Najnovšie stránky

Toto je zoznam 1 000 najnovších stránok na wiki.

Zobraziť najviac 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 stránok
Skryť presmerovacie stránky

Zoznam 1 000 najnovších stránok:

 1. Šablona:Článek týdne/2020/14
 2. Etické aspekty práce pedagogického a školního psychologa
 3. Standard pro dobrou knihovnu, statistiky a benchmarking v knihovnách.
 4. Huffmanove kódovanie
 5. Služby knihoven pro seniory, typologie a projekty.
 6. Služby knihoven pro dětské čtenáře, typologie a projekty.
 7. Popište členění softwarových aplikací do tří vrstev, popište účel a odpovědnost jednotlivých vrstev. Zmiňte, jakými technologiemi mohou být tyto vrstvy realizovány
 8. Šablona:Článek týdne/2020/13
 9. 7. Profesiografický rozbor pracovní činnosti; Druhy profesiogramů a podmínky jejich užití
 10. Diagnostika školní třídy a diagnostika sociálního klimatu ve třídě
 11. 34. Modelování a simulátory; Výcvik a trenažéry
 12. Legislativa v knihovnách. Charakterizujte autorský zákon a zákon o svobodném přístupu k informacím ve vztahu ke knihovnickým a informačním službám.
 13. Preventivní programy práce se školní třídou
 14. Bakalářské okruhy k závěrečným zkouškám (2010/11 a později)
 15. Bakalářské okruhy k závěrečným zkouškám (2014 a později)
 16. Metadatové formáty v dokumentografických systémech, charakteristika dvou vybraných zástupců dle volby studenta.
 17. 21. Učitel a jeho podíl na vývoji a rozvoji dítěte, interakce a komunikace učitele se žáky, styly výchovy ve školním prostředí; Osobnost učitele a jeho profesní kompetence; Možnosti psychologické intervence pro školní interakci
 18. Hlavní okruh činnosti školního psychologa na školním poradenském pracovišti
 19. Šablona:Článek týdne/2020/12
 20. Možnosti psychologické intervence z hlediska pozitivního ovlivňování edukačních stylů
 21. Pedagogická a školní psychologie - vybrané otázky
 22. Předmět, cíle a úkoly pedagogické a školní psychologie
 23. Portál:Psychologie/Pedagogická a školní psychologie
 24. 17. Tvořivost a metody jejího rozvíjení
 25. 2. Výzkumné metody pedagogické psychologie, jejich přehled a základní charakteristika
 26. Šablona:Článek týdne/2020/11
 27. Teorie percepce. Vztah percepce a apercepce
 28. Šablona:Článek týdne/2020/10
 29. Popište členění softwarových aplikací do tří vrstev, popište účel a odpovědnost jednotlivých vrstev. Zmiňte, jakými technologiemi mohou být tyto vrstvy realizovány.
 30. Šablona:Článek týdne/2020/09
 31. Vysvětlete pojem komprese souborů, rozlište bezeztrátovou a ztrátovou kompresi. Charakterizujte situace, ve kterých se tyto druhy komprese hodí a používají.
 32. Šablona:Článek týdne/2020/08
 33. 36. Subjekt a objekt řízení; Řídící procesy
 34. Konzistence, univerzálnost, obecnost a konstantnost vlastností osobnosti
 35. Řešení problémů
 36. Šablona:Článek týdne/2020/07
 37. Uživatel:Dedicatedhosting4u
 38. Šablona:Článek týdne/2020/06
 39. Kooperativní projekty v českých knihovnách, obecné principy v systému knihoven, zapojení automatizovaných procesů, doloženo jedním příkladem z praxe.
 40. Souborné katalogy, typologie, srovnání vybraného souborného katalogu v ČR a zahraničí.
 41. Pojem učení. Rozbor procesu učení. Základní druhy učení
 42. Oční pohyby
 43. Integrální pohled na procesy, stavy a vlastnosti osobnosti
 44. Šablona:Článek týdne/2020/05
 45. Šablona:Článek týdne/2020/04
 46. Vlastnosti osobnosti a možnosti jejich klasifikace
 47. Šablona:Článek týdne/2020/3
 48. Článek týdne/2020/02
 49. Šablona:Článek týdne/2020/2
 50. Psychické stavy
 51. 20. Výběr, přijímání a zařazování pracovníků z psychologického hlediska
 52. 35. Předmět a vývoj psychologie řízení
 53. Šablona:Článek týdne/2020/1
 54. A2 Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií
 55. Diskuse s uživatelem:Sohbetx
 56. Knihovní zákony v Československu a České republice, jejich srovnání.
 57. Šablona:Ověřeno
 58. Významné inovace v dějinách knižní kultury.
 59. Služby knihoven podle Knihovního zákona, včetně problematiky rovného přístupu k informacím.
 60. Regionální funkce knihoven, včetně legislativního rámce.
 61. 38. Předmět a vývoj psychologie trhu
 62. Šablona:Článek týdne/2019/52
 63. 22. Sociální klima ve škole a školní třídě; Možnosti poznávání a intervencí ve prospěch žáka a jeho rozvoje
 64. 19. Interakce učitel - žák, individuální rozdíly v učení a individuální přístup učitele k žákovi; Diferenciace ve vyučování z psychologického hlediska. Psychologické otázky známkování a hodnocení žáků
 65. Šablona:Článek týdne/2019/51
 66. 37. Teorie a aplikace v psychologii dopravy
 67. Proces akvizice v knihovnách. Popište principy akvizice, akviziční politiku a strategie rozvoje budování fondu
 68. Šablona:Článek týdne/2019/50
 69. Šablona:Článek týdne/2019/49
 70. Vysvětlete pojmy autentizace a autorizace. Uveďte je na příkladu Studijního informačního systému Univerzity Karlovy. Popište důsledky, které by mělo příliš volné nastavení oprávnění v SIS
 71. Odpovědnost poskytovatele služeb informační společnosti. Odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem, povinnost dohlížet na obsah ukládaných informací.
 72. Ochrana fyzických fondů knihoven, typologie, preventivní opatření, krizová opatření.
 73. Šablona:Článek týdne/2019/48
 74. Vědomí, jeho struktura, organizace a funkce. Obsah vědomí a nevědomí
 75. Šablona:Článek týdne/2019/47
 76. Systémy šedé literatury v digitálních informačních systémech. Obecný úvod. Charakteristika jednoho vybraného českého systému. Jeho institucionální zakotvení, obsahová charakteristika, softwarová platforma...
 77. Soubor:Papyrus 2.jpg
 78. Soubor:Hieroglyfy.jpg
 79. Soubor:Alexandrijska.jpg
 80. Knihovny období starověku, včetně řecké a římské antiky.
 81. Základní dokumenty knihovny - zřizovací listina, knihovní řád, organizační řád a další.
 82. Informační etika. Definice informační etiky, vztah k informačnímu právu, základní okruhy problémů, kterými se informační etika zabývá.
