Informační studia a knihovnictví (2014-2015)- státnicové okruhyStudia nových médií

 • Informační věda
Heslo Student
Pojem informace jak jej chápe informační věda a související obory Redakce Wikisofia-vzorový článek
Vývoj informační a knihovnické vědy (od vzniku písma až dodnes) v souvislosti s rozvojem médií a technologie vědění
Kvantitativní metody informační vědy
Uchopení informační společnosti informační vědou Martin Páč
Aspekty nových médií, jak je zkoumá informační věda a knihovnictví
Digitalizace a knihovnictví
Knihovnické služby a duševní vlastnictví
Znalosti, vědění a knihovnictví
Knihovna 2.0 a Information (Learning, Teaching) Commons
HCI
 • Filosofie a nová média
Heslo Student
Teorie nových médií: přístupy a perspektivy
(Novo)mediální fantazie, imaginární média a rané koncepty internetu
(Novo) mediální archeologie a genealogie Zuzana Dostálová
Hypertextové teorie
Studium softwaru a teorie kódu Hana Němečková
Sociální a kulturní aspekty nových médií v současných teoriích
Politické aspekty nových médií v současných teoriích
Studia kyberkultury a kyberpunk
Vizuální studia a nová média
Filozofie techniky a nová média Karolína Poliaková
Kybernetika, teorie systému, teorie sítí a nová média
 • Informační politika
Heslo Student
Vývoj informační politiky USA a EU X
Chápání informační politiky X
Rozvoj informační společnosti jako součást informační politiky X
Současné nástroje informační politiky na úrovni EU X
Řízení informační politiky na národní úrovni X
Současný vývoj a výzkum X
Monitoring a hodnocení X
Komunikační proces X
 • Digitální kultura
Heslo Student
Digitální kultura, e-kultura, kreativní průmysl a umění na přelomu 20. a 21. století
Prezentace, diseminace a archivace digitální kultury a umění Lucie Trojanová
Literatura, sociální umění, aktivismus a nová média
Kultura a umění kódů a dat: software, simulace, vizualizace
Město, architektura a nová média: virtuální a augmentované světy
Ekologie, biotechnologie, nanotechnologie a nové výzvy pro kulturu a umění
Posthumanismus a nová média Kateřina Tomalová
 • Informační design
Heslo Student
Principy vnímání barev - fyzikální a fyziologická omezení Martin Janda
Základní principy digitální reprezentace obrazových informací Vladimír Anděl
Reprezentace a vytváření barev Martin Janda
Základy principy při návrhu dokumentu Pavla Šedivá
Rozdíl mezi elektronickou a tištěnou prezentací grafiky
Základy reprezentace trojrozměrného prostoru v počítači
Animace, osvětlení a výpočet v reálném čase 3D prostoru Richard Kabilka
 • Interaktivní média
Heslo Student
Přístupy k modelování lidské mysli v kognitivních vědách
Základní fyziologické principy vnímání, paměti
Principy interaktivního designu Michaela Dvořáková
Způsoby analýzy požadavků uživatelů
Způsoby klasifikace cílových skupin uživatelů Martin Bartoš
Modelování uživatelů (personas)
Pravidla pro tvorbu rozhraní
 • Human-computer Interaction (HCI)
Heslo Student
Definice a charakteristika HCI, vysvětlení základní terminologie Zuzana Ulmanová
Ergonomie
Hlavní časopisy, konference, pracoviště a představitelé v oblasti HCI
Informační audit Kristina Altalová
Návrh uživatelského rozhraní Jan Misák
Použitelnost
Požadavky na kvalitní IS
Specifika rozhraní pro tělesně/mentálně handicapované uživatele
Typy uživatelských rozhraní a jejich specifika
Uživatelské chování a jeho význam při budování IS
Uživatelské potřeby, zjišťování a dokumentování uživatelských potřeb(User analysis)
Uživatelské rozhraní (user interface) Jakub Ferenc
Vědní obory se vztahem k HCI a jejich význam Jakub Ferenc
Využití emocí v designu, emoční design Jakub FerencInformační studia a knihovnictví

Informační zaměření

 • A - INFORMAČNÍ VĚDA (povinný)
Heslo Student
A1 Východiska informační vědy a teorie informace
A2 Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií Jitka Śiborová
