Najnovšie stránky

Toto je zoznam 1 000 najnovších stránok na wiki.

Zobraziť najviac 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 stránok
Skryť presmerovacie stránky

Zoznam 1 000 najnovších stránok:

 1. Soubor:Dělení paměti s neurobilogickými koreláty.png
 2. Soubor:PAMĚT NÁKRES yes.png
 3. Šablona:Článek týdne/2020/51
 4. Šablona:Článek týdne/2020/50
 5. Šablona:Článek týdne/2020/49
 6. Šablona:Článek týdne/2020/48
 7. Přehled významných koncepcí osobnosti v psychologii
 8. Pojem osobnost. Organismus, osoba, osobnost
 9. Soubor:Png.png
 10. A4 Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR
 11. Změny podnikového paradigmatu a jejich reflexe v oblasti podnikové informatiky
 12. Specifika lektorské práce v knihovnách. Obecné principy, typy cílových skupin. Požadavky na osobnost lektora, vybrané aspekty přípravy a realizace vzdělávací akce, doloženo dvěma příklady z praxe.
 13. Školní knihovna: úloha, možnosti zapojení do výuky, situace ČR, příklady zahraniční dobré praxe
 14. Soubor:Spirálovitý model.png
 15. Soubor:Vodopádový model.png
 16. Soubor:Watterfall model.jpg
 17. Soubor:Vodopadovy model.png
 18. Projektový leadership. Fáze vývoje projektového týmu. MBTI a možnosti jeho uplatnění
 19. 30. Školní psychologie a pedagogicko psychologické poradenství.
 20. Šablona:Článek týdne/2020/47
 21. Šablona:Článek týdne/2020/46
 22. Systém pedagogicko psychologického poradenství u nás
 23. Státnicové otázky ze Sociologie veřejného mínění
 24. Státnicové otázky ze Sociologie rodiny
 25. Státnicové otázky ze Sociálních deviací
 26. Státnicové otázky z Politické sociologie
 27. Státnicové otázky ze Sociologie lidských sídel
 28. Státnicové otázky ze Sociologie managementu
 29. Státnicové otázky z Metod a technik sociologického výzkumu
 30. Státnicové otázky ze Sociologických soudobých teorií
 31. Státnicové otázky z Analýzy dat
 32. Státnicové otázky z Dějin sociologie
 33. Státnicové otázky z Obecné sociologie
 34. Magisterské státnicové otázky - Sociologie
 35. Bakalářské státnicové otázky - Sociologie
 36. Informační legislativa
 37. Popište proces vývoje softwaru, jeho jednotlivé fáze a charakterizujte profese, které se na něm podílejí. Odlište vodopádový a spirálový styl vývoje. Vysvětlete, jak se typicky označují jednotlivé verze
 38. Koncept informační gramotnosti: vývoj pojmu, společenský kontext a výrazné domácí i zahraniční aktivity
 39. Šablona:Článek týdne/2020/45
 40. Specifika klinicko-psychologického vyšetření dětí
 41. Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR
 42. Biblioterapie: charakteristika pojmu, pojednání o využití a vybrané projekty
 43. R - programovací jazyk
 44. Šablona:Článek týdne/2020/44
 45. Šablona:Článek týdne/2020/43
 46. Vyhodnocování relevance
 47. Psychofyzické zákonitosti
 48. Čivost, počitkové prahy
 49. Specifika služeb vysokoškolských knihoven, doloženo případovými studiemi.
 50. Šablona:Článek týdne/2020/42
 51. Šablona:Článek týdne/2020/41
 52. Šablona:Článek týdne/2020/40
 53. Hlavní okruhy činnosti psychologů ve školách, v jiných výchovných institucích a v pedagogicko psychologických poradnách.
 54. 30. Psychologické důsledky ztráty zaměstnání
 55. Soubor:PHP funkce.png
 56. Soubor:PHP.png
 57. Soubor:Php komentář.png
 58. Výpůjční služby knihoven (ze zákona o veřejných knihovnických službách, včetně MVS a MMVS)
 59. Charakterizujte vývoj automatizace v knihovnách.
 60. Referenční služby v knihovnách, včetně virtuálních referenčních služeb.
 61. Vysvětlete, co je bibliometrie, na čem je založena, jak se používá a jaké má limity ve svém použití. Popište základní indikátory a bibliometrické zákony.
 62. Pojednejte o vývoji katalogizačních pravidel ve světě, zhodnoťte zejména vývoj anglo-amerických instrukcí
 63. Charakterizujte typy a znaky autoritních informačních entit a reprezentaci těchto znaků ve strukturovaných autoritních záznamech (např. ve formátu MARC 21 pro autoritní data)
 64. Proveďte dekompozici subsystému organizace knihovního fondu (statické a dynamické prvky, okolí)
 65. Povinný výtisk, včetně elektronických zdrojů v systémech národních bibliografií
 66. Co jsou databáze databází: uveďte a významné rysy jejich hlavních reprezentantů ve světovém měřítku (včetně specifik jejich záznamů)
 67. Analyzujte pojem „rešeršní systém“, uveďte jeho základní komponenty a typologii rešeršních systémů; charakterizujte a vyhodnoťte booleovský model vyhledávání bibliografických informací
 68. Diskuse:Popište architekturu sítě Internet. Popište, jaké zdroje na této síti jsou a jak jsou adresovány.
 69. Popište architekturu sítě Internet. Popište, jaké zdroje na této síti jsou a jak jsou adresovány.
 70. Charakterizujte textový editor, jeho základní funkce a využití. Vymezte textové editory oproti aplikacím pro počítačovou sazbu. Uveďte příklady textových editorů. Popište možnosti spolupráce více autorů na jednom dokumentu.
 71. Vysvětlete, jak autorské právo podle platné právní úpravy v ČR omezuje chování uživatelů na internetu a v knihovnách.
