 • korporace - název

Příklady možných identifikátorů:

FRAD

Konceptuální model Functional Requirements for Authority Data neboli Funkční požadavky na autoritní data (FRAD) zpracovává pouze autoritní data, tzn. názvy děl a autorů. Narozdíl od FRBR je zde jméno samotnou entitou. Modeluje proces katalogizace a tím se vymyká ostatním modelům. Oficiální verze studie byla publikována roku 2009 a do českého jazyka nikdy oficiálně přeložena nebyla.

Entity

 • Osoba
 • Rodina
 • Korporace
 • Jméno
 • Identifikátor

Centrálními entitami jsou entity odpovědné za tvorbu díla, realizaci vyjádření, výrobu provedení či vlastnictví jednotky. Entitami mohou být jednotlivé osoby nebo skupiny osob, které tvoří tzv. korporace, příp. rodiny. Model sleduje vztahy mezi Osobami a Korporacemi - např. vztahy členství, vztahy v rámci rodiny. Díky entitám Jméno a popř. Identifikátor lze sledovat vztahy i mezi tzv. bibliografickými identitami.[2] Bibliografickými identitami jsou míněny pseudonymy a další záměrné alternativy jmen, pod kterými osoby či korporace mohou vystupovat v různém čase.

FRSAD

Model Functional Requirements for Subject Authority Data neboli Funkční požadavky na předmětová autoritní data (FRSAD) navazuje na třetí skupinu entit modelu FRBR (pojem, objekt, místo, událost).

Entity:

 • Thema (předmět díla)
 • Nomen (jakékoliv označení, pod kterým je známo téma)

FRBRoo

Objektově orientovaný model FRBR. Tento model narozdíl od FRBR disponuje s dynamickými a statickými modely. Model obsahuje třídy a vlastnosti. Z původních deseti entit, které má FRBR je v modelu FRBRoo 90 tříd, které jsou označeny F1, F2, F3...

Zdroje

Použitá literatura

Odkazy

Reference

Související články

Klíčová slova

Konceptuální modely, FRBR, FRBRoo, FRAD, FRSAD, informace, infoemační věda, bibliografické záznamy