A3 Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace
A4 Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR
A5 Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití
A6 Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy
A7 Právo a internet Marián Ort
A8 Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy (včetně fenoménu Google)
A9 HCI Nikola Tauchenová
A10 Pojem „informační politika“ a informační okruhy, v nichž se uplatňuje
A11 Informační politika v ČR, vývoj před a po roce 1990
A12 Informační politika Evropské unie a USA
A13 Informační legislativa – její rozdělení a právo svobodného přístupu k informacím Anna Maria Buryan
A14 Právo na ochranu duševního vlastnictví a WIPO Andrea Gálisová
A15 Optimální (entropické) kódování informačního zdroje
A16 Samoopravné kódy a limity přenosu zpráv informačním kanálem
A17 Definici syntaxe a sémantiky Predikátové logiky X
A18 Základní extenzionální model: popis a příklady X
A19 Principy intenzionální logiky a jejich příklady) X
A20 Základní principy transparentní intenzionální logiky P. Tichého (TIL) X
A21 Postup při návrhu a realizaci empirického významu – výběr vzorku, reprezentativnost vzorku X
A22 Náhodný jev, algebra jevů, průnik a spojení jevů, doplněk jevu, analogické pojmy v logice a informatice X
A23 Pojem podmíněné pravděpodobnosti, závislé a nezávislé jevy Lenka Kovaříková
A24Pojem náhodné veličiny a její vlastnosti: pravděpodobnostní rozdělení, distribuční funkce X
A25 Charakteristiky náhodné veličiny: střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka, medián, kvantity, decily X
A26 Normální rozdělení náhodné veličiny. Intervalové odhady pro +/- delta, +/- 2delta, +/- 3delta. Pojem intervalu spolehlivosti X
A27 Interval spolehlivosti: popis pojmu, možnost výpočtu, názorný příklad použití X
A28 Postup při vyhodnocení testu dobré shody (χ-kvadrát test) a názorný příklad použití X
 • B - INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY (povinný)
Heslo Student
B1 Analýza vybraných trendů ve věcném pořádání a vyhledávání informací
B2 Reprezentace obsahu dokumentů jazykovými i nejazykovými prostředky
B3 Chování uživatele při věcném vyhledávání informací v katalozích, oborových databázích a v prostředí webu
B4 Výhody a úskalí základních typů indexace
B5 Tradiční systémy pořádání informací a znalostí – vlastnosti a možnosti jejich užití
B6 Teoretické základy selekčních jazyků v lingvistice
B7 Teoretické základy selekčních jazyků v sémiotice
B8 Otevřený přístup (Open Access) k informacím ve vědě a výzkumu, jeho vývoj, hlavní zdroje, jejich registry a podpora v globálním rámci
B9 Elektronické archivy ve vybraných oborech vědy a výzkumu a jejich propojování na základě protokolu OAI-PMH
B10 Významné mezinárodní a národní služby digitálních knihoven distribuovaného charakteru v oblasti vědy a výzkumu
B11 Významné komerční digitální knihovny zahraničních nakladatelů a jejich služby v oblasti vědy a výzkumu a systém CrossRef
B12 Mezinárodní a národní systémy elektronických závěrečných vysokoškolských prací a autorsko-právní problematika jejich zpřístupňování
B13 Volně dostupné digitální knihovny s citačními službami v oblasti vědy a výzkumu
B14 Trvalé identifikátory informačních objektů (zdrojů) globálního významu a systémy jejich směrovacích služeb
B15 Významná metadatová schémata a specifikace užívané v digitálních knihovnách v oblasti vědy a výzkumu
B16 Problematika třídění a typologie elektronických informačních zdrojů a jejich datové formáty
B17 Digitální knihovna jako pojem a její obecná architektura (model „Kahn-Wilensky“ a model OAIS)
B18 Typologie rešerší a rešeršních služeb
B19 Typologie rešeršních strategií a taktik, analytické vyhledávání versus intuitivní vyhledávání, etapy rešeršních postupů
B20 Vztahy mezi rešeršními službami a informačním průmyslem