 72. Diskuse:Komunikační klima organizace a komunikační audity
 73. Komunikační klima organizace a komunikační audity
 74. Mezikulturní komunikace (Hofstede, Trompenaars, Bennet)
 75. Pojednejte o teoretickém úvodu do sociální komunikace, popište základní složky komunikačního procesu
 76. Diskuse:Vysvětlete, co je to informační společnost. Jaké jsou její hlavní rysy?
 77. Vysvětlete, co je to informační společnost. Jaké jsou její hlavní rysy?
 78. Jak informační věda chápe pojem informace?
 79. Python
 80. Čtení pomáhá
 81. PHP
 82. Vymezte oblast, kterou se zabývá informační věda, a popište stručně její historický vývoj
 83. Pluralismus v psychologii
 84. Soubor:Příklad sylogismu.png
 85. Soubor:Sylogismy.png
 86. Šablona:Článek týdne/2020/39
 87. Šablona:Článek týdne/2020/38
 88. Soubor:Pravdivostní tabulky.png
 89. Šablona:Článek týdne/2020/37
 90. Digital divide
 91. Šablona:Článek týdne/2020/36
 92. 13. Inteligence, osvojování a rozvíjení intelektových dovedností
 93. Šablona:Článek týdne/2020/35
 94. Neuropsychologie: typické otázky a jejich řešení, souvislost s ostatními oblastmi klinické psychologie
 95. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
 96. Soubor:Pravdivostní tabulky tautologie.jpg
 97. Vztah obecné psychologie k ostatním oborům
 98. Způsoby organizace a financování zdravotní péče
 99. Šablona:Článek týdne/2020/34
 100. Šablona:Článek týdne/2020/32
 101. Šablona:Článek týdne/2020/33
 102. Šablona:Článek týdne/2020/31
 103. Elektronická tržiště - typologie, příklady a možnosti využití
 104. Lean, Six Sigma a jejich srovnání. Cyklus DMAIC
 105. Obecná psychologie jako základní disciplína psychologických věd a předmět obecné psychologie
 106. Současné trendy v psychologii osobnosti.
 107. Knihovna a čtenářství v kontextu českých dějin, s rozpracováním konkrétního období.
 108. Šablona:Článek týdne/2020/30
 109. Soubor:TAGY.png
 110. Soubor:Untitled drawing.jpg
 111. Šablona:Článek týdne/2020/29
 112. Soubor:Htmlkod.png
 113. Charakterizujte formáty souborů HTML a XML. Popište, k čemu se používají. Uveďte několik základních značek HTML a popište jejich význam
 114. Šablona:Článek týdne/2020/28
 115. Šablona:Článek týdne/2020/27
 116. Popište proces vývoje softwaru, jeho jednotlivé fáze a charakterizujte profese, které se na něm podílejí. Odlište vodopádový a spirálový styl vývoje. Vysvětlete, jak se typicky označují jednotlivé verze.
 117. Psychosomatické koncepce
 118. Kvalitativní a kvantitativní výzkumy na podporu služeb knihoven, doloženo případovými studiemi.
 119. Šablona:Článek týdne/2020/26
 120. Diskuse s uživatelem:Djgadgetltd
 121. Soubor:DDJ1000SRTTTTTT.jpg
 122. Soubor:DDJ1000SRT.jpg
 123. Soubor:DDJ1000SRTT.jpg
 124. Narativní psychologie.
 125. Šablona:Článek týdne/2020/25
 126. Rodina modelů FRBR. Popište vývoj modelů rodiny FRBR. Vyberte si dva z modelů a charakterizujte jejich entity, atributy a vztahy.
 127. Elektronické archivy ve vybraných oborech vědy a výzkumu a jejich propojování na základě protokolu OAl-PMH
 128. Postup při návrhu a realizaci empirického významu - výběr vzorku, reprezentativnost vzorku
 129. Šablona:Článek týdne/2020/24
 130. Základní mezinárodní bibliografické zdroje oboru informační a knihovní vědy, jejich vývoj, obsah a rešeršní rozhraní.
 131. Šablona:Článek týdne/2020/23
 132. Základní principy transparentní intenzionální logiky P. Tichého (TIL)
 133. Šablona:Článek týdne/2020/22
 134. Alternativní přístupy k psychodiagnostice v pedagogické a školní psychologii
 135. Porovnání konceptuálního modelu FRBR a konceptuálního modelu BIBFRAME se zaměřením na definované entity
 136. Diagnostika školní zralosti
 137. Diagnostika ADHD
 138. Školní psychologie a pedagogicko psychologické poradenství
 139. Šablona:Článek týdne/2020/21
 140. Psychoterapie u dětí, dospívajících, a u klientů vyššího věku
 141. Krizová intervence v kontextu třídy a školy
 142. Podmínky adekvátního poradenského vztahu a optimální vedení poradenského rozhovoru
 143. Specifika práce s žáky s ADD a ADHD
 144. Šablona:Článek týdne/2020/20
 145. Relační databáze
 146. Jazyk, řeč, význam. Symbolické procesy.
 147. Šablona:Článek týdne/2020/19
 148. 12. Psychologický rozbor školní úspěšnosti a prospěchu žáků
 149. Specifika celoživotního vzdělávání dospělých se zaměřením na postupy při plánování a realizaci vzdělávací akce zaměřené na dospělé v produktivním věku.
 150. Přednosti a nedostatky modelu FRBR, vliv modelu FRBR na design informačních systémů.
 151. Soubor:60251492 2341346152593227 3197414323634831360 n.jpg
 152. Působení rodiče a rodiny na vývoj a rozvoj dítěte
 153. Představivost, druhy představ a jejich vlastnosti. Teorie představivosti. Fantazie.
 154. Šablona:Článek týdne/2020/18
 155. Charakterizujte formáty souborů HTML a XML. Popište, k čemu se používají. Uveďte několik základních značek HTML a popište jejich význam.
 156. Big social data. Definice big social data, pozitivní a negativní aspekty big social data, rizika a zneužitelnost big social data
 157. Charakterizujte vlastnosti a rysy aplikací pro tvorbu elektronických prezentací. Popište typickou strukturu prezentace a uveďte, s jakými objekty v prezentaci typicky pracujeme.
 158. Pojetí paměti. Teorie a modely paměti.
 159. Soubor:PAMĚT NÁKRES.png
 160. Doporučené verbální a non-verbální prezentační techniky. Úloha verbálních a non verbálních technik, charakteristika vybraných technik, zdůvodnění.
 161. Význam hry a zájmové činnosti pro rozvoj dítěte
 162. Struktura katalogizačních pravidel RDA ve vztahu k modelu FRBR, včetně entit, atributů a vztahů.
 163. Programy na podporu vrstevnických vztahů ve školní třídě
 164. Učební styly žáků
 165. Psychické stavy při učení a vyučování, jejich vznik a působení a možnosti regulace
 166. Profesní kompetence poradenského psychologa
 167. Dějiny školní psychologie
 168. Osobní problémy žáků zasahující do vyučovacího procesu
 169. Definice syntaxe a sémantiky Predikátové logiky
 170. Specifické poruchy učení
 171. Šablona:Článek týdne/2020/17
 172. Diagnostika výchovných a vyučovacích stylů
 173. Možnosti psychologické intervence pro žáky s ADHD
 174. Resilientní školní třídy
 175. Hyperkinetické poruchy
 176. Neurovývojové poruchy
 177. Morální vývoj lidského jedince a role působení výchovných činitelů
 178. Příprava dítěte předškolního věku pro nástup do školy
 179. Šablona:Článek týdne/2020/16
 180. 27. Sebepojetí, sebehodnocení, seberealizace, sebevýchova
 181. 26. Pedagogicko psychologická problematika výchovných prostředků, odměny a tresty ve výchově, působení příkladu a modelu
 182. 24. Význam vrstevnických skupin ve vývoji a rozvoji jedince; Psychologická charakteristika působení školní třídy
 183. Specifika a metody poradenské práce u zdravotně a sociálně znevýhodněných
 184. Srovnání služeb DDS (Document Delivery Service) v ČR a zahraničí (student si zvolí dle svého výběru zahraniční službu).
 185. Výchovné problémy žáků
 186. Diagnostika specifických poruch učení
 187. Šikana ve školní třídě - možnosti psychologické intervence
 188. Vývoj knihy v českých zemích
 189. Šablona:Článek týdne/2020/15
 190. Procesy rozhodování, psychologické teorie rozhodování.
 191. Aktualizované státnicové otázky pro nMgr z psychologie práce a organizace
 192. Aktualizované státnicové otázky pro nMgr z pedagogické a školní psychologie
 193. Aktualizované státnicové otázky pro nMgr z klinické psychologie a psychologie zdraví
 194. Aktualizované státnicové otázky pro nMgr z psychologické metodologie
 195. Regulace a psychické řízení činnosti, chování a jednání. Plánování. Exekutivní funkce.
 196. Motivace a motivační procesy. Teorie motivace a jejich vývoj. Klasifikace motivačních dispozic.
 197. Tvořivost: pojetí kreativity. Vývoj teorií kreativity.
 198. Čivost, počitkové prahy. Psychofyzické zákonitosti.