 83. Šablona:Článek týdne/2019/46
 84. Šablona:Článek týdne/2019/45
 85. Šablona:Článek týdne/2019/44
 86. 1. Pedagogická a školní psychologie, základní úkoly, přínos pro praxi i teorii výchovy a vzdělávání
 87. Portál:Psychologie/Aplikovaná sociální psychologie
 88. Portál:Psychologie/Ekonomická psychologie
 89. Portál:Psychologie/Psychologie zdraví
 90. Portál:Psychologie/Psychodiagnostika
 91. Portál:Psychologie/Neuropsychologie
 92. Šablona:Položka portálu sub
 93. Portál:Psychologie/Psychopatologie
 94. Portál:Psychologie new
 95. Procesy rozhodování a plánování činností člověka
 96. 29. Psychologická hlediska při vytváření podnikové kultury
 97. 33. Předmět a vývoj inženýrské psychologie
 98. 31. Předmět a vývoj personální psychologie
 99. 14. Senzomotorické učení a rozvíjení senzomotorických dovedností
 100. Šablona:Článek týdne/2019/43
 101. Šablona:Článek týdne/2019/42
 102. Šablona:Článek týdne/2019/41
 103. Šablona:Článek týdne/2019/40
 104. Šablona:Článek týdne/2019/39
 105. Šablona:Článek týdne/2019/38
 106. Vztah myšlení a řeči
 107. Kategorie:Knihovny jako fyzické sbírky
 108. Symbolický interakcionismus a teorie rolí v sociální psychologii
 109. Šablona:Článek týdne/2019/37
 110. Šablona:Článek týdne/2018/53
 111. Šablona:Článek týdne/2019/1
 112. Šablona:Článek týdne/2019/30
 113. Šablona:Článek týdne/2019/29
 114. Šablona:Článek týdne/2019/28
 115. Šablona:Článek týdne/2019/27
 116. Šablona:Článek týdne/2019/33
 117. Šablona:Článek týdne/2019/32
 118. Šablona:Článek týdne/2019/31
 119. Šablona:Článek týdne/2019/36
 120. Šablona:Článek týdne/2019/35
 121. Teorie mysli (Theory of Mind, TOM)
 122. Paměť. Hlavní koncepce, druhy a funkce paměti
 123. Svědomí a morálka, morální vývoj
 124. Get Authentic Jerseys On Slash Sports Store
 125. Vytváření pojmů
 126. Tvořivá činnost. Významné koncepce kreativity
 127. Pojmosloví v obecné psychologii. Vztahy mezi základními pojmy obecné psychologie a pojmoslovím dalších psychologických disciplín
 128. Pozornost, její druhy a vlastnosti
 129. Kategorie rysů osobnosti
 130. Psychologie symbolu a metafory. Narativní psychologie
 131. Kognitivní procesy
 132. 11. Teorie a modely pracovní zátěže; Klasifikace stresorů; Ukazatelé zátěže a prevence
 133. Uživatel:Sevcsenko
 134. Soubor:Eysenckův kruh.png
 135. Soubor:Eysenckova typologie.png
 136. 9. Obtěžující, rušivé a škodlivé vlivy pracovních podmínek
 137. 40. Předmět a vývoj ekonomické psychologie
 138. Soubor:Eysenck.jpg
 139. Temperament, jeho hlavní koncepce
 140. 22. Hodnocení pracovníků; Typy hodnocení, druhy dat a kritérií
 141. Střídavá péče
 142. 39. Poradenská práce s rodinou. Rodinná intervence; Porozvodová péče; Střídavá výchova
 143. 16. Schopnosti a způsobilost k práci
 144. Psychologie řeči. Psycholingvistika
 145. 23. Působení rodiny a rodičů na vývoj a rozvoj dítěte. Způsob výchovy v rodině, možnosti jeho poznávání a ovlivňování.
 146. Soubor:Model+devíti+polí+(Čáp).jpg
 147. 23. Působení rodiny a rodičů na vývoj a rozvoj dítěte; Způsob výchovy v rodině, možnosti jeho poznávání a ovlivňování
 148. Pojem kognitivní styl osobnosti. Významné koncepce kognitivních stylů
 149. Replikační krize v psychologii
 150. 30. Psychologické důsledky ztráty zaměstnání.
 151. Pojem typů v psychologii osobnosti. Hlavní typologické systémy
 152. Typologie v psychologie
 153. Teorie vůle a volních vlastností osobnosti
 154. Volní procesy jako komponenty systému vědomé regulace jednání
 155. Teorie emocí
 156. Emoce a emocionalita. Vlastnosti emocí
 157. Šablona:Článek týdne/2019/10
 158. Šablona:Článek týdne/2019/09
 159. Šablona:Článek týdne/2019/08
 160. Bibliotheca Universalis
 161. Šablona:Článek týdne/2019/07
 162. Šablona:Článek týdne/2019/06
 163. Soubor:HenryEB.jpeg
 164. Soubor:Bss.jpeg
 165. Diskuse:Národní konzervační fond
 166. Diskuse:Akvizice - koupě
 167. Diskuse:Hudba - zvukové nosiče
 168. Diskuse:Pojem náhodné veličiny a její vlastnosti: pravděpodobnostní rozdělení, distribuční funkce
 169. Diskuse:Hlavní časopisy, konference, pracoviště a představitelé v oblasti HCI
 170. Diskuse:Střední hodnota
 171. Šablona:Článek týdne/2019/05
 172. Soubor:Parasympatikus-PTSP.jpeg
 173. Soubor:Ptsp-reakce.jpg
 174. Soubor:Hyper-hypo-arousal.jpg
 175. Soubor:Tabulka projevů autonomního nervového systému.jpeg
 176. Parasympatikus
 177. Soubor:Schéma sympatikus a parasympatikus.jpeg
 178. Sympatikus
 179. Wikisofia:Reference
 180. Šablona:Článek týdne/2019/04
 181. Soubor:ABDKR.PNG
 182. Diskuse:Shannon-Fanove kódovanie
 183. Shannon-Fanove kódovanie
 184. Diskuse:Aspekty nových médií, jak je zkoumá informační věda a knihovnictví
 185. Diskuse:Softwarová studia
 186. Diskuse:Knihovny státní správy
 187. Diskuse:Duševní vlastnictví: autorská práva, vlastnictví, copyright, copyleft
