Najnovšie stránky

Toto je zoznam 1 000 najnovších stránok na wiki.

Zobraziť najviac 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 stránok
Skryť presmerovacie stránky

Zoznam 1 000 najnovších stránok:

 1. Kariérové poradenství – teoretické přístupy a historický vývoj
 2. Specifika a metody psychologické práce se školní třídou
 3. Možnosti psychologické intervence pro zvyšování motivace k učení
 4. Soubor:Matějček, Z. (2011). Praxe dětského psychologického poradenství. Praha- Portál..png
 5. Soubor:Projev školsky zralého dítěte v Jiráskově orientačním testu školní zralosti.png
 6. Soubor:Segregace integrace inkluze.jpg
 7. Soubor:Postoje graf.png
 8. Psychologické aspekty segregace, integrace a inkluze
 9. Šablona:Článek týdne/2021/13
 10. Svědomí a morálka. Morální vývoj.
 11. Šablona:Článek týdne/2021/12
 12. Soubor:Screenshot 2021-03-19 at 13.29.13.png
 13. Karel Marx
 14. Herbert spencer
 15. Stukturální funkcionalismus
 16. Herbert Spencer
 17. Vilfredo Pareto
 18. Jurgen Habermas
 19. Robert Merton
 20. George Simmel
 21. Strukturální funkcionalismus
 22. Šablona:Článek týdne/2021/11
 23. Globální město
 24. Šablona:Článek týdne/2021/10
 25. Strategické a koncepční dokumenty regulující rozvoj současného knihovnictví v ČR
 26. Globalizace
 27. Šablona:Článek týdne/2021/09
 28. Diskuse:Hromadné chování, masové psychické jevy
 29. Šablona:Článek týdne/2021/08
 30. Uživatel:Koncepce typu chování a typu osobnosti ve vztahu ke zdraví
 31. Uživatel:Eliska.Slajsova.3
 32. Koncepce typu chování a typu osobnosti ve vztahu ke zdraví
 33. Diskuse:Uživatelské rozhraní (user interface)
 34. Metody designu služeb v knihovně a informační instituci
 35. Šablona:Článek týdne/2021/07
 36. Školský poradenský systém v ČR
 37. Hlavní okruh činnosti poradenského psychologa ve školských poradenských zařízeních
 38. Školní poradenská psychologie a pedagogicko-psychologické poradenství
 39. Šablona:Článek týdne/2021/06
 40. Šablona:Článek týdne/2021/05
 41. Šablona:Článek týdne/2021/04
 42. Blockchain
 43. Soubor:Mathematical information model.png
 44. Soubor:Shannon-weaver model.gif
 45. Soubor:PMBOK-matrix.png
 46. Soubor:TROJIMP.png
 47. Šablona:Článek týdne/2021/03
 48. Soubor:Trojimperativ.png
 49. GDPR
 50. Soubor:Lewinuv model.png
 51. Soubor:Adkar-explained.png
 52. Soubor:Kübler-Ross-Model -e1433360308500.png
 53. Soubor:Adoption-curve-Rogers-1995.png
 54. Soubor:Mckinsey-7s-model-template.png
 55. Teoretické modely řízení změny a způsoby jejich využití na projektech
 56. Kvalita služeb v knihovnách a informačních institucích (benchmarking, měření kvality služeb, ROI v ČR a zahraničí)
 57. Šablona:Článek týdne/2021/02
 58. Šablona:Článek týdne/2021/01
 59. Soubor:Java inkrementace.png
 60. Soubor:Java.png
 61. Vícezdrojové financování knihoven v ČR
 62. Šablona:Článek týdne/2020/53
 63. Role výměnných formátů v katalogizační praxi, charakteristika formátu MARC 21.
 64. Výběrová řízení na implementaci informačních systémů, jejich příprava a realizace
 65. Java - programovací jazyk
 66. Anomie
 67. Soubor:Snímek obrazovky 2020-12-25 v 16.09.48.png
 68. Šablona:Článek týdne/2020/52
 69. Poruchy nálad a emocí u děti
 70. Soubor:MARC21záznam.png
 71. Soubor:Záznam MARC.jpg
 72. CRM systémy, principy, funkcionalita, trendy
 73. Soubor:Bpmn.png
 74. Soubor:Bpmn-diagram-example.png
 75. Role výměnných formátů v katalogizační praxi, charakteristika formátu MARC 21
 76. Organizační struktury, organizování práce -pracovní proces a postup v knihovnách a informačních institucích (základní dokumenty organizace, zřizovací listina, statut, organizační a knihovní řád, výpůjční řád a další dokumenty)
 77. Soubor:Dělení paměti s neurobilogickými koreláty.png
 78. Soubor:PAMĚT NÁKRES yes.png
 79. Šablona:Článek týdne/2020/51
 80. Šablona:Článek týdne/2020/50
 81. Šablona:Článek týdne/2020/49
 82. Šablona:Článek týdne/2020/48
 83. Přehled významných koncepcí osobnosti v psychologii
 84. Pojem osobnost. Organismus, osoba, osobnost
 85. Soubor:Png.png
 86. A4 Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR
 87. Změny podnikového paradigmatu a jejich reflexe v oblasti podnikové informatiky
 88. Specifika lektorské práce v knihovnách. Obecné principy, typy cílových skupin. Požadavky na osobnost lektora, vybrané aspekty přípravy a realizace vzdělávací akce, doloženo dvěma příklady z praxe.
 89. Školní knihovna: úloha, možnosti zapojení do výuky, situace ČR, příklady zahraniční dobré praxe
 90. Soubor:Spirálovitý model.png
 91. Soubor:Vodopádový model.png
 92. Soubor:Watterfall model.jpg
 93. Soubor:Vodopadovy model.png
 94. Projektový leadership. Fáze vývoje projektového týmu. MBTI a možnosti jeho uplatnění
 95. 30. Školní psychologie a pedagogicko psychologické poradenství.
 96. Šablona:Článek týdne/2020/47
 97. Šablona:Článek týdne/2020/46
 98. Systém pedagogicko psychologického poradenství u nás
 99. Státnicové otázky ze Sociologie veřejného mínění
 100. Státnicové otázky ze Sociologie rodiny
 101. Státnicové otázky ze Sociálních deviací
 102. Státnicové otázky z Politické sociologie
 103. Státnicové otázky ze Sociologie lidských sídel
 104. Státnicové otázky ze Sociologie managementu
 105. Státnicové otázky z Metod a technik sociologického výzkumu
 106. Státnicové otázky ze Sociologických soudobých teorií
 107. Státnicové otázky z Analýzy dat
 108. Státnicové otázky z Dějin sociologie
 109. Státnicové otázky z Obecné sociologie
 110. Magisterské státnicové otázky - Sociologie
 111. Bakalářské státnicové otázky - Sociologie
 112. Informační legislativa
 113. Popište proces vývoje softwaru, jeho jednotlivé fáze a charakterizujte profese, které se na něm podílejí. Odlište vodopádový a spirálový styl vývoje. Vysvětlete, jak se typicky označují jednotlivé verze
 114. Koncept informační gramotnosti: vývoj pojmu, společenský kontext a výrazné domácí i zahraniční aktivity
 115. Šablona:Článek týdne/2020/45
 116. Specifika klinicko-psychologického vyšetření dětí
 117. Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR
 118. Biblioterapie: charakteristika pojmu, pojednání o využití a vybrané projekty
 119. R - programovací jazyk
 120. Šablona:Článek týdne/2020/44
 121. Šablona:Článek týdne/2020/43
 122. Vyhodnocování relevance
 123. Psychofyzické zákonitosti
 124. Čivost, počitkové prahy
 125. Specifika služeb vysokoškolských knihoven, doloženo případovými studiemi.
 126. Šablona:Článek týdne/2020/42
 127. Šablona:Článek týdne/2020/41
 128. Šablona:Článek týdne/2020/40
 129. Hlavní okruhy činnosti psychologů ve školách, v jiných výchovných institucích a v pedagogicko psychologických poradnách.
