Stránky s nejvíce revizemi

Níže zobrazuji nejvýše 250 výsledků v rozsahu #1–#250.

Ukázat (250 předchozích | 250 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Státnicové okruhy pro SZZK od září 2016 dále - magisterské studium‏‎ (479 revizí)
 2. Informační věda pro 1.ročník bc (2016-2017) - tabulka hesel‏‎ (460 revizí)
 3. Vytváření odborných textů na platformě wiki‏‎ (308 revizí)
 4. Média‏‎ (258 revizí)
 5. Grafický formát‏‎ (231 revizí)
 6. Atribuce‏‎ (198 revizí)
 7. Vizuální studia a nová média‏‎ (195 revizí)
 8. Popularizace vědy‏‎ (190 revizí)
 9. Trvalý identifikátor‏‎ (188 revizí)
 10. Abydos‏‎ (186 revizí)
 11. Úprava závěrečných prací na hesla (2017)‏‎ (183 revizí)
 12. Geografické informační systémy‏‎ (178 revizí)
 13. Digitalizace‏‎ (170 revizí)
 14. Psychoanalýza‏‎ (165 revizí)
 15. Virtuální realita‏‎ (163 revizí)
 16. Trvalé identifikátory informačních objektů (zdrojů) globálního významu a systémy jejich směrovacích služeb‏‎ (163 revizí)
 17. Pojem relevance, její vyhodnocování, druhy relevance‏‎ (159 revizí)
 18. Pojem „rešeršní systém“, jeho základní komponenty, typologie rešeršních systémů, charakteristika booleovského modelu vyhledávání bibliografických informací a jeho alternativy.‏‎ (154 revizí)
 19. Organizační struktury, organizování práce -pracovní proces a postup v knihovnách a informačních institucích (základní dokumenty organizace, zřizovací listina, statut, organizační a knihovní řád, výpůjční řád a další dokumenty)‏‎ (150 revizí)
 20. Informační bublina‏‎ (143 revizí)
 21. Kvalitativní a kvantitativní výzkumy na podporu služeb knihoven, doloženo případovými studiemi.‏‎ (132 revizí)
 22. Vysvětlete termín HCI, popište, čím se tento obor zabývá, a uveďte, jak se uplatňuje v oblasti informačních a komunikační technologií‏‎ (131 revizí)
 23. Národní úložiště šedé literatury (NUŠL)‏‎ (128 revizí)
 24. Teoretický koncept sociální komunikace. Základní složky komunikačního procesu. Komunikační modely. Podrobný rozbor jednoho vybraného díla z oblasti sociální komunikace‏‎ (126 revizí)
 25. Právo a internet‏‎ (124 revizí)
 26. Neil Harbisson‏‎ (123 revizí)
 27. Historický fond starých a vzácných tisků Krajské vědecké knihovny v Liberci‏‎ (123 revizí)
 28. Gustav Theodor Fechner‏‎ (123 revizí)
 29. Školní knihovna: úloha, možnosti zapojení do výuky, situace ČR, příklady zahraniční dobré praxe‏‎ (120 revizí)
 30. Citační rejstříky‏‎ (119 revizí)
 31. Frederick Wilfrid Lancaster‏‎ (117 revizí)
 32. Richard L. Meier‏‎ (116 revizí)
 33. Virtuální identita‏‎ (115 revizí)
 34. HCI‏‎ (115 revizí)
 35. Typy redukovaného textu – pracovní postupy a využití‏‎ (113 revizí)
 36. Richard Papík‏‎ (112 revizí)
 37. Knihovny ve starověku. Uveďte příklady z jednotlivých geografických oblastí a srovnejte je‏‎ (111 revizí)
 38. Digitální knihovna jako pojem a její obecná architektura (modely „Kahn-Wilensky“ a OAIS)‏‎ (110 revizí)
 39. Statistika a benchmarking v knihovnách‏‎ (108 revizí)
 40. Jay David Bolter a Richard Grusin‏‎ (108 revizí)
 41. Obsahová analýza‏‎ (108 revizí)
 42. Humanistická psychologie osobnosti‏‎ (107 revizí)
 43. Jean Piaget‏‎ (107 revizí)
 44. Veřejná knihovna‏‎ (107 revizí)
 45. Znalostní management a znalosti v organizacích‏‎ (107 revizí)