 188. Diskuse:Výpůjční služby
 189. Diskuse:OAI-PMH
 190. Diskuse:Dodávka dokumentu
 191. Diskuse:Shannon-Fanovo kódování
 192. Šablona:Článek týdne/2019/03
 193. Diskuse:Vývoj informační politiky USA a EU
 194. Diskuse:Makro
 195. Diskuse:Martha Ethelyn Williams
 196. Diskuse:Henry Evelyn Bliss
 197. Diskuse:Skeuomorfismus
 198. Šablona:Článek týdne/2019/02
 199. Šablona:Článek týdne/2019/01
 200. Šablona:Článek týdne/2018/52
 201. Diskuse:Pretty Good Privacy
 202. Uživatel:Johana.Timplova
 203. Šablona:Článek týdne/2018/51
 204. Soubor:Motýli.PNG
 205. Soubor:Geometrický průměr - vzorec.PNG
 206. Soubor:Aritmetický průměr - vzorec.PNG
 207. Soubor:FungováníOAIPMH o.png
 208. Soubor:FungováníOAIPMH.png
 209. Sokrates
 210. Soubor:3.PNG
 211. Soubor:2.PNG
 212. Soubor:1.PNG
 213. Soubor:Strom.PNG
 214. Soubor:Shannon.jpg
 215. Soubor:Shannon.jpeg
 216. Soubor:Bawden4.jpg
 217. Šablona:Článek týdne/2018/50
 218. Šablona:Článek týdne/2018/49
 219. Vydávání historických pramenů
 220. Pretty Good Privacy
 221. Šablona:Článek týdne/2018/48
 222. Soubor:Virtuální depozitní knihovna.png
 223. Soubor:Studovna Hostivař.jpg
 224. Soubor:Narodni knihovna 11.jpg
 225. Diskuse:David Bawden
 226. Diskuse:Alternativní a augmentativní komunikace
 227. Diskuse:Vizualizace informací
 228. Soubor:Žádanka nákup v AKS.png
 229. Soubor:Žádanka nákup.png
 230. Soubor:Modul-akvizice-objednávka.jpg
 231. Šablona:Článek týdne/2018/47
 232. Uživatel:Zdenka.Cizkova
 233. Alternativní a augmentativní komunikace
 234. Soubor:Soutez.jpg
 235. Předvánoční soutěž
 236. Šablona:Článek týdne/2018/46
 237. Trolley problem
 238. Experimentální filosofie
 239. Šablona:Článek týdne/2018/43
 240. 14. Somatoformní poruchy (diagnostická kritéria a terapie)
 241. 17. Mentální retardace
 242. 21. Organicky podložené duševní poruchy
 243. 23. Neuropsychologická problematika
 244. 13. Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení (diagnostická kritéria a terapie)
 245. 12. Úzkostné poruchy a OCD (diagnostická kritéria a terapie)
 246. 11. Neurotické poruchy a poruchy související se stresem
 247. Diskuse:Jiří Kábrt
 248. BC 2018 - nová hesla a hesla k opravě
 249. DNS
 250. Domain Name Server (DNS)
 251. Knobův efekt
 252. Šablona:Článek týdne/2018/45
 253. Šablona:Článek týdne/2018/44
 254. Šablona:Článek týdne/2018/42
 255. Diskuse:DANS
 256. Šablona:Článek týdne/2018/41
 257. Šablona:Článek týdne/2018/40
 258. Diskuse:Automatizace procesu akvizice
 259. Diskuse:Asymetrické šifrování
 260. Diskuse:American Library Asociation
 261. Předmět obecné psychologie
 262. Šablona:Článek týdne/2018/39
 263. 10. Afektivní poruchy a poruchy nálady
 264. 9. Schizofrenie a příbuzné poruchy
 265. 8. Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek
 266. 14. Struktura Mezinárodní klasifikace nemocí (část „F“ Duševní poruchy a poruchy chování)
 267. 22. Struktura Mezinárodní klasifikace nemocí (část „F“ Duševní poruchy a poruchy chování)
 268. Šablona:Článek týdne/2018/38
 269. Soubor:Venuv diagram.png
 270. Soubor:7.png
 271. Sociální psychologie
 272. 10. Afektivní poruchy a poruchy nálady (diagnostická kritéria a terapie)
 273. 9. Schizofrenie a příbuzné poruchy (diagnostická kritéria a terapie)
 274. 8. Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek (diagnostická kritéria a terapie)
 275. 7. Poruchy psychosexuálního vývoje, sexuální preference a sexuální funkce
 276. 6. Poruchy osobnosti
 277. 5. Poruchy vědomí
 278. 4. Přehled poruch dalších funkcí: pozornosti, paměti a poruchy řeči
 279. 3. Změny a poruchy myšlení
 280. 2. Změny a poruchy emotivity, afektivity a citů
 281. Šablona:Článek týdne/2018/37
 282. 1.Změny a poruchy vnímání
 283. Významné komerční digitální knihovny zahraničních nakladatelů a jejich služby v oblasti vědy a výzkumu a systém CrossRef
 284. Bibliometrická analýza
 285. Knihovnické služby pro bezdomovce
 286. Významné komerční digitální knihovny zahraničních nakladatelů
 287. Elsevier
 288. SJR
 289. Clarivate Analytics
 290. Arduino automatický párty bublifuk
 291. Přehled historie sociální a kulturní antropologie – významné mezníky a osobnosti.
 292. Samoopravné kódy a limity přenosu zpráv informačním kanálem
 293. Soubor:Závěsy V.jpeg
 294. Soubor:Závěsy IV.jpeg
 295. Soubor:Závěsy III.jpeg
 296. Soubor:Závěsy II.jpeg
 297. Soubor:Závěsy I.jpeg
 298. Arduino automatické závěsy
 299. Antropologie města
 300. Ekonomická antropologie
 301. Politická antropologie
 302. Antropologie práva
 303. Antropologie náboženství
 304. Základní oblasti výzkumu současné sociální a kulturní antropologie a perspektivy dalšího rozvoje.
 305. Antropologie rodiny a příbuzenských systémů
 306. Vymezení, vývoj psychologie práce a organizace, zaměření a charakteristika současných oblastí aplikace psychologie práce a organizace.
