Souborné katalogy, typologie, srovnání vybraného souborného katalogu v ČR a zahraničí.

Souborný katalog

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) definuje souborný katalog jako: knihovní katalog obsahující částečně nebo v úplnosti záznamy dokumentů více než jedné knihovny nebo informační instituce. Záznamy obsahují sigly knihoven, které identifikují vlastníka dokumentu. Souborný katalog může mít lístkovou nebo dnes převažující elektronickou formu. Shromažďují informace o fondu více knihoven. Výhodou pak je, že nemusíme prohledávat spoustu různých katalogů, ale můžeme prohledávat pouze jeden katalog a dozvíme se, ve které knihovně hledaný dokument mají.

Každá země si buduje své souborné katalogy, které mohou být:

 • reálné souborné katalogy: existuje reálná, fyzická databáze záznamů, do níž se záznamy nějakým způsobem posílají, např. Caslin
 • virtuální souborné katalogy: technologie propojení nezávislých knihovních katalogů pomocí jednotného uživatelského rozhraní, které umožňuje paralelní prohledávání jednotlivých katalogů a vytváří virtuální (reálně neexistující) souborný katalog. Základním předpokladem funkce virtuálního souborného katalogu je standardní vyhledávací protokol, jenž podporuje formulaci rešeršního dotazu a zpřístupnění záznamů (např. komunikační protokol Z39.50). [1] Příkladem je JIB

Souborné katalogy podle obsahu

Třídění souborných katalogů podle obsahu je možné povést na základě práce J. Cejpka z roku 1971.

1. Podle druhu dokumentu

 • monografií
 • periodik
 • hudebnin
 • rukopisů apod.

2. Podle dosahu působnosti

 • místní
 • regionální
 • národní
 • mezinárodní

Dosah působnosti lze dále dělit podle:

 • obsažených dokumentů
 • účastnických knihoven

3. Podle oborového zaměření

 • všeobecné
 • speciální (resp. specializované)

4. Podle původu zahrnuté literatury

 • s literaturou domácího původu
 • s literaturou zahraničního původu
 • smíšené

Kromě výše uvedených obsahových hledisek můžeme souborný katalog dělit podle použitého knihovního systému na heterogenní (účastníky jsou knihovny, které používají různé automatizované knihovní systémy) a homogenní (budované v rámci jednoho automatizovaného systému).

Typologie elektronických souborných katalogů

P. L. Noerr v roce 1993 rozdělil souborné katalogy podle síťové architektury, na jejímž základě pracují.

Noerr souborné katalogy dělí na:

 • centralizované: účastnické knihovny sdílejí přístup k jedinému automatizovanému systému a jediné databázi, která je katalogem pro každou jednotlivou knihovnu a souborným katalogem pro všechny dohromady
 • reálné: účastnické knihovny provozují nezávisle svůj vlastní automatizovaný systém s vlastním katalogem a zároveň sdílejí přístup do centrálního systému a jediné databáze, která je souborným katalogem, přičemž jsou děleny podle způsobu dodávání záznamů na SK s centrální a lokální katalogizací
 • replikované: každá knihovna ve spolupracující skupině si udržuje svůj nezávislý automatizovaný systém s vlastním katalogem a zároveň svou kopii souborného katalogu - tento typ se vyskytuje velice zřídka
 • virtuální: každá knihovna provozuje svůj nezávislý automatizovaný systém s vlastním katalogem a je síťově propojena se všemi ostatními knihovnami, systémy všech knihoven jsou schopny se vzájemně prověřovat a odpovídat si na dotazy. [2]

Souborný katalog ČR

Souborný katalog ČR je projekt Národní knihovna ČR. Ve své bázi Souborný katalog ČR soustřeďuje údaje o dokumentech ve fondech českých knihoven a institucí, které do Souborného katalogu ČR přispívají svými katalogizačními záznamy nebo poskytují informace o odběru periodik. V elektronické podobě je Souborný katalog ČR budován od roku 1995 a obsahuje více než 7 mil. záznamů českých a zahraničních monografií, speciálních dokumentů a seriálů (časopisy, sborníky, zprávy z konferencí atd.).