 46. Digitální knihovna‏‎ (105 revizí)
 47. Sociální síť‏‎ (105 revizí)
 48. Johannes Gutenberg‏‎ (103 revizí)
 49. Vícezdrojové financování knihoven v ČR‏‎ (103 revizí)
 50. Hierarchie Data → Informace → Znalost‏‎ (103 revizí)
 51. Leon Festinger‏‎ (102 revizí)
 52. Výzkum a metody v informační vědě‏‎ (101 revizí)
 53. William Gibson‏‎ (101 revizí)
 54. Principy vnímání barev - fyzikální a fyziologická omezení‏‎ (99 revizí)
 55. Motivace‏‎ (99 revizí)
 56. Reprezentace znalostí‏‎ (99 revizí)
 57. Služby knihoven podle Knihovního zákona, včetně problematiky rovného přístupu k informacím.‏‎ (98 revizí)
 58. Přehled významných koncepcí osobnosti v psychologii‏‎ (97 revizí)
 59. Python‏‎ (97 revizí)
 60. Bibliometrické metody‏‎ (97 revizí)
 61. Biblioterapie‏‎ (97 revizí)
 62. Souborné katalogy, typologie, srovnání vybraného souborného katalogu v ČR a zahraničí.‏‎ (96 revizí)
 63. William John Thomas Mitchell‏‎ (96 revizí)
 64. Vývojová diagnostika‏‎ (95 revizí)
 65. Donald T. Hawkins‏‎ (95 revizí)
 66. Koncept informační gramotnosti: vývoj pojmu, společenský kontext a výrazné domácí i zahraniční aktivity‏‎ (94 revizí)
 67. Interaktivní výukové materiály‏‎ (94 revizí)
 68. Řízení lidských zdrojů na projektech, OBS‏‎ (92 revizí)
 69. Warren Weaver‏‎ (92 revizí)
 70. Vývoj knihy v českých zemích‏‎ (91 revizí)
 71. Proces digitalizace: přehled důvodů, cílů, přínosu i problémů, možnosti využití digitálních dat‏‎ (91 revizí)
 72. H-index‏‎ (90 revizí)
 73. Pojednejte o službách odborných knihoven (vysokoškolské knihovny, knihovny výzkumných ústavů apod.).‏‎ (90 revizí)
 74. Shannon-Fanovo kódování‏‎ (88 revizí)
 75. Pozitivní psychologie‏‎ (88 revizí)
 76. Anatomie‏‎ (88 revizí)
 77. Nástroje pro správu a zabezpečení fyzických fondů knihoven‏‎ (88 revizí)
 78. Apple‏‎ (87 revizí)
 79. Kompenzace‏‎ (87 revizí)
 80. Služby discovery systémů pro knihovny.‏‎ (87 revizí)
 81. Rukopisy‏‎ (86 revizí)
 82. Mentální model‏‎ (86 revizí)
 83. Kvalita služeb v knihovnách a informačních institucích (benchmarking, měření kvality služeb, ROI v ČR a zahraničí)‏‎ (86 revizí)
 84. Cloudové služby‏‎ (86 revizí)
 85. Povinnosti vedoucího projektu v ukončovací fázi projektu‏‎ (86 revizí)
 86. Sociální média‏‎ (86 revizí)
 87. Edward Thorndike‏‎ (85 revizí)
 88. Akvizice‏‎ (85 revizí)
 89. E-learning v českém mimoškolním prostředí‏‎ (84 revizí)
 90. Autorské právo‏‎ (84 revizí)
 91. Úzkost‏‎ (84 revizí)
 92. Karen Spärck Jones‏‎ (84 revizí)
 93. Jaké jsou hlavní rysy informační společnosti? Vysvětlete pojmy kyberprostor, informační gramotnost, digitální propast.‏‎ (84 revizí)
 94. BC 2018 - nová hesla a hesla k opravě‏‎ (84 revizí)
 95. Porovnání konceptuálního modelu FRBR a konceptuálního modelu BIBFRAME se zaměřením na definované entity‏‎ (82 revizí)
 96. Hans Peter Luhn‏‎ (82 revizí)
 97. Bill Gates‏‎ (81 revizí)
 98. Humanistická psychologie‏‎ (81 revizí)
 99. Tisk‏‎ (81 revizí)
 100. Podmíněná pravděpodobnost a závislé a nezávislé jevy‏‎ (81 revizí)
 101. IP adresa‏‎ (80 revizí)
 102. Popište typické rysy knihoven od renesance po klasicismus‏‎ (79 revizí)
 103. Základní principy digitální reprezentace obrazových informací‏‎ (79 revizí)