B21 Uživatelské rozhraní v rešeršních službách, základní složky uživatelského rozhraní, význam standardizace komunikace s informačními systémy (např. ISO 9241)
B22 Specifikace technických a softwarových podpor uživatele ze strany producentů a provozovatelů informačních systémů nebo databázových center
B23 Krize booleovského modelu a řešení této krize
B24 Vyhodnocování relevance
B25 Rešeršní strategie ve vztahu ke speciálním druhům dokumentů
B26 Databáze, jejich třídění a typologie v historickém kontextu a databáze databází
B27 Významné mezinárodní a národní informační zdroje pro obor Informační a knihovní věda a jejich srovnání
B28 Bibliografické informační entity (podle modelu FRBR) a základní a specifické vztahy mezi nimi
B29 Struktura a sémantika komunikativních (výměnných) formátů pro bibliografické a jiné související entity
 • C - INFORMAČNÍ A ZNALOSTNÍ MANAGEMENT (volitelný)
Heslo Student
C1 Práce F.A. von Hayeka v oblasti ekonomie informací, role cenového mechanismu v ekonomice X
C2 Informační asymetrie, pojem, typologie X
C3 Definice pojmů „morální hazard“ a „nepříznivý výběr“ z hlediska ekonomie informací, praktický příklad X
C4 Definice role ratingových agentur v ekonomice z hlediska ekonomie informací, jejich role ve finanční krizi X
C5 Historie komerčního internetu, hlavní klíčové mezníky X
C6 Metodiky projektového managementu, smysl, vývoj, zaměření a využití X
C7 Životní cyklus projektu, smysl a obsah jednotlivých fází X
C8 Znalostní oblasti projektového managementu dle metodiky PMBoK X
C9 Výběrová řízení na implementaci informačních systémů, jejich příprava a realizace X
C10 Specifika projektů implementace ERP systémů v organizaci X
C11 Modely informačních systémů v podniku. Rodina norem IS09000 X
C12 Systémy ERP, vývoj, architektura, funkcionalita, současný stav na trhu v ČR X
C13 CRM a SCM systémy, principy, funkcionalita X
C14 ECM systémy se zaměřením na Document Management (DMS) X
C15 Modely zajištění provozu a rozvoje podnikových informačních systémů X
C16 Efekty podnikové informatiky X
C17 Princip, struktura a typy expertních systémů X
C18 Podstata znalostí a formy jejich reprezentace X
C19 Báze znalostí založené na pravidlech a inferenční mechanismus X
C20 Zpracování neurčitosti v expertních systémech a základy fuzzy logiky X
C21 Metody dobývání znalostí z databází (data mining) X
 • D - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (volitelný)
Heslo Student
D1 Architektura WWW - zdroje a jejich adresace
D2 Formáty souborů, zejména dokumentů
D3 Kancelárske balíky - funkčnosti, formáty dokumentov
D4 Architektura softwarových aplikace
D5 Vývoj software - základní přehled v problematice
D6 Informační bezpečnost - její klíčové aspekty, hrozby a minimalizace rizika
D7 Rozhodovací tabulky a stromy (základní pojmy a vlastnosti)
D8 Konstrukce rozhodovacích stromů (princip snižování entropie)
D9 Popis prvků konceptuálních modelů, smysl konceptuálního modelu a příklad modelu Knihovny
D10 Transformaci konceptuálního modelu na datový model, základní prvky datového modelu, specifikace úlohu primárních a cizích klíčů X
D11 Popis definiční části jazyka SQL, specifikace deklarace primárních a cizích klíčů a příklady na modelu knihovny X
D12 Manipulační část jazyka SQL (DML – insert, update, delete) a příklady na databázi Knihovna X
D13 Příkaz Select, jeho využití v databázi Knihovna, popis klauzule NOT IN a její využití v databázi Knihovna X
D14 Příkaz Select s klauzulí GROUP BY, využití tohoto příkazu v databázi knihovna, základní duplicitní select a další agregátní funkce X
D15 Principy hierarchických modelů. Příklady modelování procesů a programovacích struktur (základní příkazy řízení toku programu) X
D16 Principy značkovacích jazyků a příklady použití jazyka HTML a XML
D17 Principy kódování zvuku a obrazu, komprese dat