 199. Vědomí a nevědomí, prožívání a chování jako základní dimenze psychiky. Teorie vědomí a nevědomí.
 200. Psychické zákonitosti a jejich charakter. Determinace psychiky.
 201. Obecná psychologie jako základní disciplína psychologických věd. Předmět obecné psychologie. Vztah k ostatním oborům. Pluralismus v psychologii.
 202. Aktualizované státnicové otázky pro nMgr z obecné psychologie a psychologie osobnosti
 203. Mezinárodní bibliografická kontrola, role organizace IFLA v zajištění legilativy povinného výtisku, systémy národních bibliografií
 204. Šablona:Článek týdne/2020/14
 205. Etické aspekty práce pedagogického a školního psychologa
 206. Standard pro dobrou knihovnu, statistiky a benchmarking v knihovnách.
 207. Huffmanove kódovanie
 208. Služby knihoven pro seniory, typologie a projekty.
 209. Služby knihoven pro dětské čtenáře, typologie a projekty.
 210. Popište členění softwarových aplikací do tří vrstev, popište účel a odpovědnost jednotlivých vrstev. Zmiňte, jakými technologiemi mohou být tyto vrstvy realizovány
 211. Šablona:Článek týdne/2020/13
 212. 7. Profesiografický rozbor pracovní činnosti; Druhy profesiogramů a podmínky jejich užití
 213. Diagnostika školní třídy a diagnostika sociálního klimatu ve třídě
 214. 34. Modelování a simulátory; Výcvik a trenažéry
 215. Legislativa v knihovnách. Charakterizujte autorský zákon a zákon o svobodném přístupu k informacím ve vztahu ke knihovnickým a informačním službám.
 216. Preventivní programy práce se školní třídou
 217. Bakalářské okruhy k závěrečným zkouškám (2010/11 a později)
 218. Bakalářské okruhy k závěrečným zkouškám (2014 a později)
 219. Metadatové formáty v dokumentografických systémech, charakteristika dvou vybraných zástupců dle volby studenta.
 220. 21. Učitel a jeho podíl na vývoji a rozvoji dítěte, interakce a komunikace učitele se žáky, styly výchovy ve školním prostředí; Osobnost učitele a jeho profesní kompetence; Možnosti psychologické intervence pro školní interakci
 221. Hlavní okruh činnosti školního psychologa na školním poradenském pracovišti
 222. Šablona:Článek týdne/2020/12
 223. Možnosti psychologické intervence z hlediska pozitivního ovlivňování edukačních stylů
 224. Pedagogická a školní psychologie - vybrané otázky
 225. Předmět, cíle a úkoly pedagogické a školní psychologie
 226. Portál:Psychologie/Pedagogická a školní psychologie
 227. 17. Tvořivost a metody jejího rozvíjení
 228. 2. Výzkumné metody pedagogické psychologie, jejich přehled a základní charakteristika
 229. Šablona:Článek týdne/2020/11
 230. Teorie percepce. Vztah percepce a apercepce
 231. Šablona:Článek týdne/2020/10
 232. Popište členění softwarových aplikací do tří vrstev, popište účel a odpovědnost jednotlivých vrstev. Zmiňte, jakými technologiemi mohou být tyto vrstvy realizovány.
 233. Šablona:Článek týdne/2020/09
 234. Vysvětlete pojem komprese souborů, rozlište bezeztrátovou a ztrátovou kompresi. Charakterizujte situace, ve kterých se tyto druhy komprese hodí a používají.
 235. Šablona:Článek týdne/2020/08
 236. 36. Subjekt a objekt řízení; Řídící procesy
 237. Konzistence, univerzálnost, obecnost a konstantnost vlastností osobnosti
 238. Řešení problémů
 239. Šablona:Článek týdne/2020/07
 240. Uživatel:Dedicatedhosting4u
 241. Šablona:Článek týdne/2020/06
 242. Kooperativní projekty v českých knihovnách, obecné principy v systému knihoven, zapojení automatizovaných procesů, doloženo jedním příkladem z praxe.
 243. Souborné katalogy, typologie, srovnání vybraného souborného katalogu v ČR a zahraničí.
 244. Pojem učení. Rozbor procesu učení. Základní druhy učení
 245. Oční pohyby
 246. Integrální pohled na procesy, stavy a vlastnosti osobnosti
 247. Šablona:Článek týdne/2020/05
 248. Šablona:Článek týdne/2020/04
 249. Vlastnosti osobnosti a možnosti jejich klasifikace
 250. Šablona:Článek týdne/2020/3
 251. Článek týdne/2020/02
 252. Šablona:Článek týdne/2020/2
 253. Psychické stavy
 254. 20. Výběr, přijímání a zařazování pracovníků z psychologického hlediska
 255. 35. Předmět a vývoj psychologie řízení
 256. Šablona:Článek týdne/2020/1
 257. A2 Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií
 258. Diskuse s uživatelem:Sohbetx
 259. Knihovní zákony v Československu a České republice, jejich srovnání.
 260. Šablona:Ověřeno
 261. Významné inovace v dějinách knižní kultury.
 262. Služby knihoven podle Knihovního zákona, včetně problematiky rovného přístupu k informacím.
 263. Regionální funkce knihoven, včetně legislativního rámce.
 264. 38. Předmět a vývoj psychologie trhu
 265. Šablona:Článek týdne/2019/52
 266. 22. Sociální klima ve škole a školní třídě; Možnosti poznávání a intervencí ve prospěch žáka a jeho rozvoje
 267. 19. Interakce učitel - žák, individuální rozdíly v učení a individuální přístup učitele k žákovi; Diferenciace ve vyučování z psychologického hlediska. Psychologické otázky známkování a hodnocení žáků
 268. Šablona:Článek týdne/2019/51
 269. 37. Teorie a aplikace v psychologii dopravy
 270. Proces akvizice v knihovnách. Popište principy akvizice, akviziční politiku a strategie rozvoje budování fondu
 271. Šablona:Článek týdne/2019/50
 272. Šablona:Článek týdne/2019/49
 273. Vysvětlete pojmy autentizace a autorizace. Uveďte je na příkladu Studijního informačního systému Univerzity Karlovy. Popište důsledky, které by mělo příliš volné nastavení oprávnění v SIS
 274. Odpovědnost poskytovatele služeb informační společnosti. Odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem, povinnost dohlížet na obsah ukládaných informací.
 275. Ochrana fyzických fondů knihoven, typologie, preventivní opatření, krizová opatření.
 276. Šablona:Článek týdne/2019/48
 277. Vědomí, jeho struktura, organizace a funkce. Obsah vědomí a nevědomí
 278. Šablona:Článek týdne/2019/47
 279. Systémy šedé literatury v digitálních informačních systémech. Obecný úvod. Charakteristika jednoho vybraného českého systému. Jeho institucionální zakotvení, obsahová charakteristika, softwarová platforma...
 280. Soubor:Papyrus 2.jpg
 281. Soubor:Hieroglyfy.jpg
 282. Soubor:Alexandrijska.jpg
 283. Knihovny období starověku, včetně řecké a římské antiky.
 284. Základní dokumenty knihovny - zřizovací listina, knihovní řád, organizační řád a další.
 285. Informační etika. Definice informační etiky, vztah k informačnímu právu, základní okruhy problémů, kterými se informační etika zabývá.