 130. 30. Psychologické důsledky ztráty zaměstnání
 131. Soubor:PHP funkce.png
 132. Soubor:PHP.png
 133. Soubor:Php komentář.png
 134. Výpůjční služby knihoven (ze zákona o veřejných knihovnických službách, včetně MVS a MMVS)
 135. Charakterizujte vývoj automatizace v knihovnách.
 136. Referenční služby v knihovnách, včetně virtuálních referenčních služeb.
 137. Vysvětlete, co je bibliometrie, na čem je založena, jak se používá a jaké má limity ve svém použití. Popište základní indikátory a bibliometrické zákony.
 138. Pojednejte o vývoji katalogizačních pravidel ve světě, zhodnoťte zejména vývoj anglo-amerických instrukcí
 139. Charakterizujte typy a znaky autoritních informačních entit a reprezentaci těchto znaků ve strukturovaných autoritních záznamech (např. ve formátu MARC 21 pro autoritní data)
 140. Proveďte dekompozici subsystému organizace knihovního fondu (statické a dynamické prvky, okolí)
 141. Povinný výtisk, včetně elektronických zdrojů v systémech národních bibliografií
 142. Co jsou databáze databází: uveďte a významné rysy jejich hlavních reprezentantů ve světovém měřítku (včetně specifik jejich záznamů)
 143. Analyzujte pojem „rešeršní systém“, uveďte jeho základní komponenty a typologii rešeršních systémů; charakterizujte a vyhodnoťte booleovský model vyhledávání bibliografických informací
 144. Diskuse:Popište architekturu sítě Internet. Popište, jaké zdroje na této síti jsou a jak jsou adresovány.
 145. Popište architekturu sítě Internet. Popište, jaké zdroje na této síti jsou a jak jsou adresovány.
 146. Charakterizujte textový editor, jeho základní funkce a využití. Vymezte textové editory oproti aplikacím pro počítačovou sazbu. Uveďte příklady textových editorů. Popište možnosti spolupráce více autorů na jednom dokumentu.
 147. Vysvětlete, jak autorské právo podle platné právní úpravy v ČR omezuje chování uživatelů na internetu a v knihovnách.
 148. Diskuse:Komunikační klima organizace a komunikační audity
 149. Komunikační klima organizace a komunikační audity
 150. Mezikulturní komunikace (Hofstede, Trompenaars, Bennet)
 151. Pojednejte o teoretickém úvodu do sociální komunikace, popište základní složky komunikačního procesu
 152. Diskuse:Vysvětlete, co je to informační společnost. Jaké jsou její hlavní rysy?
 153. Vysvětlete, co je to informační společnost. Jaké jsou její hlavní rysy?
 154. Jak informační věda chápe pojem informace?
 155. Python
 156. Čtení pomáhá
 157. PHP
 158. Vymezte oblast, kterou se zabývá informační věda, a popište stručně její historický vývoj
 159. Pluralismus v psychologii
 160. Soubor:Příklad sylogismu.png
 161. Soubor:Sylogismy.png
 162. Šablona:Článek týdne/2020/39
 163. Šablona:Článek týdne/2020/38
 164. Soubor:Pravdivostní tabulky.png
 165. Šablona:Článek týdne/2020/37
 166. Digital divide
 167. Šablona:Článek týdne/2020/36
 168. 13. Inteligence, osvojování a rozvíjení intelektových dovedností
 169. Šablona:Článek týdne/2020/35
 170. Neuropsychologie: typické otázky a jejich řešení, souvislost s ostatními oblastmi klinické psychologie
 171. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
 172. Soubor:Pravdivostní tabulky tautologie.jpg
 173. Vztah obecné psychologie k ostatním oborům
 174. Způsoby organizace a financování zdravotní péče
 175. Šablona:Článek týdne/2020/34
 176. Šablona:Článek týdne/2020/32
 177. Šablona:Článek týdne/2020/33
 178. Šablona:Článek týdne/2020/31
 179. Elektronická tržiště - typologie, příklady a možnosti využití
 180. Lean, Six Sigma a jejich srovnání. Cyklus DMAIC
 181. Obecná psychologie jako základní disciplína psychologických věd a předmět obecné psychologie
 182. Současné trendy v psychologii osobnosti.
 183. Knihovna a čtenářství v kontextu českých dějin, s rozpracováním konkrétního období.
 184. Šablona:Článek týdne/2020/30
 185. Soubor:TAGY.png
 186. Soubor:Untitled drawing.jpg
 187. Šablona:Článek týdne/2020/29
 188. Soubor:Htmlkod.png
 189. Charakterizujte formáty souborů HTML a XML. Popište, k čemu se používají. Uveďte několik základních značek HTML a popište jejich význam
 190. Šablona:Článek týdne/2020/28
 191. Šablona:Článek týdne/2020/27
 192. Popište proces vývoje softwaru, jeho jednotlivé fáze a charakterizujte profese, které se na něm podílejí. Odlište vodopádový a spirálový styl vývoje. Vysvětlete, jak se typicky označují jednotlivé verze.
 193. Psychosomatické koncepce
 194. Kvalitativní a kvantitativní výzkumy na podporu služeb knihoven, doloženo případovými studiemi.
 195. Šablona:Článek týdne/2020/26
 196. Diskuse s uživatelem:Djgadgetltd
 197. Soubor:DDJ1000SRTTTTTT.jpg
 198. Soubor:DDJ1000SRT.jpg
 199. Soubor:DDJ1000SRTT.jpg
 200. Narativní psychologie.
 201. Šablona:Článek týdne/2020/25
 202. Rodina modelů FRBR. Popište vývoj modelů rodiny FRBR. Vyberte si dva z modelů a charakterizujte jejich entity, atributy a vztahy.
 203. Elektronické archivy ve vybraných oborech vědy a výzkumu a jejich propojování na základě protokolu OAl-PMH
 204. Postup při návrhu a realizaci empirického významu - výběr vzorku, reprezentativnost vzorku
 205. Šablona:Článek týdne/2020/24
 206. Základní mezinárodní bibliografické zdroje oboru informační a knihovní vědy, jejich vývoj, obsah a rešeršní rozhraní.
 207. Šablona:Článek týdne/2020/23
 208. Základní principy transparentní intenzionální logiky P. Tichého (TIL)
 209. Šablona:Článek týdne/2020/22
 210. Alternativní přístupy k psychodiagnostice v pedagogické a školní psychologii
 211. Porovnání konceptuálního modelu FRBR a konceptuálního modelu BIBFRAME se zaměřením na definované entity
 212. Diagnostika školní zralosti
 213. Diagnostika ADHD
 214. Školní psychologie a pedagogicko psychologické poradenství
 215. Šablona:Článek týdne/2020/21
 216. Psychoterapie u dětí, dospívajících, a u klientů vyššího věku
 217. Krizová intervence v kontextu třídy a školy
 218. Podmínky adekvátního poradenského vztahu a optimální vedení poradenského rozhovoru
 219. Specifika práce s žáky s ADD a ADHD
 220. Šablona:Článek týdne/2020/20
 221. Relační databáze
 222. Jazyk, řeč, význam. Symbolické procesy.
 223. Šablona:Článek týdne/2020/19
 224. 12. Psychologický rozbor školní úspěšnosti a prospěchu žáků
 225. Specifika celoživotního vzdělávání dospělých se zaměřením na postupy při plánování a realizaci vzdělávací akce zaměřené na dospělé v produktivním věku.