D18 Klasické substituční šifry a jejich kryptoanalýza
D19 Symetrické kryptosystémy a šifrové standardy (DES, AES)
D20 Šifrování s veřejným klíčem (metoda RSA)Knihovnické zaměření


 • Informační věda – povinný předmět
Heslo Student
1) Historie a současná situace v oblasti digitalizace kulturního dědictví a zpřístupňování jejích výstupů v ČR, úloha a aktivity Národní knihovny ČR (včetně její pozice v Evropě)
2) Historie a současné aktivity v oblasti digitalizace a online zpřístupňování kulturního dědictví v Evropě, jejich hlavní cíle a výstupy Klára Adamcová
3) Otevřený přístup (Open Access) k informacím ve vědě a výzkumu, jeho vývoj, hlavní zdroje, jejich registry a podpora v globálním rámci
4) Digitální knihovna jako pojem a její obecná architektura (modely „Kahn-Wilensky“ a OAIS)
5) Analýza vybraných trendů ve věcném pořádání a vyhledávání informací Iveta Svobodová
6) Reprezentace obsahu dokumentů jazykovými i nejazykovými prostředky
7) Chování uživatele při věcném vyhledávání informací v katalozích, oborových databázích a v prostředí webu Rudolf Sýkora
8) Výhody a úskalí základních typů indexace Veronika Zemanová
9) Tradiční systémy pořádání informací a znalostí – vlastnosti a možnosti jejich užití
10) Teoretické základy selekčních jazyků v lingvistice Jan Stejskal
11) Teoretické základy selekčních jazyků v sémiotice Renata Faltejsková
12) Poslání, pracovní metody a výsledky obsahové analýzy Zuzana Sikorová
13) Typy redukovaného textu – pracovní postupy a využití Zdeňka Plundrichová
14) Vliv interpretace textu na výsledky textové a obsahové analýzy Jana Křížová
15) Postup při návrhu a realizaci empirického výzkumu –výběru vzorku, reprezentativnost vzorku Lukášová Barbora
16) Náhodný jev, algebra jevů, průnik a spojení jevů, doplněk jevu, analogické pojmy v logice a informatice X
17) Pojem podmíněné pravděpodobnosti, závislé a nezávislé jevy X
18) Pojem náhodné veličiny a její vlastnosti : pravděpodobnostní rozdělení, distribuční funkce X
19) Charakteristiky náhodné veličiny: střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka, medián, kvantity, decily X
20) Normální rozdělení náhodné veličiny. Intervalové odhady pro , 2, 3. Pojem intervalu spolehlivosti X
21) Popište pojem intervalu spolehlivosti a popište jak je možné jej vypočítat, uveďte názorný příklad použití X
22) Popište postup při vyhodnocení testu dobré shody (χ-kvadrát test) a uveďte názorný příklad použití X
23) Chápání informace v mezikulturní komunikaci
24) Informace a komunikační klima organizace
25) Knihovny ve starověku. Uveďte příklady z jednotlivých geografických oblastí a srovnejte je Barbora Molíková
26) Vývoj knižníc v stredoveku
27) Popište typické rysy knihoven od renesance po klasicismus Haraštová Simona
28) Popište základní mezníky vývoje knihtisku
29) Východiska informační vědy a teorie informace
30) Právo a internet
31) Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace
32) Bibliometrie, scientometrie a metody hodnocení vědy
33) Citační indikátory, rejstříky, databáze: srovnání a využití
34) Konceptuální modely v informační vědě, vybraní zástupci Tereza Hladíková
35) Vyhodnocování relevance, role a druhy zpětné vazby v rešeršních službách Zuzana Žižková
36) Srovnejte efektivitu tržní a centrálně plánované ekonomiky s ohledem na roli informací v ekonomice Vojtěch Eliáš
37) Cenový mechanismus v ekonomice a informační funkce ceny
38) Významné mezinárodní a národní informační zdroje pro obor Knihovní a informační věda a jejich srovnaní
39) Knihovní věda a knihovnictví: vysvětlení pojmů, definice jejich vzájemného vztahu a zasazení do kontextu dalších
 • ICT - Procesy a technologie v knihovnách – povinný předmět
Heslo Student
40) Technologie provozu informačních systémů (třívrstvá architektura, databázové systémy apod.)