 286. Šablona:Článek týdne/2019/46
 287. Šablona:Článek týdne/2019/45
 288. Šablona:Článek týdne/2019/44
 289. 1. Pedagogická a školní psychologie, základní úkoly, přínos pro praxi i teorii výchovy a vzdělávání
 290. Portál:Psychologie/Aplikovaná sociální psychologie
 291. Portál:Psychologie/Ekonomická psychologie
 292. Portál:Psychologie/Psychologie zdraví
 293. Portál:Psychologie/Psychodiagnostika
 294. Portál:Psychologie/Neuropsychologie
 295. Šablona:Položka portálu sub
 296. Portál:Psychologie/Psychopatologie
 297. Portál:Psychologie new
 298. Procesy rozhodování a plánování činností člověka
 299. 29. Psychologická hlediska při vytváření podnikové kultury
 300. 33. Předmět a vývoj inženýrské psychologie
 301. 31. Předmět a vývoj personální psychologie
 302. 14. Senzomotorické učení a rozvíjení senzomotorických dovedností
 303. Šablona:Článek týdne/2019/43
 304. Šablona:Článek týdne/2019/42
 305. Šablona:Článek týdne/2019/41
 306. Šablona:Článek týdne/2019/40
 307. Šablona:Článek týdne/2019/39
 308. Šablona:Článek týdne/2019/38
 309. Vztah myšlení a řeči
 310. Kategorie:Knihovny jako fyzické sbírky
 311. Symbolický interakcionismus a teorie rolí v sociální psychologii
 312. Šablona:Článek týdne/2019/37
 313. Šablona:Článek týdne/2018/53
 314. Šablona:Článek týdne/2019/1
 315. Šablona:Článek týdne/2019/30
 316. Šablona:Článek týdne/2019/29
 317. Šablona:Článek týdne/2019/28
 318. Šablona:Článek týdne/2019/27
 319. Šablona:Článek týdne/2019/33
 320. Šablona:Článek týdne/2019/32
 321. Šablona:Článek týdne/2019/31
 322. Šablona:Článek týdne/2019/36
 323. Šablona:Článek týdne/2019/35
 324. Teorie mysli (Theory of Mind, TOM)
 325. Paměť. Hlavní koncepce, druhy a funkce paměti
 326. Svědomí a morálka, morální vývoj
 327. Get Authentic Jerseys On Slash Sports Store
 328. Vytváření pojmů
 329. Tvořivá činnost. Významné koncepce kreativity
 330. Pojmosloví v obecné psychologii. Vztahy mezi základními pojmy obecné psychologie a pojmoslovím dalších psychologických disciplín
 331. Pozornost, její druhy a vlastnosti
 332. Kategorie rysů osobnosti
 333. Psychologie symbolu a metafory. Narativní psychologie
 334. Kognitivní procesy
 335. 11. Teorie a modely pracovní zátěže; Klasifikace stresorů; Ukazatelé zátěže a prevence
 336. Uživatel:Sevcsenko
 337. Soubor:Eysenckův kruh.png
 338. Soubor:Eysenckova typologie.png
 339. 9. Obtěžující, rušivé a škodlivé vlivy pracovních podmínek
 340. 40. Předmět a vývoj ekonomické psychologie
 341. Soubor:Eysenck.jpg
 342. Temperament, jeho hlavní koncepce
 343. 22. Hodnocení pracovníků; Typy hodnocení, druhy dat a kritérií
 344. Střídavá péče
 345. 39. Poradenská práce s rodinou. Rodinná intervence; Porozvodová péče; Střídavá výchova
 346. 16. Schopnosti a způsobilost k práci
 347. Psychologie řeči. Psycholingvistika
 348. 23. Působení rodiny a rodičů na vývoj a rozvoj dítěte. Způsob výchovy v rodině, možnosti jeho poznávání a ovlivňování.
 349. Soubor:Model+devíti+polí+(Čáp).jpg
 350. 23. Působení rodiny a rodičů na vývoj a rozvoj dítěte; Způsob výchovy v rodině, možnosti jeho poznávání a ovlivňování
 351. Pojem kognitivní styl osobnosti. Významné koncepce kognitivních stylů
 352. Replikační krize v psychologii
 353. 30. Psychologické důsledky ztráty zaměstnání.
 354. Pojem typů v psychologii osobnosti. Hlavní typologické systémy
 355. Typologie v psychologie
 356. Teorie vůle a volních vlastností osobnosti
 357. Volní procesy jako komponenty systému vědomé regulace jednání
 358. Teorie emocí
 359. Emoce a emocionalita. Vlastnosti emocí
 360. Šablona:Článek týdne/2019/10
 361. Šablona:Článek týdne/2019/09
 362. Šablona:Článek týdne/2019/08
 363. Bibliotheca Universalis
 364. Šablona:Článek týdne/2019/07
 365. Šablona:Článek týdne/2019/06
 366. Soubor:HenryEB.jpeg
 367. Soubor:Bss.jpeg
 368. Diskuse:Národní konzervační fond
 369. Diskuse:Akvizice - koupě
 370. Diskuse:Hudba - zvukové nosiče
 371. Diskuse:Pojem náhodné veličiny a její vlastnosti: pravděpodobnostní rozdělení, distribuční funkce
 372. Diskuse:Hlavní časopisy, konference, pracoviště a představitelé v oblasti HCI
 373. Diskuse:Střední hodnota
 374. Šablona:Článek týdne/2019/05
 375. Soubor:Parasympatikus-PTSP.jpeg
 376. Soubor:Ptsp-reakce.jpg
 377. Soubor:Hyper-hypo-arousal.jpg
 378. Soubor:Tabulka projevů autonomního nervového systému.jpeg
 379. Parasympatikus
 380. Soubor:Schéma sympatikus a parasympatikus.jpeg
 381. Sympatikus
 382. Wikisofia:Reference
 383. Šablona:Článek týdne/2019/04
 384. Soubor:ABDKR.PNG
 385. Diskuse:Shannon-Fanove kódovanie
 386. Shannon-Fanove kódovanie
 387. Diskuse:Aspekty nových médií, jak je zkoumá informační věda a knihovnictví
 388. Diskuse:Softwarová studia
 389. Diskuse:Knihovny státní správy
 390. Diskuse:Duševní vlastnictví: autorská práva, vlastnictví, copyright, copyleft
 391. Diskuse:Výpůjční služby
 392. Diskuse:OAI-PMH
 393. Diskuse:Dodávka dokumentu
 394. Diskuse:Shannon-Fanovo kódování
 395. Šablona:Článek týdne/2019/03
 396. Diskuse:Vývoj informační politiky USA a EU
 397. Diskuse:Makro
 398. Diskuse:Martha Ethelyn Williams
 399. Diskuse:Henry Evelyn Bliss
 400. Diskuse:Skeuomorfismus
 401. Šablona:Článek týdne/2019/02
 402. Šablona:Článek týdne/2019/01
 403. Šablona:Článek týdne/2018/52
 404. Diskuse:Pretty Good Privacy
 405. Uživatel:Johana.Timplova
 406. Šablona:Článek týdne/2018/51
 407. Soubor:Motýli.PNG
 408. Soubor:Geometrický průměr - vzorec.PNG
 409. Soubor:Aritmetický průměr - vzorec.PNG
 410. Soubor:FungováníOAIPMH o.png
 411. Soubor:FungováníOAIPMH.png
 412. Sokrates
 413. Soubor:3.PNG
 414. Soubor:2.PNG
 415. Soubor:1.PNG
 416. Soubor:Strom.PNG
 417. Soubor:Shannon.jpg
 418. Soubor:Shannon.jpeg
 419. Soubor:Bawden4.jpg
 420. Šablona:Článek týdne/2018/50
 421. Šablona:Článek týdne/2018/49
 422. Vydávání historických pramenů
 423. Pretty Good Privacy
 424. Šablona:Článek týdne/2018/48
 425. Soubor:Virtuální depozitní knihovna.png
 426. Soubor:Studovna Hostivař.jpg
 427. Soubor:Narodni knihovna 11.jpg
 428. Diskuse:David Bawden
 429. Diskuse:Alternativní a augmentativní komunikace
 430. Diskuse:Vizualizace informací