 226. Přednosti a nedostatky modelu FRBR, vliv modelu FRBR na design informačních systémů.
 227. Soubor:60251492 2341346152593227 3197414323634831360 n.jpg
 228. Působení rodiče a rodiny na vývoj a rozvoj dítěte
 229. Představivost, druhy představ a jejich vlastnosti. Teorie představivosti. Fantazie.
 230. Šablona:Článek týdne/2020/18
 231. Charakterizujte formáty souborů HTML a XML. Popište, k čemu se používají. Uveďte několik základních značek HTML a popište jejich význam.
 232. Big social data. Definice big social data, pozitivní a negativní aspekty big social data, rizika a zneužitelnost big social data
 233. Charakterizujte vlastnosti a rysy aplikací pro tvorbu elektronických prezentací. Popište typickou strukturu prezentace a uveďte, s jakými objekty v prezentaci typicky pracujeme.
 234. Pojetí paměti. Teorie a modely paměti.
 235. Soubor:PAMĚT NÁKRES.png
 236. Doporučené verbální a non-verbální prezentační techniky. Úloha verbálních a non verbálních technik, charakteristika vybraných technik, zdůvodnění.
 237. Význam hry a zájmové činnosti pro rozvoj dítěte
 238. Struktura katalogizačních pravidel RDA ve vztahu k modelu FRBR, včetně entit, atributů a vztahů.
 239. Programy na podporu vrstevnických vztahů ve školní třídě
 240. Učební styly žáků
 241. Psychické stavy při učení a vyučování, jejich vznik a působení a možnosti regulace
 242. Profesní kompetence poradenského psychologa
 243. Dějiny školní psychologie
 244. Osobní problémy žáků zasahující do vyučovacího procesu
 245. Definice syntaxe a sémantiky Predikátové logiky
 246. Specifické poruchy učení
 247. Šablona:Článek týdne/2020/17
 248. Diagnostika výchovných a vyučovacích stylů
 249. Možnosti psychologické intervence pro žáky s ADHD
 250. Resilientní školní třídy
 251. Hyperkinetické poruchy
 252. Neurovývojové poruchy
 253. Morální vývoj lidského jedince a role působení výchovných činitelů
 254. Příprava dítěte předškolního věku pro nástup do školy
 255. Šablona:Článek týdne/2020/16
 256. 27. Sebepojetí, sebehodnocení, seberealizace, sebevýchova
 257. 26. Pedagogicko psychologická problematika výchovných prostředků, odměny a tresty ve výchově, působení příkladu a modelu
 258. 24. Význam vrstevnických skupin ve vývoji a rozvoji jedince; Psychologická charakteristika působení školní třídy
 259. Specifika a metody poradenské práce u zdravotně a sociálně znevýhodněných
 260. Srovnání služeb DDS (Document Delivery Service) v ČR a zahraničí (student si zvolí dle svého výběru zahraniční službu).
 261. Výchovné problémy žáků
 262. Diagnostika specifických poruch učení
 263. Šikana ve školní třídě - možnosti psychologické intervence
 264. Vývoj knihy v českých zemích
 265. Šablona:Článek týdne/2020/15
 266. Procesy rozhodování, psychologické teorie rozhodování.
 267. Aktualizované státnicové otázky pro nMgr z psychologie práce a organizace
 268. Aktualizované státnicové otázky pro nMgr z pedagogické a školní psychologie
 269. Aktualizované státnicové otázky pro nMgr z klinické psychologie a psychologie zdraví
 270. Aktualizované státnicové otázky pro nMgr z psychologické metodologie
 271. Regulace a psychické řízení činnosti, chování a jednání. Plánování. Exekutivní funkce.
 272. Motivace a motivační procesy. Teorie motivace a jejich vývoj. Klasifikace motivačních dispozic.
 273. Tvořivost: pojetí kreativity. Vývoj teorií kreativity.
 274. Čivost, počitkové prahy. Psychofyzické zákonitosti.
 275. Vědomí a nevědomí, prožívání a chování jako základní dimenze psychiky. Teorie vědomí a nevědomí.
 276. Psychické zákonitosti a jejich charakter. Determinace psychiky.
 277. Obecná psychologie jako základní disciplína psychologických věd. Předmět obecné psychologie. Vztah k ostatním oborům. Pluralismus v psychologii.
 278. Aktualizované státnicové otázky pro nMgr z obecné psychologie a psychologie osobnosti
 279. Mezinárodní bibliografická kontrola, role organizace IFLA v zajištění legilativy povinného výtisku, systémy národních bibliografií
 280. Šablona:Článek týdne/2020/14
 281. Etické aspekty práce pedagogického a školního psychologa
 282. Standard pro dobrou knihovnu, statistiky a benchmarking v knihovnách.
 283. Huffmanove kódovanie
 284. Služby knihoven pro seniory, typologie a projekty.
 285. Služby knihoven pro dětské čtenáře, typologie a projekty.
 286. Popište členění softwarových aplikací do tří vrstev, popište účel a odpovědnost jednotlivých vrstev. Zmiňte, jakými technologiemi mohou být tyto vrstvy realizovány
 287. Šablona:Článek týdne/2020/13
 288. 7. Profesiografický rozbor pracovní činnosti; Druhy profesiogramů a podmínky jejich užití
 289. Diagnostika školní třídy a diagnostika sociálního klimatu ve třídě
 290. 34. Modelování a simulátory; Výcvik a trenažéry
 291. Legislativa v knihovnách. Charakterizujte autorský zákon a zákon o svobodném přístupu k informacím ve vztahu ke knihovnickým a informačním službám.
 292. Preventivní programy práce se školní třídou
 293. Bakalářské okruhy k závěrečným zkouškám (2010/11 a později)
 294. Bakalářské okruhy k závěrečným zkouškám (2014 a později)
 295. Metadatové formáty v dokumentografických systémech, charakteristika dvou vybraných zástupců dle volby studenta.
 296. 21. Učitel a jeho podíl na vývoji a rozvoji dítěte, interakce a komunikace učitele se žáky, styly výchovy ve školním prostředí; Osobnost učitele a jeho profesní kompetence; Možnosti psychologické intervence pro školní interakci
 297. Hlavní okruh činnosti školního psychologa na školním poradenském pracovišti
 298. Šablona:Článek týdne/2020/12
 299. Možnosti psychologické intervence z hlediska pozitivního ovlivňování edukačních stylů
 300. Pedagogická a školní psychologie - vybrané otázky
 301. Předmět, cíle a úkoly pedagogické a školní psychologie
 302. Portál:Psychologie/Pedagogická a školní psychologie
 303. 17. Tvořivost a metody jejího rozvíjení
 304. 2. Výzkumné metody pedagogické psychologie, jejich přehled a základní charakteristika
 305. Šablona:Článek týdne/2020/11
 306. Teorie percepce. Vztah percepce a apercepce
 307. Šablona:Článek týdne/2020/10
 308. Popište členění softwarových aplikací do tří vrstev, popište účel a odpovědnost jednotlivých vrstev. Zmiňte, jakými technologiemi mohou být tyto vrstvy realizovány.
 309. Šablona:Článek týdne/2020/09
 310. Vysvětlete pojem komprese souborů, rozlište bezeztrátovou a ztrátovou kompresi. Charakterizujte situace, ve kterých se tyto druhy komprese hodí a používají.