 307. Šablona:Článek týdne/2018/36
 308. Šablona:Článek týdne/2018/35
 309. Šablona:Článek týdne/2018/34
 310. Šablona:Článek týdne/2018/33
 311. Šablona:Článek týdne/2018/32
 312. Šablona:Článek týdne/2018/31
 313. Virtuální služby knihoven
 314. Otevřený přístup (Open Access) k informacím ve vědě a výzkumu, jeho vývoj,hlavní zdroje, jejich registry a podpora v globálním rámci
 315. Šablona:Článek týdne/2018/30
 316. Šablona:Článek týdne/2018/29
 317. Šablona:Článek týdne/2018/28
 318. Šablona:Článek týdne/2018/27
 319. Soubor:36063670 10211961653060676 6824809630137319424 n.jpg
 320. Soubor:35151480 10211881094846771 2764953847557259264 n.jpg
 321. Projekt CapitalMachine
 322. Soubor:CapitaloMachine schematic.png
 323. Písemnosti městské správy
 324. Diplomatika raného novověku
 325. Diplomatika - pojmy
 326. Diplomatika
 327. Studijní literatura
 328. Heslář pojmů
 329. Uložení pramenů
 330. Prameny evidenční povahy
 331. Pojišťovací prameny
 332. Pamětní prameny
 333. Normativní prameny
 334. Katastr
 335. Prameny hromadné povahy
 336. Genealogie - studijní literatura
 337. Nauka o pramenech raného novověku
 338. Matriky
 339. Soubor:IMG 20180325 165300.jpg
 340. Soubor:IMG 20180325 165252.jpg
 341. Soubor:IMG 20180325 164102.jpg
 342. Soubor:IMG 20180325 150957.jpg
 343. Soubor:IMG 20180325 150949.jpg
 344. Soubor:IMG 20180325 142631.jpg
 345. Soubor:IMG 20180325 142612.jpg
 346. Soubor:IMG 20180325 121849.jpg
 347. Soubor:ARD2.jpg
 348. Soubor:ARD1.jpg
 349. Projekt Arduino Havlobot
 350. Soubor:Openaire services for.PNG
 351. Soubor:Openaire logo.PNG
 352. OpenAIRE
 353. Soubor:Technicke reseni NUSL.jpg
 354. Soubor:Typologie NUSL cs.png
 355. Soubor:Typologie cs.png
 356. Soubor:SchemaCS.png
 357. Teorie sociálních reprezentací
 358. Teorie sociální reprezentace
 359. Diskuse:Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití
 360. Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití
 361. Diskuse:Životního cyklus digitálního dokumentu
 362. Životního cyklus digitálního dokumentu
 363. Diskuse:Popis životního cyklu digitálního dokumentu; jednotlivé kroky digitalizace, uložení, zpřístupnění
 364. Popis životního cyklu digitálního dokumentu; jednotlivé kroky digitalizace, uložení, zpřístupnění
 365. Diskuse:Technologie provozu informačních systémů
 366. Diskuse:Volně dostupné digitální knihovny s citačními službami v oblasti vědy a výzkumu
 367. Citebase Search
 368. Diskuse:Digitální knihovny zpřístupňující kulturní dědictví, obecná charakteristika, konkrétní české a zahraniční projekty
 369. Digitální knihovny zpřístupňující kulturní dědictví, obecná charakteristika, konkrétní české a zahraniční projekty
 370. Tradiční systémy pořádání informací a znalostí - vlastnosti a možnosti jejich využití
 371. Diskuse:Organizace informací a znalostí
 372. Organizace informací a znalostí
 373. Diskuse:Systémy pořádání informací a znalostí - vlastnosti a možnosti jejich užití
 374. Systémy pořádání informací a znalostí - vlastnosti a možnosti jejich užití
 375. Diskuse:Výzkum a metody v informační vědě
 376. Diskuse:Smlouvy v IT. Typy, struktura, formální požadavky, dopady Nového občanského zákoníku.
 377. Diskuse:Životní cyklus digitálního dokumentu
 378. Diskuse:Uživatelské rozhraní rešeršních systémů
 379. Diskuse:Principy kódování zvuku a obrazu, komprese dat
 380. Diskuse:Rozhodovací tabulky a stromy
 381. ICT Uživatelské rozhraní rešeršních systémů, základní složky uživatelského rozhraní, význam standardizace komunikace s informačními systémy (např. ISO 9241)
 382. CiteSeer
 383. Diskuse:Informační a knihovní věda a knihovnictví: vysvětlení pojmů, definice jejich vzájemného vztahu a zasazení do kontextu dalších oborů
 384. Informační a knihovní věda a knihovnictví: vysvětlení pojmů, definice jejich vzájemného vztahu a zasazení do kontextu dalších oborů