 104. Metadatové formáty v dokumentografických systémech, charakteristika dvou vybraných zástupců dle volby studenta.‏‎ (78 revizí)
 105. Pojednejte o studii „Funkční požadavky na bibliografické záznamy“; v jakém směru studie ovlivňuje katalogizační teorii i praxi?‏‎ (78 revizí)
 106. Derek J. de Solla Price‏‎ (76 revizí)
 107. Uživatelské rozhraní (user interface)‏‎ (75 revizí)
 108. Audioknihy‏‎ (75 revizí)
 109. Public relations‏‎ (75 revizí)
 110. Vyberte několik digitálních knihoven zpřístupňujících digitální kopie a obrazy kulturního dědictví v prostředí internetu‏‎ (74 revizí)
 111. Joseph Marie Jacquard‏‎ (74 revizí)
 112. E-learning‏‎ (73 revizí)
 113. Přednosti a nedostatky modelu FRBR, vliv modelu FRBR na design informačních systémů.‏‎ (72 revizí)
 114. Charakterizujte vývoj a současný stav rodiny formátů typu MARC a uveďte a porovnejte jeho hlavní reprezentanty ve světovém kontextu‏‎ (72 revizí)
 115. Šedá literatura‏‎ (71 revizí)
 116. Manuel Castells‏‎ (71 revizí)
 117. Pojem informace jak jej chápe informační věda a související obory‏‎ (71 revizí)
 118. Vývoj informační politiky USA a EU‏‎ (70 revizí)
 119. Systémy organizace informací a znalostí‏‎ (70 revizí)
 120. Opac, veřejně přístupné katalogy (discovery systémy)‏‎ (70 revizí)
 121. Informační chování‏‎ (70 revizí)
 122. Popište členění softwarových aplikací do tří vrstev, popište účel a odpovědnost jednotlivých vrstev. Zmiňte, jakými technologiemi mohou být tyto vrstvy realizovány.‏‎ (70 revizí)
 123. Biblioterapie: charakteristika pojmu, pojednání o využití a vybrané projekty‏‎ (70 revizí)
 124. Standard veřejných knihovnických a informačních služeb‏‎ (69 revizí)
 125. Twitter‏‎ (69 revizí)
 126. Komunikace‏‎ (69 revizí)
 127. Teoretické základy selekčních jazyků v lingvistice‏‎ (69 revizí)
 128. Afekt‏‎ (69 revizí)
 129. Služby veřejných a odborných knihoven‏‎ (69 revizí)
 130. Televize‏‎ (68 revizí)
 131. Ivan Petrovič Pavlov‏‎ (68 revizí)
 132. Sociální styk‏‎ (68 revizí)
 133. Reklama‏‎ (68 revizí)
 134. Šikana ve školní třídě - možnosti psychologické intervence‏‎ (67 revizí)
 135. Arkadij Vasiljevič Sokolov‏‎ (67 revizí)
 136. Elektronické publikování‏‎ (67 revizí)
 137. Google‏‎ (67 revizí)
 138. Aspekty nových médií, jak je zkoumá informační věda a knihovnictví‏‎ (67 revizí)
 139. Ekologie, biotechnologie, nanotechnologie a nové výzvy pro kulturu a umění‏‎ (66 revizí)
 140. Agrese a násilí‏‎ (66 revizí)
 141. Česká republika v procesu transformace: Globalizace, informační politiky v ČR, EU a USA a odraz transformace v oblasti knihovnictví a informační vědy‏‎ (66 revizí)
 142. Charakterizujte principy sdílené katalogizace‏‎ (65 revizí)
 143. Vzácné knihy a rukopisy‏‎ (65 revizí)
 144. Paul Otlet‏‎ (65 revizí)
 145. Patent‏‎ (64 revizí)
 146. Helen Keller‏‎ (64 revizí)
 147. Deprese‏‎ (63 revizí)
 148. Představivost, druhy představ a jejich vlastnosti. Teorie představivosti. Fantazie.‏‎ (63 revizí)
 149. John Dewey‏‎ (63 revizí)
 150. Neuropsychologie: typické otázky a jejich řešení, souvislost s ostatními oblastmi klinické psychologie‏‎ (62 revizí)
 151. Informační a citační etika‏‎ (62 revizí)
 152. Školní knihovna‏‎ (62 revizí)
 153. Modelování uživatelů (personas)‏‎ (62 revizí)
 154. Vzdělávací služby knihoven‏‎ (61 revizí)