 311. Šablona:Článek týdne/2020/08
 312. 36. Subjekt a objekt řízení; Řídící procesy
 313. Konzistence, univerzálnost, obecnost a konstantnost vlastností osobnosti
 314. Řešení problémů
 315. Šablona:Článek týdne/2020/07
 316. Uživatel:Dedicatedhosting4u
 317. Šablona:Článek týdne/2020/06
 318. Kooperativní projekty v českých knihovnách, obecné principy v systému knihoven, zapojení automatizovaných procesů, doloženo jedním příkladem z praxe.
 319. Souborné katalogy, typologie, srovnání vybraného souborného katalogu v ČR a zahraničí.
 320. Pojem učení. Rozbor procesu učení. Základní druhy učení
 321. Oční pohyby
 322. Integrální pohled na procesy, stavy a vlastnosti osobnosti
 323. Šablona:Článek týdne/2020/05
 324. Šablona:Článek týdne/2020/04
 325. Vlastnosti osobnosti a možnosti jejich klasifikace
 326. Šablona:Článek týdne/2020/3
 327. Článek týdne/2020/02
 328. Šablona:Článek týdne/2020/2
 329. Psychické stavy
 330. 20. Výběr, přijímání a zařazování pracovníků z psychologického hlediska
 331. 35. Předmět a vývoj psychologie řízení
 332. Šablona:Článek týdne/2020/1
 333. A2 Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií
 334. Diskuse s uživatelem:Sohbetx
 335. Knihovní zákony v Československu a České republice, jejich srovnání.
 336. Šablona:Ověřeno
 337. Významné inovace v dějinách knižní kultury.
 338. Služby knihoven podle Knihovního zákona, včetně problematiky rovného přístupu k informacím.
 339. Regionální funkce knihoven, včetně legislativního rámce.
 340. 38. Předmět a vývoj psychologie trhu
 341. Šablona:Článek týdne/2019/52
 342. 22. Sociální klima ve škole a školní třídě; Možnosti poznávání a intervencí ve prospěch žáka a jeho rozvoje
 343. 19. Interakce učitel - žák, individuální rozdíly v učení a individuální přístup učitele k žákovi; Diferenciace ve vyučování z psychologického hlediska. Psychologické otázky známkování a hodnocení žáků
 344. Šablona:Článek týdne/2019/51
 345. 37. Teorie a aplikace v psychologii dopravy
 346. Proces akvizice v knihovnách. Popište principy akvizice, akviziční politiku a strategie rozvoje budování fondu
 347. Šablona:Článek týdne/2019/50
 348. Šablona:Článek týdne/2019/49
 349. Vysvětlete pojmy autentizace a autorizace. Uveďte je na příkladu Studijního informačního systému Univerzity Karlovy. Popište důsledky, které by mělo příliš volné nastavení oprávnění v SIS
 350. Odpovědnost poskytovatele služeb informační společnosti. Odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem, povinnost dohlížet na obsah ukládaných informací.
 351. Ochrana fyzických fondů knihoven, typologie, preventivní opatření, krizová opatření.
 352. Šablona:Článek týdne/2019/48
 353. Vědomí, jeho struktura, organizace a funkce. Obsah vědomí a nevědomí
 354. Šablona:Článek týdne/2019/47
 355. Systémy šedé literatury v digitálních informačních systémech. Obecný úvod. Charakteristika jednoho vybraného českého systému. Jeho institucionální zakotvení, obsahová charakteristika, softwarová platforma...
 356. Soubor:Papyrus 2.jpg
 357. Soubor:Hieroglyfy.jpg
 358. Soubor:Alexandrijska.jpg
 359. Knihovny období starověku, včetně řecké a římské antiky.
 360. Základní dokumenty knihovny - zřizovací listina, knihovní řád, organizační řád a další.
 361. Informační etika. Definice informační etiky, vztah k informačnímu právu, základní okruhy problémů, kterými se informační etika zabývá.
 362. Šablona:Článek týdne/2019/46
 363. Šablona:Článek týdne/2019/45
 364. Šablona:Článek týdne/2019/44
 365. 1. Pedagogická a školní psychologie, základní úkoly, přínos pro praxi i teorii výchovy a vzdělávání
 366. Portál:Psychologie/Aplikovaná sociální psychologie
 367. Portál:Psychologie/Ekonomická psychologie
 368. Portál:Psychologie/Psychologie zdraví
 369. Portál:Psychologie/Psychodiagnostika
 370. Portál:Psychologie/Neuropsychologie
 371. Šablona:Položka portálu sub
 372. Portál:Psychologie/Psychopatologie
 373. Portál:Psychologie new
 374. Procesy rozhodování a plánování činností člověka
 375. 29. Psychologická hlediska při vytváření podnikové kultury
 376. 33. Předmět a vývoj inženýrské psychologie
 377. 31. Předmět a vývoj personální psychologie
 378. 14. Senzomotorické učení a rozvíjení senzomotorických dovedností
 379. Šablona:Článek týdne/2019/43
 380. Šablona:Článek týdne/2019/42
 381. Šablona:Článek týdne/2019/41
 382. Šablona:Článek týdne/2019/40
 383. Šablona:Článek týdne/2019/39
 384. Šablona:Článek týdne/2019/38
 385. Vztah myšlení a řeči
 386. Kategorie:Knihovny jako fyzické sbírky
 387. Symbolický interakcionismus a teorie rolí v sociální psychologii
 388. Šablona:Článek týdne/2019/37
 389. Šablona:Článek týdne/2018/53
 390. Šablona:Článek týdne/2019/1
 391. Šablona:Článek týdne/2019/30
 392. Šablona:Článek týdne/2019/29
 393. Šablona:Článek týdne/2019/28
 394. Šablona:Článek týdne/2019/27
 395. Šablona:Článek týdne/2019/33
 396. Šablona:Článek týdne/2019/32
 397. Šablona:Článek týdne/2019/31
 398. Šablona:Článek týdne/2019/36
 399. Šablona:Článek týdne/2019/35
 400. Teorie mysli (Theory of Mind, TOM)
 401. Paměť. Hlavní koncepce, druhy a funkce paměti
 402. Svědomí a morálka, morální vývoj
 403. Get Authentic Jerseys On Slash Sports Store
 404. Vytváření pojmů
 405. Tvořivá činnost. Významné koncepce kreativity
 406. Pojmosloví v obecné psychologii. Vztahy mezi základními pojmy obecné psychologie a pojmoslovím dalších psychologických disciplín
 407. Pozornost, její druhy a vlastnosti
 408. Kategorie rysů osobnosti
 409. Psychologie symbolu a metafory. Narativní psychologie
 410. Kognitivní procesy
 411. 11. Teorie a modely pracovní zátěže; Klasifikace stresorů; Ukazatelé zátěže a prevence
 412. Uživatel:Sevcsenko
 413. Soubor:Eysenckův kruh.png
 414. Soubor:Eysenckova typologie.png
 415. 9. Obtěžující, rušivé a škodlivé vlivy pracovních podmínek
 416. 40. Předmět a vývoj ekonomické psychologie
 417. Soubor:Eysenck.jpg
 418. Temperament, jeho hlavní koncepce
 419. 22. Hodnocení pracovníků; Typy hodnocení, druhy dat a kritérií
 420. Střídavá péče
 421. 39. Poradenská práce s rodinou. Rodinná intervence; Porozvodová péče; Střídavá výchova
 422. 16. Schopnosti a způsobilost k práci
 423. Psychologie řeči. Psycholingvistika
 424. 23. Působení rodiny a rodičů na vývoj a rozvoj dítěte. Způsob výchovy v rodině, možnosti jeho poznávání a ovlivňování.