 385. Diskuse:Čtenářské výzkumy
 386. Diskuse:Empirický výzkum
 387. Diskuse:Informační věda a knihovnictví
 388. Postup při návrhu a realizaci empirického výzkumu - výběr vzorku, reprezentativnost vzorku
 389. Diskuse:Bibliometrie, scientometrie a metody hodnocení vědy
 390. Diskuse:Informační politika Evropské unie
 391. Diskuse:Kooperativní projekty knihoven
 392. Diskuse:Systémy organizace informací a znalostí
 393. Diskuse:Metody dobývání znalostí z databází (data mining)
 394. Diskuse:Digitální knihovny zpřístupňující kulturní dědictví
 395. Diskuse:Porovnání manuální a automatizované obsahové analýzy
 396. Diskuse:Informační a citační etika
 397. Diskuse:Nástroje pro správu a zabezpečení fyzických fondů knihoven
 398. Sociální poznávání a interpretace
 399. Atribuční styly
 400. Atribuční tendence a chyby v atribučních procesech
 401. Teorie atribuce
 402. Kauzální atribuce
 403. Předchůdci sociální psychologie
 404. Vymezení a pojetí sociální psychologie
 405. Sociální psychologie v kontextu příbuzných disciplín
 406. Předmět studia sociální psychologie
 407. Prosociální chování (altruismus)
 408. Proces řízení projektových rizik
 409. Volně dostupné digitální knihovny s citačními službami v oblasti vědy a výzkumu
 410. Smlouvy v IT. Typy, struktura, formální požadavky, dopady Nového občanského zákoníku.
 411. Soubor:NUŠLtypologie.png
 412. Soubor:Typologie NUŠL.jpg
 413. Rozhodovací tabulky a stromy
 414. Životní cyklus digitálního dokumentu
 415. ČSN ISO 214 - Dokumentace. Abstrakty pro publikace a dokumentaci
 416. Mentální model
 417. Mentální modely
 418. Informační politika Evropské unie
 419. Diskuse:Substituční šifry
 420. Technologie provozu informačních systémů
 421. Projekt Detektor nebezpečí k 3D tiskárně
 422. Konceptuální model
 423. Diskuse:Šifrování s veřejným klíčem (metoda RSA)
 424. Diskuse:Významné mezinárodní a národní informační zdroje pro obor Knihovní a informační věda a jejich srovnání
 425. Diskuse:Principy značkovacích jazyků a příklady použití jazyka HTML a XML
 426. Diskuse:Pojem relevance, její vyhodnocování, druhy relevance
 427. Diskuse:Agilní metody projektování. Principy, role, organizace, nástroje
 428. Problematika velkých dat. Big data.
 429. Konceptuální modely v informační vědě, vybraní zástupci
 430. Knihovna knihovnické literatury
 431. Významné mezinárodní a národní informační zdroje pro obor Knihovní a informační věda a jejich srovnání
 432. Obecná monoalfabetická šifra
 433. UNESCO
 434. Caesarova posunová šifra
 435. Posunová šifra
 436. Polybiova šachovnice
 437. Polybiův čtverec
 438. Kasiského metoda
 439. Kasiského test
 440. Freidmanův test
 441. Index koincidence jazyka
 442. Index koincidence
 443. Monoalfabetické šifry
 444. Playfairova šifra
 445. Playfair
 446. Přeházená abeceda
 447. Atbaš
 448. Atbash
 449. Vigenerova šifra
 450. Vigenèrova šifra
 451. Frekvenční analýza
 452. ROT 13
 453. Jednoduchá substituční šifra
 454. Jednoduchá monoalfabetická šifra
 455. Caesarova šifra
 456. Substituční šifry
 457. Klasické substituční šifry a jejich kryptoanalýza
 458. Metody dobývání znalostí z databází (data mining)
 459. Uživatelské rozhraní rešeršních systémů
 460. Principy kódování zvuku a obrazu, komprese dat
 461. Soubor:Discretization.png
 462. Soubor:BarfieldF1.gif
 463. 11) Porovnání manuální a automatizované obsahové analýzy
 464. Porovnání manuální a automatizované obsahové analýzy
 465. Digitální knihovny zpřístupňující kulturní dědictví
 466. Šablona:Článek týdne/2018/26
 467. Šablona:Článek týdne/2018/25
 468. Šablona:Článek týdne/2018/24
 469. Šablona:Článek týdne/2018/23
 470. Šablona:Článek týdne/2018/22
 471. Šablona:Článek týdne/2018/21
 472. Soubor:V2.JPG
 473. Soubor:V4.JPG
 474. Soubor:V3.JPG
 475. Soubor:V1.JPG
 476. Šablona:Článek týdne/2018/20
 477. Šablona:Článek týdne/2018/19
 478. Soubor:Teorie.png
 479. Teorie informace
 480. Informatika
 481. Informální vzdělávání
 482. Informační věda a knihovnictví
 483. Vernamova šifra
 484. Životní cyklus projektu, smysl a obsah jednotlivých fází
 485. Soubor:Rel222.jpg
 486. Soubor:Počty dokumentů pro hodnocení úspěšnosti vyhledávání.jpeg
 487. Soubor:Henri Tajfel.jpg
 488. Teorie sociální identity
 489. Empirický výzkum
 490. Studium dokumentů
 491. Šablona:Článek týdne/2018/18
 492. Kodexy v oblasti informační a citační etiky
 493. Systémy organizace informací a znalostí
 494. Čtenářské výzkumy
 495. Šablona:Článek týdne/2018/17
 496. Šifrování s veřejným klíčem (metoda RSA)
 497. Citační etika
 498. Informační a citační etika
 499. Bibliometrie, scientometrie a metody hodnocení vědy
 500. Hypothalamus
 501. Modely informačních systémů v podniku. Rodina norem IS09000
 502. Virtuální národní fonotéka
 503. Principy značkovacích jazyků a příklady použití jazyka HTML a XML
 504. Soubor:Obrazek5.jpg
 505. Soubor:Obrazek4.jpg
 506. Soubor:Obrazek3.jpg
 507. Soubor:Rel33.JPG
 508. Soubor:Rel22.JPG
 509. Soubor:Rel11.JPG
 510. Šablona:Článek týdne/2018/16
 511. Psychodiagnostické a psychoterapeutické využití hry
 512. Výzkum a metody v informační vědě
 513. Soubor:Relevanc.png
 514. Soubor:Rel.JPG
 515. Pojem relevance, její vyhodnocování, druhy relevance
 516. Charakteristiky náhodné veličiny: střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka, medián, kvantily, decily
 517. Šablona:Článek týdne/2018/15
 518. Agilní metody projektování. Principy, role, organizace, nástroje
 519. Šablona:Článek týdne/2018/14
 520. Kooperativní projekty knihoven
 521. Příkaz Select, jeho využití v databázi Knihovna
 522. Manipulační část jazyka SQL (DML – insert, update, delete) a příklady na databázi Knihovna
 523. Diskuse:Základy SQL
 524. Základy SQL
 525. Transformace konceptuálního modelu na datový model, základní prvky datového modelu, specifikace úlohy primárních a cizích klíčů
 526. Popis prvků konceptuálních modelů, smysl konceptuálního modelu a příklad modelu Knihovny
 527. Šablona:Článek týdne/2018/13
 528. Soubor:Foto15.jpg
 529. Soubor:Foto14.jpg
 530. Soubor:Foto13.jpg
 531. Soubor:Foto12.jpg
 532. Soubor:Foto11.jpg
 533. Soubor:Foto10.jpg
 534. Soubor:Foto9.jpg
 535. Soubor:Foto7.jpg
 536. Soubor:6.jpg
 537. Soubor:5.jpg
 538. Soubor:C4.jpg
 539. Soubor:Foto3.jpg
 540. Soubor:Foto2.jpg