 431. Soubor:Žádanka nákup v AKS.png
 432. Soubor:Žádanka nákup.png
 433. Soubor:Modul-akvizice-objednávka.jpg
 434. Šablona:Článek týdne/2018/47
 435. Uživatel:Zdenka.Cizkova
 436. Alternativní a augmentativní komunikace
 437. Soubor:Soutez.jpg
 438. Předvánoční soutěž
 439. Šablona:Článek týdne/2018/46
 440. Trolley problem
 441. Experimentální filosofie
 442. Šablona:Článek týdne/2018/43
 443. 14. Somatoformní poruchy (diagnostická kritéria a terapie)
 444. 17. Mentální retardace
 445. 21. Organicky podložené duševní poruchy
 446. 23. Neuropsychologická problematika
 447. 13. Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení (diagnostická kritéria a terapie)
 448. 12. Úzkostné poruchy a OCD (diagnostická kritéria a terapie)
 449. 11. Neurotické poruchy a poruchy související se stresem
 450. Diskuse:Jiří Kábrt
 451. BC 2018 - nová hesla a hesla k opravě
 452. DNS
 453. Domain Name Server (DNS)
 454. Knobův efekt
 455. Šablona:Článek týdne/2018/45
 456. Šablona:Článek týdne/2018/44
 457. Šablona:Článek týdne/2018/42
 458. Diskuse:DANS
 459. Šablona:Článek týdne/2018/41
 460. Šablona:Článek týdne/2018/40
 461. Diskuse:Automatizace procesu akvizice
 462. Diskuse:Asymetrické šifrování
 463. Diskuse:American Library Asociation
 464. Předmět obecné psychologie
 465. Šablona:Článek týdne/2018/39
 466. 10. Afektivní poruchy a poruchy nálady
 467. 9. Schizofrenie a příbuzné poruchy
 468. 8. Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek
 469. 14. Struktura Mezinárodní klasifikace nemocí (část „F“ Duševní poruchy a poruchy chování)
 470. 22. Struktura Mezinárodní klasifikace nemocí (část „F“ Duševní poruchy a poruchy chování)
 471. Šablona:Článek týdne/2018/38
 472. Soubor:Venuv diagram.png
 473. Soubor:7.png
 474. Sociální psychologie
 475. 10. Afektivní poruchy a poruchy nálady (diagnostická kritéria a terapie)
 476. 9. Schizofrenie a příbuzné poruchy (diagnostická kritéria a terapie)
 477. 8. Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek (diagnostická kritéria a terapie)
 478. 7. Poruchy psychosexuálního vývoje, sexuální preference a sexuální funkce
 479. 6. Poruchy osobnosti
 480. 5. Poruchy vědomí
 481. 4. Přehled poruch dalších funkcí: pozornosti, paměti a poruchy řeči
 482. 3. Změny a poruchy myšlení
 483. 2. Změny a poruchy emotivity, afektivity a citů
 484. Šablona:Článek týdne/2018/37
 485. 1.Změny a poruchy vnímání
 486. Významné komerční digitální knihovny zahraničních nakladatelů a jejich služby v oblasti vědy a výzkumu a systém CrossRef
 487. Bibliometrická analýza
 488. Knihovnické služby pro bezdomovce
 489. Významné komerční digitální knihovny zahraničních nakladatelů
 490. Elsevier
 491. SJR
 492. Clarivate Analytics
 493. Arduino automatický párty bublifuk
 494. Přehled historie sociální a kulturní antropologie – významné mezníky a osobnosti.
 495. Samoopravné kódy a limity přenosu zpráv informačním kanálem
 496. Soubor:Závěsy V.jpeg
 497. Soubor:Závěsy IV.jpeg
 498. Soubor:Závěsy III.jpeg
 499. Soubor:Závěsy II.jpeg
 500. Soubor:Závěsy I.jpeg
 501. Arduino automatické závěsy
 502. Antropologie města
 503. Ekonomická antropologie
 504. Politická antropologie
 505. Antropologie práva
 506. Antropologie náboženství
 507. Základní oblasti výzkumu současné sociální a kulturní antropologie a perspektivy dalšího rozvoje.
 508. Antropologie rodiny a příbuzenských systémů
 509. Vymezení, vývoj psychologie práce a organizace, zaměření a charakteristika současných oblastí aplikace psychologie práce a organizace.
 510. Šablona:Článek týdne/2018/36
 511. Šablona:Článek týdne/2018/35
 512. Šablona:Článek týdne/2018/34
 513. Šablona:Článek týdne/2018/33
 514. Šablona:Článek týdne/2018/32
 515. Šablona:Článek týdne/2018/31
 516. Virtuální služby knihoven
 517. Otevřený přístup (Open Access) k informacím ve vědě a výzkumu, jeho vývoj,hlavní zdroje, jejich registry a podpora v globálním rámci
 518. Šablona:Článek týdne/2018/30
 519. Šablona:Článek týdne/2018/29
 520. Šablona:Článek týdne/2018/28
 521. Šablona:Článek týdne/2018/27
 522. Soubor:36063670 10211961653060676 6824809630137319424 n.jpg
 523. Soubor:35151480 10211881094846771 2764953847557259264 n.jpg
 524. Projekt CapitalMachine
 525. Soubor:CapitaloMachine schematic.png
 526. Písemnosti městské správy
 527. Diplomatika raného novověku
 528. Diplomatika - pojmy
 529. Diplomatika
 530. Studijní literatura
 531. Heslář pojmů
 532. Uložení pramenů
 533. Prameny evidenční povahy
 534. Pojišťovací prameny
 535. Pamětní prameny
 536. Normativní prameny
 537. Katastr
 538. Prameny hromadné povahy
 539. Genealogie - studijní literatura
 540. Nauka o pramenech raného novověku
 541. Matriky
 542. Soubor:IMG 20180325 165300.jpg
 543. Soubor:IMG 20180325 165252.jpg
 544. Soubor:IMG 20180325 164102.jpg
 545. Soubor:IMG 20180325 150957.jpg
 546. Soubor:IMG 20180325 150949.jpg
 547. Soubor:IMG 20180325 142631.jpg
 548. Soubor:IMG 20180325 142612.jpg
 549. Soubor:IMG 20180325 121849.jpg
 550. Soubor:ARD2.jpg
 551. Soubor:ARD1.jpg
 552. Projekt Arduino Havlobot
 553. Soubor:Openaire services for.PNG
 554. Soubor:Openaire logo.PNG
 555. OpenAIRE
 556. Soubor:Technicke reseni NUSL.jpg
 557. Soubor:Typologie NUSL cs.png
 558. Soubor:Typologie cs.png
 559. Soubor:SchemaCS.png
 560. Teorie sociálních reprezentací
 561. Teorie sociální reprezentace
 562. Diskuse:Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití
 563. Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití
 564. Diskuse:Životního cyklus digitálního dokumentu
 565. Životního cyklus digitálního dokumentu
 566. Diskuse:Popis životního cyklu digitálního dokumentu; jednotlivé kroky digitalizace, uložení, zpřístupnění
 567. Popis životního cyklu digitálního dokumentu; jednotlivé kroky digitalizace, uložení, zpřístupnění
 568. Diskuse:Technologie provozu informačních systémů
 569. Diskuse:Volně dostupné digitální knihovny s citačními službami v oblasti vědy a výzkumu
 570. Citebase Search
 571. Diskuse:Digitální knihovny zpřístupňující kulturní dědictví, obecná charakteristika, konkrétní české a zahraniční projekty