 425. Soubor:Model+devíti+polí+(Čáp).jpg
 426. 23. Působení rodiny a rodičů na vývoj a rozvoj dítěte; Způsob výchovy v rodině, možnosti jeho poznávání a ovlivňování
 427. Pojem kognitivní styl osobnosti. Významné koncepce kognitivních stylů
 428. Replikační krize v psychologii
 429. 30. Psychologické důsledky ztráty zaměstnání.
 430. Pojem typů v psychologii osobnosti. Hlavní typologické systémy
 431. Typologie v psychologie
 432. Teorie vůle a volních vlastností osobnosti
 433. Volní procesy jako komponenty systému vědomé regulace jednání
 434. Teorie emocí
 435. Emoce a emocionalita. Vlastnosti emocí
 436. Šablona:Článek týdne/2019/10
 437. Šablona:Článek týdne/2019/09
 438. Šablona:Článek týdne/2019/08
 439. Bibliotheca Universalis
 440. Šablona:Článek týdne/2019/07
 441. Šablona:Článek týdne/2019/06
 442. Soubor:HenryEB.jpeg
 443. Soubor:Bss.jpeg
 444. Diskuse:Národní konzervační fond
 445. Diskuse:Akvizice - koupě
 446. Diskuse:Hudba - zvukové nosiče
 447. Diskuse:Pojem náhodné veličiny a její vlastnosti: pravděpodobnostní rozdělení, distribuční funkce
 448. Diskuse:Hlavní časopisy, konference, pracoviště a představitelé v oblasti HCI
 449. Diskuse:Střední hodnota
 450. Šablona:Článek týdne/2019/05
 451. Soubor:Parasympatikus-PTSP.jpeg
 452. Soubor:Ptsp-reakce.jpg
 453. Soubor:Hyper-hypo-arousal.jpg
 454. Soubor:Tabulka projevů autonomního nervového systému.jpeg
 455. Parasympatikus
 456. Soubor:Schéma sympatikus a parasympatikus.jpeg
 457. Sympatikus
 458. Wikisofia:Reference
 459. Šablona:Článek týdne/2019/04
 460. Soubor:ABDKR.PNG
 461. Diskuse:Shannon-Fanove kódovanie
 462. Shannon-Fanove kódovanie
 463. Diskuse:Aspekty nových médií, jak je zkoumá informační věda a knihovnictví
 464. Diskuse:Softwarová studia
 465. Diskuse:Knihovny státní správy
 466. Diskuse:Duševní vlastnictví: autorská práva, vlastnictví, copyright, copyleft
 467. Diskuse:Výpůjční služby
 468. Diskuse:OAI-PMH
 469. Diskuse:Dodávka dokumentu
 470. Diskuse:Shannon-Fanovo kódování
 471. Šablona:Článek týdne/2019/03
 472. Diskuse:Vývoj informační politiky USA a EU
 473. Diskuse:Makro
 474. Diskuse:Martha Ethelyn Williams
 475. Diskuse:Henry Evelyn Bliss
 476. Diskuse:Skeuomorfismus
 477. Šablona:Článek týdne/2019/02
 478. Šablona:Článek týdne/2019/01
 479. Šablona:Článek týdne/2018/52
 480. Diskuse:Pretty Good Privacy
 481. Uživatel:Johana.Timplova
 482. Šablona:Článek týdne/2018/51
 483. Soubor:Motýli.PNG
 484. Soubor:Geometrický průměr - vzorec.PNG
 485. Soubor:Aritmetický průměr - vzorec.PNG
 486. Soubor:FungováníOAIPMH o.png
 487. Soubor:FungováníOAIPMH.png
 488. Sokrates
 489. Soubor:3.PNG
 490. Soubor:2.PNG
 491. Soubor:1.PNG
 492. Soubor:Strom.PNG
 493. Soubor:Shannon.jpg
 494. Soubor:Shannon.jpeg
 495. Soubor:Bawden4.jpg
 496. Šablona:Článek týdne/2018/50
 497. Šablona:Článek týdne/2018/49
 498. Vydávání historických pramenů
 499. Pretty Good Privacy
 500. Šablona:Článek týdne/2018/48
 501. Soubor:Virtuální depozitní knihovna.png
 502. Soubor:Studovna Hostivař.jpg
 503. Soubor:Narodni knihovna 11.jpg
 504. Diskuse:David Bawden
 505. Diskuse:Alternativní a augmentativní komunikace
 506. Diskuse:Vizualizace informací
 507. Soubor:Žádanka nákup v AKS.png
 508. Soubor:Žádanka nákup.png
 509. Soubor:Modul-akvizice-objednávka.jpg
 510. Šablona:Článek týdne/2018/47
 511. Uživatel:Zdenka.Cizkova
 512. Alternativní a augmentativní komunikace
 513. Soubor:Soutez.jpg
 514. Předvánoční soutěž
 515. Šablona:Článek týdne/2018/46
 516. Trolley problem
 517. Experimentální filosofie
 518. Šablona:Článek týdne/2018/43
 519. 14. Somatoformní poruchy (diagnostická kritéria a terapie)
 520. 17. Mentální retardace
 521. 21. Organicky podložené duševní poruchy
 522. 23. Neuropsychologická problematika
 523. 13. Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení (diagnostická kritéria a terapie)
 524. 12. Úzkostné poruchy a OCD (diagnostická kritéria a terapie)
 525. 11. Neurotické poruchy a poruchy související se stresem
 526. Diskuse:Jiří Kábrt
 527. BC 2018 - nová hesla a hesla k opravě
 528. DNS
 529. Domain Name Server (DNS)
 530. Knobův efekt
 531. Šablona:Článek týdne/2018/45
 532. Šablona:Článek týdne/2018/44
 533. Šablona:Článek týdne/2018/42
 534. Diskuse:DANS
 535. Šablona:Článek týdne/2018/41
 536. Šablona:Článek týdne/2018/40
 537. Diskuse:Automatizace procesu akvizice
 538. Diskuse:Asymetrické šifrování
 539. Diskuse:American Library Asociation
 540. Předmět obecné psychologie
 541. Šablona:Článek týdne/2018/39
 542. 10. Afektivní poruchy a poruchy nálady
 543. 9. Schizofrenie a příbuzné poruchy
 544. 8. Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek
 545. 14. Struktura Mezinárodní klasifikace nemocí (část „F“ Duševní poruchy a poruchy chování)
 546. 22. Struktura Mezinárodní klasifikace nemocí (část „F“ Duševní poruchy a poruchy chování)
 547. Šablona:Článek týdne/2018/38
 548. Soubor:Venuv diagram.png
 549. Soubor:7.png
 550. Sociální psychologie
 551. 10. Afektivní poruchy a poruchy nálady (diagnostická kritéria a terapie)
 552. 9. Schizofrenie a příbuzné poruchy (diagnostická kritéria a terapie)
 553. 8. Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek (diagnostická kritéria a terapie)
 554. 7. Poruchy psychosexuálního vývoje, sexuální preference a sexuální funkce
 555. 6. Poruchy osobnosti
 556. 5. Poruchy vědomí
 557. 4. Přehled poruch dalších funkcí: pozornosti, paměti a poruchy řeči
 558. 3. Změny a poruchy myšlení
 559. 2. Změny a poruchy emotivity, afektivity a citů
 560. Šablona:Článek týdne/2018/37
 561. 1.Změny a poruchy vnímání
 562. Významné komerční digitální knihovny zahraničních nakladatelů a jejich služby v oblasti vědy a výzkumu a systém CrossRef