41) Integrace informačních systémů (technologie, které IS zastřešují – tj. linkovací nástroje, federativní vyhledávání, discovery systémy, velké indexy a další)
42) Systémový přístup ke knihovnickým procesům v knihovně
43) Služby veřejných a odborných knihoven Martin Ouřada
44) Využití služeb internetu v knihovnách
45) Knihovnicko-informační software - základní stavební kámen knihovny
46) Kooperativní projekty knihoven v ČR a zahraničí
47) Nástroje pro správu a zabezpečení fyzických fondů knihoven Martina Slachová
48) Virtuální služby knihoven
49) Problematika digitálních repozitářů; referenční rámec OAIS; jejich budování, provoz a certifikace
50) Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů; podstata problematiky; dostupné metody řešení; projekty ve světě a v ČR
51) Popis životního cyklu digitálního dokumentu; jednotlivé kroky digitalizace, uložení, zpřístupnění
52) Trendy akvizice v knihovnách veřejných a odborných
53) Proces digitalizace; přehled důvodů, cílů, přínosu i problémů, možnosti využití digitálních dat
54) Metadata pro digitální objekty; jejich typy, význam a funkce; standardy nejužívanějších metadat a jejich charakteristika
55) Role digitalizace při katalogizaci a zpřístupnění historických fondů - digitální knihovna versus elektronický katalog
56) Vyberte několik digitálních knihoven zpřístupňujících digitální kopie a obrazy kulturního dědictví v prostředí internetu Klára Jampílková
57) Elektronické archivy ve vybraných oborech vědy a výzkumu, jejich rysy a jejich propojování na základě protokolu OAI-PMH
58) Významné mezinárodní a národní služby digitálních knihoven distribuovaného charakteru v oblasti vědy a výzkumu
59) Významné komerční digitální knihovny zahraničních nakladatelů a jejich služby v oblasti vědy a výzkumu a systém CrossRef
60) Mezinárodní a národní systémy elektronických závěrečných vysokoškolských prací a autorsko-právní problematika jejich zpřístupňování
61) Volně dostupné digitální knihovny s citačními službami v oblasti vědy a výzkumu
62) Trvalé identifikátory informačních objektů (zdrojů) globálního významu a systémy jejich směrovacích služeb Blanka Ellederová
63) Problematika třídění a typologie elektronických informačních zdrojů a jejich datové formáty
64) Popište postup při návrhu a realizaci empirického významu – popište jednotlivé kroky postupu, zdůvodněte je. Popište principy výběru vzorku populace pro potřeby empirického výzkumu a pojem reprezentativnosti statistického vzorku.
65) Bibliografické standardy využívané v praxi českých knihoven
66) Typologie rešerší a rešeršních služeb, jejich organizace v různých typech knihoven a informačních institucí (akademická knihovna, veřejná knihovna, speciální knihovna apod.)
67) Druhy bází dat a jejich vztah k rešeršním strategiím a postupům
68) Uživatelské rozhraní v rešeršních službách, základní složky uživatelského rozhraní, význam standardizace (např. ISO 9241)
69) Druhy podpor uživatele ze strany systémů, producentů a provozovatelů v kontextu rešeršní činnosti
70) Typologie rešeršních strategií a taktik, analytické vyhledávání versus intuitivní vyhledávání, etapy rešeršních postupů, etapy vyhledávání Alice Machyánová
71) Bibliografická a autoritní kontrola, vývoj, současný stav a trendy
72) Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy (včetně fenoménu Google)
 • MK – Management knihoven – volitelný předmět
Heslo Student
73) Vliv legislativy na činnost knihoven /srovnání 3 zákonů a podmínek jejich vzniku s akcentem na zákon poslední/
74) Kooperace knihoven – regionální funkce knihoven /východiska, podstata, realizace/
75) Strategické plánování – koncepce rozvoje českého knihovnictví/podstata a srovnání 2 koncepcí s důrazem na poslední – léta 2011-2014/
v76) Komunitní role veřejné knihovny /význam veřejné knihovny v daném regionu, smysl a podstata její role/
77) Marketingová strategie veřejné knihovny / podstata, význam a uplatnění v managementu knihovny/