Ve vyhledaných záznamech uživatel najde informaci o dostupnosti dokumentu, respektive o knihovně nebo knihovnách, ve kterých si může vyhledaný dokument vypůjčit. Informace o knihovně (vlastníkovi dokumentu) je vyjádřena jednak siglou, jednak zkratkou knihovny. Kliknutím na siglu získá uživatel více informací o vlastníkovi dokumentu (adresu, telefonní čísla, e-mailové adresy a URL adresy). Jedná se o informace, které jsou za tímto účelem shromažďovány v bázi ADR (Centrální adresář knihoven a institucí v ČR). Z řady vyhledaných záznamů je možné propojit se přímo do lokálních katalogů knihoven (vlastníků dokumentů) a získat tak aktuální informaci o momentální dostupnosti dokumentu v konkrétní knihovně. V záznamech seriálů jsou kromě sigly a zkratky knihovny uvedeny také údaje o odebíraných ročnících. U některých titulů seriálů je možné propojení na plný text. Pomocí služby SFX lze ze Souborného katalogu prohledat i další elektronické databáze a katalogy. [3]

Souborný katalog umožňuje:

 • vyhledat a lokalizovat dokumenty v knihovnách ČR,
 • dostat se jedním kliknutím na záznam do katalogu příslušné knihovny, jež daný dokument vlastní,
 • vygenerovat ze záznamu bibliografickou citaci,
 • vybrat některé záznamy a tento výběr záznamů uložit či odeslat e-mailem e-mailem,
 • generovat statistiky pro knihovny,
 • stahovat (sdílet) záznamy knihovnám,
 • poskytovat MVS – meziknihovní výpůjční služby (tlačítko pro objednání dokumentu či kopie článku knihovnami, propojení s Virtuální polytechnickou knihovnou)

Souborný katalog nabízí tyto vyhledávací možnosti:

 • základní vyhledávání (lze používat i rejstříky – abecední seznamy),
 • rozšířené vyhledávání,
 • vyhledávání CCL,
 • vyhledávání z více bází,
 • vyhledávání prostřednictvím rejstříků.

Ve všech těchto vyhledávacích maskách můžeme zvolit pole, ve kterém chceme hledat. Lze používat booleovské operátory AND, OR a NOT a hvězdičku či otazník pro pravostranné rozšíření. Vybrané záznamy je možné zaslat e-mailem nebo uložit.

Souborný katalog ČR je bezplatně k dispozici v knihovnickém automatizovaném systému Aleph na webu Národní knihovny v Praze, ale lze ho rovněž prohledávat pomocí Jednotné informační brány či Centrálního portálu českých knihoven Knihovny.cz [4]

WorldCat

Jedná se o katalog bibliografických záznamů ze sbírek knihoven, z více než 100 zemí. Tyto knihovny jsou zapojeny do projektu knihoven Online Computer Library Center (OCLC). Jejich cílem je poté udržovat a vytvářen katalog WorldCat.

Katalog byl založen v roce 1971. Jedná se o největší mezinárodní bibliografickou databázi. OCLC WorldCat je volně k dispozici knihovnám. Některé služby má ale zpoplatněné, jedná se například o sdílení zdrojů a řízení sběru. [5] Využívá formát OCLC MARC (modifikace formátu MARC21). Umožňuje konverzi do jiných formátů včetně Dublin Core, od 2012 také Linked Open Data (RDF). Využívá pravidla AACR2. Systém také neustále sleduje kvalitu a čistotou databáze (duplicity, chyby v záhlavích a kódování). Autority nejsou upravovány, jdou zde tedy duplicity a různá národní jména.

