Portál:Psychologie/Sociální psychologie: Porovnání verzí

 
 
(Není zobrazeno 17 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
* [[Sociální psychologie]]
+
'''<big>Základní východiska sociální psychologie</big>'''
* [[Sociální percepce]], [[Socializace jedince]], [[Sociální role]], [[Sociální poznávání a interpretace]]
+
 
* [[Sociální postoje]], [[Interpersonální vztahy]] a [[Konformita]]
+
* [[Sociální psychologie - základní informace]]
* [[Atraktivita]], [[Afiliace]], [[Láska]]
+
* [[Vymezení a pojetí sociální psychologie]] | [[Předmět studia sociální psychologie]]  
* [[Kompetice (soupeření)]] a [[Kooperace]], [[Agrese a násilí]] a [[Konflikty]]
+
* [[Sociální psychologie v kontextu příbuzných disciplín]]
* [[Sociální facilitace]], [[Prosociální chování (altruismus)]]
+
* [[Psychologizující a sociologizující linie sociální psychologie]]
* [[Struktura malé skupiny - vztahy, role, statusy, normy]] a [[Dynamika malé skupiny]]
+
 
* [[Hromadné chování, masové psychické jevy]]
+
'''<big>Dějiny sociální psychologie</big>'''
* [[Identita (psychologie)|Identita]]
+
 
 +
* [[Historičtí předchůdci sociální psychologie]]
 +
** [[Psychologie národů]] | [[Psychologie davu]]
 +
* [[Myšlenkové zdroje sociální psychologie]]
 +
** [[Myšlenkové zdroje sociální psychologie v rámci psychoanalýzy]]
 +
** [[Myšlenkové zdroje sociální psychologie v rámci behaviorismu]]
 +
** [[Myšlenkové zdroje sociální psychologie v rámci gestaltismu]] ([[Teorie pole]])
 +
** [[Myšlenkové zdroje sociální psychologie v rámci kognitivní psychologie]]
 +
** [[Symbolický interakcionismus]]
 +
* [[Vznik a utváření sociální psychologie jako samostatné vědecké disciplíny]]
 +
* [[Možnosti oficiální datace vzniku sociální psychologie]] ([[První učebnice sociální psychologie]] | [[První sociálně-psychologické experimenty]])
 +
* Etapy vývoje sociální psychologie od doby jejího vzniku coby samostatné vědecké disciplíny
 +
** [[Vývoj sociální psychologie v období 1908-1945]]
 +
** [[Vývoj sociální psychologie v období 1946-1969]] ([[Zlatá 50. léta sociální psychologie]] | [[Krize v sociální psychologie - její podstata, důsledky a překonání]])
 +
** [[Vývoj sociální psychologie v období 1969-dodnes]] ([[Nové metodologické přístupy uplatňované v sociální psychologii]] - [[Etnometodologie]] | [[Dramaturgický přístup v sociální psychologii]] | [[Sociologický konstruktivismus]] | [[Deskriptivní psychologie v sociální psychologii]])
 +
* [[Sociální psychologie v Severní Americe]] | [[Sociální psychologie v Evropě]]
 +
* Speciální kapitoly dějin sociální psychologie
 +
** [[Vývoj studia postojů v rámci sociální psychologie]]
 +
 
 +
'''<big>Významné osobnosti pro dějiny sociální psychologie</big>'''
 +
 
 +
* [[Norman Triplett]] | [[William McDougall]] | [[Edward Ross]] | [[Floyd H. Allport]] | [[Gordon W. Allport]]
 +
* [[Kurt Lewin]] | [[Fritz Heider]] | [[Solomon Asch]] | [[Leon Festinger]]
 +
* [[Edward E. Jones]] | [[Keith Davis]] | [[Harold H. Kelley]] | [[Victor Harris]] | [[Theodore Newcomb]]
 +
* [[Daryl Bem]] | [[Richard LaPiere]] | [[Leon Festinger]] | [[Allan W. Wicker]] | [[Martin Fishbein]] | [[Icek Ajzen]]
 +
* [[Muzafer Scherif]] | [[Richard Crutchfield]] | [[Stanley Milgram]]
 +
* [[Robert Zajonc]] | [[Henri Tajfel]] | [[William G. Sumner]] | [[James Stoner]] | [[Serge Moscovici]] | [[Irving Janis]] | [[Daniel Katz]]
 +
* [[Bibb Latané]] | [[John Darley]] | [[Daniel Batson]]
 +
* [[John Dollard]] | [[Neal E. Miller]] | [[Leonard Berkowitz]] | [[Dolf Zillman]] | [[Rowell Huesmann]] | [[Craig A. Anderson]]
 +
* [[Julian B. Rotter]] | [[Albert Bandura]]
 +
* [[Edward Lee Thorndike]] | [[John Thibaut]] | [[John A. Lee]] | [[Stanley Schachter]]
 +
 +
'''<big>Vybrané disciplíny sociální psychologie a jejich témata</big>'''
 +
 