 541. Soubor:Foto1.jpg
 542. Soubor:IMFoto 1.jpg
 543. Soubor:Tro.jpg
 544. Soubor:Ro.jpg
 545. Soubor:Ko.jpg
 546. Soubor:O.jpg
 547. Soubor:N.jpg
 548. Soubor:Mo.jpg
 549. Soubor:Lo.jpg
 550. Soubor:K.jpg
 551. Soubor:H.jpg
 552. Soubor:G.jpg
 553. Soubor:F.jpg
 554. Soubor:E.jpg
 555. Soubor:D.jpg
 556. Soubor:C.jpg
 557. Soubor:B.jpg
 558. Soubor:A.jpg
 559. Soubor:Final-projekt.jpeg
 560. Soubor:Final-projekt.jpg
 561. Arduino inteligentní podtácek
 562. Uživatel:ThermoDream
 563. Změny práce v průběhu dějin
 564. Změny práce
 565. Teorie pracovní motivace
 566. Osobnost a práce
 567. Současné oblasti psychologie práce a organizace
 568. Teorie a historie psychologie práce a organizace
 569. Těžiště kontroly zdraví
 570. Atribuční teorie zdraví
 571. Předvídání zdravotního chování
 572. Laické teorie zdraví
 573. Faktory zdraví Bellocka a Breslowa
 574. McKeownova hypotéza
 575. Chování související se zdravím
 576. Vývoj definice zdraví
 577. Profese v oblasti psychologie zdraví
 578. Behaviorální zdraví
 579. Šablona:Článek týdne/2018/12
 580. Šablona:Článek týdne/2018/10
 581. Šablona:Článek týdne/2018/11
 582. Informační studia a knihovnictví (2014-2015)- státnicové okruhy
 583. Šablona:Článek týdne/2018/09
 584. Šablona:Článek týdne/2018/08
 585. Šablona:Článek týdne/2018/07
 586. Šablona:Článek týdne/2018/06
 587. Soubor:Hierarch model inteligence.jpg
 588. Soubor:Krychle inteligence.png
 589. Soubor:Rovnice iq.png
 590. Významné teorie inteligence
 591. Informační chování seniorů
 592. Šablona:Článek týdne/2018/05
 593. Diskuse:NFC
 594. Diskuse:Prezidentská knihovna
 595. Prezidentská knihovna
 596. Administrativní knihovny
 597. Deliberativní demokracie
 598. Diskuse:Historický fond starých a vzácných tisků Krajské vědecké knihovny v Liberci
 599. Diskuse:Afiliace (publikování)
 600. Diskuse:Paul Ekman
 601. Šablona:Článek týdne/2018/04
 602. Vztah duše, těla a zdraví
 603. Definice zdraví
 604. Pojetí zdraví
 605. Uplatnění poznatků psychologie zdraví
 606. Cíle psychologie zdraví
 607. Behaviorální medicína
 608. Psychosomatická medicína
 609. Biomedicínský model
 610. Psychologie zdraví
 611. Vznik psychologie zdraví
 612. Předmět psychologie zdraví
 613. Soubor:Zdeňka Braunerová.jpg
 614. Diskuse s uživatelem:Michal.Bily
 615. Diskuse:Standard veřejných knihovnických a informačních služeb
 616. Diskuse:Vývoj písma
 617. Diskuse:Beletrie pro dospělé
 618. Diskuse:Právo na zapomnění v prostředí internetu
 619. Diskuse:Soudní knihovny v ČR
 620. Diskuse:Popularizace vědy
 621. Diskuse:Archivace filmu
 622. Diskuse:Dějiny knihoven v evropském středověku
 623. Diskuse:Typologie uživatelů sociálních sítí
 624. Dejiny knižníc v európskom stredoveku
 625. Typologie uživatelů sociálních sítí
 626. Diskuse:Služby veřejných knihoven pro zrakově postižené
 627. Diskuse:Organizace knihovních fondů
 628. Diskuse:Uživatelské chování
 629. Diskuse:Oborové brány
 630. Diskuse:Znalostní management a znalosti v organizacích
 631. Diskuse:Služba e-výpůjčky
 632. Diskuse:Knihovna kapucínského kláštera v Sušici
 633. Diskuse:HathiTrust
 634. Diskuse:Zdeňka Braunerová
 635. Diskuse:Senioři píší Wikipedii
 636. Diskuse:Mobilní zařízení
 637. Diskuse:Metody výuky počátečního čtení
 638. Diskuse:Zahraniční sociální sítě pro čtenáře
 639. Balíčky článků k vypracování
 640. Zdeňka Braunerová
 641. Soubor:ZB.jpg
 642. Diskuse:Kodikologie
 643. Diskuse:Noví informační profesionálové ČR (NIP CZ)
 644. Noví informační profesionálové ČR (NIP CZ)
 645. Diskuse:Kniha přání a stížností
 646. Kniha přání a stížností
 647. Právo na zapomnění v prostředí internetu
 648. Soubor:Tacitexplznal.PNG
 649. SQL
 650. Oborové brány
 651. Knihovna kapucínského kláštera v Sušici
 652. Diskuse:Geografické informační systémy
 653. Mobilní zařízení
 654. Diskuse:Měření spokojenosti uživatelů knihoven
 655. Šablona:Článek týdne/2018/03
 656. Diskuse:Měření výkonnosti a kvality v knihovnách
 657. Diskuse:Online služby pro publikování v ČR
 658. Diskuse:Komunitní funkce knihoven
 659. Diskuse:Sociální sítě a internetové stránky pro čtenáře
 660. Diskuse:Podpora dětského čtenářství
 661. Diskuse:Digitální identita
 662. Diskuse:Google generace
 663. Diskuse:Vyhledávač seznam
 664. Diskuse:Informační profesionál
 665. Diskuse:Motivace volby profilových obrázků uživatelů sociálních sítí
 666. Diskuse:České sociální sítě pro čtenáře
 667. Soubor:Infauditznalmanag.PNG
 668. Soubor:Inf audit znal manag.PNG
 669. Soubor:5-0.png
 670. Diskuse:Katalogizátor
 671. Diskuse:Knihovna jako vydavatel
 672. Diskuse:Role knihoven v kulturních a kreativních průmyslech
 673. Diskuse:Databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv
 674. Diskuse:Interkulturní komunikace
 675. Diskuse:Informační chování seniorů ve wiki prostředí
 676. Diskuse:Prezidentské knihovny
 677. Diskuse:Knihy přání a stížností v knihovnách
 678. Diskuse:Deskové hry v knihovnách
 679. Diskuse:Informační zdroje v oblasti životního prostředí
 680. Podpora dětského čtenářství
 681. Soubor:Sablona3.PNG
 682. Soubor:Sablona.PNG
 683. Soubor:Sablona1.PNG
 684. Nápověda:Použití redakční šablony
 685. Nápověda:Základy formátování
 686. Informační přetížení
 687. Nápověda:Délka článku
 688. Nápověda:Autorské právo
 689. Nápověda:Vkládání obrázků
 690. Nápověda:Licence
 691. Nápověda:Kategorie
 692. Nápověda:Pravopisná doporučení
 693. Informační soukromí
 694. Kategorie:Glosáře
 695. Služba e-výpůjčky
 696. Šablona:Článek týdne/2018/02
 697. Uživatel:Vaclav.Trunec
 698. Soubor:Kniha-stiznosti.jpg
 699. Prevence a podpora zdraví jako aktivní postupy posilování zdraví. Jejich východiska, druhy, způsoby realizace a limity
 700. Vývoj pojetí a definice zdraví, poruchy zdraví v psychosociálním kontextu
 701. Předmět, cíle, vznik a vývoj psychologie zdraví v USA a v Evropě
 702. Resilience - hlavní nespecifické a specifické koncepce psychické odolnosti
 703. Vulnerabilita, její zdroje, druhy a ovlivňující faktory
 704. Patogenetické vs. salutogenetické pojetí vztahu mezi zdravím a nemocí
 705. Monokauzalita vs. multikauzalita ve vztahu mezi zdravím a nemocí, jejich vývoj a současný stav
 706. Prevence a podpora zdraví jako aktivní postupy posilování zdraví. Jejich východiska, druhy, způsoby realizace a limity.