78) Finanční zdroje knihoven /programy a projekty na podporu knihoven, rozpočty a další zdroje
79) Role knihovnických sdružení, spolků a konsorcií v ČR / jejich význam pro spolupráci knihoven, stručná charakteristika\
80) Organizování v knihovně /organizační struktury, organizování práce – pracovní proces a postup. Knihovna a její základní dokumenty: zřizovací listina, statut, organizační a knihovní řád, výpůjční řád a další dokumenty/
81) Kontrola a její využití v knihovnách / kontrolní proces, prostředky a typy kontrol. Benchmarking knihoven/
82) Personální procesy v managementu knihovny / výběr a přijímání pracovníků, posuzování kompetence, adaptační procesy, hodnocení práce, profesionální kariéra, uvolňování pracovníků/
83) Sociální procesy v knihovně / komunikace, kooperace, konflikt, organizační změny. Podniková kultura, identita a etika/
84) Řídící pracovníci v knihovně / osobnost a styly řízení, delegování v řízení, týmová práce v knihovně. Koučing a mentoring/
85) Sestavte dotazník (formulujte otázky) pro výzkum využívání krajské veřejné knihovny v krajském městě s populací okolo 100 000 obyvatel (např. Liberec, Pardubice apod.). Důvody pro volbu a formulaci otázek okomentujte
86) Strategické plánování rozvoje technologického zabezpečení knihovních služeb
 • CIG – Čtenářská a informační gramotnost – volitelný předmět
Heslo Student
87) Role knihoven ve vzdělávání: dle jednotlivých typů knihoven a v kontextu dalších vzdělávacích institucí
88) Školní knihovna: úloha, možnosti zapojení do výuky, situace v ČR, příklady zahraniční dobré praxe Markéta Bušková
89) Vysokoškolská knihovna: úloha, uživatelská základna, specifické služby, podpora vědy a výzkumu Lucie Měchurová
90) Fenomén čtenářství: rozvoj, proces čtení, poruchy čtení Tereza Hrychová
91) Možnosti podpory rozvoje čtenářství u dětí v předškolním věku: specifika, české i zahraniční projekty
92) Role knihoven při rozvoji čtenářství (včetně projektů knihoven a knihovnických spolků)
93) Významné aktivity v oblasti čtenářských výzkumů: příklady z ČR nebo ze zahraničí, interpretace výsledků
94) Koncept informační gramotnosti: vývoj pojmu, společenský kontext a výrazné domácí i zahraniční aktivity
95) Knihovník jako pedagog: vymezení role, potřebné kompetence a jejich rozvoj
96) Biblioterapie: charakteristika pojmu, pojednání o využití a vybrané projekty
97) Komunitní úloha knihoven Michal Špaček
98) Úloha knihoven v oblasti podpory vědy a výzkumu: vymezení aktérů, principy podpory a příklady dobré praxe
99) Navrhněte průzkum informačních potřeb studentů bakalářského studia FF UK. Popište všechny fáze procesu empirického výzkumu
100) Služby knihoven v oblasti elektronických čtecích zařízení – formáty, čtení z obrazovky, vliv na rozvoj čtenářstvíKnihovědné zaměření

 • Historické knižní fondy, jejich ochrana a způsoby zpřístupňování
Heslo Student
1. Vznik, proměny a cíle historické knihovědy. Její místo ve studiu knižní kultury jakožto specifické složky kulturního dědictví. Významné proudy a osobnosti se zvláštním přihlédnutím k českému prostředí.
2. Moderní pojetí práce s historickými fondy u nás a v cizině, zejména v oblasti moderního elektronického zpracování. Používané katalogizační formáty při popisu historických fondů v ČR, jejich rozdíly, rozšířenost a vývojové tendence (Aleph, Clavius, KP-Win, ARL).
3. Základní rozdíly při katalogizačním popisu starého tisku dle pravidel ISBD oproti katalogizaci moderního fondu.
4. Dnešní úloha kurátora vzácných knižních sbírek, nároky na jeho kvalifikaci a role, proměna knihovědně zaměřeného pracovníka v dnešní společnosti.
5. Vztah knihovědy, archivnictví a muzejnictví. Rozdíly mezi knihovním fondem, archivním fondem a muzejní sbírkou.
6. Pomocné vědy historické; jejich obecná charakteristika a vývoj, popis nejpodstatnějších PVH, vztah ke knihovědě, přínos při práci se vzácnými historickými fondy.
7. Archivnictví; základní pojmy, metody práce a zpřístupnění, organizace a vývoj archivní sítě v ČR; odlišné aspekty vzhledem ke knihovnám.