 +
* [[Evoluční sociální psychologie]]
 +
** [[Altruismus z evoluční perspektivy]] ([[Inkluzivní fitness]] | [[Reciproční altruismus]])
 +
** [[Afiliace z evoluční perspektivy]]
 +
*** [[Partnerské vztahy z evoluční perspektivy]] ([[Žárlivost v partnerství z evoluční perspektivy]] | [[Výběr partnera z evoluční perspektivy]])
 +
 
 +
* [[Vývojová sociální psychologie]]
 +
** [[Socializace jedince]]  
 +
*** [[Různá pojetí socializace]]
 +
*** [[Obsah socializace]] ([[Sociální role]] | [[Sociální scénáře]] | [[Sociální normy]])
 +
*** [[Socializační činitelé]] | [[Cíle socializace]]
 +
*** [[Procesy zajišťující socializaci]] ([[Výchova]] | [[Vzdělávání]] | [[Sociální učení, nápodoba a identifikace]] | [[Internalizace sociálních norem]])
 +
** [[Vývoj sociálních vztahů]]
 +
** [[Vývoj sociálních znalostí a porozumění sociálnímu světu]]
 +
 
 +
'''<big>Metodologické otázky sociální psychologie</big>'''
 +
 
 +
* [[Výzkumné strategie uplatňované v sociální psychologii]]
 +
* [[Hlavní charakteristiky sociálně-psychologického experimentu]]
 +
 
 +
'''<big>Sociální kognice</big>'''
 +
 
 +
* [[Sociální kognice]]
 +
* [[Sociální percepce]]
 +
** [[Determinanty sociální percepce]]
 +
** [[Kauzální atribuce]]
 +
*** [[Teorie atribuce]] ([[Teorie korespondujících inferencí]] | [[Kovariační teorie atribuce]])
 +
*** [[Atribuční styly]] | [[Atribuční tendence a chyby v atribučních procesech]] ([[Základní atribuční chyba]])
 +
** [[Kognitivní zkreslení v rámci sociální percepce]] ([[Implicitní teorie osobnosti]] | [[Efekt centrálních rysů]] | [[Efekt rysů pozorovatele]] | [[Efekt primarity]] | [[Halo efekt]] | [[Efekt rohů]] | [[Stereotypizace]]) | [[Heuristiky v sociální percepci]]
 +
 
 +
'''<big>Sociální postoje</big>'''
 +
 
 +
* [[Sociální postoje]]  
 +
* [[Dimenze postojů]] | [[Zdroje postojů]] | [[Funkce postojů]]
 +
* [[Měření postojů]]
 +
* [[Změny postojů]]
 +
** [[Persuase]] ([[Složky persuasivního procesu]] | [[Faktory důležité pro úspěšnost persuase]] | [[Persuasivní techniky]] | [[Kognitivní disonance]])
 +
 
 +
'''<big>Sociální interakce a vztahy</big>'''
 +
 
 +
* [[Prosociální chování]]
 +
** [[Altruismus]] | [[Pomáhající chování]]
 +
** [[Faktory ovlivňující prosociální chování]] ([[Efekt přihlížejícího]])
 +
** [[Možnosti posílení míry prosociálního chování]]
 +
 
 +
* [[Afiliace]]
 +
** [[Faktory ovlivňující míru afiliace]]
 +
** [[Teorie afiliace]] ([[Teorie sociálního srovnávání]] | [[Teorie sociální směny]])
 +
* [[Atraktivita]]
 +
** [[Aspekty atraktivity]]
 +
** [[Faktory ovlivňující atraktivitu]]
 +
* [[Interpersonální vztahy]]
 +
** [[Partnerské vztahy]]
 +
*** [[Intimita]] ([[Komponenty intimity]] | [[Druhy intimity]] | [[Veřejná intimita]] | [[Enmeshment]])
 +
*** [[Láska]] ([[Druhy lásky]] | [[Teorie lásky]] – [[Triangulární teorie lásky]] | [[Teorie barevného kola lásky]])
 +
*** [[Spokojenost ve vztahu]] | [[Oddanost ve vztahu]] | [[Rozchod a jeho psychologické důsledky]]
 +
 
 +
* [[Agrese a násilí]]
 +
** [[Agresivní chování]] | [[Agresivita]] | [[Hostilita]] | [[Asertivita]]
 +
** [[Formy agrese]]
 +
** [[Faktory ovlivňující agresi]]
 +
** [[Teorie agrese]] ([[Agrese coby vrozený pud]] | [[Frustrační hypotéza agrese]] | [[Kognitivní teorie agrese]] | [[Teorie transferu excitace]] | [[Teorie sociálního učení agrese]] | [[Interakční teorie agrese]] | [[Teorie scénářů]] | [[Integrativní teorie agrese]] | [[Všeobecný model agrese]])
 +
** [[Domácí násilí]] | [[Agrese ve škole a v práci]] | [[Skupinová agrese]]
 +
 
