Strategické a koncepční dokumenty regulující rozvoj současného knihovnictví v ČR

Strategické dokumenty

Proč je strategie důležitou součástí knihoven?

Jedním z nástrojů, jak zahájit a provést nezbytné změny v knihovně, je vytvořit si vlastní strategii rozvoje a usilovat o její naplnění. Mít vlastní strategických plán a jasnou představu o své budoucnosti, je v současné době životně důležité pro každou knihovnu nezávisle na tom, zda se jedná o knihovnu malou či velkou. Připravit dobrou strategii či koncepci není ovšem jednoduchou záležitostí a zejména pro malé knihovny s omezeným počtem pracovníků se může jednat o nelehký proces. Strategické plánování by mělo pomoci s vymezením budoucích cílů a se zdůvodněním rozhodnutí o změnách a také identifikovat kritické faktory. [1] Důležitou součástí systému strategických dokumentů jsou různé metodické pokyny, standardy a doporučení, které vydává Ministerstvo kultury nebo Národní knihovna ČR ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR. Aktuální koncepce, strategie a deklarace je možné dohledat na stránkách Informace pro knihovny.

Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027

Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 je dokument navazující na Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2017–2020. Jejím úkolem je zapojit systém knihoven do Strategického rámce České republiky 2030.

V Koncepci je formulována základní vize rozvoje systému knihoven v rámci tří základních pilířů, kterými jsou:

 1. knihovny jako pilíře občanské společnosti a přirozená centra komunit,
 2. knihovny jako vzdělávací a vzdělanost podporující instituce
 3. knihovny jako správci kulturního a znalostního bohatství.

Koncepce reflektuje knihovnu tak, že by měla být vnímaná jako podpůrná organizace. Dokument upozorňuje například na absenci systémové spolupráce knihoven a škol, která je podle nich způsobena jednak nezájmem managementu škol, jednak praktickými překážkami, na něž taková spolupráce naráží, např. rozsahem a kvalitou nabídky ze strany knihoven. V řadě případů se daří překážky překonávat díky vůli společného zřizovatele v případě, kdy školu i knihovnu provozuje stejný subjekt samosprávy. Pokud však mají instituce různé zřizovatele, může být spolupráce obtížná. Dle koncepce knihoven je potřeba, aby knihovna byla propojena s institucemi spadající pod obec a bylo spojeno vzdělávání.

Koncepce rozvoje knihoven pracuje s vyhodnocením silných i slabých stránek činnosti knihoven, pojmenovává rizika ohrožující systém knihoven při nedostatečné reflexi proměňující se společenské objednávky a aktivně využívá potenciálu příležitostí, které před knihovnami stojí. Její cíle vycházejí z koncepce 2017 - 2020. Koncepce nově obsahuje seznamy prioritních opatření. Jejich realizátory je Národní knihovna ČR a Moravská zemská knihovna. Po formální stránce má každý pilíř analytickou část PEST, SWOT analýzu a strategickou část obsahující vizi, teze a strategické cíle.

Analytická část obsahuje:

Vnější analýza PEST

 • politické a legislativní faktory
 • ekonomické faktory
 • společenské faktory
 • technologické faktory

Vnitřní sektorová analýza

 • zaměstnanci
 • knihovní fondy
 • technologie
 • prostory knihovny
 • procesy řízení
 • marketing a komunikace

SWOT analýza

Koncepce je postavena na třech základních pilířích:

I. Knihovny jako pilíře občanské společnosti a přirozená centra komunit

V rámci pilíře I. je strategickým cílem:

 • zajistit rovný přístup k informačním zdrojům a dostupnost služeb knihoven všem obyvatelům;
 • rozvinout potenciál knihoven jako komunitních center s aktivním podílem občanů na jejich činnosti;
 • rozvíjet schopnost knihoven aktivně reagovat na různorodé potřeby uživatelů;
 • aktivitami knihoven podporovat rozvoj regionální identity;
 • zahrnout knihovny jako komunitní centra do strategických materiálů orgánů státní správy, krajů, obcí;
 • zajišťovat komunitní funkce knihovny vícezdrojovým financováním;
 • budovat adekvátní prostorové, technologické a materiálové zázemí pro rozvoj komunitní činnosti knihoven včetně podpory rozvoje kompetentního personálu;
 • připojit knihovny k vysokorychlostnímu internetu;
 • do vzdělávání knihovníků integrovat kurzy a metody, které rozvíjejí kompetence v oblasti zajišťování komunitní funkce knihoven.