 707. Well-being (osobní pohoda) - podstata, struktura a souvislosti
 708. Vývoj pojetí a definice zdraví poruchy zdraví v psychosociálním kontextu
 709. Predmet cile vznik a vyvoj psychologie zdraví v USA a Evrope
 710. Soubor:Hands-Tree-Silhouette.png
 711. Knihy přání a stížností v knihovnách
 712. Deskové hry v knihovnách
 713. Šablona:Článek týdne/2018/01
 714. Služby veřejných knihoven pro zrakově postižené
 715. Informační zdroje v oblasti životního prostředí
 716. České sociální sítě pro čtenáře
 717. Soubor:Senioři Graf9.png
 718. Soubor:Senioři Graf6.png
 719. Soubor:Senioři Graf3.png
 720. Soubor:Senoři Graf1.png
 721. Motivace volby profilových obrázků uživatelů sociálních sítí
 722. Vyhledávač seznam
 723. Soubor:Graf Pear Analytics.PNG
 724. Digitální identita
 725. Metody výuky počátečního čtení
 726. Šablona:Článek týdne/2017/52
 727. Efekt manipulace s výsledky vyhledávání
 728. Soubor:Film3.png
 729. Soubor:Film4.png
 730. Soubor:Film2.png
 731. Soubor:Film1.png
 732. Archivace filmu
 733. Afiliace
 734. Komunitní funkce knihoven
 735. Soubor:Afiliace v bmc.png
 736. Soubor:Afiliace v clanku.png
 737. Afiliace (publikování)
 738. Soubor:Tolman tmaze.jpg
 739. Informační profesionál
 740. Kognitivní mapy
 741. Soudní knihovny v ČR
 742. Interkulturní komunikace
 743. Šablona:Článek týdne/2017/51
 744. Měření výkonnosti a kvality v knihovnách
 745. Šablona:Článek týdne/2017/50
 746. Role knihoven v kulturních a kreativních průmyslech
 747. PVH: Genealogie
 748. Prezidentské knihovny
 749. PVH: Heraldika
 750. Sfragistika - pojmy
 751. Sfragistika
 752. Dělení dne, měření jeho částí
 753. Diskuse:Bibliographia medica Čechoslovaca
 754. Znalostní management a znalosti v organizacích
 755. Soubor:Aspekty informace.PNG
 756. Soubor:4 aspekty informace.PNG
 757. Soubor:Data informace znalost souvislost.PNG
 758. BMČ
 759. Bibliographia medica Čechoslovaca
 760. Měření spokojenosti uživatelů knihoven
 761. Historický fond starých a vzácných tisků Krajské vědecké knihovny v Liberci
 762. Ekonomie, její historický vývoj, hlavní ekonomické směry, jejich představitelé a jejich významná díla
 763. Soubor:Rum.jpg
 764. Soubor:Schema wp.png
 765. Soubor:Rsz wikikomunita.png
 766. Soubor:SUKL DB SEARCH.jpg
 767. HathiTrust
 768. Senioři píší Wikipedii
 769. Databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv
 770. Šablona:Článek týdne/2017/49
 771. Způsoby datování
 772. Kodikologie
 773. Soubor:Popu-page-001.jpg
 774. Soubor:Popularizační pyramida-page-001.jpg
 775. Soubor:Popularizační pyramida.png
 776. Soubor:Menu indesign.jpg
 777. Soubor:Okno metadat Calibre.jpg
 778. Geografické informační systémy
 779. Knihovna jako vydavatel
 780. Fobie
 781. Úzkostné poruchy
 782. Šablona:Článek týdne/2017/48
 783. Diskuse:Neurotické, stresové a somatoformní poruchy
 784. Neurotické, stresové a somatoformní poruchy
 785. Poruchy nálad
 786. Zázemí a východiska psychologie zdraví
 787. Velikonoce
 788. Zahraniční sociální sítě pro čtenáře
 789. Soubor:Podíl fundamentalistů, bezstarostných a pragmatiků v roce 2003 (Kumaraguru, 2005).jpg
 790. Soubor:Kategorizace na základě důvěry dle společnosti PEW.png
 791. Uživatelské chování
 792. Popularizace vědy
 793. Soubor:Predmet wikisofia.jpg
 794. Soubor:700 FB.jpg
 795. Katalogizátor
 796. Šablona:Článek týdne/2017/47
 797. Online služby pro publikování v ČR
 798. Diskuse:Kalendář
 799. Definice a vývoj oboru
 800. Neuroembryologie
 801. Šablona:Článek týdne/2017/46
 802. Wikisofia:VisualEditor/Názory
 803. Diskuse:Workflow digitalizace
 804. Diskuse:CDSware
 805. Digitální propast. Definice digitální propasti, základní dimenze digitální propasti, demografické skupiny nejvíce ohrožené digitální propastí ve vyspělém světě.
 806. Diskuse:Digitální propast. Definice digitální propasti, základní dimenze digitální propasti, demografické skupiny nejvíce ohrožené digitální propastí ve vyspělém světě
 807. Diskuse:Uchopení informační společnosti informační vědou
 808. Šablona:Článek týdne/2017/45
 809. Digitální propast. Definice digitální propasti, základní dimenze digitální propasti, demografické skupiny nejvíce ohrožené digitální propastí ve vyspělém světě
 810. Problém a význam osobnosti z pohledu sociální psychologie, sebepojetí a identity v sociální psychologii
 811. Uchopení informační společnosti informační vědou
 812. Agrese a násilí, její zdroje, souvislosti
 813. Intrapersonální a dyadická komunikace
 814. Sociální facilitace, kooperace a kompetice (soupeření, soutěžení)
 815. Google generace
 816. Sociální percepce, poznávání a interpretace (atribuce)
 817. Šablona:Článek týdne/2017/44
 818. Šablona:Článek týdne/2017/42
 819. Šablona:Článek týdne/2017/43
 820. Vývoj sociální psychologie v druhé polovině 20. stol.(přehodnocování dosavadního vývoje, odlišení evropského a severoamerického přístupu, obnovení pozornosti k masovým procesům, kulturně- a etnopsychologické směry)
 821. Soubor:Page2.jpg
 822. Soubor:Page1.jpg
 823. Psychózy
 824. Závislosti
 825. Alzheimerova demence
 826. Jednotlivé kroky při realizaci kvalitativního výzkumu
 827. Jednotlivé kroky při realizaci kvantitativního výzkumu
 828. Uživatel:Martin.Pac
 829. Fenomén čtenářství: rozvoj, proces čtení, poruchy čtení
 830. Významné psychologické směry v sociální psychologii (psychoanalýza a neopsychoanalýza, behaviorismus a neobehaviorismu, teorie pole a kognitivistické koncepce, symbolický interakcionismus a teorie rolí)
 831. Uživatel:Klara.Voldrichova
 832. Hromadné chování, masové psychické jevy a procesy
 833. Sociální postoje, jejich utváření a změna, persvazivní techniky a jejich výskyt
 834. Dynamika malé skupiny - skupinová interakce a komunikace, skupinové řešení problému, vůdcovství
 835. Diskuse:Identifikační popis
 836. Diskuse:Dokumentografický fond
 837. 17. Rozhovor – typy, možnosti a meze
 838. Úprava závěrečných prací na hesla (2017)
 839. Metody sběru dat v sociální psychologii, jejich specifika
 840. Sociální učení, nápodoba a identifikace
 841. 11. Afiliace, atraktivita, láska, těsné interpersonální vztahy
 842. 14. Skupinová a masová komunikace
 843. 10. Interpersonální vztahy, jejich utváření, preference a odmítání, konformita
 844. 22. Mezikulturní psychologie
 845. Soubor:Mere exposure effect.png
 846. Afiliace, atraktivita, láska, těsné interpersonální vztahy
 847. Interpersonální vztahy, jejich utváření, preference a odmítání, konformita
 848. 3. English as an Indo-European and a Germanic Language (Structural Innovations)
