Bakalářské okruhy k závěrečným zkouškám (pro studenty, kteří začali studovat v říjnu 2010 až 2013)

Aktualizace k 11. 6. 2016

1. Povinný předmět - Informační věda

1. Vymezte oblast, kterou se zabývá informační věda, a popište stručně její historický vývoj
2. Jak informační věda chápe pojem informace?
3. Vysvětlete, jak autorské právo podle platné právní úpravy v ČR omezuje chování uživatelů na internetu a v knihovnách.
4. Jak je definován pojem informace, uveďte různé pohledy.
5. Vysvětlete, co je bibliometrie, na čem je založena, jak se používá a jaké má limity ve svém použití. Popište základní indikátory a bibliometrické zákony.
6. Popište nejdůležitější citační rejstříky a uveďte, jakým způsobem se hodnotí věda a výzkum v ČR
7. Popište principy vědecké komunikace, včetně typologie vědeckých publikací, principů recenzního řízení, Open Access
8. Vysvětlete termín HCI, popište, čím se tento obor zabývá, a uveďte, jak se uplatňuje v oblasti informačních a komunikační technologií
9. Uveďte typy a metody výzkumu v informační vědě, demonstrujte na příkladech a zmiňte aktuální výzkumy
10. Vysvětlete, co je to informační společnost. Jaké jsou její hlavní rysy?
11. Co je to infomační bezpečnost? Popište problematiku a z technického i sociologického hlediska
12. Vysvětlete, co je to informační zahlcení a jaké jsou jeho příčiny a důsledky
13. Pojednejte o teoretickém úvodu do sociální komunikace, popište základní složky komunikačního procesu
14. Charakterizujte výhody a omezení Shannon-Weaverova modelu z pohledu sociální komunikace
15. Informační a komunikačních bariéry
16. Komunikační klima organizace a komunikační audity
17. Mezikulturní komunikace (Hofstede, Trompenaars, Bennet)
18. Základní prvky marketingové komunikace a reklamy
19. Neverbální komunikace, její funkce a jednotlivé složky
20. Základní prvky informační ekonomiky
21. Vysvětlete, co je to věcné pořádání informací a znalostí a co je jeho účelem. Pojmenujte základní problémy věcného pořádání
22. Uveďte společné charakteristiky a základní rozdíly klasifikace věd a věcného pořádání informací
23. Charakterizujte základní typy selekčních jazyků (klíčová slova, předmětové hesláře, tezaury, klasifikace, ontologie) z hlediska jejich struktury a funkce při pořádání a vyhledávání informací
24. Popište princip kategorizace a jeho využití v pořádání informací a znalostí. Vysvětlete pojmy kritérium členění, faseta a fasetová analýza
25. Podejte charakteristiku Mezinárodního desetinného třídění a zhodnoťte jeho význam pro věcné pořádání informací
26. Popište detailně strukturu tezauru. Podejte přehled vztahů, jež lze definovat mezi termíny tezauru
27. Vysvětlete problematiku řízeného a volného slovníku, paradigmatických a syntagmatických vztahů a prekoordinace a postkoordinace ve vztahu k pořádání a vyhledávání informací
28. Co je to výroková logika?
29. Uveďte spojky výrokové logiky a popište jejich sémantiku
30. Popište definici pojmu tautologie, kontradikce a uveďte, jak je možné ověřit, zda nějaký výrok je tautologie
31. Popište pojem úsudku a popište, jakým způsobem rozpoznáte, zda je úsudek správný
32. Popište, co je to syntaxe výrokové logiky
33. Popište, co je to sémantika výrokové logiky
34. Popište pojem sylogismu a uveďte, jakým způsobem lze použít Vennovy diagramy pro ověření správnosti sylogismu
35. Popište, co jsou to tzv. pravdivostní tabulky a jak jsou využívány při ověření, zda některá formule výrokové logiky je tautologií