 155. Rychlé čtení‏‎ (61 revizí)
 156. Pojednejte o bibliografických rešeršních službách a uveďte typologii rešerší.‏‎ (61 revizí)
 157. Ernst Heinrich Weber‏‎ (60 revizí)
 158. Životní cyklus digitálního dokumentu‏‎ (60 revizí)
 159. Míry variability‏‎ (60 revizí)
 160. Ohrožení dětí na internetu‏‎ (60 revizí)
 161. Praktiky zveřejňování vysokoškolských prací v Evropě‏‎ (60 revizí)
 162. Významné inovace v dějinách knižní kultury.‏‎ (60 revizí)
 163. Deliberativní demokracie‏‎ (60 revizí)
 164. Mezinárodní bibliografická kontrola, role organizace IFLA v zajištění legilativy povinného výtisku, systémy národních bibliografií‏‎ (59 revizí)
 165. Linux‏‎ (58 revizí)
 166. Soudní knihovny v ČR‏‎ (58 revizí)
 167. Chování uživatele při věcném vyhledávání informací v katalozích, oborových databázích a v prostředí webu‏‎ (58 revizí)
 168. Steve Wozniak‏‎ (58 revizí)
 169. Vannevar Bush‏‎ (58 revizí)
 170. Kyberprostor‏‎ (57 revizí)
 171. Možnosti psychologické intervence pro žáky s ADHD‏‎ (57 revizí)
 172. Reprezentace a vytváření barev‏‎ (57 revizí)
 173. Motivace k pracovním činnosti – terminologické vymezení, přehled teoretických přístupů k pracovní motivaci; podstata motivačních programů v organizacích.‏‎ (57 revizí)
 174. Šedá literatura (vyjma VŠKP) v ČR‏‎ (57 revizí)
 175. Poslání, pracovní metody a výsledky obsahové analýzy‏‎ (57 revizí)
 176. Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů‏‎ (57 revizí)
 177. Preventivní programy práce se školní třídou‏‎ (56 revizí)
 178. Facebook‏‎ (56 revizí)
 179. Popište proces vývoje softwaru, jeho jednotlivé fáze a charakterizujte profese, které se na něm podílejí. Odlište vodopádový a spirálový styl vývoje. Vysvětlete, jak se typicky označují jednotlivé verze‏‎ (56 revizí)
 180. Alexander Ivanovich Mikhailov‏‎ (56 revizí)
 181. Ochrana fyzických fondů knihoven, typologie, preventivní opatření, krizová opatření.‏‎ (56 revizí)
 182. Mentální reprezentace‏‎ (55 revizí)
 183. Architektura informačního průmyslu‏‎ (55 revizí)
 184. Pojednejte o funkci souborů autorit v identifikačním popisu‏‎ (55 revizí)
 185. Deviace v objektu‏‎ (55 revizí)
 186. Pygmalion efekt‏‎ (54 revizí)
 187. Informační etika. Definice informační etiky, vztah k informačnímu právu, základní okruhy problémů, kterými se informační etika zabývá.‏‎ (54 revizí)
 188. Neurotické, stresové; disociativní a somatoformní poruchy‏‎ (54 revizí)
 189. Calvin Northrup Mooers‏‎ (54 revizí)
 190. Významné psychologické směry v sociální psychologii (psychoanalýza a neopsychoanalýza, behaviorismus a neobehaviorismu, teorie pole a kognitivistické koncepce, symbolický interakcionismus a teorie rolí)‏‎ (54 revizí)
 191. Darknet‏‎ (54 revizí)
 192. Charakter‏‎ (54 revizí)
 193. Sympatikus‏‎ (54 revizí)
 194. Architektura knihoven‏‎ (54 revizí)
 195. Seymour Lubetzky‏‎ (54 revizí)
 196. Studium dokumentů‏‎ (53 revizí)
 197. Informační společnost‏‎ (53 revizí)
 198. Měření výkonnosti a kvality v knihovnách‏‎ (53 revizí)
 199. Rodina modelů FRBR. Popište vývoj modelů rodiny FRBR. Vyberte si dva z modelů a charakterizujte jejich entity, atributy a vztahy.‏‎ (53 revizí)
 200. Produkční systém‏‎ (53 revizí)
 201. Informační zdroje, podpora, kanály‏‎ (52 revizí)