II. Knihovny jako vzdělávací a vzdělanost podporující instituce

V rámci pilíře II. budou podporovány aktivity k posílení vzdělávací funkce knihoven a kooperace knihoven se školami. Knihovna je první volbou v posilování kompetencí a rozvoji gramotnosti a spolupracuje se školami všech stupňů. Zaměřuje se na celoživotní vzdělávání. Připravuje adekvátní vzdělávací akce.

V rámci pilíře II. je strategickým cílem:

 • v knihovnách poskytovat kvalitní vzdělávací akce pro své cílové skupiny včetně uživatelů se specifickými potřebami;
 • na úrovni meziresortní spolupráce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo kultury vytvořit potřebné podmínky pro efektivní spolupráci knihoven se školami všech stupňů i dalšími vzdělávacími institucemi a orgány státní správy;
 • systematicky spolupracovat s relevantními školami v obsluhovaných lokalitách;
 • v knihovnách zřídit pracovní pozice specialistů na vzdělávání;
 • státem a kraji podporovat roli knihoven jako vzdělávacích institucí a systémově zajišťovat její realizaci;
 • zajišťovat vícezdrojové financování vzdělávací funkce knihoven;
 • využívání vzdělávací nabídky a informačních zdrojů knihoven všech typů paměťových institucí explicitně zakotvit jako funkční obsahovou součást výuky napříč vzdělávacími oblastmi a obory v kurikulárních dokumentech mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol a školských zařízení;
 • rozvíjet kritickou práci s vědeckými informacemi ve studijních programech, a to zejména prostřednictvím dostupných informací o výsledcích celosvětové vědy. Pořizovat výsledky v podobě klíčových elektronických informačních zdrojů, citačních databází a bibliometrických nástrojů centralizovaně. Současně tvoří knihovny zásadní součást při zajišťování kvality souvisejících činností vysokých škol, ale i samotné vzdělávací činnosti při zvyšující se poptávce a nárocích na distanční formy výuky;
 • spolupracovat s komerčním sektorem, podporovat otevřená řešení, transfer technologií a inovace v návaznosti např. na Národní strategii umělé inteligence v ČR;
 • vybudovat efektivní systém vzdělávání knihovníků včetně managementu knihoven.

III. Knihovny jako správci kulturního a znalostního bohatství

V rámci tohoto pilíře budou podporovány aktivity, které umožňují zprostředkování kulturního a vědeckého bohatství v analogové i digitální podobě všem uživatelům. Poskytují virtuální prostředí, virtuální služby a produkty. Je místem vybaveným nejnovějšími technologiemi.

V rámci pilíře III. je strategickým cílem:

 • zajišťovat rovný přístup k informacím a zdrojům a zajištění dostupnosti služeb knihoven všem obyvatelům;
 • knihovnami shromažďovat, dlouhodobě uchovávat a přívětivě zpřístupňovat významnou složku kulturního a vědeckého dědictví v analogové i digitální formě;
 • sdílet data knihoven bezplatně v systémech otevřených dat a systematicky je propojovat v digitálním prostředí;
 • důslednou kooperací a sdílením činností dosahovat maximální ekonomické efektivnosti poskytovaných služeb knihoven;
 • vybudovat kooperativní systém spolupracujících institucí pro depozitní ukládání;
 • stabilizovat a/nebo digitalizovat dokumenty ohrožené fyzickou degradací;
 • pro knihovny působící v obcích budovat multifunkční prostory s potřebným vybavením, které slouží veřejnosti ke kreativnímu trávení volného času;
 • vybavovat knihovny nejnovějšími technologiemi, které uživatelům umožní rychlý, bezpečný a příjemný přístup k informacím a současným kulturním formám v širokém rozsahu;
 • postavit novou budovu Národní knihovny ČR, nový depozitář Moravské zemské knihovny a nové budovy Moravskoslezské vědecké knihovny a Vědecké knihovny v Olomouci;
 • připravit knihovny na krizové situace ohrožující životy, zdraví, majetek, životní prostředí nebo vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek. [2]

Koncepce rozvoje knihoven Královéhradeckého kraje

Cílem koncepce je definovat prioritní oblasti směrování knihoven v Královéhradeckém kraji pro období 2019–2023 a podpořit tak jejich rozvoj. Materiál je programovým dokumentem a má sloužit jako nástroj plánování činnosti jednotlivých knihoven a jako nástroj koordinace a spolupráce mezi knihovnami v kraj. Tento komplexní dokument se věnuje oblastem, jako jsou například prostory a vybavení knihoven (budovy a interiéry). Dále se také zabývá technickým vybavením včetně IT techniky jako základ pro rozvoj knihovnických služeb a propagace knihoven.

Pro následující období jsou stanoveny tyto prioritní oblasti knihovnické práce:

 • knihovny a školy,
 • regionální osobnosti,
 • čtenářství,
 • vzdělávání v knihovnách,
 • knihovna – místo setkávání.