 572. Digitální knihovny zpřístupňující kulturní dědictví, obecná charakteristika, konkrétní české a zahraniční projekty
 573. Tradiční systémy pořádání informací a znalostí - vlastnosti a možnosti jejich využití
 574. Diskuse:Organizace informací a znalostí
 575. Organizace informací a znalostí
 576. Diskuse:Systémy pořádání informací a znalostí - vlastnosti a možnosti jejich užití
 577. Systémy pořádání informací a znalostí - vlastnosti a možnosti jejich užití
 578. Diskuse:Výzkum a metody v informační vědě
 579. Diskuse:Smlouvy v IT. Typy, struktura, formální požadavky, dopady Nového občanského zákoníku.
 580. Diskuse:Životní cyklus digitálního dokumentu
 581. Diskuse:Uživatelské rozhraní rešeršních systémů
 582. Diskuse:Principy kódování zvuku a obrazu, komprese dat
 583. Diskuse:Rozhodovací tabulky a stromy
 584. ICT Uživatelské rozhraní rešeršních systémů, základní složky uživatelského rozhraní, význam standardizace komunikace s informačními systémy (např. ISO 9241)
 585. CiteSeer
 586. Diskuse:Informační a knihovní věda a knihovnictví: vysvětlení pojmů, definice jejich vzájemného vztahu a zasazení do kontextu dalších oborů
 587. Informační a knihovní věda a knihovnictví: vysvětlení pojmů, definice jejich vzájemného vztahu a zasazení do kontextu dalších oborů
 588. Diskuse:Čtenářské výzkumy
 589. Diskuse:Empirický výzkum
 590. Diskuse:Informační věda a knihovnictví
 591. Postup při návrhu a realizaci empirického výzkumu - výběr vzorku, reprezentativnost vzorku
 592. Diskuse:Bibliometrie, scientometrie a metody hodnocení vědy
 593. Diskuse:Informační politika Evropské unie
 594. Diskuse:Kooperativní projekty knihoven
 595. Diskuse:Systémy organizace informací a znalostí
 596. Diskuse:Metody dobývání znalostí z databází (data mining)
 597. Diskuse:Digitální knihovny zpřístupňující kulturní dědictví
 598. Diskuse:Porovnání manuální a automatizované obsahové analýzy
 599. Diskuse:Informační a citační etika
 600. Diskuse:Nástroje pro správu a zabezpečení fyzických fondů knihoven
 601. Sociální poznávání a interpretace
 602. Atribuční styly
 603. Atribuční tendence a chyby v atribučních procesech
 604. Teorie atribuce
 605. Kauzální atribuce
 606. Předchůdci sociální psychologie
 607. Vymezení a pojetí sociální psychologie
 608. Sociální psychologie v kontextu příbuzných disciplín
 609. Předmět studia sociální psychologie
 610. Prosociální chování (altruismus)
 611. Proces řízení projektových rizik
 612. Volně dostupné digitální knihovny s citačními službami v oblasti vědy a výzkumu
 613. Smlouvy v IT. Typy, struktura, formální požadavky, dopady Nového občanského zákoníku.
 614. Soubor:NUŠLtypologie.png
 615. Soubor:Typologie NUŠL.jpg
 616. Rozhodovací tabulky a stromy
 617. Životní cyklus digitálního dokumentu
 618. ČSN ISO 214 - Dokumentace. Abstrakty pro publikace a dokumentaci
 619. Mentální model
 620. Mentální modely
 621. Informační politika Evropské unie
 622. Diskuse:Substituční šifry
 623. Technologie provozu informačních systémů
 624. Projekt Detektor nebezpečí k 3D tiskárně
 625. Konceptuální model
 626. Diskuse:Šifrování s veřejným klíčem (metoda RSA)
 627. Diskuse:Významné mezinárodní a národní informační zdroje pro obor Knihovní a informační věda a jejich srovnání
 628. Diskuse:Principy značkovacích jazyků a příklady použití jazyka HTML a XML
 629. Diskuse:Pojem relevance, její vyhodnocování, druhy relevance
 630. Diskuse:Agilní metody projektování. Principy, role, organizace, nástroje
 631. Problematika velkých dat. Big data.
 632. Konceptuální modely v informační vědě, vybraní zástupci
 633. Knihovna knihovnické literatury
 634. Významné mezinárodní a národní informační zdroje pro obor Knihovní a informační věda a jejich srovnání
 635. Obecná monoalfabetická šifra
 636. UNESCO
 637. Caesarova posunová šifra
 638. Posunová šifra
 639. Polybiova šachovnice
 640. Polybiův čtverec
 641. Kasiského metoda
 642. Kasiského test
 643. Freidmanův test
 644. Index koincidence jazyka
 645. Index koincidence
 646. Monoalfabetické šifry
 647. Playfairova šifra
 648. Playfair
 649. Přeházená abeceda
 650. Atbaš
 651. Atbash
 652. Vigenerova šifra
 653. Vigenèrova šifra
 654. Frekvenční analýza
 655. ROT 13
 656. Jednoduchá substituční šifra
 657. Jednoduchá monoalfabetická šifra
 658. Caesarova šifra
 659. Substituční šifry
 660. Klasické substituční šifry a jejich kryptoanalýza
 661. Metody dobývání znalostí z databází (data mining)
 662. Uživatelské rozhraní rešeršních systémů
 663. Principy kódování zvuku a obrazu, komprese dat
 664. Soubor:Discretization.png
 665. Soubor:BarfieldF1.gif
 666. 11) Porovnání manuální a automatizované obsahové analýzy
 667. Porovnání manuální a automatizované obsahové analýzy
 668. Digitální knihovny zpřístupňující kulturní dědictví
 669. Šablona:Článek týdne/2018/26
 670. Šablona:Článek týdne/2018/25
 671. Šablona:Článek týdne/2018/24
 672. Šablona:Článek týdne/2018/23
 673. Šablona:Článek týdne/2018/22
 674. Šablona:Článek týdne/2018/21
 675. Soubor:V2.JPG
 676. Soubor:V4.JPG
 677. Soubor:V3.JPG
 678. Soubor:V1.JPG
 679. Šablona:Článek týdne/2018/20
 680. Šablona:Článek týdne/2018/19
 681. Soubor:Teorie.png
 682. Teorie informace
 683. Informatika
 684. Informální vzdělávání
 685. Informační věda a knihovnictví
 686. Vernamova šifra
 687. Životní cyklus projektu, smysl a obsah jednotlivých fází
 688. Soubor:Rel222.jpg
 689. Soubor:Počty dokumentů pro hodnocení úspěšnosti vyhledávání.jpeg
 690. Soubor:Henri Tajfel.jpg
 691. Teorie sociální identity
 692. Empirický výzkum
 693. Studium dokumentů
 694. Šablona:Článek týdne/2018/18
 695. Kodexy v oblasti informační a citační etiky
 696. Systémy organizace informací a znalostí
 697. Čtenářské výzkumy