 +
* [[Konflikty]]
 +
** [[Příčiny konfliktů]] | [[Klasifikace konfliktů]] 
 +
** [[Strategie řešení konfliktů]] ([[Vyjednávání]] | [[Mediace konfliktů]])
 +
** [[Eskalace konfliktů]]
 +
 
 +
* [[Kooperace]] | [[Kompetice (soupeření)]]
 +
 
 +
'''<big>Komunikace</big>'''
 +
 
 +
* [[Struktura komunikace]] | [[Komunikační prostředky]] | [[Druhy komunikace]]
 +
* [[Verbální komunikace]]
 +
* [[Neverbální komunikace]] ([[Mimika]] | [[Gestika]] | [[Kinezika]] | [[Posturika]] | [[Proxemika]] | [[Haptika]] | [[Paralingvistické projevy]])
 
* [[Interpersonální, skupinová a masová komunikace]]
 
* [[Interpersonální, skupinová a masová komunikace]]
* [[Teorie pole]] a [[Kognitivní disonance]]
+
 
 +
'''<big>Sociální skupiny</big>'''
 +
 
 +
* [[Druhy sociálních útvarů]] : [[Sociální agregát]] ([[Dav]] | [[Masa]]) |  [[Sociální skupina]]
 +
* [[Typy sociálních skupin]]
 +
* [[Struktura malé skupiny – vztahy, role, statusy, normy]] ([[Diferenciace rolí v sociální skupině]] | [[Diferenciace postavení v sociální skupině]] | [[Sociometrie]]) | [[Kompozice skupiny]]
 +
* [[Vlastnosti hodnocené u sociáních skupin]] (Homogenita, koheze, stabilita, propustnost)
 +
* [[Dynamika malé skupiny]]
 +
** [[Vývoj sociálních skupin]] | [[Jevy spojené s chováním jedince ve skupině]]
 +
* [[Specifika komunikace v sociálních skupinách]]
 +
* [[Členství ve skupině]] – [[Sociální identita]
 +
* [[Vztahy jedinců v rámci skupině]] | [[Skupinová koheze]]
 +
* [[Vztahy mezi sociálními skupinami]] | [[Meziskupinové chování]] ([[In-group a out-group fenomén]] | [[In-group favoritismus]]) | [[Odlišnosti meziskupinového a interpersonálního chování]] | [[Meziskupinové konflikty]]
 +
* [[Hromadné chování, masové psychické jevy]]
 +
 
 +
'''<big>Sociální vliv (vliv druhých osob či sociálních skupin na jedince)</big>'''
 +
 
 +
* Vliv jedince na chování druhého jedince
 +
** [[Poslušnost vůči autoritě]] | [[Hawthornský efekt]]
 +
* Vliv více osob (zejm. sociálních skupin) na chování jedince
 +
** [[Efekt přihlížejícího]]
 +
** [[Konformita]] | [[Inovace coby vliv menšiny]]
 +
** [[Pluralitní ignorance]]
 +
** [[Skupinový výkon]] – [[Sociální facilitace]] a [[Skupinová inhibice]] | [[Sociální zahálení]]  
 +
** [[Skupinové rozhodování a řešení problémů]] – [[Skupinová polarizace]] | [[Skupinové myšlení]]
 +
 
 +
'''<big>Sebepojetí z perspektivy sociální psychologie</big>'''
 +
 
 +
* [[Činné já]] ([[Já-motivy]]: [[Egocentricita]] | [[Benefektance]] | [[Kognitivní konzervatismus]])
 +
* [[Sebepojetí]] ([[Identita (psychologie)|Identita]] | [[Složky sebepojetí]] | [[Zdroje sebepojetí]]) | [[Sebehodnocení]] | [[Teorie diskrepance v sebepojetí]]
 +
 
 +
'''<big>Problematika emocí z perspektivy sociální psychologie</big>'''
 +
 
 +
* [[Komponenty emocí]] (Expresivní složka emocí – [[Mikrovýrazy]] | [[Display rules]])
 +
* [[Druhy emocí]]
 +
* [[Teorie emocí]]
 +
* [[Emoční inteligence]]
 +
* [[Vliv emocí na sociální percepci]] | [[Vliv emocí na rozhodování v sociálních situacích]]

Aktuální verze z 23. 9. 2018, 20:18

Základní východiska sociální psychologie

Dějiny sociální psychologie

Významné osobnosti pro dějiny sociální psychologie

Vybrané disciplíny sociální psychologie a jejich témata

Metodologické otázky sociální psychologie

Sociální kognice

Sociální postoje

Sociální interakce a vztahy

Komunikace

Sociální skupiny

Sociální vliv (vliv druhých osob či sociálních skupin na jedince)

Sebepojetí z perspektivy sociální psychologie

Problematika emocí z perspektivy sociální psychologie