Regionální funkce knihoven - východiska, podstata, realizace

Regionální funkce knihoven, poskytované podle § 2 písm. h) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen knihovní zákon), vycházejí z účelné dělby práce a koordinace odborných činností knihoven. Zaručují občanům dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech České republiky a přispívají k vyrovnání rozdílů v kvalitě těchto služeb obyvatelům měst a malých obcí. [1] Kooperační systémy kromě účelné dělby práce napomáhají k efektivnějšímu využití veřejných financí, protože jednou investovaná finanční částka je mnoho násobně využitá spolupracujícími knihovnami. Významným benefitem systému je zvyšování kvality a dostupnosti knihovnických a informačních služeb ve všech malých knihovnách. Fungování regionálních funkcí knihoven je založeno na myšlence provázané spolupráce knihoven na různých úrovních. Národní knihovna České republiky zastoupená Knihovnickým institutem, celostátně metodicky řídí výkon regionálních funkcí a vyhodnocuje jejich plnění (viz § 9odst. 2 písm. g) knihovního zákona). [2]

Legislativní rámec regionálních funkcí

Knihovny, které se účastní procesu:

 • Národní knihovna: zabezpečuje celostátní koordinaci regionálních funkcí a vyhodnocuje jejich plnění.
 • krajská knihovna: plní a koordinuje plnění regionálních funkcí vybraných základních knihoven v kraji, je také garantem kvalifikačního růstu pracovníků, financuje je kraj.
 • pověřená knihovna: plní regionální funkce vymezené ve smlouvě s krajskou knihovnou.
 • obsluhovaná knihovna: příjemcem regionálních služeb od pověřené knihovny.

Struktura modelu a cíle regionálních funkcí knihoven

Jejich práce spočívá ve výkonu regionálních funkcí, spoluprácí s Knihovnickým institutem zastupujícím Národní knihovnu, krajskou i místní správou a samosprávou. Jsou metodickými centry pro knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí, vydávají metodické materiály, koordinují výkon regionální funkce v konkrétním kraji, organizují vzdělávání knihovníků a zpracovávají statistické výsledky knihoven na svém území. Na lokální úrovni pracují pověřené knihovny, které formou služeb provádějí celou škálu činností napomáhajících naplňování hlavních cílů programu. [2]

Cíle programu regionálních funkcí

Základním nástrojem pro vytváření krajských systémů knihoven je dotační program podpory regionálních funkcí, který vznikl v návaznosti na platný knihovní zákon. Cílem programu je zejména:

 • zajištění dostupnosti veřejných informačních služeb knihoven ve všech knihovnách České republiky,
 • vyrovnání rozdílů v úrovni poskytovaných služeb knihoven obyvatelům měst i obcí,
 • zajištění kvality a kontinuity služeb knihoven v návaznosti na informační potřeby uživatelů,
 • odstranění nežádoucích diferenciací v úrovni služeb knihoven mezi jednotlivými regiony a kraji,
 • účelná dělba práce koordinace odborných činností v kraji,
 • efektivní využití veřejných finančních prostředků,
 • garance průběžné aktualizace knihovního fondu knihoven provozovaných obcemi,
 • udržení odborného standardu služeb v knihovnách regionu,
 • garance kvalifikačního růstu pracovníků knihoven v systému. celoživotního vzdělávání. [3]

Cíle jsou průběžně konkretizovány a doplňovány aktuálními úkoly, které souvisejí s vývojovými trendy knihovnictví, reagují na směr daný Koncepcí rozvoje knihoven ČR na léta 2011–2015 včetně internetizace knihoven a dále Koncepcí rozvoje knihoven v České republice na léta 2017–2020. Plnění cílů regionální funkce je sledováno pomocí statistických výkazů výkonů a financování regionální funkce, které za celé území ČR každoročně zpracovává a vyhodnocuje Národní knihovna ČR. [2]

Aby bylo možné cíle naplnit, musí být splněny následující předpoklady:

 1. finanční
 2. organizační
 3. personální
 4. programové

Financování regionální funkce knihoven

V počátcích podpory regionálních funkcí knihoven byly dotace na jejich výkon poskytovány centrálně Ministerstvem kultury ČR. [3] V současné době finanční prostředky na výkon regionálních funkcí knihoven lze poskytnout z rozpočtu kraje do rozpočtu příspěvkové organizace kraje (krajské knihovny) nebo provozovateli pověřené knihovny v kraji, na kterou byl výkon regionálních funkcí přenesen, z rozpočtu kraje do rozpočtu obce. Výši finančních prostředků na zajištění regionálních funkcí knihoven stanoví kraj v souladu s krajskou koncepcí. Rozdělení finančních prostředků navrhuje krajská knihovna ve spolupráci s krajem po projednání s pověřenými knihovnami. Během tohoto procesu se vychází z rozsahu a obsahu regionálních funkcí, které pověřené knihovny vykonávají. V rámci procesu rozdělování finančních prostředků se nejprve odečte částka pro krajskou knihovnu na regionální funkce vykonávané v krajském měřítku (poradenské a konzultační činnosti, vzdělávání knihovníků atd.). Následně z částky, která představuje 55 % se stanoví průměrná částka finančních prostředků na jednoho obyvatele kraje. Konečná částka, kterou jednotlivé kraje obdrží je přímo úměrná počtu obyvatel krajů. Ze 45 % zůstatku finančních prostředků určených na zajištění regionálních funkcí, se stanoví průměrná částka připadající na jednu základní knihovnu provozovanou obcí v kraji. Pověřeným knihovnám přísluší finanční prostředky, které jsou násobkem počtu základních knihoven provozovaných obcí na území, na kterém zajišťují regionální funkce, a stanovené průměrné částky na jednu základní knihovnu provozovanou obcí v kraji. [4]

Služby poskytovány malým knihovnám

Regionální funkce knihoven jsou souborem podpůrných služeb, které krajská knihovna poskytuje ve spolupráci s většími městskými knihovnami v kraji. Služby jsou poskytovány menším městským, a především obecním knihovnám v příslušném kraji. Jedná se o tyto služby:

 • tvorba výměnných knihovních fondů pořízených z rozpočtu kraje, jejich cirkulace a distribuce,
 • nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele (obce) a jejich distribuce,
 • poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory,
 • vzdělávání knihovníků, semináře, porady pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů,
 • servis automatizovaného knihovního systému (AKS),
 • statistika knihovnických činností. [3]

Kritéria výběru krajské knihovny výkonem regionálních funkcí

Krajská knihovna se může zapojit do krajského systému, pokud splňuje následující podmínky. Je zřízena a financována krajem, podle knihovního zákona plní a koordinuje výkon regionálních funkcí pověřených knihoven ve svém kraji.

Podmínky jsou:

 • spolupracuje s knihovnami pověřenými výkonem regionálních funkcí,
 • je sama poskytovatelem regionálních služeb knihovnám ve svém kraji,
 • zajišťuje celoživotní vzdělávání pracovníků knihoven,
 • každoročně zpracovává zprávu o výkonu regionálních funkcí v kraji a spolupracuje s Národní knihovnou ČR,
 • podílí se na vytváření koncepčních a metodických materiálů a sleduje aktuální dění v knihovnictví. [3]

Kritéria výběru knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí

Pověřená knihovna je zpravidla městská knihovna, která byla vybrána krajskou knihovnou pro poskytování regionálních služeb ve svém regionu. Regionální služby poskytuje na základě smlouvy s krajskou knihovnou. [3] Pokud pověřená knihovna není samostatnou právnickou osobou, pak obec musí souhlasit s tím, aby byla knihovna pověřena výkonem regionálních funkcí.