 698. Šablona:Článek týdne/2018/17
 699. Šifrování s veřejným klíčem (metoda RSA)
 700. Citační etika
 701. Informační a citační etika
 702. Bibliometrie, scientometrie a metody hodnocení vědy
 703. Hypothalamus
 704. Modely informačních systémů v podniku. Rodina norem IS09000
 705. Virtuální národní fonotéka
 706. Principy značkovacích jazyků a příklady použití jazyka HTML a XML
 707. Soubor:Obrazek5.jpg
 708. Soubor:Obrazek4.jpg
 709. Soubor:Obrazek3.jpg
 710. Soubor:Rel33.JPG
 711. Soubor:Rel22.JPG
 712. Soubor:Rel11.JPG
 713. Šablona:Článek týdne/2018/16
 714. Psychodiagnostické a psychoterapeutické využití hry
 715. Výzkum a metody v informační vědě
 716. Soubor:Relevanc.png
 717. Soubor:Rel.JPG
 718. Pojem relevance, její vyhodnocování, druhy relevance
 719. Charakteristiky náhodné veličiny: střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka, medián, kvantily, decily
 720. Šablona:Článek týdne/2018/15
 721. Agilní metody projektování. Principy, role, organizace, nástroje
 722. Šablona:Článek týdne/2018/14
 723. Kooperativní projekty knihoven
 724. Příkaz Select, jeho využití v databázi Knihovna
 725. Manipulační část jazyka SQL (DML – insert, update, delete) a příklady na databázi Knihovna
 726. Diskuse:Základy SQL
 727. Základy SQL
 728. Transformace konceptuálního modelu na datový model, základní prvky datového modelu, specifikace úlohy primárních a cizích klíčů
 729. Popis prvků konceptuálních modelů, smysl konceptuálního modelu a příklad modelu Knihovny
 730. Šablona:Článek týdne/2018/13
 731. Soubor:Foto15.jpg
 732. Soubor:Foto14.jpg
 733. Soubor:Foto13.jpg
 734. Soubor:Foto12.jpg
 735. Soubor:Foto11.jpg
 736. Soubor:Foto10.jpg
 737. Soubor:Foto9.jpg
 738. Soubor:Foto7.jpg
 739. Soubor:6.jpg
 740. Soubor:5.jpg
 741. Soubor:C4.jpg
 742. Soubor:Foto3.jpg
 743. Soubor:Foto2.jpg
 744. Soubor:Foto1.jpg
 745. Soubor:IMFoto 1.jpg
 746. Soubor:Tro.jpg
 747. Soubor:Ro.jpg
 748. Soubor:Ko.jpg
 749. Soubor:O.jpg
 750. Soubor:N.jpg
 751. Soubor:Mo.jpg
 752. Soubor:Lo.jpg
 753. Soubor:K.jpg
 754. Soubor:H.jpg
 755. Soubor:G.jpg
 756. Soubor:F.jpg
 757. Soubor:E.jpg
 758. Soubor:D.jpg
 759. Soubor:C.jpg
 760. Soubor:B.jpg
 761. Soubor:A.jpg
 762. Soubor:Final-projekt.jpeg
 763. Soubor:Final-projekt.jpg
 764. Arduino inteligentní podtácek
 765. Uživatel:ThermoDream
 766. Změny práce v průběhu dějin
 767. Změny práce
 768. Teorie pracovní motivace
 769. Osobnost a práce
 770. Současné oblasti psychologie práce a organizace
 771. Teorie a historie psychologie práce a organizace
 772. Těžiště kontroly zdraví
 773. Atribuční teorie zdraví
 774. Předvídání zdravotního chování
 775. Laické teorie zdraví
 776. Faktory zdraví Bellocka a Breslowa
 777. McKeownova hypotéza
 778. Chování související se zdravím
 779. Vývoj definice zdraví
 780. Profese v oblasti psychologie zdraví
 781. Behaviorální zdraví
 782. Šablona:Článek týdne/2018/12
 783. Šablona:Článek týdne/2018/10
 784. Šablona:Článek týdne/2018/11
 785. Informační studia a knihovnictví (2014-2015)- státnicové okruhy
 786. Šablona:Článek týdne/2018/09
 787. Šablona:Článek týdne/2018/08
 788. Šablona:Článek týdne/2018/07
 789. Šablona:Článek týdne/2018/06
 790. Soubor:Hierarch model inteligence.jpg
 791. Soubor:Krychle inteligence.png
 792. Soubor:Rovnice iq.png
 793. Významné teorie inteligence
 794. Informační chování seniorů
 795. Šablona:Článek týdne/2018/05
 796. Diskuse:NFC
 797. Diskuse:Prezidentská knihovna
 798. Prezidentská knihovna
 799. Administrativní knihovny
 800. Deliberativní demokracie
 801. Diskuse:Historický fond starých a vzácných tisků Krajské vědecké knihovny v Liberci
 802. Diskuse:Afiliace (publikování)
 803. Diskuse:Paul Ekman
 804. Šablona:Článek týdne/2018/04
 805. Vztah duše, těla a zdraví
 806. Definice zdraví
 807. Pojetí zdraví
 808. Uplatnění poznatků psychologie zdraví
 809. Cíle psychologie zdraví
 810. Behaviorální medicína
 811. Psychosomatická medicína
 812. Biomedicínský model
 813. Psychologie zdraví
 814. Vznik psychologie zdraví
 815. Předmět psychologie zdraví
 816. Soubor:Zdeňka Braunerová.jpg
 817. Diskuse s uživatelem:Michal.Bily
 818. Diskuse:Standard veřejných knihovnických a informačních služeb
 819. Diskuse:Vývoj písma
 820. Diskuse:Beletrie pro dospělé
 821. Diskuse:Právo na zapomnění v prostředí internetu
 822. Diskuse:Soudní knihovny v ČR
 823. Diskuse:Popularizace vědy
 824. Diskuse:Archivace filmu
 825. Diskuse:Dějiny knihoven v evropském středověku
 826. Diskuse:Typologie uživatelů sociálních sítí
 827. Dejiny knižníc v európskom stredoveku
 828. Typologie uživatelů sociálních sítí
 829. Diskuse:Služby veřejných knihoven pro zrakově postižené
 830. Diskuse:Organizace knihovních fondů
 831. Diskuse:Uživatelské chování
 832. Diskuse:Oborové brány
 833. Diskuse:Znalostní management a znalosti v organizacích
 834. Diskuse:Služba e-výpůjčky
 835. Diskuse:Knihovna kapucínského kláštera v Sušici
 836. Diskuse:HathiTrust
 837. Diskuse:Zdeňka Braunerová
 838. Diskuse:Senioři píší Wikipedii
 839. Diskuse:Mobilní zařízení
 840. Diskuse:Metody výuky počátečního čtení
 841. Diskuse:Zahraniční sociální sítě pro čtenáře
 842. Balíčky článků k vypracování
 843. Zdeňka Braunerová
 844. Soubor:ZB.jpg
 845. Diskuse:Kodikologie
 846. Diskuse:Noví informační profesionálové ČR (NIP CZ)
 847. Noví informační profesionálové ČR (NIP CZ)
 848. Diskuse:Kniha přání a stížností
 849. Kniha přání a stížností
 850. Právo na zapomnění v prostředí internetu
 851. Soubor:Tacitexplznal.PNG
 852. SQL
 853. Oborové brány
 854. Knihovna kapucínského kláštera v Sušici
 855. Diskuse:Geografické informační systémy
 856. Mobilní zařízení
 857. Diskuse:Měření spokojenosti uživatelů knihoven
 858. Šablona:Článek týdne/2018/03
 859. Diskuse:Měření výkonnosti a kvality v knihovnách