Můžeme vyhledávat:

 • knihy cca 80%
 • hudebniny
 • vizuální dokumenty
 • Audioknihy
 • citace článků s odkazy na jejich plné texty
 • zvukové dokumenty
 • fotografie
 • mapy
 • PC soubory včetně elektronických dokumentů

Umožňuje:

 • pokročilé vyhledávání
 • vyhledat podobné položky
 • více než 470 jazyků

Zdroje:

záznam obsahuje:

 • hesla LCSH
 • LCC
 • DDT
 • jmenné údaje převáděny ze souboru jmenných autorit
 • obsah, resumé
 • obálka
 • autorské poznámky
 • ukázky textů
 • problémy
 • konverze

OCLC

Instituce, založená v roce 1967, která sídlí v Dublinu v americkém státu Ohio. Jedná se o neziskovou organizaci řízenou členy, která zajišťuje knihovnické služby věnující se veřejným účelem prosazování přístupu k informacím ve světě a snaží se snížit ceny informací. Buduje jeden z největších reálných souborných katalogů WorldCat. Databáze zahrnuje informace o knihách, časopisech, audiovizuálních médiích, mapách i počítačových souborech a jiných typech dokumentů. Má 16937 členů (zejména instituce, národní knihovní atd.) ze 120 zemí.

Hlavní služby

 • Management knihoven, discovery systémy, katalogizace, budování digitálních knihoven, virtuální referenční služby, sdílení zdrojů
 • má obrovské výzkumné centrum
 • katalogizace a tvorba mezinárodního souborného katalogu Světový katalog (WorldCat)
 • OCLC poskytuje bibliografické, abstraktní a full-textové informace komukoli.
 • OCLC a její členské knihovny ve spolupráci produkují a udržují WorldCat, což je největší elektronický katalog (OPAC) na světě. WorldCat obsahuje záznamy z veřejných veřejných i soukromých knihoven po celém světě. [6]

Odkazy

Reference

 1. Virtuální souborný katalog. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. [cit. 2020-07-02]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/publ/ktd/00000/14/000001496.htm
 2. BULÍNOVÁ, Eva. Teorie a typologie souborných katalogů. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 10 [cit. 2020-06-08]. urn:nbn:cz:ik-11423. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11423
 3. Souborný katalog ČR - Portál CASLIN [online]. [cit. 2020-06-08]. Dostupné z: http://www.caslin.cz/caslin/o-nas/co-je-souborny-katalog-cr
 4. MACHÁTOVÁ, Martina. Orientace v základních elektronických informačních zdrojích. Moravská zemská knihovna [online]. [cit. 2020-06-08]. Dostupné z: https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/03_a4_orientace_v_eiz_05__57.pdf
 5. What is WorldCat? WorldCat [online]. [cit. 2020-06-22]. Dostupné z: https://www.worldcat.org/whatis/
 6. About OCLC. OCLC [online]. [cit. 2020-06-22]. Dostupné z: https://www.oclc.org/en/about.html

Doporučená literatura

 • LODROVÁ, Iveta. Vývoj souborného katalogu ČR, základní problémové okruhy a varianty jejich řešení [online]. 2014 [cit. 2020-06-08]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/106162. Vedoucí práce Hana Landová.
 • HRAZDILOVÁ, Pavla. CASLIN: historie a současný stav [online]. Praha, 2005 [cit. 2020-06-08]. Dostupné z: http://digitool.is.cuni.cz/R/?func=dbin-jump-full&object_id=90386. Vedoucí práce Anna Stöcklová.
 • KRČMAŘOVÁ, Gabriela, ed. Caslin: souborné katalogy: organizace a služby : 30. května-3. června 1999, Zadov, Česká republika. Praha: Národní knihovna ČR, 2000. ISBN 80-7050-354-8.
 • SVOBODOVÁ, Eva, ed. CASLIN - souborný katalog ČR: příručka pro uživatele. Praha: Národní knihovna České republiky, 2001. ISBN 80-7050-390-4.
 • CEJPEK, Jiří. Souborné katalogy v informační soustavě. Praha : ÚVTEI, 1971

Související články

Katalogy
Kooperativní projekty knihoven
Kooperativní projekty v českých knihovnách, obecné principy v systému knihoven, zapojení automatizovaných procesů, doloženo jedním příkladem z praxe.
Knihovnické automatizované systémy a knihovnický software
Služby discovery systémů pro knihovny.
Opac, veřejně přístupné katalogy (discovery systémy)

Klíčová slova

souborný katalog, Souborný katalog ČR, WorldCat, OCLC