2. Povinný předmět - Informační systémy a zdroje

1. Metodiky projektového managementu, jejich obsah a smysl
2. Znalostní oblasti PMBoK
3. Projektový trojimperativ a životní cyklus projektu dle PMBoK. Základní popis obsahu a smyslu jednotlivých fází
4. Pracovní rozklad činností (WBS). Principy tvorby, smysl a návaznosti na další části plánu projektu. Řízení změn
5. Pojednejte o časovém plánu projektu a základních principech jeho tvorby
6. Řízení lidských zdrojů na projektech, OBS
7. Odhady pracností. Metody, postupy a úskalí
8. Iniciační fáze projektu, obsah, smysl a odlišnost proti fázi plánování. Business case, RFI a RFP
9. Project Control Book – obsah a smysl
10. Povinnosti vedoucího projektu v ukončovací fázi projektu
11. Možnosti financování projektů za využití grantových prostředků. Výhody a nevýhody. Klasifikace grantových programů
12. Grantové programy vhodné pro oblast knihovnických a informačních služeb – charakteristika, obsah, zaměření, omezení
13. Povinný výtisk, včetně elektronických zdrojů v systémech národních bibliografií
14. Analyzujte pojem „rešeršní systém“, uveďte jeho základní komponenty a typologii rešeršních systémů; charakterizujte a vyhodnoťte booleovský model vyhledávání bibliografických informací
15. Charakterizujte vývoj, typy, funkce, význam a oblasti působení dokumentografických systémů ve společenské komunikaci informací
16. Charakterizujte hlavní mezinárodní registrační systémy pro seriály a jiné pokračující informační zdroje
17. Pojednejte na obecné úrovni o systémech souběžných národních bibliografií a porovnejte hlavní znaky jejich významných představitelů v evropském kontextu včetně ČR
18. Charakterizujte specifika systémů retrospektivních národních bibliografií na obecné úrovni, uveďte jejich hlavní představitele a současné aktivity v evropském kontextu včetně ČR
19. Charakterizujte a porovnejte nejvýznamnější univerzální dokumentografické systémy USA, jejich databáze a služby
20. Charakterizujte typy šedé literatury a významné systémy jejich bibliografické registrace mezinárodní a národní úrovně
21. Co jsou patentové a normativní dokumenty a ve kterých významných systémech jsou registrovány?
22. Pojednejte o síti identifikátorů bibliografických a autoritních informačních entit v aplikaci modelu FRBR
23. Pojednejte o společných a rozdílných rysech nejvýznamnějších dokumentografických systémů polytematického charakteru a jejich databází
24. Co jsou databáze a pojednejte o jejich třídění a typologii z hlediska jejich registrace v historickém kontextu
25. Charakterizujte významné rysy oborových dokumentografických systémů a jejich databází a uveďte jejich hlavní představitele ve světovém měřítku v oblasti přírodních, aplikovaných a technických věd
26. Osvětlete současné problémy třídění a typologie elektronických informačních zdrojů
27. Co jsou databáze databází: uveďte a významné rysy jejich hlavních reprezentantů ve světovém měřítku (včetně specifik jejich záznamů)
28. Pojednejte o vývoji nejvýznamnějších mezinárodních bibliografických zdrojů oboru informační a knihovní vědy a porovnejte jejich obsahy (též na základě klasifikačních schémat)
29. Charakterizujte významné české a slovenské bibliografické zdroje oboru knihovní a informační vědy (20. stol. a současnost)
30. Charakterizujte a vyhodnoťte současné rešeršní systémy, dotazovací jazyky a selekční údaje významných mezinárodních bibliografických databází oboru informační a knihovní vědy
31. Charakterizujte významné mezinárodní bibliografické databáze vztahující se k oboru informační věda a knihovnictví (ERIC, INSPEC, EconLit aj.)
32. Charakterizujte online vyhledávání informací a selekční údaje databáze citačních rejstříků v rámci systému Web of Science a specifikujte hlavní úskalí rešeršního procesu v tomto systému