8. Heraldika, sfragistika; charakteristika disciplín a jejich využití v knihovědné praxi.
9. Diplomatika; její charakteristika, základní pojmy, hlavní typy diplomatického materiálu, vnitřní a vnější znaky diplomatického materiálu. Využití diplomatiky v knihovědné praxi.
10. Historie a současná situace v oblasti digitalizace a zpřístupňování kulturněhistorického dědictví v ČR, role knihoven v ČR a úlohy a cíle Národní knihovny ČR (včetně její pozice v Evropě).
11. Proces digitalizace; přehled důvodů, cílů, přínosu i problémů, možnosti využití digitálních dat.
12. Popis životního cyklu digitálního dokumentu; jednotlivé kroky digitalizace, uložení, zpřístupnění.
13. Současné aktivity v oblasti digitalizace a online zpřístupňování kulturního dědictví v Evropě, výhled a cíle do budoucna.
14. Vyberte několik systémů kulturního dědictví, které znáte a popište na jejich příkladu hlavní obecné rysy systémů kulturního dědictví, jejich vlastnosti, cíle a přínos pro uživatele.
 • Typologie, ilustrace a vazba rukopisné a tištěné knihy od počátků do 20. století
Heslo Student
1. Kniha jako kulturní a civilizační fenomén. Kulturní antropologie knihy. Typy knihy v různých kulturních okruzích. X
2. Paleografie; charakteristika disciplíny, práce s textem (transliterace, transkripce), zkratky a zkracovací znaménka. X
3. Vývoj základních písem ve starověku a jejich stručná charakteristika. X
4. Psací látky a náčiní ve starověku a středověku, role skriptorií. X
5. Výčet hlavních druhů a typů písem v evropském středověku a jejich stručná charakteristika. X
6. Vývoj novogotického rukopisného písma v Německu a jeho použití v Českých zemích. X
7. Vývoj humanistických písem v raném a pozdním novověku v Evropě a v Českých zemích. X
8. Rukopisná kniha kodexového typu, její umělecká výzdoba a kulturní a společenská funkce ve středověké společnosti. X
9. Historické formy tisku před polovinou 15. stol. s důrazem na specifika evropského deskotisku a blokových knih. X
10. Tiskové písmo, jeho původ a klasifikace. Vývoj písmolijecké technologie do konce 19. století. X
11. Tiskárna a její vybavení v historickém vývoji. Dopad průmyslové revoluce 19. století do typografie a její přerod v polygrafii. X
12. Technologie výroby papíru, základní druhy papíru pro tisk a pro vazebné účely. Filigrány. X
13. Grafické techniky knižní ilustrace pořizované „z výšky“. X
14. Grafické techniky knižní ilustrace pořizované „z hloubky“. X
15. Grafické techniky knižní ilustrace pořizované „z plochy“. X
16. Grafické techniky knižní ilustrace a reprodukční techniky 20. století. X
17. Pozdně gotická knižní ilustrace, její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální. X
18. Renesanční knižní ilustrace, její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální. X
19. Barokní knižní ilustrace, její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální. X
20. Knižní ilustrace 19. století, její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální. X
21. Knižní ilustrace 20. století., její vývoj v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální. X
22. Typologie knižní obálky, autorská kniha. X
23. Hlavní zásady typografie. X
24. Tiskařské signety v zahraničí a v Českých zemích, jejich typologie a funkce. X
25. Funkce knižní vazby, technologie a materiály ručního knihvazačství. X
26. Vývoj knihvazačských stylů gotických a renesančních. X
27. Vývoj knihvazačských stylů barokních, rokokových, klasicistních a empírových. X
28. Technologie a stylová charakteristika industriální vazby 19. století. X
 • Varianta A: Dějiny knihoven od starověku do 20. století
Heslo Student
1. Knihovny ve starověku. Uveďte příklady z jednotlivých geografických oblastí a srovnejte je. X
2. Základní druhy knihoven v evropském středověku. X
3. Porovnání vývoje českých a evropských středověkých knihoven X