 563. Bibliometrická analýza
 564. Knihovnické služby pro bezdomovce
 565. Významné komerční digitální knihovny zahraničních nakladatelů
 566. Elsevier
 567. SJR
 568. Clarivate Analytics
 569. Arduino automatický párty bublifuk
 570. Přehled historie sociální a kulturní antropologie – významné mezníky a osobnosti.
 571. Samoopravné kódy a limity přenosu zpráv informačním kanálem
 572. Soubor:Závěsy V.jpeg
 573. Soubor:Závěsy IV.jpeg
 574. Soubor:Závěsy III.jpeg
 575. Soubor:Závěsy II.jpeg
 576. Soubor:Závěsy I.jpeg
 577. Arduino automatické závěsy
 578. Antropologie města
 579. Ekonomická antropologie
 580. Politická antropologie
 581. Antropologie práva
 582. Antropologie náboženství
 583. Základní oblasti výzkumu současné sociální a kulturní antropologie a perspektivy dalšího rozvoje.
 584. Antropologie rodiny a příbuzenských systémů
 585. Vymezení, vývoj psychologie práce a organizace, zaměření a charakteristika současných oblastí aplikace psychologie práce a organizace.
 586. Šablona:Článek týdne/2018/36
 587. Šablona:Článek týdne/2018/35
 588. Šablona:Článek týdne/2018/34
 589. Šablona:Článek týdne/2018/33
 590. Šablona:Článek týdne/2018/32
 591. Šablona:Článek týdne/2018/31
 592. Virtuální služby knihoven
 593. Otevřený přístup (Open Access) k informacím ve vědě a výzkumu, jeho vývoj,hlavní zdroje, jejich registry a podpora v globálním rámci
 594. Šablona:Článek týdne/2018/30
 595. Šablona:Článek týdne/2018/29
 596. Šablona:Článek týdne/2018/28
 597. Šablona:Článek týdne/2018/27
 598. Soubor:36063670 10211961653060676 6824809630137319424 n.jpg
 599. Soubor:35151480 10211881094846771 2764953847557259264 n.jpg
 600. Projekt CapitalMachine
 601. Soubor:CapitaloMachine schematic.png
 602. Písemnosti městské správy
 603. Diplomatika raného novověku
 604. Diplomatika - pojmy
 605. Diplomatika
 606. Studijní literatura
 607. Heslář pojmů
 608. Uložení pramenů
 609. Prameny evidenční povahy
 610. Pojišťovací prameny
 611. Pamětní prameny
 612. Normativní prameny
 613. Katastr
 614. Prameny hromadné povahy
 615. Genealogie - studijní literatura
 616. Nauka o pramenech raného novověku
 617. Matriky
 618. Soubor:IMG 20180325 165300.jpg
 619. Soubor:IMG 20180325 165252.jpg
 620. Soubor:IMG 20180325 164102.jpg
 621. Soubor:IMG 20180325 150957.jpg
 622. Soubor:IMG 20180325 150949.jpg
 623. Soubor:IMG 20180325 142631.jpg
 624. Soubor:IMG 20180325 142612.jpg
 625. Soubor:IMG 20180325 121849.jpg
 626. Soubor:ARD2.jpg
 627. Soubor:ARD1.jpg
 628. Projekt Arduino Havlobot
 629. Soubor:Openaire services for.PNG
 630. Soubor:Openaire logo.PNG
 631. OpenAIRE
 632. Soubor:Technicke reseni NUSL.jpg
 633. Soubor:Typologie NUSL cs.png
 634. Soubor:Typologie cs.png
 635. Soubor:SchemaCS.png
 636. Teorie sociálních reprezentací
 637. Teorie sociální reprezentace
 638. Diskuse:Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití
 639. Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití
 640. Diskuse:Životního cyklus digitálního dokumentu
 641. Životního cyklus digitálního dokumentu
 642. Diskuse:Popis životního cyklu digitálního dokumentu; jednotlivé kroky digitalizace, uložení, zpřístupnění
 643. Popis životního cyklu digitálního dokumentu; jednotlivé kroky digitalizace, uložení, zpřístupnění
 644. Diskuse:Technologie provozu informačních systémů
 645. Diskuse:Volně dostupné digitální knihovny s citačními službami v oblasti vědy a výzkumu
 646. Citebase Search
 647. Diskuse:Digitální knihovny zpřístupňující kulturní dědictví, obecná charakteristika, konkrétní české a zahraniční projekty
 648. Digitální knihovny zpřístupňující kulturní dědictví, obecná charakteristika, konkrétní české a zahraniční projekty
 649. Tradiční systémy pořádání informací a znalostí - vlastnosti a možnosti jejich využití
 650. Diskuse:Organizace informací a znalostí
 651. Organizace informací a znalostí
 652. Diskuse:Systémy pořádání informací a znalostí - vlastnosti a možnosti jejich užití
 653. Systémy pořádání informací a znalostí - vlastnosti a možnosti jejich užití
 654. Diskuse:Výzkum a metody v informační vědě
 655. Diskuse:Smlouvy v IT. Typy, struktura, formální požadavky, dopady Nového občanského zákoníku.
 656. Diskuse:Životní cyklus digitálního dokumentu
 657. Diskuse:Uživatelské rozhraní rešeršních systémů
 658. Diskuse:Principy kódování zvuku a obrazu, komprese dat
 659. Diskuse:Rozhodovací tabulky a stromy
 660. ICT Uživatelské rozhraní rešeršních systémů, základní složky uživatelského rozhraní, význam standardizace komunikace s informačními systémy (např. ISO 9241)
 661. CiteSeer
 662. Diskuse:Informační a knihovní věda a knihovnictví: vysvětlení pojmů, definice jejich vzájemného vztahu a zasazení do kontextu dalších oborů
 663. Informační a knihovní věda a knihovnictví: vysvětlení pojmů, definice jejich vzájemného vztahu a zasazení do kontextu dalších oborů