3. Povinný předmět - Knihovnické procesy a technologie

1. Pojednejte o struktuře komunikativních (výměnných) formátů pro bibliografické a jiné související entity založené na technické normě ISO 2709
2. Charakterizujte vývoj a současný stav rodiny formátů typu MARC a uveďte a porovnejte jeho hlavní reprezentanty ve světovém kontextu
3. Co jsou metadata a charakterizujte vybrané reprezentanty metadatových specifikací a schémat pro elektronické informační zdroje (Dublin Core, RDF aj.)
4. Charakterizujte typy a znaky autoritních informačních entit a reprezentaci těchto znaků ve strukturovaných autoritních záznamech (např. ve formátu MARC 21 pro autoritní data)
5. Proveďte dekompozici knihovního systému (statické a dynamické prvky, okolí)
6. Proveďte dekompozici subsystému akvizice (statické a dynamické prvky, okolí)
7. Proveďte dekompozici subsystému organizace knihovního fondu (statické a dynamické prvky, okolí)
8. Pojednejte o zásadách ochrany knihovních fondů (preventivní a následné)
9. Charakterizujte principy sdílené katalogizace
10. Vyložte problematiku retrospektivního zpracování knihovních fondů pro automatizované systémy a uveďte příklady používaných postupů, resp. technologií
11. Pojednejte o knihovním systému jako součásti informačního systému
12. Výpůjční služby knihoven (ze zákona o veřejných knihovnických službách, včetně MVS a MMVS)
13. Pojednejte o vývoji katalogizačních pravidel ve světě, zhodnoťte zejména vývoj anglo-amerických instrukcí
14. Pojednejte o vývoji katalogizačních pravidel v České republice
15. Popište strukturu standardů AACR2R/RDA, ISBD a porovnejte je
16. Pojednejte o tzv. bibliografických úrovních podle AACR2R/RDA včetně tzv. seriálovosti; zhodnoťte možnosti bibliografického formátu MARC 21 vzhledem k této problematice
17. Charakterizujte specifika popisu pokračujících zdrojů, porovnejte je se specifiky popisu monografií
18. Vyjmenujte principy volby personálních selekčních údajů podle AACR2R/RDA
19. Vyjmenujte principy volby korporativních selekčních údajů podle AACR2R/RDA (včetně záhlaví pro akce/konference)
20. Pojednejte o funkci souborů autorit v identifikačním popisu
21. Charakterizujte funkce katalogu, popište jejich vývoj v 19., 20. a 21. století
22. Pojednejte o studii „Funkční požadavky na bibliografické záznamy“; v jakém směru studie ovlivňuje katalogizační teorii i praxi?
23. Charakterizujte údaj „Unifikovaný název“, jeho význam a vyložte principy jeho tvorby a souvislost s názvovým záhlavím podle AACR2R/RDA


Volitelný předmět - Informační a komunikační technologie

1. Vyložte pojem „integrovaný automatizovaný knihovní systém“, charakterizujte jeho hlavní subsystémy, resp. moduly a jejich vzájemné vazby.
2. Porovnejte dle vlastního výběru software pro automatizaci procesů v českých knihovnách.
3. Charakterizujte vývoj automatizace v knihovnách.
4. Popište vyhledávání na internetu a pojmy hluboký, povrchový a sémantický web.
5. Vyložte teorii médií a vývoje komunikace dle převládajícího média Marshalla MacLuhana.
6. Charakterizujte textový editor, jeho základní funkce a využití. Vymezte textové editory oproti aplikacím pro počítačovou sazbu. Uveďte příklady textových editorů. Popište možnosti spolupráce více autorů na jednom dokumentu.
7. Charakterizujte tabulkový procesor a jeho základní rysy a funkce. Uveďte typické situace, kdy je vhodné využít tabulkový procesor. Popište použití vzorců v tabulkovém procesoru.
8. Charakterizujte vlastnosti a rysy aplikací pro tvorbu elektronických prezentací. Popište typickou strukturu prezentace a uveďte, s jakými objekty v prezentaci typicky pracujeme.
9. Charakterizujte technologie pro skupinovou a hromadnou komunikaci: e-mailové diskusní skupiny, webová fóra a diskuse, tele(video)konference, sociální sítě. Ve kterých situacích se hodí která technologie?
10. Popište architekturu sítě Internet. Popište, jaké zdroje na této síti jsou a jak jsou adresovány.
11. Charakterizujte možnosti publikování na internetu. Jaký obsah lze publikovat bez porušení autorských práv?
12. Využití formátu XML v knihovnických aplikacích.
13. Výhody a nevýhody aplikace proprietárního a Open Source softwaru.
14. Popište možnosti kolaborativních aplikací v prostředí Internetu.
15. Typologie a projekty zpřístupňování elektronických knih v knihovnách.
16. Služby discovery systémů pro knihovny.

