Portál:Psychologie


Hesla pojící se k jednotlivým disciplínám

zavřít editovat

Neurofyziologie

Vědní oblasti zabývající se nervovou soustavou

Nervová soustava - základní informace

Periferní nervový systém

Centrální nervová soustava

Dílčí témata související s CNS

Další onemocnění nervové soustavy, zejména mozku

Zobrazovací metody v neurovědách

zavřít editovat

Obecná psychologie

Základní obecně-psychologické otázky

Základní pojmy obecné psychologie

Oblasti studia v rámci obecné psychologie

zavřít editovat

Dějiny psychologie

Předvědecká psychologie – protopsychologie

Počátky vědecké - empirické psychologie

Rozumějící větev psychologie

Dějiny dílčích psychologických disciplín

Významné národní školy v rámci psychologie 19. a 20. stol.

Systémy v rámci psychologie od konce 19. stol. a během 20. stol.

zavřít editovat

Sexuální psychologie

Základní informace k oboru sexuální psychologie

Projevy sexuálního života - sexualita

Muži, ženy a sexualita

Normalita a patologie v rámci sexuality

Další anomálie v rámci sexuality

Další sexuologická témata

zavřít editovat

Psychologická metodologie

Základní metodologické otázky

Vědecká teorie

Vědecký jazyk


Měření a proměnné

Realizace vědeckého výzkumu

Výzkumné strategie

Výzkumné projekty/plány či designy

Vzorkové přehledy

Sběr dat

Experiment

Metodologicky relevantní charakteristiky posuzované u metod sběru dat a výzkumu obecně

Testování hypotéz

Analýza a interpretace dat

Vědecká zpráva – její podoba a psaní

Sociální zakotvení vědy – vědecká obec

zavřít editovat

Statistika

Deskriptivní statistika

Induktivní statistika

zavřít editovat

Vývojová psychologie

Obecná vývojová psychologie

Dějiny vývojové psychologie

Determinace lidské psychiky

Perodizace lidského vývoje - hlavní terorie vývoje člověka v příslušných oblastech

Ontogeneze člověka a její jednotlivé fáze

Vývoj lidského jedince v dílčích oblastech

Další dílčí témata vývojové psychologie

Významné osobnosti vývojové psychologie

Vývojová patologie - vývojové poruchy

zavřít editovat

Psychologie zdraví

Základní informace o oboru psychologie zdraví

Zdraví

Zdraví a nemoc

Well-being

Štěstí

Resilience a vulnerabilita

Vztah chování/osobnosti a zdraví

Zdravotní péče