 849. 12. Middle English: historical, structural and typological profile IV
 850. 11. Middle English: historical, structural and typological profile III
 851. 10. Middle English: historical, structural and typological profile II
 852. 9. Middle English: historical, structural and typological profile I
 853. 8. Later medieval England: history and culture
 854. 7. Old English: historical, structural and typological profile III
 855. 6. Old English: historical, structural and typological profile II
 856. 5. Old English: historical, structural and typological profile I
 857. 4. Anglo-Saxon England: history and culture
 858. 2. Introduction II: variation and change
 859. Kategorie:Andragogika a personální řízení
 860. Portál:Andragogika a personální řízení/Vývoj personálního řízení
 861. Portál:Andragogika a personální řízení/Gerontagogika
 862. Portál:Andragogika a personální řízení/Organizační chování
 863. Portál:Andragogika a personální řízení/Personální činnosti
 864. Portál:Andragogika a personální řízení/Personální řízení
 865. Portál:Andragogika a personální řízení/Teorie organizace a řízení
 866. Portál:Andragogika a personální řízení/Vědy o výchově a vzdělávání
 867. Portál:Andragogika a personální řízení/Didaktika dospělých
 868. Portál:Andragogika a personální řízení/Všeobecné informace
 869. Portál:Andragogika a personální řízení/Státnicové otázky
 870. Šablona:Článek týdne/2017/41
 871. Šablona:Článek týdne/2017/40
 872. Šablona:Článek týdne/2017/39
 873. Šablona:Článek týdne/2017/38
 874. Karl H. Pribram
 875. Eugene Galanter
 876. George A. Miller
 877. Šablona:Článek týdne/2017/37
 878. Šablona:Článek týdne/2017/36
 879. Uživatel:Martin.Soucek/piskoviste/blabla
 880. Uživatel:Martin.Soucek/piskoviste
 881. Šablona:IntroText
 882. 10. Populační výběry a reprezentativita
 883. Soubor:Phineas-Gage-with-skull-picture.png
 884. Soubor:Drowned-cage.png
 885. Soubor:Cheese-bedsheet.png
 886. Soubor:Spent-suicide.png
 887. 4. Typy kvalitativních a kvantitativních výzkumů
 888. Protektivní faktory u resilience
 889. Aplikace výzkumů o resilienci
 890. Rodinná resilience
 891. Resilience u dětí a dospívajících
 892. Koncepce resilience
 893. Vulnerabilita
 894. Zdravotní péče a zdravotnické systémy, zdravotní politika
 895. Aplikační oblasti psychologie zdraví
 896. Aktuální problémy zdravotní péče
 897. Zdravotnictví v USA
 898. Mezinárodní klasifikace nemocí
 899. Prevence a podpora zdraví jako aktivní postupy posilování zdraví
 900. Vztah spirituality a religiozity k osobní pohodě
 901. Naděje
 902. Štěstí a well-being
 903. Tělesná zdatnost
 904. Koncepce osobní pohody
 905. Podpora zdraví
 906. Well-being
 907. Salutogenetický a patogenetický směr v uvažování o zdraví a nemoci
 908. Obecné vymezení
 909. Odborné společnosti, periodika a konference v rámci psychologie zdraví
 910. Vztah psychologie zdraví k příbuzným oborům
 911. Historie oboru psychologie zdraví
 912. Proces přeměny pohlaví
 913. Diagnostika transsexualismu
 914. Transvestitismus dvojí role
 915. Normalita sexuálního chování
 916. Operace v sexuální psychologii
 917. Diagnostika sexuální orientace
 918. Diagnostika deviací/sexuální preference
 919. Terapie sexuálních deviantů
 920. 3. Kvalitativní a kvantitativní výzkum, vzájemné porovnání
 921. 22. Vývojové projekty
 922. 21. Sekundární analýza dat a metaanalýza
 923. Soubor:Rovnice size effect.png
 924. 33. Sociologie vědy
 925. Soubor:Chyba centrální tendence.jpg
 926. Soubor:Chyba mírnosti.jpg
 927. Soubor:Chyba přísnosti.jpg
 928. Soubor:Skutečné rozložení v populaci.jpg
 929. 2. Hypotéza, tvrzení a vědecká teorie
 930. Diskuse:Lateralita
 931. Lateralita
 932. Kůra velkého mozku (neokortex)
 933. Biochemie
 934. Základní druhy reflexů
 935. Reflex
 936. Intersticiální tkáň
 937. Periferní nervová soustava
 938. Periferní nervový systém
 939. Autonomní nervový systém
 940. Míšní nervy
 941. Hlavové nervy
 942. Části periferního nervového systému
 943. Šablona:Článek týdne/2017/35
 944. Šablona:Článek týdne/2017/34
 945. Šablona:Článek týdne/2017/33
 946. Šablona:Článek týdne/2017/31
 947. Šablona:Článek týdne/2017/32
 948. Šablona:Článek týdne/2017/30
 949. Šablona:Článek týdne/2017/29
 950. Šablona:Článek týdne/2017/28
 951. David Berlo
 952. Nakladatelství v různých oborech
 953. Motivace dospělých ke vzdělávání
 954. Přirozené a vědecké pojmy, definice, operacionalizace
 955. Pravda a kritéria pravdivosti
 956. Poznávání vědecké
 957. Vědecká teorie - její specifika, struktura a proces utváření
 958. Psychologická metodologie
 959. Konflikt v organizaci
 960. Whistleblowing a ochrana oznamovatelů v ČR
 961. Generace Y
 962. Matrika
 963. Genealogie
 964. Portál:Informační studia a knihovnictví/Knihovnické procesy a technologie
 965. Portál:Informační studia a knihovnictví/Informační technologie, knihovnické technologie
 966. Portál:Informační studia a knihovnictví/Informační zdroje, podpora, kanály
 967. Portál:Informační studia a knihovnictví/Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy
 968. Portál:Informační studia a knihovnictví/Vydavatelství / nakladatelství a legislativní otázky
 969. Portál:Informační studia a knihovnictví/Zpracování informací a informační servis
 970. Portál:Informační studia a knihovnictví/Informační společnost a využívání informací
 971. Diskuse:Vyložte pojem „integrovaný automatizovaný knihovní systém“, charakterizujte jeho hlavní subsystémy, resp. moduly a jejich vzájemné vazby.
 972. Diskuse:Science Fiction
 973. Diskuse:Bútó
 974. Diskuse:Hodnocení pracovníků
 975. Diskuse:Vzdělávání dospělých v kontextu celoživotního vzdělávání
 976. Diskuse:Efekt rámování
 977. Diskuse:Efektivní vedení týmů
 978. Diskuse:Lyn Robinson
 979. Kategorie:Články k ověření učitelem Ilona Gillernová
 980. Šablona:Článek týdne/2017/27
 981. Šablona:Článek týdne/2017/26
 982. Šablona:Článek týdne/2017/25
 983. Šablona:Článek týdne/2017/24
 984. Šablona:Článek týdne/2017/23
 985. Šablona:Článek týdne/2017/22
 986. Diskuse s uživatelem:Rulf@rugacz.eu
 987. Wikisofia:Správci
 988. Uživatel:Rulf@rugacz.eu
 989. Soubor:RuGa.png
 990. Replikace
 991. Fyziologická psychologie
 992. Obecná psychologie - soutěž
 993. Dějiny psychologie - soutěž
 994. Kategorie:Články k ověření učitelem Jarolímková
 995. Soubor:Rang.jpg
 996. Otevřená věda
 997. Diskuse:Propojená data
 998. Diskuse:Systematizace pojmů vzdělávání a učení se
 999. Diskuse:Generace Y a její požadavek na work-life balance
 1000. Diskuse:Vzdělávací služby knihoven