 664. Diskuse:Čtenářské výzkumy
 665. Diskuse:Empirický výzkum
 666. Diskuse:Informační věda a knihovnictví
 667. Postup při návrhu a realizaci empirického výzkumu - výběr vzorku, reprezentativnost vzorku
 668. Diskuse:Bibliometrie, scientometrie a metody hodnocení vědy
 669. Diskuse:Informační politika Evropské unie
 670. Diskuse:Kooperativní projekty knihoven
 671. Diskuse:Systémy organizace informací a znalostí
 672. Diskuse:Metody dobývání znalostí z databází (data mining)
 673. Diskuse:Digitální knihovny zpřístupňující kulturní dědictví
 674. Diskuse:Porovnání manuální a automatizované obsahové analýzy
 675. Diskuse:Informační a citační etika
 676. Diskuse:Nástroje pro správu a zabezpečení fyzických fondů knihoven
 677. Sociální poznávání a interpretace
 678. Atribuční styly
 679. Atribuční tendence a chyby v atribučních procesech
 680. Teorie atribuce
 681. Kauzální atribuce
 682. Předchůdci sociální psychologie
 683. Vymezení a pojetí sociální psychologie
 684. Sociální psychologie v kontextu příbuzných disciplín
 685. Předmět studia sociální psychologie
 686. Prosociální chování (altruismus)
 687. Proces řízení projektových rizik
 688. Volně dostupné digitální knihovny s citačními službami v oblasti vědy a výzkumu
 689. Smlouvy v IT. Typy, struktura, formální požadavky, dopady Nového občanského zákoníku.
 690. Soubor:NUŠLtypologie.png
 691. Soubor:Typologie NUŠL.jpg
 692. Rozhodovací tabulky a stromy
 693. Životní cyklus digitálního dokumentu
 694. ČSN ISO 214 - Dokumentace. Abstrakty pro publikace a dokumentaci
 695. Mentální model
 696. Mentální modely
 697. Informační politika Evropské unie
 698. Diskuse:Substituční šifry
 699. Technologie provozu informačních systémů
 700. Projekt Detektor nebezpečí k 3D tiskárně
 701. Konceptuální model
 702. Diskuse:Šifrování s veřejným klíčem (metoda RSA)
 703. Diskuse:Významné mezinárodní a národní informační zdroje pro obor Knihovní a informační věda a jejich srovnání
 704. Diskuse:Principy značkovacích jazyků a příklady použití jazyka HTML a XML
 705. Diskuse:Pojem relevance, její vyhodnocování, druhy relevance
 706. Diskuse:Agilní metody projektování. Principy, role, organizace, nástroje
 707. Problematika velkých dat. Big data.
 708. Konceptuální modely v informační vědě, vybraní zástupci
 709. Knihovna knihovnické literatury
 710. Významné mezinárodní a národní informační zdroje pro obor Knihovní a informační věda a jejich srovnání
 711. Obecná monoalfabetická šifra
 712. UNESCO
 713. Caesarova posunová šifra
 714. Posunová šifra
 715. Polybiova šachovnice
 716. Polybiův čtverec
 717. Kasiského metoda
 718. Kasiského test
 719. Freidmanův test
 720. Index koincidence jazyka
 721. Index koincidence
 722. Monoalfabetické šifry
 723. Playfairova šifra
 724. Playfair
 725. Přeházená abeceda
 726. Atbaš
 727. Atbash
 728. Vigenerova šifra
 729. Vigenèrova šifra
 730. Frekvenční analýza
 731. ROT 13
 732. Jednoduchá substituční šifra
 733. Jednoduchá monoalfabetická šifra
 734. Caesarova šifra
 735. Substituční šifry
 736. Klasické substituční šifry a jejich kryptoanalýza
 737. Metody dobývání znalostí z databází (data mining)
 738. Uživatelské rozhraní rešeršních systémů
 739. Principy kódování zvuku a obrazu, komprese dat
 740. Soubor:Discretization.png
 741. Soubor:BarfieldF1.gif
 742. 11) Porovnání manuální a automatizované obsahové analýzy
 743. Porovnání manuální a automatizované obsahové analýzy
 744. Digitální knihovny zpřístupňující kulturní dědictví
 745. Šablona:Článek týdne/2018/26
 746. Šablona:Článek týdne/2018/25
 747. Šablona:Článek týdne/2018/24
 748. Šablona:Článek týdne/2018/23
 749. Šablona:Článek týdne/2018/22
 750. Šablona:Článek týdne/2018/21
 751. Soubor:V2.JPG
 752. Soubor:V4.JPG
 753. Soubor:V3.JPG
 754. Soubor:V1.JPG
 755. Šablona:Článek týdne/2018/20
 756. Šablona:Článek týdne/2018/19
 757. Soubor:Teorie.png
 758. Teorie informace
 759. Informatika
 760. Informální vzdělávání
 761. Informační věda a knihovnictví
 762. Vernamova šifra
 763. Životní cyklus projektu, smysl a obsah jednotlivých fází
 764. Soubor:Rel222.jpg
 765. Soubor:Počty dokumentů pro hodnocení úspěšnosti vyhledávání.jpeg
 766. Soubor:Henri Tajfel.jpg
 767. Teorie sociální identity
 768. Empirický výzkum
 769. Studium dokumentů
 770. Šablona:Článek týdne/2018/18
 771. Kodexy v oblasti informační a citační etiky
 772. Systémy organizace informací a znalostí
 773. Čtenářské výzkumy
 774. Šablona:Článek týdne/2018/17
 775. Šifrování s veřejným klíčem (metoda RSA)
 776. Citační etika
 777. Informační a citační etika
 778. Bibliometrie, scientometrie a metody hodnocení vědy
 779. Hypothalamus
 780. Modely informačních systémů v podniku. Rodina norem IS09000
 781. Virtuální národní fonotéka
 782. Principy značkovacích jazyků a příklady použití jazyka HTML a XML
 783. Soubor:Obrazek5.jpg
 784. Soubor:Obrazek4.jpg
 785. Soubor:Obrazek3.jpg
 786. Soubor:Rel33.JPG
 787. Soubor:Rel22.JPG
 788. Soubor:Rel11.JPG
 789. Šablona:Článek týdne/2018/16
 790. Psychodiagnostické a psychoterapeutické využití hry
 791. Výzkum a metody v informační vědě
 792. Soubor:Relevanc.png
 793. Soubor:Rel.JPG
 794. Pojem relevance, její vyhodnocování, druhy relevance
 795. Charakteristiky náhodné veličiny: střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka, medián, kvantily, decily
 796. Šablona:Článek týdne/2018/15
 797. Agilní metody projektování. Principy, role, organizace, nástroje
 798. Šablona:Článek týdne/2018/14
 799. Kooperativní projekty knihoven
 800. Příkaz Select, jeho využití v databázi Knihovna
 801. Manipulační část jazyka SQL (DML – insert, update, delete) a příklady na databázi Knihovna
 802. Diskuse:Základy SQL
 803. Základy SQL
 804. Transformace konceptuálního modelu na datový model, základní prvky datového modelu, specifikace úlohy primárních a cizích klíčů
 805. Popis prvků konceptuálních modelů, smysl konceptuálního modelu a příklad modelu Knihovny
 806. Šablona:Článek týdne/2018/13
 807. Soubor:Foto15.jpg
 808. Soubor:Foto14.jpg
 809. Soubor:Foto13.jpg
 810. Soubor:Foto12.jpg
 811. Soubor:Foto11.jpg
 812. Soubor:Foto10.jpg
 813. Soubor:Foto9.jpg
 814. Soubor:Foto7.jpg
 815. Soubor:6.jpg
 816. Soubor:5.jpg
 817. Soubor:C4.jpg
 818. Soubor:Foto3.jpg
 819. Soubor:Foto2.jpg
 820. Soubor:Foto1.jpg
 821. Soubor:IMFoto 1.jpg
 822. Soubor:Tro.jpg
 823. Soubor:Ro.jpg
 824. Soubor:Ko.jpg
 825. Soubor:O.jpg
 826. Soubor:N.jpg
 827. Soubor:Mo.jpg
 828. Soubor:Lo.jpg
 829. Soubor:K.jpg
 830. Soubor:H.jpg
 831. Soubor:G.jpg
 832. Soubor:F.jpg
 833. Soubor:E.jpg
 834. Soubor:D.jpg
 835. Soubor:C.jpg
 836. Soubor:B.jpg
 837. Soubor:A.jpg