Pověřená knihovna prokazuje vysokou odbornou úroveň své činnosti:

Pověřená knihovna má odpovídající pracovní kapacity k poskytování regionálních funkcí:

 • pro zajištění výkonu regionálních funkcí je vyčleněn odpovídající počet pracovních úvazků,
 • v rámci kvalifikovaných pracovníků by měl být minimálně jeden pracovník s alespoň pasivní znalostí anglického jazyka. Pracovníci by měli disponovat znalostmi z oblasti ekonomiky, účetnictví, výpočetní techniky a využívání informačních technologií v knihovnách atd.,
 • zajišťuje účast svých pracovníků na vzdělávání, koordinačních a poradních aktivitách v rámci kraje a na celostátních poradách k problematice regionálních funkcí.

Má vytvořen informační základ pro poskytování regionálních funkcí:

 • sleduje dění v oboru knihovnictví a informační vědy je členem elektronických konferencí,
 • má na svých webových stránkách sekci určenou knihovnám.

Specifické provozní podmínky pro výkon regionálních funkcí

 • skladové kapacity pro výměnný fond,
 • doprava pro potřeby výkonu regionálních funkcí. [4]

Kritéria výběru obsluhované knihovny výkonem regionálních funkcí

Je obecní nebo městská knihovna, která projevila zájem o využívání regionálních služeb. Podmínky pro činnost knihovny zajišťuje obec. Pro takovou knihovnu platí, že:

 • je knihovnou poskytující veřejné knihovnické a informační služby,
 • je evidovanou knihovnou u Ministerstva kultury ČR podle knihovního zákona,
 • má podepsanou smlouvu o získávání služeb s pověřenou regionální knihovnou,
 • není příjemcem finanční dotace, ale je příjemcem regionálních služeb poskytovaných pověřenou knihovnou,
 • regionální služby získává bezplatně. [3]

Zdroje

Reference

 1. Regionální funkce veřejných knihoven. Informace pro knihovny [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2020 [cit. 2021-04-26]. Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/regionalni-funkce-verejnych-knihoven.
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 ŠEDÁ, Marie. Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě [online]. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2019 [cit. 2021-04-26]. Dostupné z: https://www.svkos.cz/data/filemanager/source/studijn%C3%AD%20texty%20pro%20knihovn%C3%ADky/24_Zaji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD%20v%C3%BDkonu%20RF%20knihoven_%C5%A0ed%C3%A1.pdf.
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 Služby knihoven knihovnám: krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven. 1. vydání. Praha: Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut [online]. 2014. 16 stran. ISBN 978-80-7050-638-7. [cit. 2021-04-26]. Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/docs/RF/sluzby_knihoven_knihovnam.pdf
 4. 4,0 4,1 Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky. Ministerstvo kultury ČR [online]. [cit. 2021-04-26]. Dostupné z: https://www.mkcr.cz/assets/literatura-a-knihovny/metodicky-pokyn-regionalni-fce.pdf

Doporučená literatura

 • Moravská zemská knihovna. Oddělení knihovnictví. Koncepce rozvoje regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v letech 2015-2020. Vydání 1. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2015. 39 stran. ISBN 978-80-7051-211-1.
 • Roční zpráva hodnocení výkonů regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji za rok ... V Ostravě: Moravskoslezská vědecká knihovna, [2002?]-.
 • Služby knihoven knihovnám: krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven. 2. přepracované vydání. Praha: Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut, 2020. 19 stran. ISBN 978-80-7050-726-1.
 • Středočeské minimum pro obecní knihovnu. V Kladně: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, 2006. 60 s. ISBN 80-85191-50-4.
 • Freudlová, Tereza. Zpráva o výkonu regionálních funkcí v Pardubickém kraji 2019. Vydání: 1. V Pardubicích: Krajská knihovna, 2020. 33 stran. ISBN 978-80-86934-69-3.

Související články

Regionální funkce knihoven
Regionální funkce knihoven, včetně legislativního rámce.
Veřejná knihovna
Problematika regionálních funkcí v ČR.
Strategické a koncepční dokumenty regulující rozvoj současného knihovnictví v ČR

Klíčová slova

regionální funkce, knihovny, regionální funkce knihoven, metodická pomoc