4. Vliv reformačních hnutí na vývoj knihoven v Českých zemích a v Evropě. X
5. Vliv humanismu a renesance na evropskou knižní kulturu a knihovnictví. X
6. Typické rysy renesanční a barokní šlechtické, měšťanské a klášterní knihovny, vnitřní a vnější znaky. X
7. Vznik a rozvoj institucionálních knihoven. X
8. Počátky a vývoj otevírání soukromých knihoven veřejnosti. X
9. Vliv osvícenství na evropskou a českou knižní kulturu a knihovnictví. X
10. Právní úprava vydávání a distribuce knih a časopisů od roku 1848 do současnosti. X
11. Počátky veřejných knihoven v našich zemích. Veřejné půjčovny a čítárny knih a novin. Knihovny čtenářských spolků a společností. X
12. Hlavní rysy vývoje československého knihovnictví v letech 1918-1938. První knihovní zákon. X
13. Československé knihovnictví a legislativa v letech 1950-1989. X
14. Recepce knihy (autor, text, čtenář, interpretace). X
15. Významné osobnosti knihovnictví, informační vědy a knihovědy. Charakterizujte jejich činnost a význam pro vývoj oboru. X
 • Varianta B: Dějiny knihtisku 15. – 20. století
Heslo Student
1. Základní evropské tendence vývoje knihtisku do roku 1500 s přihlédnutím ke specifickému vývoji Českých zemí. X
2. Raně renesanční kniha a knihtisk v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální. X
3. Pozdně renesanční kniha a knihtisk v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální. X
4. Barokní kniha a knihtisk v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální. X
5. Rokoková a klasicistní kniha a knihtisk v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální. X
6. Kniha a knihtisk 19. století v zahraničí a v Českých zemích, společné tendence a jevy individuální (zejména během národního obrození). X
7. Kniha a knihtisk první poloviny 20. století v Českých zemích, tiskárny a osobnosti průmyslové knižní kultury. X
8. Významní zahraniční představitelé knihtisku před rokem 1500. X
9. Problematika datace Kroniky trojánské a rozdíly mezi českou a moravskou produkcí prvotisků. X
10. Významní zahraniční představitelé knihtisku v době renesance. X
11. Tiskárna bratrská v Ivančicích a Kralicích, její předchůdci a následníci. X
12. Jiří Melantrich z Aventýnu. X
13. Daniel Adam z Veleslavína. X
14. Jiří Černý z Černého Mostu a jeho manýrističtí souputníci. X
15. Významní zahraniční představitelé knihtisku v době baroka a klasicismu. X
16. Tiskárna jezuitská a Tiskárna arcibiskupská v Praze. X
17. Karel František Rosenmüller. X
18. Vliv Josefa Mánesa a Mikoláše Alše na vývoj knižní ilustrace u nás X
19. Josef Čapek a kniha X
20. Vznik moderní české knihy na přelomu 19. a 20. století. X
 • Varianta C: Dějiny knižního obchodu a nakladatelství 15. – 20. století
Heslo Student
1. Vznik a vývoj nakladatelství v Evropě i v Českých zemích do roku 1800 a jejich vliv na kvalitu a kvantitu knižní produkce. X
2. Profesní organizace tiskařů, nakladatelů a knihkupců 19. a 20. století. X
3. Cenzura jako politický, kulturní a sociologický fenomén 16. až 19. stol., její vliv na knižní produkci v Evropě i v Českých zemích. X
4. Tištěná kniha jako zboží, způsoby distribuce včetně veletrhů, vznik knihkupecké sítě v Českých zemích do konce 19. stol. X
5. Kulturní a politická role tiskaře jako editora, překladatele, nakladatele a knihkupce. Diferenciace těchto funkcí a vznik institucionálních tiskáren. X
6. Nakladatel a autor, autor a ilustrátor v 19. století. X
7. Knížky lidového čtení a kramářské tisky 18. a 19. století, jejich typografická specifika. X
8. Matěj Václav Kramerius, jeho předchůdci i pokračovatelé. Počátky českého novinářství. X
9. Bohumil Haase a Ferdinand Schönfeld. Industrializace knižní výroby. X
10. Německý, hebrejský a český knihtisk v Praze v 19. století X
11. Kniha jako individuální řemeslo. Podíl bibliofilie na vzniku moderní české knihy. X
12. Kniha v exilu a samizdatu X
13. Autor a nakladatel (ediční příprava textů). X