 860. Diskuse:Online služby pro publikování v ČR
 861. Diskuse:Komunitní funkce knihoven
 862. Diskuse:Sociální sítě a internetové stránky pro čtenáře
 863. Diskuse:Podpora dětského čtenářství
 864. Diskuse:Digitální identita
 865. Diskuse:Google generace
 866. Diskuse:Vyhledávač seznam
 867. Diskuse:Informační profesionál
 868. Diskuse:Motivace volby profilových obrázků uživatelů sociálních sítí
 869. Diskuse:České sociální sítě pro čtenáře
 870. Soubor:Infauditznalmanag.PNG
 871. Soubor:Inf audit znal manag.PNG
 872. Soubor:5-0.png
 873. Diskuse:Katalogizátor
 874. Diskuse:Knihovna jako vydavatel
 875. Diskuse:Role knihoven v kulturních a kreativních průmyslech
 876. Diskuse:Databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv
 877. Diskuse:Interkulturní komunikace
 878. Diskuse:Informační chování seniorů ve wiki prostředí
 879. Diskuse:Prezidentské knihovny
 880. Diskuse:Knihy přání a stížností v knihovnách
 881. Diskuse:Deskové hry v knihovnách
 882. Diskuse:Informační zdroje v oblasti životního prostředí
 883. Podpora dětského čtenářství
 884. Soubor:Sablona3.PNG
 885. Soubor:Sablona.PNG
 886. Soubor:Sablona1.PNG
 887. Nápověda:Použití redakční šablony
 888. Nápověda:Základy formátování
 889. Informační přetížení
 890. Nápověda:Délka článku
 891. Nápověda:Autorské právo
 892. Nápověda:Vkládání obrázků
 893. Nápověda:Licence
 894. Nápověda:Kategorie
 895. Nápověda:Pravopisná doporučení
 896. Informační soukromí
 897. Kategorie:Glosáře
 898. Služba e-výpůjčky
 899. Šablona:Článek týdne/2018/02
 900. Uživatel:Vaclav.Trunec
 901. Soubor:Kniha-stiznosti.jpg
 902. Prevence a podpora zdraví jako aktivní postupy posilování zdraví. Jejich východiska, druhy, způsoby realizace a limity
 903. Vývoj pojetí a definice zdraví, poruchy zdraví v psychosociálním kontextu
 904. Předmět, cíle, vznik a vývoj psychologie zdraví v USA a v Evropě
 905. Resilience - hlavní nespecifické a specifické koncepce psychické odolnosti
 906. Vulnerabilita, její zdroje, druhy a ovlivňující faktory
 907. Patogenetické vs. salutogenetické pojetí vztahu mezi zdravím a nemocí
 908. Monokauzalita vs. multikauzalita ve vztahu mezi zdravím a nemocí, jejich vývoj a současný stav
 909. Prevence a podpora zdraví jako aktivní postupy posilování zdraví. Jejich východiska, druhy, způsoby realizace a limity.
 910. Well-being (osobní pohoda) - podstata, struktura a souvislosti
 911. Vývoj pojetí a definice zdraví poruchy zdraví v psychosociálním kontextu
 912. Predmet cile vznik a vyvoj psychologie zdraví v USA a Evrope
 913. Soubor:Hands-Tree-Silhouette.png
 914. Knihy přání a stížností v knihovnách
 915. Deskové hry v knihovnách
 916. Šablona:Článek týdne/2018/01
 917. Služby veřejných knihoven pro zrakově postižené
 918. Informační zdroje v oblasti životního prostředí
 919. České sociální sítě pro čtenáře
 920. Soubor:Senioři Graf9.png
 921. Soubor:Senioři Graf6.png
 922. Soubor:Senioři Graf3.png
 923. Soubor:Senoři Graf1.png
 924. Motivace volby profilových obrázků uživatelů sociálních sítí
 925. Vyhledávač seznam
 926. Soubor:Graf Pear Analytics.PNG
 927. Digitální identita
 928. Metody výuky počátečního čtení
 929. Šablona:Článek týdne/2017/52
 930. Efekt manipulace s výsledky vyhledávání
 931. Soubor:Film3.png
 932. Soubor:Film4.png
 933. Soubor:Film2.png
 934. Soubor:Film1.png
 935. Archivace filmu
 936. Afiliace
 937. Komunitní funkce knihoven
 938. Soubor:Afiliace v bmc.png
 939. Soubor:Afiliace v clanku.png
 940. Afiliace (publikování)
 941. Soubor:Tolman tmaze.jpg
 942. Informační profesionál
 943. Kognitivní mapy
 944. Soudní knihovny v ČR
 945. Interkulturní komunikace
 946. Šablona:Článek týdne/2017/51
 947. Měření výkonnosti a kvality v knihovnách
 948. Šablona:Článek týdne/2017/50
 949. Role knihoven v kulturních a kreativních průmyslech
 950. PVH: Genealogie
 951. Prezidentské knihovny
 952. PVH: Heraldika
 953. Sfragistika - pojmy
 954. Sfragistika
 955. Dělení dne, měření jeho částí
 956. Diskuse:Bibliographia medica Čechoslovaca
 957. Znalostní management a znalosti v organizacích
 958. Soubor:Aspekty informace.PNG
 959. Soubor:4 aspekty informace.PNG
 960. Soubor:Data informace znalost souvislost.PNG
 961. BMČ
 962. Bibliographia medica Čechoslovaca
 963. Měření spokojenosti uživatelů knihoven
 964. Historický fond starých a vzácných tisků Krajské vědecké knihovny v Liberci
 965. Ekonomie, její historický vývoj, hlavní ekonomické směry, jejich představitelé a jejich významná díla
 966. Soubor:Rum.jpg
 967. Soubor:Schema wp.png
 968. Soubor:Rsz wikikomunita.png
 969. Soubor:SUKL DB SEARCH.jpg
 970. HathiTrust
 971. Senioři píší Wikipedii
 972. Databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv
 973. Šablona:Článek týdne/2017/49
 974. Způsoby datování
 975. Kodikologie
 976. Soubor:Popu-page-001.jpg
 977. Soubor:Popularizační pyramida-page-001.jpg
 978. Soubor:Popularizační pyramida.png
 979. Soubor:Menu indesign.jpg
 980. Soubor:Okno metadat Calibre.jpg
 981. Geografické informační systémy
 982. Knihovna jako vydavatel
 983. Fobie
 984. Úzkostné poruchy
 985. Šablona:Článek týdne/2017/48
 986. Diskuse:Neurotické, stresové a somatoformní poruchy
 987. Neurotické, stresové a somatoformní poruchy
 988. Poruchy nálad
 989. Zázemí a východiska psychologie zdraví
 990. Velikonoce
 991. Zahraniční sociální sítě pro čtenáře
 992. Soubor:Podíl fundamentalistů, bezstarostných a pragmatiků v roce 2003 (Kumaraguru, 2005).jpg
 993. Soubor:Kategorizace na základě důvěry dle společnosti PEW.png
 994. Uživatelské chování
 995. Popularizace vědy
 996. Soubor:Predmet wikisofia.jpg
 997. Soubor:700 FB.jpg
 998. Katalogizátor
 999. Šablona:Článek týdne/2017/47
 1000. Online služby pro publikování v ČR