Volitelný předmět - Veřejné knihovnické a informační služby

1. Referenční služby v knihovnách, včetně virtuálních referenčních služeb.
2. Pojednejte o bibliografických rešeršních službách a uveďte typologii rešerší.
3. Pojednejte o vývoji a teorii vyhledávacích systémů typu OPAC z hlediska rešeršních technik a komunikace člověk-počítač.
4. Charakterizuje 3 směry vylepšování a rozšiřování stávajících OPACů 2. generace (OPAC E3) a uveďte nové rysy současných „WebOPACů“ (na vybraných příkladech).
5. Pojednejte o službách veřejných (městských a obecních, případně krajských).
6. Pojednejte o službách odborných knihoven (vysokoškolské knihovny, knihovny výzkumných ústavů apod.).
7. Pojednejte o službách komunitních knihoven.
8. Pojednejte o možnostech budoucího vývoje knihoven, včetně strategie rozvoje českého knihovnictví.
9. Pojednejte o technologii RFID a jejím využití v knihovnách.
10. Ochrana knihovního fondu.
11. Služby pro uživatele se specifickými potřebami.
12. Služby knihoven pro dětské čtenáře, typologie a projekty.
13. Služby knihoven pro seniory, typologie a projekty.
14. Problematika regionálních funkcí v ČR.
15. Rozvoj knihovních služeb s uplatněním výzkumných metod a zpětné vazby od uživatelů.
16. Statistika a benchmarking veřejných knihoven v ČR.

Volitelný předmět - Dějiny knihoven a knižní kultury

1. Charakterizujte knihovny ve starověku. Uveďte příklady z jednotlivých geografických oblastí a porovnejte je.
2. Charakterizujte nejdůležitější psací látky a náčiní od starověku do současnosti. Uveďte příklady z jednotlivých geografických oblastí.
3. Charakterizujte knihovny a knižní kulturu ve středověku. Porovnejte knihovny v našich zemích a zahraničí..
4. Pojednejte o knihovnách a knižní kultuře v období humanismu a renesance v zahraničí.
5. Pojednejte o knihovnách a knižní kultuře v našich zemích za vlády Lucemburků.
6. Pojednejte o knihovnách a knižní kultuře v našich zemích za vlády Rudolfa II.
7. Charakterizujte základní druhy knihoven a knižní kulturu v našich zemích v období baroka a rokoka.
8. Charakterizujte základní druhy knihoven a knižní kulturu v našich zemích v období osvícenství a českého národního obrození.
9. Pojednejte o knihovnách a knižní kultuře v zahraničí v období od vynálezu knihtisku do současnosti.
10. Pojednejte o vzniku i vývoji knihtisku a jeho významu pro vývoj knihoven a knižní kultury.
11. Charakterizujte hlavní rysy vývoje československého knihovnictví v letech 1918-1989.
12. Charakterizujte hlavní rysy vývoje knihoven a knihovnictví po roce 1989.
13. Knihovnická legislativa od roku 1918 do současnosti a její vliv na činnost knihoven.
14. Pojednejte o současnosti a budoucnosti knihoven a knižní kultury.
15. Pojednejte o rozvoji knihtisku v našich zemích od jeho počátků do 20. století. Charakterizujte nejdůležitější tiskařská centra a tiskárny.