 202. Zdeněk Václav Tobolka‏‎ (52 revizí)
 203. Role výměnných formátů v katalogizační praxi, charakteristika formátu MARC 21‏‎ (52 revizí)
 204. Služby knihoven pro dětské čtenáře, typologie a projekty‏‎ (52 revizí)
 205. Hoax‏‎ (52 revizí)
 206. Diskursivita pedagogiky‏‎ (52 revizí)
 207. Vysvětlete pojmy autentizace a autorizace. Uveďte je na příkladu Studijního informačního systému Univerzity Karlovy. Popište důsledky, které by mělo příliš volné nastavení oprávnění v SIS‏‎ (52 revizí)
 208. Muzeum‏‎ (52 revizí)
 209. Marcia Bates‏‎ (52 revizí)
 210. Internet a autorské právo‏‎ (51 revizí)
 211. Nakladatelé a knižní trh v České republice‏‎ (51 revizí)
 212. Seberealizace‏‎ (51 revizí)
 213. Lev Vygotskij‏‎ (51 revizí)
 214. Systémy šedé literatury v digitálních informačních systémech. Obecný úvod. Charakteristika jednoho vybraného českého systému. Jeho institucionální zakotvení, obsahová charakteristika, softwarová platforma...‏‎ (51 revizí)
 215. Bútó‏‎ (51 revizí)
 216. Muzejní knihovna‏‎ (51 revizí)
 217. Webarchiv‏‎ (51 revizí)
 218. Kancelárske balíky - funkčnosti, formáty dokumentov‏‎ (51 revizí)
 219. Popište definici pojmu tautologie, kontradikce a uveďte, jak je možné ověřit, zda nějaký výrok je tautologie‏‎ (50 revizí)
 220. Sociální procesy v knihovně‏‎ (50 revizí)
 221. Psychoterapie‏‎ (50 revizí)
 222. Vědecká data‏‎ (50 revizí)
 223. Zveřejňování šedé literatury z pohledu českého Autorského práva‏‎ (50 revizí)
 224. Relační databáze‏‎ (50 revizí)
 225. Informační zahlcení‏‎ (49 revizí)
 226. 12. Psychologický rozbor školní úspěšnosti a prospěchu žáků‏‎ (49 revizí)
 227. Sexuální deviace‏‎ (49 revizí)
 228. Akademická knihovna‏‎ (49 revizí)
 229. Čtyři aspekty informace (Buckland)‏‎ (49 revizí)
 230. Struktura katalogizačních pravidel RDA ve vztahu k modelu FRBR, včetně entit, atributů a vztahů.‏‎ (48 revizí)
 231. Automatická indexace‏‎ (48 revizí)
 232. Metadata‏‎ (48 revizí)
 233. Popište pojem sylogismu a uveďte, jakým způsobem lze použít Vennovy diagramy pro ověření správnosti sylogismu‏‎ (48 revizí)
 234. Soukromá knihovna‏‎ (48 revizí)
 235. EOD‏‎ (48 revizí)
 236. Kooperativní projekty v českých knihovnách, obecné principy v systému knihoven, zapojení automatizovaných procesů, doloženo jedním příkladem z praxe.‏‎ (48 revizí)
 237. Deviace v aktivitě‏‎ (48 revizí)
 238. Charakterizujte funkce katalogu, popište jejich vývoj v 19., 20. a 21. století‏‎ (48 revizí)
 239. Henry Evelyn Bliss‏‎ (48 revizí)
 240. PHP‏‎ (47 revizí)
 241. Akvizice - koupě‏‎ (47 revizí)
 242. Významné komerční digitální knihovny zahraničních nakladatelů‏‎ (47 revizí)
 243. Literatura, sociální umění, aktivismus a nová média‏‎ (47 revizí)
 244. Elsevier‏‎ (47 revizí)
 245. Internet a služby informační společnosti‏‎ (46 revizí)
 246. Gabriel Naudé‏‎ (46 revizí)
 247. Beletrie pro dospělé‏‎ (46 revizí)
 248. 23. Působení rodiny a rodičů na vývoj a rozvoj dítěte; Způsob výchovy v rodině, možnosti jeho poznávání a ovlivňování‏‎ (46 revizí)
 249. Projekt augmented reality, trackování a identifikace obličeje ve webovém prohlížeči‏‎ (46 revizí)
 250. Odborný text‏‎ (46 revizí)

Ukázat (250 předchozích | 250 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).