Vybrané priority vycházejí ze současného stavu knihoven kraje a jsou v souladu s celostátní koncepcí knihovnictví. Většina cílů, které koncepce předkládá, má dlouhodobý charakter a jejich plnění nezávisí jen na knihovnách. Důležitou roli hraje postoj zřizovatelů knihoven, měnící se požadavky uživatelů i celostátní trendy v knihovnictví.

Cíle koncepce jsou:

 • Služby knihoven pro veřejnost: knihovny jako otevřená vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra;
 • Knihovní fondy: budování a ochrana knihovních fondů a informačních zdrojů, trvalé uchovávání knihovních dokumentů;
 • Prostory a vybavení knihoven: budovy, interiéry a technické vybavení včetně IT techniky jako základ pro rozvoj knihovnických služeb;
 • Služby knihoven knihovnám: regionální funkce knihoven se zaměřením na vzdělávání, hodnocení a propagaci knihoven. [3]

Koncepce rozvoje regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji

Smyslem koncepce je definovat rozvoje regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji pro období let 2018–2022. Dále je cílem zkvalitňování výkonu knihoven a dlouhodobé zvyšování počtu lidí, kteří je aktivně využívají. Prostřednictvím zkvalitňování výkonu regionálních funkcí knihovnám ve Zlínském kraji dlouhodobě zvyšovat podíl lidí, kteří knihovny využívají, a tím podpořit proces zvyšování čtenářské a informační gramotnosti, osobního rozvoje obyvatel kraje a jejich vzdělanostní úroveň.

Mezi nejdůležitější cíle a rozvojové oblasti patří:

 • Zlepšení obsahu a kvality knihovních fondů ve veřejných knihovnách,
 • Systematické odborné vzdělávání knihovníků,
 • Podpora regionálních automatizovaných knihovnických systémů a zapojování do centrálních služeb včetně propagace,
 • Aktuální a funkční webové stránky ve knihovnách,
 • Zlepšení využití online katalogů prostřednictvím propagace a vzdělávání knihovníků,
 • Podpora místní regionální historie a tradic v knihovnách,
 • Posilování spolupráce knihoven s místními mateřskými a základními školami. [4]

Zdroje

Reference

 1. RICHTER, Vít. Zpracování koncepcí, plánů a programů v oblasti knihovnictví a informačních služeb a systémů. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě [online]. Ostrava, 2019 [cit. 2021-03-16] Dostupné z: https://www.svkos.cz/data/filemanager/source/studijn%C3%AD%20texty%20pro%20knihovn%C3%ADky/19_Zpracov%C3%A1n%C3%AD_koncepc%C3%AD_Richter.pdf
 2. Koncepce, strategie, deklarace. Informace pro knihovníky [online]. 2021 [cit. 2021-03-16] Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/legislativa/koncepce-strategie-deklarace
 3. Koncepci rozvoje knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2019–2023. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové[online]. Hradec Králové, 2019 [cit. 2021-03-29] Dostupné z: https://www.svkhk.cz/svkhk/u-nas-pdf_cisla/Rocnik-29-(2019)-Cislo-1-Volna-priloha.pdf
 4. Koncepci rozvoje regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji pro období let 2018–2022. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové[online]. Zlín, 2017 [cit. 2021-03-29] Dostupné z: https://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/koncepce_rf_knihoven_2018-2022.pdf

Doporučená literatura

 • Knihovny současnosti ...: sborník z ... konference, konané ve dnech ... v ... Brno: Sdružení knihoven ČR, [1993]-2014. ISSN 1805-6962. Dostupné také z: http://www.sdruk.cz/sdruk/konference-knihovny-soucasnosti/clanek/konference-knihovny-soucasnosti.
 • Blažková, Božena, ed. a Vaníčková, Vanda, ed. Jak zařadit naši knihovnu mezi vzdělávací instituce, aneb, Informační vzdělávání uživatelů v teorii i v praxi. V Hradci Králové: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 2013. 42 s. ISBN 978-80-7052-110-6.

Související články

Strategické a koncepční dokumenty regulující rozvoj současného mezinárodního knihovnictví (zejména aktivity IFLA)
Metody strategického plánu rozvoje knihovny nebo informačního střediska
Strategie pro evropské knihovny
Digitalizace
Vzdělávací služby knihoven
Pojednejte o možnostech budoucího vývoje knihoven, včetně strategie rozvoje českého knihovnictví.

Klíčová slova

strategické dokumenty, koncepční dokumenty, knihovny, rozvoj, dokumenty