 838. Soubor:Final-projekt.jpeg
 839. Soubor:Final-projekt.jpg
 840. Arduino inteligentní podtácek
 841. Uživatel:ThermoDream
 842. Změny práce v průběhu dějin
 843. Změny práce
 844. Teorie pracovní motivace
 845. Osobnost a práce
 846. Současné oblasti psychologie práce a organizace
 847. Teorie a historie psychologie práce a organizace
 848. Těžiště kontroly zdraví
 849. Atribuční teorie zdraví
 850. Předvídání zdravotního chování
 851. Laické teorie zdraví
 852. Faktory zdraví Bellocka a Breslowa
 853. McKeownova hypotéza
 854. Chování související se zdravím
 855. Vývoj definice zdraví
 856. Profese v oblasti psychologie zdraví
 857. Behaviorální zdraví
 858. Šablona:Článek týdne/2018/12
 859. Šablona:Článek týdne/2018/10
 860. Šablona:Článek týdne/2018/11
 861. Informační studia a knihovnictví (2014-2015)- státnicové okruhy
 862. Šablona:Článek týdne/2018/09
 863. Šablona:Článek týdne/2018/08
 864. Šablona:Článek týdne/2018/07
 865. Šablona:Článek týdne/2018/06
 866. Soubor:Hierarch model inteligence.jpg
 867. Soubor:Krychle inteligence.png
 868. Soubor:Rovnice iq.png
 869. Významné teorie inteligence
 870. Informační chování seniorů
 871. Šablona:Článek týdne/2018/05
 872. Diskuse:NFC
 873. Diskuse:Prezidentská knihovna
 874. Prezidentská knihovna
 875. Administrativní knihovny
 876. Deliberativní demokracie
 877. Diskuse:Historický fond starých a vzácných tisků Krajské vědecké knihovny v Liberci
 878. Diskuse:Afiliace (publikování)
 879. Diskuse:Paul Ekman
 880. Šablona:Článek týdne/2018/04
 881. Vztah duše, těla a zdraví
 882. Definice zdraví
 883. Pojetí zdraví
 884. Uplatnění poznatků psychologie zdraví
 885. Cíle psychologie zdraví
 886. Behaviorální medicína
 887. Psychosomatická medicína
 888. Biomedicínský model
 889. Psychologie zdraví
 890. Vznik psychologie zdraví
 891. Předmět psychologie zdraví
 892. Soubor:Zdeňka Braunerová.jpg
 893. Diskuse s uživatelem:Michal.Bily
 894. Diskuse:Standard veřejných knihovnických a informačních služeb
 895. Diskuse:Vývoj písma
 896. Diskuse:Beletrie pro dospělé
 897. Diskuse:Právo na zapomnění v prostředí internetu
 898. Diskuse:Soudní knihovny v ČR
 899. Diskuse:Popularizace vědy
 900. Diskuse:Archivace filmu
 901. Diskuse:Dějiny knihoven v evropském středověku
 902. Diskuse:Typologie uživatelů sociálních sítí
 903. Dejiny knižníc v európskom stredoveku
 904. Typologie uživatelů sociálních sítí
 905. Diskuse:Služby veřejných knihoven pro zrakově postižené
 906. Diskuse:Organizace knihovních fondů
 907. Diskuse:Uživatelské chování
 908. Diskuse:Oborové brány
 909. Diskuse:Znalostní management a znalosti v organizacích
 910. Diskuse:Služba e-výpůjčky
 911. Diskuse:Knihovna kapucínského kláštera v Sušici
 912. Diskuse:HathiTrust
 913. Diskuse:Zdeňka Braunerová
 914. Diskuse:Senioři píší Wikipedii
 915. Diskuse:Mobilní zařízení
 916. Diskuse:Metody výuky počátečního čtení
 917. Diskuse:Zahraniční sociální sítě pro čtenáře
 918. Balíčky článků k vypracování
 919. Zdeňka Braunerová
 920. Soubor:ZB.jpg
 921. Diskuse:Kodikologie
 922. Diskuse:Noví informační profesionálové ČR (NIP CZ)
 923. Noví informační profesionálové ČR (NIP CZ)
 924. Diskuse:Kniha přání a stížností
 925. Kniha přání a stížností
 926. Právo na zapomnění v prostředí internetu
 927. Soubor:Tacitexplznal.PNG
 928. SQL
 929. Oborové brány
 930. Knihovna kapucínského kláštera v Sušici
 931. Diskuse:Geografické informační systémy
 932. Mobilní zařízení
 933. Diskuse:Měření spokojenosti uživatelů knihoven
 934. Šablona:Článek týdne/2018/03
 935. Diskuse:Měření výkonnosti a kvality v knihovnách
 936. Diskuse:Online služby pro publikování v ČR
 937. Diskuse:Komunitní funkce knihoven
 938. Diskuse:Sociální sítě a internetové stránky pro čtenáře
 939. Diskuse:Podpora dětského čtenářství
 940. Diskuse:Digitální identita
 941. Diskuse:Google generace
 942. Diskuse:Vyhledávač seznam
 943. Diskuse:Informační profesionál
 944. Diskuse:Motivace volby profilových obrázků uživatelů sociálních sítí
 945. Diskuse:České sociální sítě pro čtenáře
 946. Soubor:Infauditznalmanag.PNG
 947. Soubor:Inf audit znal manag.PNG
 948. Soubor:5-0.png
 949. Diskuse:Katalogizátor
 950. Diskuse:Knihovna jako vydavatel
 951. Diskuse:Role knihoven v kulturních a kreativních průmyslech
 952. Diskuse:Databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv
 953. Diskuse:Interkulturní komunikace
 954. Diskuse:Informační chování seniorů ve wiki prostředí
 955. Diskuse:Prezidentské knihovny
 956. Diskuse:Knihy přání a stížností v knihovnách
 957. Diskuse:Deskové hry v knihovnách
 958. Diskuse:Informační zdroje v oblasti životního prostředí
 959. Podpora dětského čtenářství
 960. Soubor:Sablona3.PNG
 961. Soubor:Sablona.PNG
 962. Soubor:Sablona1.PNG
 963. Nápověda:Použití redakční šablony
 964. Nápověda:Základy formátování
 965. Informační přetížení
 966. Nápověda:Délka článku
 967. Nápověda:Autorské právo
 968. Nápověda:Vkládání obrázků
 969. Nápověda:Licence
 970. Nápověda:Kategorie
 971. Nápověda:Pravopisná doporučení
 972. Informační soukromí
 973. Kategorie:Glosáře
 974. Služba e-výpůjčky
 975. Šablona:Článek týdne/2018/02
 976. Uživatel:Vaclav.Trunec
 977. Soubor:Kniha-stiznosti.jpg
 978. Prevence a podpora zdraví jako aktivní postupy posilování zdraví. Jejich východiska, druhy, způsoby realizace a limity
 979. Vývoj pojetí a definice zdraví, poruchy zdraví v psychosociálním kontextu
 980. Předmět, cíle, vznik a vývoj psychologie zdraví v USA a v Evropě
 981. Resilience - hlavní nespecifické a specifické koncepce psychické odolnosti
 982. Vulnerabilita, její zdroje, druhy a ovlivňující faktory
 983. Patogenetické vs. salutogenetické pojetí vztahu mezi zdravím a nemocí
 984. Monokauzalita vs. multikauzalita ve vztahu mezi zdravím a nemocí, jejich vývoj a současný stav
 985. Prevence a podpora zdraví jako aktivní postupy posilování zdraví. Jejich východiska, druhy, způsoby realizace a limity.
 986. Well-being (osobní pohoda) - podstata, struktura a souvislosti
 987. Vývoj pojetí a definice zdraví poruchy zdraví v psychosociálním kontextu
 988. Predmet cile vznik a vyvoj psychologie zdraví v USA a Evrope
 989. Soubor:Hands-Tree-Silhouette.png
 990. Knihy přání a stížností v knihovnách
 991. Deskové hry v knihovnách
 992. Šablona:Článek týdne/2018/01
 993. Služby veřejných knihoven pro zrakově postižené
 994. Informační zdroje v oblasti životního prostředí
 995. České sociální sítě pro čtenáře
 996. Soubor:Senioři Graf9.png
 997. Soubor:Senioři Graf6.png
 998. Soubor:Senioři Graf3.png
 999. Soubor:Senoři Graf1.png
 1000. Motivace volby profilových obrázků uživatelů sociálních sítí